ม.ศรีปทุม คว้า 2 รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ตอกย้ำเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้า 2 รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประเภทสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น และโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
 เปิดเผยว่า ในปีนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ 2 รางวัล  ประเภทสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น และรางวัลดีเด่นระดับชาติ  โครงงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ ชื่อโครงงาน “การออกแบบสื่ออินเทอร์แอคทีฟกรณีศึกษาเว็บไซต์ 360 องศา และสื่อโลกเสมือนผสานโลกจริง” ผลงานของ นายศุภณัฐ จงเจริญมณี และนายทศพร สังข์ประคอง นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับรางวัลจากนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2560 ณ ห้องเอ็มเพรส แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 
สำหรับรางวัลสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น และรางวัลดีเด่นระดับชาติ โครงงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ ที่ได้รับในปีนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งในความสำเร็จของการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องสหกิจศึกษาอย่างยิ่ง โดยบรรจุรายวิชาสหกิจศึกษาลงในหลักสูตรของทุกคณะ และวิทยาลัย ได้แก่ คณะบัญชี คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะดิจิทัลมีเดีย คณะนิติศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเช วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยการบินและคมนาคม และวิทยาลัยนานาชาติ
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เคยได้รับรางวัล “สถานศึกษาดาวรุ่งด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษาระดับชาติ” งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553 และรางวัล “สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ″ งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2556 และรางวัลรองดีเด่นระดับชาติ โครงงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ      ในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2558
      
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดการเรียนการสอนรูปแบบสหกิจศึกษามาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปีแล้ว โดยมี ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็นหน่วยงานกลางสนับสนุนด้านสหกิจศึกษาให้กับคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อคอยดูแลให้คำแนะนำนักศึกษา ทั้งด้านการจัดอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เรื่องทักษะทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นด้านคอมพิวเตอร์ ด้านภาษาอังกฤษ และการปรับตัว การวางตัวในการทำงาน อีกทั้งยังมีการให้ความช่วยเหลือด้านการหางานให้นักศึกษาทั้งหลังจากสำเร็จการศึกษาและระหว่างศึกษาอีกด้วย ส่วนด้านคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้คณาจารย์แต่ละคณะที่รับผิดชอบดูแลด้านสหกิจศึกษา ได้เข้าอบรมสัมมนาร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสหกิจศึกษาโลกอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ...ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์ กล่าวทิ้งท้าย...#