กองทุนกู้ยืมฯ

ข่าวและกิจกรรม

กำหนดส่งเอกสารสัญญากู้ยืมฯ / แบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืมฯ

ข่าวและกิจกรรม

กำหนดส่งเอกสารสัญญากู้ยืมฯ / แบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืมฯ ปีการศึกษา 2565 #นักศึกษารหัส65

กำหนดส่งเอกสารสัญญากู้ยืมฯ / แบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืมฯ ปีการศึกษา 2565 #นักศึกษารหัส65

(เฉพาะคนที่บันทึกแบบเบิกเงินได้แล้วเท่านั้น!!)
**สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่สามารถบันทึกแบบเบิกเงินกู้ฯในระบบ DSL ได้ให้รอการแจ้งเตือนในแอพ (กยศ.Connect) ยืนยันแบบเบิกเงิน เทอม 1/2565 ถึงจะสามารถเข้าไปทำขั้นตอนบันทึกเงินและพิมพ์เอกสารแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืมฯได้โดยจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหน้าเพจสำนักงานทุนการศึกษา
สถานที่/วัน จัดส่งเอกสาร :
วันที่ 20 กันยายน 2565
อาคาร 11 ชั้น 1 โซน A
เวลา 09.00-16.00 น.
คู่มือบันทึกแบบยืนยันการเบิกเงิน : https://is.gd/YnQhHQ
เอกสารประกอบการจัดส่ง แบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืมฯ ปีการศึกษา 2565 #นักศึกษารหัส65
▸ สัญญากู้ยืมฯ จำนวน 6 แผ่น (ลงนามหน้าที่ 6 ให้เรียบร้อย)
▸ แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ จำนวน 1 แผ่น (ปริ้นจากระบบ DSL)
▸ สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ยืมเงิน จำนวน 1 แผ่น
▸ สำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง จำนวน 1 แผ่น (กรณีผู้กู้ยืมเงินยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับที่ลงนามในสัญญากู้ยืมเงิน และแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม
▸ เอกสารอื่น (ถ้ามี) เช่น เอกสารเปลี่ยนชื่อ-สกุล
▸ กรณีผู้กู้ยืมฯอายุไม่ถึง 20 ปี ต้องให้ผู้ปกครองที่มีชื่อปรากฏในเอกสารแบบเบิกเงิน (ในวงเล็บ) ลงนามในเอกสาร
▸ หากไม่มีชื่อผู้ปกครองปรากฏในเอกสาร (ไม่ต้องเซ็นชื่อในช่องผู้แทน) โดยหากผู้แทนเซ็นชื่อมาแล้วต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
▸ ให้เซ็นในช่องพยานทั้ง 2 ช่องให้เรียบร้อย โดยพยานต้องเป็นบุคคลที่ 3 ที่ไม่มีรายชื่อหรือนามสกุลตรงกับผู้ที่มีชื่อในเอกสารแบบเบิกเงิน
เอกสารประกอบให้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยทุกแผ่น
– สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้และผู้แทนต้องไม่หมดอายุ
**ห้ามใช้กระดาษReuse ติดต่อเพิ่มเติม