ขอกู้เงินเกินหลักสูตร กองทุนกู้ยืมฯ

ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

ขอกู้เงินเกินหลักสูตร ประจำปี 2565 (จะเข้าข่ายกู้เกินหลักสูตร เนื่องจากระบบ DSL) โดยนักศึกษาที่มีประวัติการกู้ยืมฯ ระดับปริญญาตรียังไม่ครบ 4 ปี

ขอกู้เงินเกินหลักสูตร

สำหรับนักศึกษา รหัส 59-61 จะขอกู้เงินเกินหลักสูตร (จะเข้าข่ายกู้เกินหลักสูตร เนื่องจากระบบ DSL จะยึดจากรหัสนักศึกษา) โดยนักศึกษาที่มีประวัติการกู้ยืมฯ ระดับปริญญาตรียังไม่ครบ 4 ปี แต่มีความประสงค์ขอกู้เกินหลักสูตร ให้นักศึกษาแจ้งความประสงค์ตามลิงค์ด้านล่าง
แจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 ส.ค. 65
แจ้งความประสงค์ : https://bit.ly/3cEOyc0

หมายเหตุ :
คาดว่ารายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติให้กู้เกินหลังสูตร กยศ.จะประกาศภายหลังจากเสร็จสิ้นช่วงการยืนยันการลงทะเบียน #ดังนั้นนักศึกษาจะต้องชำระเงินสดในการลงทะเบียน โดยหากมีรายชื่อผ่านการอนุมัติและดำเนินการทุกขั้นตอนแล้ว นักศึกษาจะได้รับการคืนเงินเท่ากับจำนวนที่กู้ยืมฯ
คุณสมบัติผู้ขอกู้เกินหลักสูตร
กรณีที่ 1 ผู้กู้ยืมไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร เนื่องจากประสบเหตุสุดวิสัย เช่น เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุทำให้ต้องลาพักการศึกษา
กรณีที่ 2 ผู้กู้ยืมไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยไม่เคยลาพักการศึกษา
โดยทั้ง 2 กรณีมีเงื่อนไข ดังนี้
1. ต้องศึกษาในคณะ/สาขาเดิมในสถานศึกษาเดิมตลอดหลักสูตร และต้องศึกษาต่อเนื่องโดยไม่ลาออกและสมัครใหม่
2. ต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปีการศึกษา โดยจะต้องเป็นปีการศึกษาแรกที่เกินหลักสูตรเท่านั้น
3. ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีหน่วยกิตคงเหลือไม่เกิน 36 หน่วยกิต
4. ต้องมีชั่วโมงจิตอาสาไม่ต่ำกว่า 36 ชั่วโมง
5. ต้องเป็นผู้ที่เคยมีประวัติการกู้ยืมฯอยู่แล้ว