กองทุนกู้ยืมฯ

ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 65
– ให้ผู้กู้ยืมฯ รหัส 65 ทุกคน
– ดำเนินการยื่นแบบคำขอกู้ยืมฯ ภาค 1/2565
– ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565
ผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect
Download ได้แล้ววันนี้ ทั้ง iOS และ Android
https://bit.ly/2YNgNux

หรือสามารถลงทะเบียนผ่าน website
ได้ทาง https://wsa.dsl.studentloan.or.th
– เอกสารประกอบการยื่นคำขอกู้ยืม DSL : https://bit.ly/3NOBOgt
– วิดีโอแนะนำการใช้งานระบบ : https://bit.ly/3eY6Suc
– คู่มือการใช้งานระบบ DSL สำหรับผู้กู้ยืมเงิน : https://is.gd/FLcQBA
หมายเหตุ
1. กรณีไม่สามารถติดต่อ บิดา/มารดา คนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองให้เลือกสถานะ ” ไม่ทราบข้อมูล “
2. ตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นคำขอกู้ยืมให้ถูกต้องก่อนแนบไฟล์เข้าระบบ DSL
3. ผลการพิจารณาอนุมัติการยื่นคำขอกู้ ขึ้นอยู่กับทาง กยศ.เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
4. ระบุ คณะ / สาขา / รหัสนักศึกษา ให้ถูกต้อง กรณีนักศึกษาหลักสูตร 2 ปริญญา ให้เลือกชื่อแรกของสาขา เช่น เรียนสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและการตลาดดิจิทัล ให้เลือกสาขาเป็นการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
5. สำหรับผู้กู้ต่อเนื่องจากสถาบันอื่น หากไม่สามารถยื่นคำขอกู้ได้จะต้องติดต่อสถานศึกษาเดิมให้รายงานสถานภาพก่อนจึงจะสามารถยื่นคำขอกู้ที่ใหม่ได้