หลักสูตร/สาขา

คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์

ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
- การวิจัยทางการศึกษาและงานออกแบบ

- งานการเขียนด้านวิชาการ

- งานด้านออกแบบกราฟิก (Graphic Design) และงานออกแบบสร้างสรรค์ (Creative Design)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2227
แฟกซ์ : 02-579 1111 ต่อ 2336
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

- การวิจัยเชิงปริมาณ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน การโฆษณา การตลาด แบรนด์และผู้บริโภค

- การเขียนโครงการและการประเมินผลโครงการ

- การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2029
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
อาจารย์ประพาฬรัตน์ อ่ำประเสริฐ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง จากนั้นจึงเบนเข็มมาศึกษาปริญญาโทในสาขาการโฆษณา จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และด้วยประสบการณ์จากการเป็นเลขานุการฝ่ายการตลาด และ AE (Account Executive) มาก่อน ส่งผลให้อาจารย์ประพาฬรัตน์มีความเชี่ยวชาญทางด้านการตลาด การโฆษณา และการจัดอีเว้นท์เป็นพิเศษ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2340
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

- การเขียนบทพิธีการ เช่น คำกล่าวรายงาน คำกล่าวเปิด-ปิดงาน คำกล่าวอวยพรในโอกาสต่างๆ บทพิธีกร ฯลฯ

- การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ เช่น การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ การเขียนบทรายการเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

- ศิลปะการพูดเพื่องานสื่อมวลชน เช่น ผู้สื่อข่าว นักจัดรายการทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

- การจัดกิจกรรมและโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2226
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336