วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มีจุดหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศโดยยึดปรัชญา “นักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มืออาชีพยุคดิจิทัล” เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้องค์ความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญในการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ดังนั้นนักสื่อสารมวลชนจึงจำเป็นจะต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

จุดเด่น

คณะนิเทศศาสตร์ มีจุดหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศโดยยึดปรัชญา “นักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มืออาชีพยุคดิจิทัล”

คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์

ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

- การเขียนเชิงวิเคราะห์วิจารณ์

- การวิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบของสื่อการ์ตูนและแอนิเมชั่น

- การเขียนข่าว สื่อข่าว รายงานข่าว Soft News และ Special Report

- การประกาศข่าว การเป็นพิธีกร
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2225
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

-เชี่ยวชาญการวางแผนกลยุทธ์ในการนำ Social Media มาใช้งานร่วมกับระบบ e-learning เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนมีทักษะในการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (Production) รายการโทรทัศน์ เช่น กล้องโทรทัศน์ อุปกรณ์และระบบตัดต่อลำดับภาพ ระบบ Studio โทรทัศน์ อุปกรณ์สร้างภาพเทคนิคพิเศษฯ

- เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (Production) รายการวิทยุกระจายเสียง เช่น อุปกรณ์ผสมเสียง อุปกรณ์บันทึกเสียงและตัดต่อเสียงฯ

- การวางแผนกลยุทธ์ในการใช้งาน Social Media ร่วมกับระบบ e-learning เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

- การใช้งานกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวแบบดิจิทัล (DSLR) ในการบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว (Motion)

- การผลิตสื่อ (Presentation) เพื่อการนำเสนอ ด้วยซอฟต์แวร์ Keynote Presentation ร่วมกับการใช้ Software ตกแต่งภาพ และ Software ตัดต่อเสียงฯ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2382
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2310
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

- การวิจัยด้านสตรีกับสื่อมวลชน

- การเขียนบทรายการประเภทต่างต่างทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

- การประกาศและการดำเนินรายการทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2230
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
- พิธีกรและผู้ดำเนินรายการ
- การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ TV Production
- การวิจัยด้านนิเทศศาสตร์
- การออกแบบ Packaging&Graphic Design
แฟกซ์ : 02-579 1111 ต่อ 2336

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

ชื่อปริญญา
นิเทศศาสตรบัณฑิต (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
Bachelor of Communication Arts (Broadcasting)
B.Com.Arts (Broadcasting)

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร
เนื้อหาวิชา
UploadImage
UploadImage

UploadImage
UploadImage

​​ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
เรียนในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.

​การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรองรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 เป็นการปรับหลักสูตรภายใต้กลยุทธ์ 4 Changes  ได้แก่
1. Vision Change 
   สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ ปรับวิสัยทัศน์ในการผลิตบัณฑิตโดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศโดยยึดปรัชญา “นักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มืออาชีพยุคดิจิทัล” เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้องค์ความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญในการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ดังนั้นนักสื่อสารมวลชนจึงจำเป็นจะต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงข้างต้น

2. Method Change
   สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ ปรับวิธีการเรียนการสอนเป็นขั้นตอนการเรียนรู้ตามลำดับดังนี้
ชั้นปีที่ 1  เป็นการศึกษาพื้นฐานทางการสื่อสารเช่นทฤษฎีการสื่อสารสื่อสารมวลชนการคิดการพูดการเขียนและการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการสื่อสารและในงานนิเทศศาสตร์โดยมีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ชั้นปีที่ 2  เป็นการศึกษาการสื่อสารที่สูงขึ้นเช่นการสื่อสารการตลาดการวิจัยเป็นต้นนอกจากนั้นยังเป็นการเริ่มต้นศึกษาวิชาเอกตั้งแต่พื้นฐานการแพร่ภาพและการกระจายเสียงการเขียนบทพื้นฐานการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตรายการทั้งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาเพื่อสร้างความสนใจในการศึกษาสาขาวิชานี้
ชั้นปีที่ 3  เป็นการศึกษาที่เน้นความเป็นมืออาชีพของสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รวมถึงบริบทอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีความพร้อมเข้าสู่โลกการทำงานจริง
ชั้นปีที่ 4  เป็นการเตรียมความพร้อมในขั้นสุดท้ายก่อนที่นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานภายนอกโดยการเตรียมตัวนี้เป็นการประมวลความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยการจัดทำโครงงานหลังจากนั้นนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติกับหน่วยงานภายนอก ในภาคการศึกษาที่ 2

3. Teaching Materials Change 
   เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาและเป็นการยกระดับมาตรฐานชิ้นงานของนักศึกษาจึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน (Teaching Materials) ให้ทันสมัย (Up to date) มีความเป็นสากล (International)มีรสนิยม (Taste) มีความเป็นมืออาชีพ (Profession) และมีมาตรฐาน (Standard) โดยสื่อการเรียนการสอนนี้จะมีความหลากหลายทั้งทางด้านรูปแบบแนวคิดมุมมองตัวอย่างและที่สำคัญจะต้องสะท้อนถึงความเป็นนักวิทยุกระจายเสียงและนักวิทยุโทรทัศน์รุ่นใหม่ของสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม

4. Student Change 
   บัณฑิตที่ผ่านการศึกษาจากหลักสูตรที่ปรับปรุงนี้จะมีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิตและมีความเป็นมืออาชีพทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์พร้อมเข้าสู่การทำงานจริงในโลกยุคดิจิทัล

   จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2555 นี้ ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจุดหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

สิ่งใหม่ จุดเด่น จุดแตกต่าง
คณะนิเทศศาสตร์ มีจุดหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศโดยยึดปรัชญา “นักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มืออาชีพยุคดิจิทัล”

แผนการเรียน
วิทย์ - คณิต 
ศิลป์ - คำนวณ 
ศิลป์ - สังคม 
ศิลป์ - ภาษา 
ศิลป์ - จีน 
ศิลป์ - ญี่ปุ่น 
เทียบเท่า (อาชีวะ) 
เทียบเท่า (กศน.) 
สำเร็จการศึกษา ม.6 
นานาชาติ 
สำเร็จการศึกษานานาชาติ 

ค่าเทอม ตลอดหลักสูตร 285,300 บาท
จำนวนเทอม  8 เทอม
จำนวน 4 ปี
ทุนการศึกษา (สำหรับผู้ที่เคยกู้มาก่อน) กยศ.

UploadImage UploadImage

UploadImage UploadImage

UploadImage UploadImage

UploadImage UploadImage


#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #คณะนิเทศศาสตร์ #นิเทศ ศรีปทุม #คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ #สาขาวิทยาุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ #นิเทศวิทยุโทรทัศน์ #สาขาวิทยุโทรทัศน์ #สาขาวิทยุกระจายเสียง #คณะในฝัน #นิเทศวิทยุโทรทัศน์ จบมาทำงานอะไร #นิเทศวิทยุกระจายเสียง จบมาทำงานอะไร #สายศิลป์เรียนได้

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

- นักสร้างสรรค์รายการ
- นักเขียนบทรายการ
- ผู้เชี่ยวชาญทางการผลิตรายการ
- ช่างภาพ
- ช่างตัดต่อเสียง
- ช่างตัดต่อภาพ
- ช่างควบคุมภาพ
- ช่างควบคุมเสียง
- ผู้ผลิตรายการ
- ผู้ช่วยผู้ผลิตรายการ
- ผู้กำกับรายการ
- ผู้ช่วยผู้กำกับรายการ
- พิธีกร
- ผู้ดำเนินรายการ
- ผู้ประกาศ
- นักข่าว
- ฝ่ายการตลาดรายการ ฯลฯการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรองรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 เป็นการปรับหลักสูตรภายใต้กลยุทธ์ 4 Changes  ได้แก่
1. Vision Change 
   สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ ปรับวิสัยทัศน์ในการผลิตบัณฑิตโดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศโดยยึดปรัชญา “นักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มืออาชีพยุคดิจิทัล” เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้องค์ความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญในการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ดังนั้นนักสื่อสารมวลชนจึงจำเป็นจะต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงข้างต้น

2. Method Change
   สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ ปรับวิธีการเรียนการสอนเป็นขั้นตอนการเรียนรู้ตามลำดับดังนี้
ชั้นปีที่ 1  เป็นการศึกษาพื้นฐานทางการสื่อสารเช่นทฤษฎีการสื่อสารสื่อสารมวลชนการคิดการพูดการเขียนและการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการสื่อสารและในงานนิเทศศาสตร์โดยมีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ชั้นปีที่ 2  เป็นการศึกษาการสื่อสารที่สูงขึ้นเช่นการสื่อสารการตลาดการวิจัยเป็นต้นนอกจากนั้นยังเป็นการเริ่มต้นศึกษาวิชาเอกตั้งแต่พื้นฐานการแพร่ภาพและการกระจายเสียงการเขียนบทพื้นฐานการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตรายการทั้งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาเพื่อสร้างความสนใจในการศึกษาสาขาวิชานี้
ชั้นปีที่ 3  เป็นการศึกษาที่เน้นความเป็นมืออาชีพของสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รวมถึงบริบทอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีความพร้อมเข้าสู่โลกการทำงานจริง
ชั้นปีที่ 4  เป็นการเตรียมความพร้อมในขั้นสุดท้ายก่อนที่นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานภายนอกโดยการเตรียมตัวนี้เป็นการประมวลความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยการจัดทำโครงงานหลังจากนั้นนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติกับหน่วยงานภายนอกในภาคการศึกษาที่ 2

3. Teaching Materials Change 
   เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาและเป็นการยกระดับมาตรฐานชิ้นงานของนักศึกษาจึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน (Teaching Materials) ให้ทันสมัย (Up to date) มีความเป็นสากล (International)มีรสนิยม (Taste) มีความเป็นมืออาชีพ (Profession) และมีมาตรฐาน (Standard) โดยสื่อการเรียนการสอนนี้จะมีความหลากหลายทั้งทางด้านรูปแบบแนวคิดมุมมองตัวอย่างและที่สำคัญจะต้องสะท้อนถึงความเป็นนักวิทยุกระจายเสียงและนักวิทยุโทรทัศน์รุ่นใหม่ของสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม

4. Student Change 
   บัณฑิตที่ผ่านการศึกษาจากหลักสูตรที่ปรับปรุงนี้จะมีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิตและมีความเป็นมืออาชีพทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์พร้อมเข้าสู่การทำงานจริงในโลกยุคดิจิทัล

   จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2555 นี้ ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจุดหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มีจุดหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศโดยยึดปรัชญา “นักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มืออาชีพยุคดิจิทัล” เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้องค์ความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญในการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ดังนั้นนักสื่อสารมวลชนจึงจำเป็นจะต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว


View 3202