หลักสูตร/สาขา

คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์

ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

- การเขียนเชิงวิเคราะห์วิจารณ์

- การวิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบของสื่อการ์ตูนและแอนิเมชั่น

- การเขียนข่าว สื่อข่าว รายงานข่าว Soft News และ Special Report

- การประกาศข่าว การเป็นพิธีกร
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2225
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

-เชี่ยวชาญการวางแผนกลยุทธ์ในการนำ Social Media มาใช้งานร่วมกับระบบ e-learning เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนมีทักษะในการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (Production) รายการโทรทัศน์ เช่น กล้องโทรทัศน์ อุปกรณ์และระบบตัดต่อลำดับภาพ ระบบ Studio โทรทัศน์ อุปกรณ์สร้างภาพเทคนิคพิเศษฯ

- เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (Production) รายการวิทยุกระจายเสียง เช่น อุปกรณ์ผสมเสียง อุปกรณ์บันทึกเสียงและตัดต่อเสียงฯ

- การวางแผนกลยุทธ์ในการใช้งาน Social Media ร่วมกับระบบ e-learning เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

- การใช้งานกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวแบบดิจิทัล (DSLR) ในการบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว (Motion)

- การผลิตสื่อ (Presentation) เพื่อการนำเสนอ ด้วยซอฟต์แวร์ Keynote Presentation ร่วมกับการใช้ Software ตกแต่งภาพ และ Software ตัดต่อเสียงฯ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2382
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2310
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

- การวิจัยเชิงปริมาณ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน การโฆษณา การตลาด แบรนด์และผู้บริโภค

- การเขียนโครงการและการประเมินผลโครงการ

- การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2029
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
- พิธีกรและผู้ดำเนินรายการ
- การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ TV Production
- การวิจัยด้านนิเทศศาสตร์
- การออกแบบ Packaging&Graphic Design
แฟกซ์ : 02-579 1111 ต่อ 2336
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

- บันทึกเสียง ผสมเสียง และทำมาสเตอร์ริ่ง ในสตูดิโอเสียง (Sound engineer)
- แต่งเนื้อเพลง และ เรียบเรียงดนตรี เพื่อใช้ในสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่อภาพยนตร์ (Music composer)
- ออกแบบเสียงประกอบ (Sound designer)
- พากย์เสียงประกอบสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่อภาพยนตร์
โทร : 02 579 1111 ต่อ 2313
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336