หลักสูตร/สาขา

ดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์

เ ป็ น นั ก ข่ า ว
นั ก พ า ก ษ์ เ สี ย ง
ห รื อ ดี เ จ ?

กระตุ้นความคิด
สร้างสรรค์รายการคุณภาพ
      ความฝันของผู้ประกาศข่าว นักพากษ์เสียง และ ดีเจในอนาคตอยู่ใกล้แค่เอื้อม! เพราะสาขาดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์ พร้อมทำฝันน้องๆให้เป็นจริงได้ กับสโลวแกนเก๋ๆ " เรื่องเสียงเราเก่ง คอนเท้นเราได้ ทักษะพูดสุดเด่น เพราะเราเป็นตัวจริง! " ในหลักสูตรการเรียนที่เน้นกระตุ้นความคิดด้าน Content คุณภาพดี ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ให้น่าติดตาม พร้อมปั้นทักษะการพูดแบบมืออาชีพ จากเหล่าอาจารย์ตัวจริงด้านเสียงและการประกาศข่าว ตอบโจทย์ยุคดิจิทัลมีเดีย

จุดเด่น

เรื่องคอนเท้น พวกเราเนี่ยตัวจี๊ด!
ไม่ใช่แค่ผลิตรายกายวิทยุและโทรทัศน์ได้มีคุณภาพ แต่เรายังเน้นให้นักศึกษาฝึกฝนจนชำนาญ สัมผัสประสบการณ์การทำงานจากการสอนที่เน้นลงมือทำ เรียนรู้ทั้งในและนอกจอ ฝึกสอนวิธีพูดแบบมืออาชีพ จบไปไม่ว่าจะอยู่เบื้องหน้าหรือเบื้องหลังก็รู้งานรู้จริง พร้อมผลักดันน้องๆ ไปตามเส้นทางที่ตนต้องการ ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตรายการมือโปร นักข่าวมือฉมัง นักพากษ์เสียงคิ้วท์ ดีเจสุดเหวี่ยงในไลฟ์คลับสุดดัง หลักสูตรของเราก็พร้อมปูเส้นทางให้น้องๆทุกคน
 

ตอบ : วุฒิการศึกษาที่เปิดรับ
1. ต้องสำเร็จการศึกษา ม.6
     วิทย์ - คณิต
     ศิลป์ - คำนวณ
     ศิลป์ - สังคม
     ศิลป์ - ภาษา
     ศิลป์ - จีน
     ศิลป์ - ญี่ปุ่น
2. หรือ เทียบเท่า (อาชีวะ)  เทียบเท่า (กศน.)

ทุนการศึกษาที่รองรับ - ทุน กรอ./กยศ. ( ได้รับการรับรองจาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาสภาวิชาชีพ. )
UploadImage ค่าเทอม   UploadImage  สาขาที่เปิดรับสมัคร   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   UploadImage ทุนการศึกษา

คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์

ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

- การเขียนเชิงวิเคราะห์วิจารณ์

- การวิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบของสื่อการ์ตูนและแอนิเมชั่น

- การเขียนข่าว สื่อข่าว รายงานข่าว Soft News และ Special Report

- การประกาศข่าว การเป็นพิธีกร
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2225
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

-เชี่ยวชาญการวางแผนกลยุทธ์ในการนำ Social Media มาใช้งานร่วมกับระบบ e-learning เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนมีทักษะในการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (Production) รายการโทรทัศน์ เช่น กล้องโทรทัศน์ อุปกรณ์และระบบตัดต่อลำดับภาพ ระบบ Studio โทรทัศน์ อุปกรณ์สร้างภาพเทคนิคพิเศษฯ

- เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (Production) รายการวิทยุกระจายเสียง เช่น อุปกรณ์ผสมเสียง อุปกรณ์บันทึกเสียงและตัดต่อเสียงฯ

- การวางแผนกลยุทธ์ในการใช้งาน Social Media ร่วมกับระบบ e-learning เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

- การใช้งานกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวแบบดิจิทัล (DSLR) ในการบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว (Motion)

- การผลิตสื่อ (Presentation) เพื่อการนำเสนอ ด้วยซอฟต์แวร์ Keynote Presentation ร่วมกับการใช้ Software ตกแต่งภาพ และ Software ตัดต่อเสียงฯ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2382
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2310
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

- การวิจัยเชิงปริมาณ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน การโฆษณา การตลาด แบรนด์และผู้บริโภค

- การเขียนโครงการและการประเมินผลโครงการ

- การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2029
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
- พิธีกรและผู้ดำเนินรายการ
- การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ TV Production
- การวิจัยด้านนิเทศศาสตร์
- การออกแบบ Packaging&Graphic Design
แฟกซ์ : 02-579 1111 ต่อ 2336
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

- บันทึกเสียง ผสมเสียง และทำมาสเตอร์ริ่ง ในสตูดิโอเสียง (Sound engineer)
- แต่งเนื้อเพลง และ เรียบเรียงดนตรี เพื่อใช้ในสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่อภาพยนตร์ (Music composer)
- ออกแบบเสียงประกอบ (Sound designer)
- พากย์เสียงประกอบสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่อภาพยนตร์
โทร : 02 579 1111 ต่อ 2313
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336

ดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์

ผลิตรายการดีมีคุณภาพ
จริงจังเรื่องเสียง

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : นิเทศศาสตร์บัณฑิต (ดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์)
     (อักษรย่อ) : นศ.บ. (ดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์
)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of
 Communication Arts (Digital Television and Online Media)
     (อักษรย่อ) : B.Com.Arts (Digital Television and Online Media)

UploadImage

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต
Course No.
Credits
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 12 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 9 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
101 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาแกน 
34 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
43 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
 9 หน่วยกิต
     2.4 กลุ่มวิชาโท
15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
 6 หน่วยกิต
 


เป็นผู้ผลิตรายการ
นักประกาศข่าว หรือ ดีเจ
ต้องเจออะไรบ้างใน 4 ปี ?


      ใน 4 ปีของการเรียนนั้น สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ม.ศรีปทุม เน้นการเรียนจากการปฏิบัติจริงทั้งสิ้น โดยปั้นทักษะด้านความคิด ให้น้องๆ ฝึกสร้างสรรค์รายการดีมีคุณภาพ เพราะรายการดีที่มีคอนเท้นดีจะมีชัยไปกว่าครึ่ง! และพัฒนาทักษะด้านการพูด, การเขียน, การฝึกใช้เครื่องมือในด้านเสียง ที่น้องๆจะได้จับเครื่องมือทุกชิ้น ฝึกฝนแบบการทำงานจริงตั้งแต่เรียน มีวิชาเลือกในด้านที่ตนสนใจให้ต่อยอดมากมาย ไม่ว่าอนาตนอยากเป็นอะไรก็ทำได้ เพื่อพร้อมทำงานในด้านที่ตนเองสนใจได้อย่างเต็มที่

ชั้นปี
1-2

ชั้นปีที่ 1 : ฝึกฝนการพูดด้วยวิชาศิลปะการพูดเพื่อการสื่อสารกันตั้งแต่ปีแรก พร้อมเพิ่มทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ให้น้องๆ การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร การแพร่ภาพและกระจายเสียงในยุคดิจิทัล เพื่อให้น้องๆมีทักษะด้านสื่อวิทยุและโทรทัศน์เบื้องต้น

ชั้นปีที่ 2 : ศึกษากันอย่างเข้มข้นในวิชาการเขียนบทสำหรับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เรียนรู้เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตสื่อระบบดิจิทัล, การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์, การบริการงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ฝึกสวมบทบาทเป็นผู้ประกาศและพิธิกรรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พร้อมวิชาเลือกเสรีที่แบ่งตามความชอบให้น้องๆได้เลือกต่อยอดในด้านที่ตนสนใจ

ชั้นปี
3-4

ชั้นปีที่ 3 : ฝึกความเป็นมืออาชีพที่เน้นปฏิบัติงานจริงทุกขั้นตอนกับการออกแบบและสร้างสรรค์รายการด้วยตนเอง พร้อมฝึกวิชาเลือกในด้านที่ตนถนัดและสนใจเพื่อเป็นที่หนึ่งในสายงานนั้นๆ

ชั้นปีที่ 4 : เป็นการเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายผ่านการประมวลความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ภายใต้การจัดทำโครงงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ก่อนเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานภายนอก ในวิชาสหกิจศึกษา ฝึกงานกับหน่วยงานบันเทิงที่มีชื่อเสียงในไทย

ดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์


UploadImage

 ท ำ ง า น อ ะ ไ ร ดี ?

 
UploadImage นักสร้างสรรค์รายการ
UploadImage นักเขียนบทรายการ
UploadImage ผู้เชี่ยวชาญทางการผลิตรายการ
UploadImage ช่างภาพ
UploadImage ช่างตัดต่อเสียง
UploadImage ช่างตัดต่อภาพ
UploadImage ช่างควบคุมภาพ
UploadImage ช่างควบคุมเสียง
UploadImage ผู้ผลิตรายการ
UploadImage ผู้ช่วยผู้ผลิตรายการ
UploadImage ผู้กำกับรายการ
UploadImage ผู้ช่วยผู้กำกับรายการ
UploadImage พิธีกร
UploadImage ผู้ดำเนินรายการ
UploadImage ผู้ประกาศ
UploadImage นักข่าว
UploadImage ดีเจ
UploadImage นักพากษ์เสียง 
 
 
UploadImage
 
 

บ ริ ษั ท ชั้ น น ำ
ที่ DEK- SPU เลือกได้ !

 
UploadImage บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) UploadImage
UploadImage สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 UploadImage
UploadImage สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 7 UploadImage
UploadImage สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 5 UploadImage
UploadImage 
เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ UploadImage
UploadImage GMM Grammy UploadImage
UploadImage บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด: MEDIA UploadImage
UploadImage Bright TV UploadImage

ดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์

เ ป็ น นั ก ข่ า ว
นั ก พ า ก ษ์ เ สี ย ง
ห รื อ ดี เ จ ?

กระตุ้นความคิด
สร้างสรรค์รายการคุณภาพ
      ความฝันของผู้ประกาศข่าว นักพากษ์เสียง และ ดีเจในอนาคตอยู่ใกล้แค่เอื้อม! เพราะสาขาดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์ พร้อมทำฝันน้องๆให้เป็นจริงได้ กับสโลวแกนเก๋ๆ " เรื่องเสียงเราเก่ง คอนเท้นเราได้ ทักษะพูดสุดเด่น เพราะเราเป็นตัวจริง! " ในหลักสูตรการเรียนที่เน้นกระตุ้นความคิดด้าน Content คุณภาพดี ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ให้น่าติดตาม พร้อมปั้นทักษะการพูดแบบมืออาชีพ จากเหล่าอาจารย์ตัวจริงด้านเสียงและการประกาศข่าว ตอบโจทย์ยุคดิจิทัลมีเดีย


View 20996