ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ถูกออกแบบมาเพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทำงานในวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้อย่างมืออาชีพและครบวงจร มีห้องปฏิบัติงานพร้อมอุปกรณ์จริงระดับโลก สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและอาจารย์พิเศษที่เป็นตัวจริงในวงการภาพยนตร์ ผสมผสานการเรียนทฤษฎีอย่างเข้มข้นเพื่อให้เข้าใจศาสตร์ของภาพยนตร์อย่างลึกซึ้ง เสริมสร้างกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ควบคู่การวางแผนการตลาดภาพยนตร์อย่างเป็นระบบ สู่การเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลกระแสหลักมืออาชีพ

จุดเด่น

1. มุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพในสายงาน
2. มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่ทันสมัย
3. เรียนกับมืออาชีพ อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริงในวงการ
4. มุ่งเน้นการเรียนที่เสริมสร้างทักษะ

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- ผู้กำกับ
- ผู้ช่วยผู้กำกับ
- ผู้กำกับภาพ
- ผู้ช่วยผู้กำกับภาพ
- ผู้ลำดับภาพและเทคนิคพิเศษ
- คนเขียนบท
- ผู้ควบคุมการผลิต
- ผู้จัดการกองถ่าย
- ผู้อำนวยการสร้าง
- ผู้จัดหานักแสดง
- อาจารย์ด้านภาพยนตร์
- นักเขียน
- นักวิจารณ์ภาพยนตร์
- เจ้าหน้าที่ในส่วนงานต่างๆ ขององค์กรในวงการบันเทิง เช่น สถานีวิทยุโทรทัศน์ Production House
ฯลฯ

รายละเอียด


ชื่อปริญญา
นิเทศศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)
นศ.บ. (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)
Bachelor of Communication Arts (Film and Digital Media)
B.Com.Arts (Film and Digital Media)


แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร
UploadImage


ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
เรียนในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.

จุดเด่นหลักสูตร
“นักคิดผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลมืออาชีพ”
มุ่งเน้นการเรียนที่เสริมสร้างทักษะด้านการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลอย่างเจาะลึก ด้วยหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานในวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้อย่างมืออาชีพและครบวงจร ฝึกฝนฝีมือในห้องปฏิบัติงานพร้อมอุปกรณ์จริงระดับฮอลลีวู้ด สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และอาจารย์พิเศษที่เป็นตัวจริงในวงการภาพยนตร์ ผสมผสานการเรียนทฤษฎีอย่างเข้มข้นเพื่อให้เข้าใจศาสตร์ของภาพยนตร์อย่างลึกซึ้ง เสริมสร้างกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ควบคู่การวางแผนการตลาดภาพยนตร์อย่างเป็นระบบ สู่การเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลกระแสหลักมืออาชีพ

กลยุทธ์ 4 Changes ได้แก่
 

UploadImage UploadImage

1. Vision Change
   สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ในการผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และความเป็นมืออาชีพทางด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ที่ก้าวทันเทคโนโลยีในโลกยุคปัจจุบัน ภายใต้อัตลักษณ์ “นักสร้างภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ผู้ออกแบบและผลิตผลงานสร้างสรรค์ ที่เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดอย่างมืออาชีพ” เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงการแข่งขันที่สูงขึ้น ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ผู้ผลิตจึงต้องพัฒนาวิธีการ รูปแบบ และเนื้อหาสาระ ให้สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นผู้ผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลในยุคปัจจุบัน จึงไม่ใช่แค่เพียงคิดได้ และทำเป็นเท่านั้น หากยังต้องสร้างความแตกต่างอย่างมีศิลปะ ผลิตผลงานคุณภาพที่สามารถตอบสนองตลาดที่กำลังขยายตัว เข้าใจ และเข้าถึงผู้บริโภคในโลกยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
UploadImage UploadImage
 
2. Method Change
   สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ปรับวิธีการเรียนการสอนเป็นขั้นตอนการเรียนรู้ตามลำดับดังนี้
ชั้นปีที่ 1  เป็นการศึกษาพื้นฐานทางการสื่อสารเช่นทฤษฎีการสื่อสาร สื่อสารมวลชน การคิด การพูด การเขียน และการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการสื่อสาร และในงานนิเทศศาสตร์ โดยมีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งการเริ่มสร้างความรู้ความเข้าใจขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ชั้นปีที่ 2  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีทางภาพยนตร์ที่สูงขึ้น ทั้งในด้านศิลปะ สุนทรียศาสตร์ การลำดับความคิด การเล่าเรื่อง และการเขียนบท นอกจากนี้นักศึกษายังได้เริ่มต้นศึกษาพื้นฐานการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล รวมถึงการเน้นการเรียนการสอนที่เสริมสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาสาขาวิชานี้
ชั้นปีที่ 3  เป็นการศึกษาที่เน้นความเป็นมืออาชีพของสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล รวมถึงบริบทอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษามีความพร้อม เข้าสู่โลกการทำงานจริง ทั้งในด้านกลยุทธ์การตลาด และการบริหารงานผลิตภาพยนตร์ การเรียนทฤษฎีภาพยนตร์ต่างๆ ในเชิงคิดวิเคราะห์ และการได้เรียนรู้เทคนิคขั้นสูงในการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ชั้นปีที่ 4  เป็นการเตรียมความพร้อมในขั้นสุดท้ายก่อนที่นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานภายนอกโดยการเตรียมตัวนี้เป็นการประมวลความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยการจัดทำโครงงานหลังจากนั้นนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติกับหน่วยงานภายนอกในภาคการศึกษาที่ 2

UploadImage UploadImage
 
3. Teaching Materials Change
   สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเน้นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลด้วยการใช้สื่อการสอน อุปกรณ์การเรียนการสอน (Teaching Materials) และสถานที่จัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน มีความทันสมัยเทียบเท่ามืออาชีพ นำมาซึ่งความสุขในการเรียน และ สามารถช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตผลงานของนักศึกษา รวมทั้งเสริมสร้าง ความเป็นมืออาชีพด้วยการปฏิบัติงาน สร้างสรรค์งาน และนำเสนองาน ภายใต้การดูแลให้คำปรึกษาจากทีมคณาจารย์ที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ และผู้เชียวชาญมืออาชีพในแต่ละสาขา จากวงการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

4. Student Change
   บัณฑิตที่ผ่านการศึกษาจากหลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล จะมีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิตและมีความเป็นมืออาชีพทางด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล พร้อมเข้าสู่การทำงานจริงในโลกยุคดิจิทัล ทันทีที่จบการศึกษา ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ถือได้ว่าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ยิ่งใหญ่ ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่เปิดการต้อนรับปีการศึกษาใหม่ 2558 อย่างสมภาคภูมิ

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage

คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์

ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

- การถ่ายภาพดิจิทัล การถ่ายภาพโฆษณา และการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์

- การผลิตสื่อโฆษณาประสัมพันธ์

- การจัดกิจกรรมพิเศษ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2342
แฟกซ์ : 02-579 1111 ต่อ 2336
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2233
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
อาจารย์ วิชชา วรรณรัตน์ หลังจากจบปริญญาตรีจาก คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการภาพยนตร์และวีดีทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์ วิชชา ได้เริ่มต้นก้าวเข้าสู่วิชาชีพด้วยการ เป็นผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์ควบคู่ไปกับการเป็นโปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์ให้กับ บริษัท โซดาไฟจำกัด เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทั้งการผลิตภาพยนตร์โฆษณาและรายการโทรทัศน์ จนรู้สึกอิ่มตัวจึงผันตัวออกมารับผลิตงานด้วยตนเอง

เริ่มงานเป็นผู้กำกับครั้งแรก ด้วยการผลิตภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัท Toyota Ap-gpc และ Ap-stc ประเทศไทย ต่อจากนั้นจึงรับผลิตสื่อภาพยนตร์และภาพนิ่งเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เรื่อยมา โดยทำหน้าที่เป็น ผู้กำกับ โปรดิวซ์เซอร์ และช่างภาพ

ด้วยความสนใจที่หลากหลายอาจารย์ วิชชา ยังมีงานเขียนวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น ตีพิมพ์ในนิตยสารสกุลไทย และจัดทำเป็นหนังสือ อิเล็คโทรนิควางจำหน่ายในเวปไซด์ Ebooks.in.th และมีข้อเขียนชิ้นอื่นๆเผยแพร่ในหน้านิตยสารตลอดจนเวปไซด์ต่างๆ

เนื่องจากต้องการท้าทายขีดความสามารถของตัวเองจึงเริ่มต้นอาชีพนักโฆษณากับ บริษัท ชูโอเซนโก ประเทศไทย ในตำแหน่ง ดิจิทัล ครีเอทีฟ ควบคู่ไปกำกับการทำหน้าเป็น ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา

หลังจากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านวิชาชีพมาได้สักระยะหนึ่งจึงตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทใน คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ มหาวิทยาเกษมบัณฑิต

ด้วยประสบการณ์วิชาชีพและความเชี่ยวชาญที่รอบด้านในสายงานสื่อสารมวลชน ทั้งการ คิด การเขียน ถ่ายภาพ และการกำกับภาพยนตร์ ปัจจุบันอาจารย์ วิชชา เป็นอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุมควบคู่ไปกับการ เป็นผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา โปรดิวเซอร์ และ ช่างภาพ อิสระ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2334
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336