ศิลปะการแสดง

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มุ่งผลิตบัณฑิตที่สามารถเรียนรู้ศิลปะการแสดงสำหรับงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างมืออาชีพ เรียนแบบปฏิบัติผสมผสานทฤษฎีและสุนทรียะในสายงานการแสดง หลักสูตรเข้มข้นทั้งเนื้อหาและวิธีการสอน มีศิลปินตัวจริงในวงการบันเทิงมาร่วมให้ความรู้และคำแนะนำแก่นักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์และกระบวนการผลิตอย่างเต็มความสามารถ “อยากอยู่วงการมายา เริ่มต้นด้วยการ Audition ที่ SPU”

จุดเด่น

1. เน้นการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติด้วยสื่ออุปกรณ์การเรียนและสถานที่เรียนที่มีมาตรฐาน ทันสมัย
2. เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพทั้งงานเบื้องหน้าและงานเบื้องหลัง
3. เรียน 360 องศา ด้านการแสดง ตั้งแต่พื้นฐานศิลปะการแสดง การร้องเพลง และการเต้น ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
4. มุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพในสายงานอาชีพนักออกแบบการแสดงรวมถึงบริบทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์

ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
1. การกำกับรายการโทรทัศน์ (โดยเฉพาะรายการวัยรุ่น)

2. การเขียนบทรายการโทรทัศน์ บทละครเวที บทภาพยนตร์

3. Advance in Acting for Film, Acting for Television, Acting for play and Acting for Singing

4. Coach Acting for Film and Television

5. วิทยากรและพิธีกรอาชีพ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2223
แฟกซ์ : 02-579 1111 ต่อ 2336
ความสามารถพิเศษ :

Acting for Film, Acting for Television, Acting for Play and Acting for Singing
Coach Acting for Play , Film and Television
Applied Drama/Theatre
การกำกับการแสดง
การเขียนบทรายการโทรทัศน์ บทละครเวที บทภาพยนตร์
วิทยากรและพิธีกรอาชีพ

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 3061
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
ความชำนาญพิเศษ:
Ballet , Jazz dance, Basic Hophip, Contemporary Dance
- นักออกแบบท่าเต้น
- ครูสอนเต้น

งานวิจัย:
- ผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ “เจิงลายแจ๊ส”

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 3063
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
- งานสร้างสรรค์ละครเวทีสำหรับผู้พิการทางสายตา
- งานออกแบบเพื่อการแสดง เสื้อผ้า ฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก แสง และเสียง
- งานประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ให้มหาวิทยาลัย (ประสบการณ์ 7 ปี)
- งานออกแบบกราฟิก (Graphic Design) และงานออกแบบสร้างสรรค์ (Creative Design)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 3063
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336

ศิลปะการแสดง

ชื่อปริญญา
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)
ศป.บ. (ศิลปะการแสดง)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Performing Arts)
B.F.A. (Performing Art)

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร
UploadImage
UploadImageUploadImageUploadImage

 

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
เรียนในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.

กลยุทธ์ 4 Changes ได้แก่
​1. Vision Change

       ด้วยปัจจุบันมีการแข่งขันในธุรกิจบันเทิงขยายตัวเพิ่มมากขึ้น สื่อทุกประเภทรวมถึงโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ละครเวที เคเบิลท้องถิ่น มัลติมีเดีย และโทรทัศน์ดาวเทียมทั้งภายในประเทศและนอกประเทศต่างต้องปรับพัฒนารูปแบบเนื้อหาสาระรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคสื่อ การเป็นผู้ผลิตสื่อในวันนี้จึงไม่เพียงเป็น “ผู้ผลิตที่ทำได้ ทำเป็น” เท่านั้น หากแต่ต้องเป็น “ผู้สร้างสรรค์ และออกแบบเนื้อหา ที่มีศิลปะในการสื่อสาร” ที่มีคุณภาพด้วย
       สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และความชำนาญในศาสตร์และศิลป์ด้านการแสดงโดยยึดปรัชญา “นักออกแบบการแสดงที่สามารถบูรณาการศาสตร์ด้านศิลปะการแสดงสำหรับงานเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เพื่อเข้าสู่วงการบันเทิงประดุจมืออาชีพ”


UploadImage UploadImage


2. Method Change
      สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์จัดการเรียนการสอนเป็นลำดับการเรียนรู้ดังนี้
ชั้นปีที่ 1  ศึกษาพื้นฐานวิชาศิลปะการแสดง การร้องเพลง และการเต้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงศึกษาพื้นฐานด้านศิลปกรรมศาสตร์และการออกแบบ เช่น พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรม เอเชียตะวันออก ความคิดสร้างสรรค์สำหรับงานศิลปกรรมศาสตร์ พื้นฐานการออกแบบงานศิลปกรรมศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ชั้นปีที่ 2  ศึกษาศิลปะการแสดงขั้นสูงในสื่อ เช่น การแสดงสำหรับละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ การร้องเพลง 2 และการเต้น 2 โดยจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ยังเสริมทักษะงานด้านการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง เช่น การออกแบบและคัดเลือกเครื่องแต่งกาย การออกแบบการแต่งหน้าเพื่องานการแสดง  เป็นต้น
ชั้นปีที่ 3  มุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพในสายงานอาชีพนักออกแบบการแสดงรวมถึงบริบทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมความชำนาญให้นักศึกษามีความพร้อมปฏิบัติงานในวงการบันเทิง
ชั้นปีที่ 4  เป็นการเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายผ่านการประมวลความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติภายใต้การจัดทำโครงงานศิลปะการแสดง ก่อนเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานภายนอก

UploadImage UploadImage


3. Teaching Materials Change

       สาขาวิชาศิลปะการแสดงเน้นการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมบันเทิงในยุคดิจิทัล ด้วยการใช้สื่อการสอน อุปกรณ์การเรียนการสอน (Teaching Materials) และสถานที่จัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน และความทันสมัย ด้วยเชื่อว่าความพร้อมของอุปกรณ์ และสถานที่จะเอื้ออำนวยให้ผู้เรียนเกิดความสุขในการเรียนรู้ และนำมาซึ่งความคิดสร้างสรรค์ในงาน รวมถึงเสริมความเป็นมืออาชีพด้วยการปฏิบัติงาน สร้างสรรค์งาน และนำเสนองาน ภายใต้การดูแลเอาใจใส่จากผู้เชียวชาญ และศิลปินในวงการบันเทิง และทีมคณาจารย์ที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ในวงการศิลปะการแสดง


UploadImage UploadImage


4. Student Change
      คณะนิเทศศาสตร์เชื่อว่าบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรศิลปะการแสดง จะมีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ และมีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพทั้งงานเบื้องหน้าและงานเบื้องหลังในศาสตร์ด้านศิลปะการแสดง มีความถึงพร้อมที่จะเข้าสู่โลกของการทำงานจริงในวงการบันเทิงยุคดิจิทัล ทันทีที่จบการศึกษา

      ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ถือได้ว่าหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง) เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ยิ่งใหญ่ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่เปิดการต้อนรับปีการศึกษาใหม่ 2557 อย่างสมภาคภูมิ​

 

 uploadimage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #คณะนิเทศศาสตร์ #นิเทศ ศรีปทุม #คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการแสดง #สาขาศิลปะการแสดง #สาขาศิลปะการแสดงมีที่ไหนบ้าง #คณะเกี่ยวกับการแสดง #อยากเป็นนักแสดงต้องเรียนอะไร 

ศิลปะการแสดง

- นักออกแบบเพื่อการแสดง
- นักออกแบบเสื้อผ้า
- นักออกแบบฉาก
- นักแสดง
- ครูสอนการแสดง
- ผู้คัดเลือกนักแสดง
- ผู้กํากับการแสดง
- ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง
- คนเขียนบทละคร

ศิลปะการแสดง

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มุ่งผลิตบัณฑิตที่สามารถเรียนรู้ศิลปะการแสดงสำหรับงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างมืออาชีพ เรียนแบบปฏิบัติผสมผสานทฤษฎีและสุนทรียะในสายงานการแสดง หลักสูตรเข้มข้นทั้งเนื้อหาและวิธีการสอน มีศิลปินตัวจริงในวงการบันเทิงมาร่วมให้ความรู้และคำแนะนำแก่นักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์และกระบวนการผลิตอย่างเต็มความสามารถ “อยากอยู่วงการมายา เริ่มต้นด้วยการ Audition ที่ SPU”


View 6207