การออกแบบสื่อสารออนไลน์

สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์คือการร่วมศาสตร์ที่สำคัญ เอาไว้ 3 อย่างคือ การสื่อสาร การออกแบบ และการตลาด เป็นการเรียนเพื่อนำศาสตร์ทั้งหมดผสมผสานประยุกต์ออกแบบให้เป็นงานที่สื่อสารกับสังคมอย่างสร้างสรรค์ เราสอนให้คุณเป็นนิเทศศาสตร์ที่สามารถออกแบบการสื่อสารได้กับทุกรูปแบบการนำเสนอ ที่มีความรู้ความชำนาญรอบด้าน และสามารถทำงานเบ็ดเสร็จได้ทุกตำแหน่งในคนคนเดียว เพื่อเตรียมพร้อมให้คุณได้สร้างตัวตนให้กลายเป็นตัวจริง "The Professional" สู่ตลาดแรงงานการสื่อสารสร้างสรรค์ ในยุค “ประเทศไทย 4.0”

จุดเด่น

หลักสูตรการออกแบบสื่อสารออนไลน์เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนด้านการออกแบบการสื่อสารทางธุรกิจดิจิทัลออนไลน์มาตั้งแต่ปี 2552 และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ทำให้หลักสูตรนี้มีองค์ความรู้ด้านการสื่อสารออนไลน์สะสมตลอดอย่างต่อเนื่องยาวนาน พร้อมทั้งผลิตศิษย์เก่าเป็นจำนวนมาก ที่ได้เข้าไปมีบทบาทอยู่ในสายงานธุรกิจดิจิทัลออนไลน์จนถึงปัจจุบันนี้ สาขาวิชาได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานด้านธุรกิจดิจิทัลออนไลน์ เครือข่ายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมาก ในเรื่องการส่งนักศึกษาเข้าไปฝึกปฏิบัติงาน หรือการผลิตโครงงานที่มีคุณภาพให้กับหน่วยงานและองค์กร

เงินเดือน

เงินเดือน : โดยประมาณเมื่อจบการศึกษา ขั้นต่ำ 19,000 ระดับมีประสบการณ์ 30,000 และระดับหัวหน้างาน 50,000

คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์

อาจารย์จิตรา วรรณสอน เข้าสู่วงการนักการตลาดตั้งแต่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเริ่มงานที่บริษัท ไอ เอดดูเคชั่น โซน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของเวบไซต์ eduzones.com เว็บไซต์ชุมชนการศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศ ที่นี่อาจารย์ได้เริ่มงานด้านการตลาดการศึกษา การสร้างเนื้อหาเพื่อการตลาด (Content Marketing) คอลัมนิสต์การศึกษา และงานวิทยากร บรรยายให้กับนักเรียนระดับมัธยมปลาย ผู้ปกครอง และ อาจารย์ฝ่ายแนะแนว

ด้วยความสนใจด้านการตลาด จึงตัดสินใจศึกษาต่อปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้เพิ่มประสบการณ์การตลาดระหว่างประเทศ ด้วยการเข้าไปทำงานกับบริษัท EduGlobal Resources Incorporated Sdn. Bhd, Malaysia และ Raffles Education Network PTE. LTD., Singapore ตามลำดับ

ก่อนจะย้ายกลับมาทำที่ บริษัทรัชดา แอสโซซิเอท จำกัด ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ตามลำดับ

ปัจจุบันเป็นหัวหน้าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด มีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาด การตลาดในยุคดิจิทัล การประชาสัมพันธ์บนสื่อดิจิทัล เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ควบคู่กับการเป็นวิทยากรรับเชิญให้โรงเรียน และ หน่วยงานต่างๆ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2227
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

- การสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล

- การใช้เทคโนโลยีเพื่องานออกแบบทางนิเทศศาสตร์
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2228
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336

การออกแบบสื่อสารออนไลน์

  ชื่อปริญญา
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) 
: นิเทศศาสตรบัณฑิต (การออกแบบสื่อสารออนไลน์)
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: นศ.บ. (การออกแบบสื่อสารออนไลน์)
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
: Bachelor of Communication Arts (Online Communication Design)
 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
: B.Com.Arts (Online Communication Design) 
 
หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับนักศึกษารุ่นใหม่ ตอบสนองนโยบาย Thailand4.0 สร้างบุคลากรรองรับยุคดิจิทัลสมบูรณ์แบบ เตรียมพร้อมเยาวชนให้กลายเป็น The Professional “ตัวจริง ประสบการณ์จริง” พัฒนาศักยภาพที่มีให้กลายเป็นตัวจริงในสายงาน โดยเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ 4 Years Change ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงใน 4 ด้าน คือ

 

 แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร
 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
     ก. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
     ข. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
     ค. กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
  หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน         89 หน่วยกิต
     ก. กลุ่มวิชาแกน    31 หน่วยกิต
     ข. กลุ่มวิชาเอกบังคับ 25 หน่วยกิต
     ค. กลุ่มวิชาเอกเลือก 18 หน่วยกิต
     ง. กลุ่มวิชาโท 15 หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือกเสรี         9 หน่วยกิต
  รวม 128 หน่วยกิต


1. Vision  Change 
สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ดำเนินการปรับวิสัยทัศน์ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ทั้งสายวิชาการและสายอาชีพให้มีประสิทธิภาพ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ยุคใหม่ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้น โดยเฉพาะความเป็นนักสร้างสรรค์และผลิตเนื้อหาสื่อออนไลน์ ผู้ผลิตเว็บไซต์ ผู้ดูแลเว็บไซต์ นักหนังสือพิมพ์ บรรณาธิการ และนักคอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และสื่อออนไลน์ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดความต้องการผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความชำนาญรอบด้าน และสามารถทำงานเบ็ดเสร็จได้ทุกตำแหน่งในคนคนเดียวมากขึ้นด้วย และยังต้องมีความสามารถในการทำงานเป็นหมู่คณะ การแก้ปัญหา การรับความเสี่ยงความสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้านการบริหารจัดการตนเอง และจริยธรรม สามารถนำหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้าเป็นข้อได้เปรียบหรือเป็นเครื่องมือที่สร้างความสามารถในกิจการธุรกิจ

UploadImage

2. Method Change
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์จะต้องสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในงานสื่อสารการตลาด การสื่อสารเพื่อการบริการลูกค้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรวมถึงผลิตเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ทั้งในรูปแบบของสื่อดิจิทัล

UploadImage

3. Teaching materials Change 
การเรียนการสอนอยู่บนพื้นฐานของความต้องการของตลาดแรงงานด้านการออกแบบสื่อสารออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความพร้อมต่อความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง และหาเวทีในการประกวดแข่งขันทางด้านการออกแบบการสื่อสารออนไลน์ เพื่อเป็นการผลักดันให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ในทางสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดการกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และเพิ่มพูนประสบการณ์อีกด้วย

UploadImage

4. Student Change
นักศึกษาที่ก้าวออกไปจะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถรอบด้านในการปฏิบัติงานที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญรอบด้านทั้งในเชิงการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี อีกทั้งสามารถทำงานเบ็ดเสร็จได้ทุกตำแหน่งในคนคนเดียว สมดังอัตลักษณ์ของสาขาที่ว่า “เฉียบคมในการสื่อสาร เชี่ยวชาญเทคโนโลยี” 


UploadImage

บทสรุปนักออกแบบสื่อสารออนไลน์ : อนาคตของการสื่อสารออนไลน์ไม่ได้อยู่ที่ความรู้ในเชิงงานเขียนเท่านั้น หากแต่นักออกแบบสื่อสารออนไลน์จะต้องมีความสามารถทั้งในด้านการเขียน การนำเสนอ กราฟิก เทคโนโลยี และสามารถทำงานอย่างมืออาชีพ  โดยการนำความรู้มาปรับใช้ให้เข้ากับสังคมปัจจุบันที่หมุนไปอย่างรวดเร็วด้วยโลกของเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล

UploadImage
 UploadImage

http://www.admissionpremium.com/news/1989

UploadImage

http://www.admissionpremium.com/news/1934

UploadImage

http://www.admissionpremium.com/news/2166


#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #คณะนิเทศศาสตร์ #นิเทศ ศรีปทุม #การออกแบบสื่อสารออนไลน์ #สาขาการออกแบบสื่อสาร ศรีปทุม #ออกแบบสื่อสาร เรียนอะไรบ้าง #ออกแบบสื่อสาร จบแล้วทำงานอะไร

 ก. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9หน่วยกิต
 

การออกแบบสื่อสารออนไลน์

(1) งานผลิตเนื้อหาออนไลน์ เช่น
     - นักเขียน  
     - บรรณาธิการออนไลน์  
     - กองบรรณาธิการออนไลน์
     - ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวออนไลน์  
     - นักสร้างสรรค์และผลิตเนื้อหาบนสื่อออนไลน์  
     - นักสร้างสรรค์และผลิตเนื้อหาภาพและเสียงผ่านสื่อออนไลน์ เช่น ยูทูปเบอร์
 
(2) งานออกแบบออนไลน์ เช่น
     - นักออกแบบกราฟิกสื่อสารออนไลน์
     - นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์
     - นักออกแบบอินโฟกราฟิก
     - นักออกแบบการสื่อสารผ่านเว็บไซต์และแอพลิเคชั่น
     - นักออกแบบประสบการณ์ทางการสื่อสารออนไลน์
     - ผู้จัดการดูแลออกแบบการสื่อสารสื่อสังคมออนไลน์

 (3) งานสื่อสารการตลาดออนไลน์ เช่น
     - นักวางแผนและสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์
     - นักวิจัยการสื่อสารออนไลน์
     - นักวิเคราะห์การตลาดดิจิทัล
     - นักออกแบบกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์
     - ผู้ประกอบกิจการอิสระบนเครือข่ายออนไลน์
     - ผู้ดูแลสื่อสังคมออนไลน์ให้แบรนด์
     - ผู้ดูแลเว็บไซต์และแอพลิเคชั่น

การออกแบบสื่อสารออนไลน์

สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์คือการร่วมศาสตร์ที่สำคัญ เอาไว้ 3 อย่างคือ การสื่อสาร การออกแบบ และการตลาด เป็นการเรียนเพื่อนำศาสตร์ทั้งหมดผสมผสานประยุกต์ออกแบบให้เป็นงานที่สื่อสารกับสังคมอย่างสร้างสรรค์ เราสอนให้คุณเป็นนิเทศศาสตร์ที่สามารถออกแบบการสื่อสารได้กับทุกรูปแบบการนำเสนอ ที่มีความรู้ความชำนาญรอบด้าน และสามารถทำงานเบ็ดเสร็จได้ทุกตำแหน่งในคนคนเดียว เพื่อเตรียมพร้อมให้คุณได้สร้างตัวตนให้กลายเป็นตัวจริง "The Professional" สู่ตลาดแรงงานการสื่อสารสร้างสรรค์ ในยุค “ประเทศไทย 4.0”


View 3182