การออกแบบสื่อสารออนไลน์

สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์คือการร่วมศาสตร์ที่สำคัญ เอาไว้ 3 อย่างคือ การสื่อสาร การออกแบบ และการตลาด เป็นการเรียนเพื่อนำศาสตร์ทั้งหมดผสมผสานประยุกต์ออกแบบให้เป็นงานที่สื่อสารกับสังคมอย่างสร้างสรรค์ เราสอนให้คุณเป็นนิเทศศาสตร์ที่สามารถออกแบบการสื่อสารได้กับทุกรูปแบบการนำเสนอ ที่มีความรู้ความชำนาญรอบด้าน และสามารถทำงานเบ็ดเสร็จได้ทุกตำแหน่งในคนคนเดียว เพื่อเตรียมพร้อมให้คุณได้สร้างตัวตนให้กลายเป็นตัวจริง "The Professional" สู่ตลาดแรงงานการสื่อสารสร้างสรรค์ ในยุค “ประเทศไทย 4.0”

จุดเด่น

หลักสูตรการออกแบบสื่อสารออนไลน์เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนด้านการออกแบบการสื่อสารทางธุรกิจดิจิทัลออนไลน์มาตั้งแต่ปี 2552 และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ทำให้หลักสูตรนี้มีองค์ความรู้ด้านการสื่อสารออนไลน์สะสมตลอดอย่างต่อเนื่องยาวนาน พร้อมทั้งผลิตศิษย์เก่าเป็นจำนวนมาก ที่ได้เข้าไปมีบทบาทอยู่ในสายงานธุรกิจดิจิทัลออนไลน์จนถึงปัจจุบันนี้ สาขาวิชาได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานด้านธุรกิจดิจิทัลออนไลน์ เครือข่ายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมาก ในเรื่องการส่งนักศึกษาเข้าไปฝึกปฏิบัติงาน หรือการผลิตโครงงานที่มีคุณภาพให้กับหน่วยงานและองค์กร

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- นักเขียน
- นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์
- ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวออนไลน์
- กองบรรณาธิการออนไลน์
- บรรณาธิการออนไลน์
- นักสร้างสรรค์และผลิตเนื้อหาบนสื่อออนไลน์
- นักสร้างสรรค์และผลิตเนื้อหาภาพและเสียงผ่านสื่อออนไลน์
- นักออกแบบกราฟิกในการสื่อสารออนไลน์
- นักออกแบบประสบการการณ์ทางการสื่อสารออนไลน์
- นักออกแบบข้อมูลภาพทางการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์
- นักออกแบบการสื่อสารผ่านเว็บไซต์และแอพลิเคชั่น
- นักออกแบบกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์
- นักวางแผนและสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์
- นักวิจัยการสื่อสารออนไลน์
- นักวิเคราะห์การตลาดดิจิทัล
- ผู้ประกอบกิจการอิสระบนเครือข่ายออนไลน์
- ผู้จัดการดูแลออกแบบการสื่อสารสื่อสังคมออนไลน์
- ผู้ดูแลสื่อสังคมออนไลน์ให้แบรนด์
- ผู้ดูแลเว็บไซต์และแอพลิเคชั่น
- ผู้ประสานงานโครงการการออกแบบการสื่อสารออนไลน์ ฯลฯ

เงินเดือน

เงินเดือน : โดยประมาณเมื่อจบการศึกษา ขั้นต่ำ 19,000 ระดับมีประสบการณ์ 30,000 และระดับหัวหน้างาน 50,000

รายละเอียด

UploadImage


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)         :    นิเทศศาสตรบัณฑิต (การออกแบบสื่อสารออนไลน์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)          :    นศ.บ. (การออกแบบสื่อสารออนไลน์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)     :    Bachelor of Communication Arts (Online Communication Design)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)      :    B.Com.Arts (Online Communication Design) 

หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับนักศึกษารุ่นใหม่ ตอบสนองนโยบาย Thailand4.0 สร้างบุคลากรรองรับยุคดิจิทัลสมบูรณ์แบบ เตรียมพร้อมเยาวชนให้กลายเป็น The Professional “ตัวจริง ประสบการณ์จริง” พัฒนาศักยภาพที่มีให้กลายเป็นตัวจริงในสายงาน โดยเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ 4 Years Change ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงใน 4 ด้าน คือ

1. Vision  Change 
สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ดำเนินการปรับวิสัยทัศน์ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ทั้งสายวิชาการและสายอาชีพให้มีประสิทธิภาพ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ยุคใหม่ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้น โดยเฉพาะความเป็นนักสร้างสรรค์และผลิตเนื้อหาสื่อออนไลน์ ผู้ผลิตเว็บไซต์ ผู้ดูแลเว็บไซต์ นักหนังสือพิมพ์ บรรณาธิการ และนักคอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และสื่อออนไลน์ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดความต้องการผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความชำนาญรอบด้าน และสามารถทำงานเบ็ดเสร็จได้ทุกตำแหน่งในคนคนเดียวมากขึ้นด้วย และยังต้องมีความสามารถในการทำงานเป็นหมู่คณะ การแก้ปัญหา การรับความเสี่ยงความสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้านการบริหารจัดการตนเอง และจริยธรรม สามารถนำหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้าเป็นข้อได้เปรียบหรือเป็นเครื่องมือที่สร้างความสามารถในกิจการธุรกิจ

UploadImage

2. Method Change
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์จะต้องสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในงานสื่อสารการตลาด การสื่อสารเพื่อการบริการลูกค้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรวมถึงผลิตเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ทั้งในรูปแบบของสื่อดิจิทัล

UploadImage

3. Teaching materials Change 
การเรียนการสอนอยู่บนพื้นฐานของความต้องการของตลาดแรงงานด้านการออกแบบสื่อสารออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความพร้อมต่อความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง และหาเวทีในการประกวดแข่งขันทางด้านการออกแบบการสื่อสารออนไลน์ เพื่อเป็นการผลักดันให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ในทางสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดการกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และเพิ่มพูนประสบการณ์อีกด้วย

UploadImage

4. Student Change
นักศึกษาที่ก้าวออกไปจะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถรอบด้านในการปฏิบัติงานที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญรอบด้านทั้งในเชิงการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี อีกทั้งสามารถทำงานเบ็ดเสร็จได้ทุกตำแหน่งในคนคนเดียว สมดังอัตลักษณ์ของสาขาที่ว่า “เฉียบคมในการสื่อสาร เชี่ยวชาญเทคโนโลยี” 


UploadImage

บทสรุปนักออกแบบสื่อสารออนไลน์ : อนาคตของการสื่อสารออนไลน์ไม่ได้อยู่ที่ความรู้ในเชิงงานเขียนเท่านั้น หากแต่นักออกแบบสื่อสารออนไลน์จะต้องมีความสามารถทั้งในด้านการเขียน การนำเสนอ กราฟิก เทคโนโลยี และสามารถทำงานอย่างมืออาชีพ  โดยการนำความรู้มาปรับใช้ให้เข้ากับสังคมปัจจุบันที่หมุนไปอย่างรวดเร็วด้วยโลกของเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล

UploadImage
 UploadImage

http://www.admissionpremium.com/news/1989

UploadImage

http://www.admissionpremium.com/news/1934

UploadImage

http://www.admissionpremium.com/news/2166


#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #คณะนิเทศศาสตร์ #นิเทศ ศรีปทุม #การออกแบบสื่อสารออนไลน์ #สาขาการออกแบบสื่อสาร ศรีปทุม #ออกแบบสื่อสาร เรียนอะไรบ้าง #ออกแบบสื่อสาร จบแล้วทำงานอะไร

คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์

ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

- การสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล

- การใช้เทคโนโลยีเพื่องานออกแบบทางนิเทศศาสตร์
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2228
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336