หลักสูตร/สาขา

การออกแบบสื่อสารออนไลน์ / (Online Communication Design)

ส ร้ า ง สื่ อ อ อ น ไ ล น์
ด้ ว ย ก ล ยุ ท ธ์ สุ ด เ ด็ ด ! 

  เป็น Professional สื่อออนไลน์ทุกรูปแบบ 
  เดี๋ยวนี้โซเชียลเป็นเรื่องสำคัญ! สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ จึงไม่มองข้าม รวบรวมศาสตร์ที่สำคัญ เอาไว้ 3 อย่าง ใน 1 เดียว! นั่นคือ การสื่อสาร การออกแบบ และการตลาด สำหรับใช้้ในงานการตลาดออนไลน์ และสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบ โดยเน้นด้านความคิดสร้างสรรค์ ผลิตผลงานเพื่อสื่อสารกับกลุ่มลูกค้า เราสอนให้น้องๆ สามารถออกแบบและนำเสนอผลงานด้วยความรู้ความชำนาญรอบด้าน และสามารถทำงานเบ็ดเสร็จได้ทุกตำแหน่งในคนคนเดียว สร้างตัวตนให้กลายเป็นตัวจริง "The Professional" สู่ตลาดแรงงานการสื่อสารสร้างสรรค์ ในยุคที่ตลาดออนไลน์มาแรงกว่าใคร!

จุดเด่น

มากประสบการณ์การสอน
พร้อมปั้นน้องๆเข้าสู่โลกธุรกิจดิจิทัล
เพราะเราสะสมประสบการณ์การสอนด้าน การออกแบบสื่อสารออนไลน์มานาน น้องๆ จึงมั่นใจได้ว่า คณาจารย์ที่ SPU คือตัวจริงผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเปิดห้องเรียนสุดสนุกให้น้องๆศึกษาความรู้ เราเน้นทุกความคิดสร้างสรรค์ด้านสื่อออนไลน์ เพื่อให้มั่นใจว่านิสิตของเราจะจบไปอย่างมีคุณภาพและเข้าถึงทุกบทบาทสำคัญ ของสายงานธุรกิจดิจิทัลออนไลน์ในยุคนี้ และน้องๆจะมั่นใจได้มากกว่าเดิม เพราะที่ SPU สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์นั้น มีเครือข่ายองค์กรมีชื่อเสียงจำนวนมากในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในสหกิจศึกษา เป็นเส้นทางสำคัญสำหรับเส้นทางอาชีพในอนาคต 

 

ตอบ : วุฒิการศึกษาที่เปิดรับ
1. ต้องสำเร็จการศึกษา ม.6
     วิทย์ - คณิต
     ศิลป์ - คำนวณ
     ศิลป์ - สังคม
     ศิลป์ - ภาษา
     ศิลป์ - จีน
     ศิลป์ - ญี่ปุ่น
2. หรือ เทียบเท่า (อาชีวะ)  เทียบเท่า (กศน.)

ทุนการศึกษาที่รองรับ - ทุน กรอ./กยศ. ( ได้รับการรับรองจาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาสภาวิชาชีพ. )
UploadImage ค่าเทอม   UploadImage  สาขาที่เปิดรับสมัคร   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   UploadImage ทุนการศึกษา

   
 

เงินเดือน

เงินเดือน : โดยประมาณเมื่อจบการศึกษา ขั้นต่ำ 19,000 ระดับมีประสบการณ์ 30,000 และระดับหัวหน้างาน 50,000

คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์

ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

- การเขียนเชิงวิเคราะห์วิจารณ์

- การวิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบของสื่อการ์ตูนและแอนิเมชั่น

- การเขียนข่าว สื่อข่าว รายงานข่าว Soft News และ Special Report

- การประกาศข่าว การเป็นพิธีกร
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2225
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
- การสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล
- การใช้เทคโนโลยีเพื่องานออกแบบทางนิเทศศาสตร์
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2330
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
- การวิจัยทางการศึกษาและงานออกแบบ

- งานการเขียนด้านวิชาการ

- งานด้านออกแบบกราฟิก (Graphic Design) และงานออกแบบสร้างสรรค์ (Creative Design)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2227
แฟกซ์ : 02-579 1111 ต่อ 2336
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

- การออกแบบงานกราฟฟิก
- การออกแบบภาพเคลื่อนไหว
- การออกแบบตัวอักษร
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1002
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 1124
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
- การผลิตและสร้างสรรค์สื่อวิดีโอออนไลน์
- การถ่ายทอด และ การจัดรายการสด
- การเล่าเรื่องด้วยสื่อภาพเคลื่อนไหว
- การบริหารและการตลาด Online Video Platform
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2226

การออกแบบสื่อสารออนไลน์ / (Online Communication Design)

เฉียบคมในการสื่อสาร เชี่ยวชาญเทคโนโลยี

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : นิเทศศาสตร์บัณฑิต (การออกแบบสื่อสารออนไลน์)
     (อักษรย่อ) : นศ.บ. (การออกแบบสื่อสารออนไลน์)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Communication Arts (Online Communication Design)
     (อักษรย่อ) : B.Com.Arts (Online Communication Design)


UploadImage

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต
Course No.
Credits
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 
12 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
89 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาแกน 
31 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
25 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
18 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาโท
15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
 9 หน่วยกิต
 

สื่อสารออนไลน์ เค้าเรียนอะไรบ้างนะ?

สื่อออนไลน์ไม่ได้อยู่กับแค่งานเขียน ในอนาคตการออกแบบสื่อสารออนไลน์ต้องไปได้ไกลกว่านั้น แต่คือสกิลที่รวมหลายศาสตร์เข้าด้วยกันคือ การเขียน + การนำเสนอ + กราฟฟิกเทคโนโลยี + การสื่อสารกับสังคม SPU จึงจัดเตรียมวิชาสำคัญทุกด้านให้นักศึกษา ที่เน้นการสอนจากตัวจริงและการฝึกงานกับเครื่อข่ายในมหาลัย ซึ่งเป็นจุดเด่นและเป็นเส้นทางการทำงานในอนาคต

ชั้นปี
1-2

ชั้นปีที่ 1 :  เรียนรู้ศาสตร์สำคัญในด้าน ศิลปะการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเบื้องต้น ศิลปะการพูดเพื่อการสื่อสารซึ่งเป็นหัวใจหลักสำหรับนักสื่อสารออนไลน์ และเน้นความคิดสร้างสรรค์สำหรับการสื่อสาร เพื่อฝึกฝนการออกแบบเชิงสื่อสารมากขึ้น พร้อมเรียนถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อใช้ประกอบในด้านการสื่อสาร และกฏหมายจำเป็นที่นักสื่อสารทุกคนต้องรู้

ชั้นปีที่ 2 : เรียนกันแบบเข้มข้นในระดับเชิงลึก กับการจัดการสื่อสารแบรนด์ยุคดิจิทัล, การเขียนเพื่อการสื่อสารออนไลน์, กราฟฟิกสำหรับการออกแบบ, และวิจัยทางการสื่อสาร สนุกกับวิชาสร้างสรรค์เนื้อหาและเล่าเรื่องผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อเข้าถึงเนื้อหาของสื่อออนไลน์ อย่างแท้จริง 

ชั้นปี
3-4

ชั้นปีที่ 3 : สนุกกับวิชาเลือกเสรี ตามความชื่นชอบและสนใจของนักศึกษา และฝึกภาษาอังกฤษสำหรับนักนิเทศศาสตร์

ชั้นปีที่ 4 :  ในปีสี่น้องๆ จะถูกส่งไปฝึกสหกิจศึกษาตามที่ต่างๆ เป็นการเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ และค้นพบเส้นทางในอนาคตของตนเอง ว่าจะเดินแยกไปเส้นทางไหน และเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ สำหรับเข้าสู่การทำงานระดับมืออาชีพ

การออกแบบสื่อสารออนไลน์ / (Online Communication Design)


UploadImage

 ท ำ ง า น อ ะ ไ ร ดี ?

 
UploadImage งานผลิตเนื้อหาออนไลน์
     - นักเขียน  
     - บรรณาธิการออนไลน์  
     - กองบรรณาธิการออนไลน์
     - ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวออนไลน์  
     - นักสร้างสรรค์และผลิตเนื้อหาบนสื่อออนไลน์  
     - นักสร้างสรรค์และผลิตเนื้อหาภาพและเสียงผ่านสื่อออนไลน์ เช่น ยูทูปเบอร์
UploadImage งานออกแบบออนไลน์
     - นักออกแบบกราฟิกสื่อสารออนไลน์
     - นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์
     - นักออกแบบอินโฟกราฟิก
     - นักออกแบบการสื่อสารผ่านเว็บไซต์และแอพลิเคชั่น
     - นักออกแบบประสบการณ์ทางการสื่อสารออนไลน์
     - ผู้จัดการดูแลออกแบบการสื่อสารสื่อสังคมออนไลน์
UploadImage งานสื่อสารการตลาดออนไลน์
     - นักวางแผนและสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์
     - นักวิจัยการสื่อสารออนไลน์
     - นักวิเคราะห์การตลาดดิจิทัล
     - นักออกแบบกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์
     - ผู้ประกอบกิจการอิสระบนเครือข่ายออนไลน์
     - ผู้ดูแลสื่อสังคมออนไลน์ให้แบรนด์
     - ผู้ดูแลเว็บไซต์และแอพลิเคชั่น
 
 
UploadImage
 
 

บ ริ ษั ท ชั้ น น ำ
ที่ DEK- SPU เลือกได้ !

 
UploadImage แผนกงานการตลาดออนไลน์ บ. ชั้นนำในประเทศ UploadImage
UploadImage สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ UploadImage
UploadImage สำนักพิมพ์แจ่มใส UploadImage
UploadImage สำนักพิมพ์ชั้นนำภายในประเทศ UploadImage
UploadImage สื่อออนไลน์ในบริษัทชั้นนำต่างๆทุกการค้า UploadImage
UploadImage เจ้าของธุรกิจส่วนตัว UploadImage

 

การออกแบบสื่อสารออนไลน์ / (Online Communication Design)

ส ร้ า ง สื่ อ อ อ น ไ ล น์
ด้ ว ย ก ล ยุ ท ธ์ สุ ด เ ด็ ด ! 

  เป็น Professional สื่อออนไลน์ทุกรูปแบบ 
  เดี๋ยวนี้โซเชียลเป็นเรื่องสำคัญ! สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ จึงไม่มองข้าม รวบรวมศาสตร์ที่สำคัญ เอาไว้ 3 อย่าง ใน 1 เดียว! นั่นคือ การสื่อสาร การออกแบบ และการตลาด สำหรับใช้้ในงานการตลาดออนไลน์ และสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบ โดยเน้นด้านความคิดสร้างสรรค์ ผลิตผลงานเพื่อสื่อสารกับกลุ่มลูกค้า เราสอนให้น้องๆ สามารถออกแบบและนำเสนอผลงานด้วยความรู้ความชำนาญรอบด้าน และสามารถทำงานเบ็ดเสร็จได้ทุกตำแหน่งในคนคนเดียว สร้างตัวตนให้กลายเป็นตัวจริง "The Professional" สู่ตลาดแรงงานการสื่อสารสร้างสรรค์ ในยุคที่ตลาดออนไลน์มาแรงกว่าใคร!


View 63568