Dek67 เริ่มเลย!! มีที่เรียนก่อนใคร
ทุน SPU โควตา รับทุนสูงสุด 15,000 บาท*

จบ ปวส. อยากเรียนต่อปริญญาตรี…
แต่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา เรามีทางออกดีๆ ให้กับทุกคน ด้วยภาคเรียนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นภาคปกติ ,เสาร์-อาทิตย์ หรือวันอาทิตย์วันเดียว ก็มีสิทธิ์รับทุน “ ใครๆ ก็ได้ทุน ลงทะเบียนแล้วได้รับทุนแน่นอน ”
สมัครและลงทะเบียนวันนี้ – 30 ก.ย. 66
• แค่คลิกสมัคร รับทุน 15,000 บาท* ทันที!
• รับทุนได้ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา
• สมัครได้ไม่จำกัดเกรดในการยื่นสมัครรับทุน
• เน้นการเรียนแบบระบบ e-Learning
• สามารถเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย
• สาขาการบัญชี มีบริษัท SME กว่า 60 บริษัท รองรับผู้ที่ต้องการทำงานประจำในวันปกติการันตีมีรายได้
• เรียนจบได้ภายใน 2 ปี (สาขาการบัญชี ภาคปกติ จบได้ภายใน 1 ปี 6 เดือน)
• กู้ยืมกองทุนได้

สนใจรับข้อมูลเพิ่มเติม

สมัครเรียนปริญญาตรี 2567

สนใจรับข้อมูล-vocational-courses67

เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านกรุณากรอกข้อมูลให้ครบ

วิธีการสมัครเรียน

• Counter Service

• ธนาคาร

Welcome

Freshy SPU

เอกสารการสมัครเรียน
 • สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา ระดับ ม.6 / ปวช.3 / กศน. / ปวส.2 หรือเทียบเท่า 2 ชุด
          (ถ้ายังไม่จบหรือไม่ได้รับวุฒิ ให้นำใบรับรองผลการเรียนมาเทน)
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
คณะ / สาขาที่เปิดสอน
คณะ / สาขาลักษณะการกู้ยืมฯผู้จบ ปวส.
ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์ *
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ   
การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ2 + Human *.
คณะศิลปศาสตร์   
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ2.
คณะบริหารธุรกิจ   
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่1.
การตลาดดิจิทัล1.
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน2 + Human *.
คณะบัญชี   
การบัญชี2..
การบัญชี ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom2.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1..
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์2 + Human *.
คณะดิจิทัลมีเดีย   
การออกแบบกราฟิก2 + Human *.
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์2 + Human *.
ดิจิทัลอาร์ตส์2 + Human *.
คณะนิติศาสตร์   
นิติศาสตรบัณฑิต1..
คณะ / สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯผู้จบ ปวส.
ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์ *
คณะวิศวกรรมศาสตร์   
วิศวกรรมไฟฟ้า2 + Human *..
วิศวกรรมไฟฟ้า – ระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์2 + Human *..
วิศวกรรมโยธา2 + Human *..
วิศวกรรมโยธา – การจัดการงานก่อสร้าง2 + Human *..
วิศวกรรมเครื่องกล2 + Human *..
วิศวกรรมเครื่องกล – เทคโนโลยีอาคาร2 + Human *..
วิศวกรรมเครื่องกล – เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่2 + Human *
วิศวกรรมอุตสาหการ – การจัดการวิศวกรรม2 + Human *..
วิศวกรรมระบบราง (ทุนแลกเปลี่ยนเรียนที่จีน 1 ปี)2 + Human *.
หลักสูตรวิศวกรรมโยธาทั้งหมดสามารถเรียนแผน 2 ปริญญากับ Griffith University ได้ 

 – คือ ไม่เปิดรับ    UploadImage คือ เปิดรัับ    UploadImage คือ เปิดรับเฉพาะเทียบโอนเท่านั้น

 1. ผู้จบ ปวส. หรือปริญญาตรี สามารถเทียบรายบุคคล หรือเทียบโอนปริญญาตรีใบที่ 2 ได้ สอบถามที่ศูนย์รับสมัคร โทร: 02 558 6888 ต่อ 2121-4
 2. Human* คือสาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ผู้กู้ยืม รับเงื่อนไขพิเศษ 2 ต่อ เมื่อจบการศึกษา ต่อที่ 1 ลดเงินต้น 30% ต่อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)
 3. กรณีเป็นนักศึกษากองทุนกู้ยืม คณะดิจิทัลมีเดีย คณะนิเทศศาสตร์(สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมไฟฟ้า) วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม คณะสหวิทยาการเทคโนโลยี และนวัตกรรม ชำระขั้นต่ำ 7,000 บาท
 4. กรณีเป็นนักศึกษากองทุนกู้ยืม คณะสาขาอื่นๆ นอกจากที่กล่าวมาในข้อ 3 ชำระขั้นต่ำ 4,000 บาท
 5. สาขาวิชาที่มีสิทธิ์กู้ยืมเป็นไปตาม ประกาศของกองทุนฯ
 6. รายละเอียดเรื่องการกู้ยืม ให้ติดตามทางหน้าเพจ สำนักงานทุนการศึกษา สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU

– คือ ไม่เปิดรับ    UploadImage คือ เปิดรัับ    UploadImage คือ เปิดรับเฉพาะเทียบโอนเท่านั้น

 1. ผู้จบ ปวส. หรือปริญญาตรี สามารถเทียบรายบุคคล หรือเทียบโอนปริญญาตรีใบที่ 2 ได้ สอบถามที่ศูนย์รับสมัคร โทร: 02 558 6888 ต่อ 2121-4
 2. Human* คือสาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์
  (Human Capital) ผู้กู้ยืม รับเงื่อนไขพิเศษ 2 ต่อ
  เมื่อจบการศึกษา
  ต่อที่ 1 ลดเงินต้น 30%
  ต่อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)
 3. กรณีเป็นนักศึกษากองทุนกู้ยืม คณะดิจิทัลมีเดีย คณะนิเทศศาสตร์(สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมไฟฟ้า) วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม คณะสหวิทยาการเทคโนโลยี และนวัตกรรม ชำระขั้นต่ำ 7,000 บาท
 4. กรณีเป็นนักศึกษากองทุนกู้ยืม คณะสาขาอื่นๆ นอกจากที่กล่าวมาในข้อ 3 ชำระขั้นต่ำ 4,000 บาท
 5. สาขาวิชาที่มีสิทธิ์กู้ยืมเป็นไปตาม ประกาศของกองทุนฯ
 6. รายละเอียดเรื่องการกู้ยืม ให้ติดตามทางหน้าเพจ สำนักงานทุนการศึกษา สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU