ทุน SPU โควตา

ปีการศึกษา 2567

ทุน SPU โควตา 2567

ทุนการศึกษาที่ได้รับ : 

1. สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 | ปวช. | กศน. ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 20,000 บาท
*ทุกคณะสาขา ยกเว้นสาขาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม / สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ / สาขาดิจิทัลอาร์ตส์ / สาขาการออกแบบกราฟิก / สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล / สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ / สาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ / สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน / สาขาวิศวกรรมโยธา / สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตร 4 – 5 ปี รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 10,000 บาท

2. สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปวส. ลงทะเบียนตั้งแต่แต่วันนี้เป็นต้นไป
รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 15,000 บาท

*หมายเหตุ 

เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

1. สมัครออนไลน์ได้ที่ www.spu.ac.th/register.landing.php หรือ คลิกที่นี่ 

    • กรอกข้อมูลสมัครเรียน
    • พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร
    • ชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท ได้ที่ 7-11 หรือ ตามธนาคารที่กำหนด
    • นำเอกสารสมัครเรียน เข้ามาสัมภาษณ์ และลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัย

2. สมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
ศูนย์รับสมัคร (อาคาร 11 ชั้น 2)
2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121-4 
คลิกดูแผนที่

1. สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ย 5 เทอม จำนวน 2 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา : ทุน SPU โควตา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวส.2 หรือเทียบเท่า
2. สมัคร ทุน SPU และ ลงทะเบียน โควตาในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

1. ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องรักษาเกรดเฉลี่ยผลการเรียนทุกภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.50 ขึ้นไป
2. หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.50 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคถัดไป
3. มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงมหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  :  06 1420 5641-4, 02 558 6888 ต่อ 2121-4