หลักสูตร/สาขา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

จากความตื่นตัวและเติบโตด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทั่วโลกในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา ทำให้ประเทศไทยมีความต้องการองค์ความรู้ใหม่ๆ ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงประยุกต์ชั้นสูงในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อสร้างความเหนือชั้นในการแข่งขันในระดับนานาชาติให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน และแนวโน้มความต้องการดังกล่าวจะทวีความสำคัญยิ่งขึ้นในอนาคต เพื่อตอบสนองความต้องการในระดับชาติดังกล่าว หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงออกแบบกระบวนการและสื่อการเรียนการสอนที่ล้ำสมัย มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานเฉพาะทางที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและให้คำปรึกษาแนะนำในการปรับปรุงระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เช่น สถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน มีระบบการวัดผลการเรียนด้วยผลงานที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ และบริหารหลักสูตรโดยนักวิชาการและนักปฏิบัติการระดับแนวหน้าของประเทศ (ดูจุดเด่นของหลักสูตรประกอบ) จากความพร้อมและความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ในข้างต้น ผมเชื่อว่าหลักสูตรนี้สามารถสร้างนักวิจัยเชิงวิชาการและเชิงประยุกต์ชั้นสูงด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับแนวหน้าและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติได้ 

คณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตร คลิกเลย

UploadImage

ภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Logistics and Supply Chain Management)


UploadImage

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  : ปร.ด. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Logistics and Supply Chain Management)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Logistics and Supply Chain Management)


UploadImage

จุดเด่นของหลักสูตร  Ph.D. (Logistics and Supply Chain Management)
เน้นการพัฒนาดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้นำ (Leader) ทั้งทางวิชาการและปฏิบัติการ ให้เป็นนักคิด (Thinker) นักปฏิบัติ (Practitioner) นักแก้ปัญหา (Problem Solver) และนักนำเสนอ (Presenter) หรือ “คิดเป็น ทำเป็น พรีเซนต์ได้” ที่มีผลงานที่จับต้องได้จริงและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดย
  - เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสมบูรณ์ในการวิจัยและการสอนในสาขาวิชานี้โดยมีการเปิดสอนครบทั้งระดับปริญญาเอก-โท-ตรี
  - หลักสูตรเน้นการบริหารจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) มากกว่าวิศวกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Engineering)
  - กระบวนการในการเรียนรู้ และวัดผลถูกออกแบบให้มีความทันสมัยเป็นสากล แต่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ซึ่งช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาอย่างถ่องแท้ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องผ่านการวัดผลภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา
  - เน้นการประยุกต์ทฤษฏีสมัยใหม่ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงผ่านสื่อและเทคนิคการเรียนการสอนที่ทันสมัยและน่าสนใจเช่น Business Game, e-Learning กรณีศึกษาจากวารสารวิชาการระดับนานาชาติ การสัมมนา เกมจำลองสถานการณ์ในโซ่อุปทาน โครงงานปรับปรุงงานจริง ฯลฯ
  - มี Guest Speakers เป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรชั้นนำบรรยายเสริมพิเศษจากประสบการณ์จริงทุกวิชา
  - การวัดผล Course Work เน้นการแสดงความสามารถทางวิชาการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงด้วยผลงานที่จับต้องได้ เช่น ในทุกวิชานักศึกษาต้องเขียนบทความตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ รวมถึงทำโครงงานวินิจฉัยและปรับปรุงงานในภาคธุรกิจจริง ฯลฯ
  - เสริมเพิ่มประสบการณ์โดยศึกษาดูงานในบริษัทชั้นนำ
  - บริหารหลักสูตรและอำนวยการสอนโดยคณะนักวิชาการและนักปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับแนวหน้าของประเทศ

โอกาสทางวิชาชีพ
อาจารย์ นักวิจัย ที่ปรึกษา เจ้าของกิจการ และผู้บริหารระดับสูงในองค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน


#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน #วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน #สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

จากความตื่นตัวและเติบโตด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทั่วโลกในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา ทำให้ประเทศไทยมีความต้องการองค์ความรู้ใหม่ๆ ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงประยุกต์ชั้นสูงในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อสร้างความเหนือชั้นในการแข่งขันในระดับนานาชาติให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน และแนวโน้มความต้องการดังกล่าวจะทวีความสำคัญยิ่งขึ้นในอนาคต เพื่อตอบสนองความต้องการในระดับชาติดังกล่าว หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงออกแบบกระบวนการและสื่อการเรียนการสอนที่ล้ำสมัย มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานเฉพาะทางที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและให้คำปรึกษาแนะนำในการปรับปรุงระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เช่น สถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน มีระบบการวัดผลการเรียนด้วยผลงานที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ และบริหารหลักสูตรโดยนักวิชาการและนักปฏิบัติการระดับแนวหน้าของประเทศ (ดูจุดเด่นของหลักสูตรประกอบ) จากความพร้อมและความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ในข้างต้น ผมเชื่อว่าหลักสูตรนี้สามารถสร้างนักวิจัยเชิงวิชาการและเชิงประยุกต์ชั้นสูงด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับแนวหน้าและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติได้ 


View 6786