SCHOOL OF ENGINEERING

The School of Engineering, originally named as the Faculty of Polytechnique, was established at the same time as the establishment of Sripatum College on 28 May 1970. At the beginning, the Faculty offered 2 year high vocational diploma in 4 academic program including; Electrical Power Technician, Electronic Technician, Mechanical Technician, and Civil Engineering Technician. In 1987, when Sripatum College was promoted to university status by the ...

+ More detail

CALENDAR

Study Program

Electrical Engineering

จุ ด ไ อ เ ดี ย
ใ ส่ ไ ฟ ใ ห้ หุ่ น ย น ต์ !

  เชี่ยวชาญระบบไฟฟ้า สร้างสรรค์ไอเดียหุ่นยนต์ 
  สู่การเป็น "วิศวะรุ่นใหม่ไฟแรง" กับการเรียนที่เน้นเชิงปฎิบัติและศึกษาทางทฤษฎีการประยุกต์ใช้ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติของไฟฟ้าในที่พักอาศัย อาคารขนาดใหญ่ถึงระดับโรงงานตลอดจนออกแบบและวางระบบหุ่นยนต์ ต่อยอดความต้องการทางอนาคต พร้อมเรียนรู้เรื่องเครื่องจักรกลไฟฟ้า เจาะลึกทุกรายวิชาสำคัญ ให้คุณเป็นวิศวกรรมไฟฟ้าตัวจริง! 

สร้างวิศวกรพันธุ์แท้ ด้วยคณาจารย์ระดับมืออาชีพ
ในยุคแห่งอนาคต ต้องรู้ให้มากกว่าเดิม! เหล่าคณาจารย์วิศวกรมืออาชีพ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จึงพร้อมสร้างนักศึกษาทุกคนให้เป็นตัวจริงด้านวิศวะไฟฟ้า สู่การเรียนรูปแบบใหม่ ที่ไม่เพียงเน้นให้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าแบบมืออาชีพ แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา ด้วยวิชาระบบหุ่นยนต์ และ เครื่องจักรกลไฟฟ้า จากประสบการณ์การสอนที่มากกว่า 47 ปี จนได้รับการยอมรับจากภาครัฐและเอกชน มีผลงานวิจัยและมีการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้นักศึกษาทุกคน เข้าสู่อุตสาหกรรมวิศวกรได้อย่างภาคภูมิ 
 
 

ตอบ : วุฒิการศึกษาที่เปิดรับ
1. ต้องสำเร็จการศึกษา ม.6
     วิทย์ - คณิต
     ศิลป์ - คำนวณ
     ศิลป์ - สังคม
     ศิลป์ - ภาษา
     ศิลป์ - จีน
     ศิลป์ - ญี่ปุ่น
2. หรือ เทียบเท่า (อาชีวะ)  เทียบเท่า (กศน.)

ทุนการศึกษาที่รองรับ - ทุน กรอ./กยศ. ( ได้รับการรับรองจาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาสภาวิชาชีพ. )
UploadImage ค่าเทอม   UploadImage  สาขาที่เปิดรับสมัคร   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   UploadImage ทุนการศึกษา

Civil Engineering

ตั ว จ ริ ง
ด้ า น โ ย ธ า
! 

  เป็นวิศวกรนั้นไม่ง่าย แต่เราสร้างให้คุณเป็นตัวจริงได้
  เส้นทางสุดเท่ สู่วิศวกรโยธา! ศึกษาสิ่งก่อสร้างทางโยธาครบ 4 สาขาย่อย โครงสร้าง, งานปฐพี, งานขนส่งและงานชลศาสตร์ พร้อมเป็นผู้นำด้านวิศวกรโยธากับวิชาบริหารงานก่อสร้าง การบริหารแหล่งน้ำ วิศวกรรมสิ่งแวดล้วม ระบบการขนส่ง สำรวจและผังเมือง วิศวกรรมปฐพี
คำอธิบายรายวิชา >>ไฟล์แนบ คำอธิบายรายวิชาหลักสูตร 2555-2559

Greatest Strengths

ก้าวสู่การเป็นวิศวกรโยธาชั้นแนวหน้า
เจาะลึกวิชามากกว่าที่ไหน
พบหลักสูตร Gointer เรียนไทย 2 ปี แล้วไปเรียนไกลถึงออสเตเรียอีก 2 ปี ได้ทั้งความรู้และภาษาสำหรับการต่อยอดอาชีพ ระหว่างเรียนมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่คอยดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ปูทักษะด้านวิศวกรโยธาแบบจัดเต็ม พร้อมโครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับวิศวกรที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอื่นๆ จบแล้วได้ใบนุญาตวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร (กว.)

 

ตอบ : วุฒิการศึกษาที่เปิดรับ
1. ต้องสำเร็จการศึกษา ม.6
     วิทย์ - คณิต
     ศิลป์ - คำนวณ
     ศิลป์ - สังคม
     ศิลป์ - ภาษา
     ศิลป์ - จีน
     ศิลป์ - ญี่ปุ่น
2. หรือ เทียบเท่า (อาชีวะ)  เทียบเท่า (กศน.)

ทุนการศึกษาที่รองรับ - ทุน กรอ./กยศ. ( ได้รับการรับรองจาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาสภาวิชาชีพ. )
UploadImage ค่าเทอม   UploadImage  สาขาที่เปิดรับสมัคร   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   UploadImage ทุนการศึกษา

Mechanical Engineering

ศึกษาการออกแบบเครื่องจักรกลชนิดต่างๆ การผลิตและการนำพลังงานความร้อน และพลังงานกลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
คำอธิบายรายวิชา >> ไฟล์แนบ คำอธิบายรายวิชาหลักสูตร 2560-2564

มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นวิศวกรคุณภาพของประเทศมีทักษะเป็น “Practical Engineer” หรือ วิศวกรวิชาชีพ อยู่บนพื้นฐานความเชี่ยวชาญ ที่ชำนาญการปฏิบัติตามความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (Industry Focus) ที่ทันสมัย ซึ่งครอบคลุมงานวิศวกรรมในหลายๆด้าน

Automotive Engineering

การคำนวณออกแบบ ควบคุมการผลิต ค้นคว้า วิเคราะห์ ทดสอบ ดัดแปลง เกี่ยวกับยานพาหนะ อีกทั้งสามารถอำนวยการใช้ระบบและอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องยนต์ต้นกำลัง อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน ภาชนะใส่ก๊าซภายใต้ความดัน ระบบเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในยานยนต์
คำอธิบายรายวิชา >> ไฟล์แนบ คำอธิบายรายวิชาหลักสูตร 2557-2561

Greatest Strengths

หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้และปัญญา ที่สามารถประกอบอาชีพทางวิศวกรรมยานยนต์ได้อย่างมีประสิทธิผล การศึกษาจะเน้นทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้นำไปสู่การวิเคราะห์วิจัยปัญหาทางวิศวกรรมอย่างถูกต้อง

Industrial Engineering

วิศวกรทางด้านนี้ที่มีหน้าที่หลักในการออกแบบ และจัดการระบบต่างๆ เช่น โลจิสติกส์ ระบบคลังสินค้า ระบบการผลิต ระบบการบรรจุภัณฑ์ ระบบการกระจายสินค้า รวมถึงการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนกระบวนการดำเนินงานที่ใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมทุกประเภท สามารถเลือกเรียนมุ่งเน้นกลุ่มวิชาความเชี่ยวชาญ
- โลจิสติกส์
- กระบวนการอุตสาหกรรม
คำอธิบายรายวิชา >> ไฟล์แนบ คำอธิบายรายวิชาหลักสูตร 2559-2563

มีนโยบายปรับกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อให้เรียนเรื่องยากให้ง่าย ใช้งานได้จริง - เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากวิศวกรมืออาชีพ คัดเน้นเนื้อหา ฝึกปฏิบัติอย่างตรงจุดให้เข้าใจง่าย ประยุกต์ใช้ในการทำงานวิศวกรรมได้จริงจากห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ตอบสนองต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีเครื่อข่ายภาคอุตสาหกรรม และ โอกาสการฝึกปฏิบัติงานจริง

Railway Engineering

ครงการหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ วิศวกรรมระบบราง

   - แผนเรียน 2 ปี (ปวส.)  จำนวน    83  หน่วยกิต
   - แผนเรียน 4 ปี (ม.6/ปวช.)  จำนวน  132  หน่วยกิต

     (ชั้นปีที่ 2 เรียนที่ประเทศจีน)
โครงสร้างหลักสูตร >> ไฟล์แนบ โครงสร้างหลักสูตร

Master of Engineering (Civil Engineering)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทั้งทางด้านวิชาการและปฏิบัติการในด้านวิศวกรรมโยธา มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนางานด้านวิศวกรรมโยธารวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการพัฒนาประเทศได้

1. มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์ การออกแบบ และการวางแผน ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่ระดับสากล จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและเข้มข้นด้วยประสบการณ์ มีประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ
2. ความรู้ที่ได้รับมีความทันสมัย และสามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานได้ทันที
3. เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ หรือเวลานัดหมายที่นักศึกษาสะดวก เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ทำงานประจำให้มีโอกาสศึกษาต่อได้
4. Class size ขนาดเล็ก อาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิดเสมือนญาติ ที่ให้คำปรึกษาทั้ง ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และการดำเนินชีวิต

Doctor of Engineering (Civil Engineering)

มุ่งเน้นการการวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ขั้นสูง และการประยุกต์ใช้ในสาขาวิศวกรรมโยธา โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและเข้มข้นด้วยประสบการณ์ มีประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเรียนเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้

Greatest Strengths

มุ่งเน้นการการวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ขั้นสูง และการประยุกต์ใช้ในสาขาวิศวกรรมโยธา โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและเข้มข้นด้วยประสบการณ์ มีประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ

หมายเหตุ : หลักสูตรวิศวกรรมโยธาทั้งหมดสามารถเรียนแผน 2 ปริญญากับ Griffith University ได้

ดูรายละเอียดเพิ่ม >> ไฟล์แนบ หรือ https://www.spu.ac.th/activities/12439

SPU Gallery

Alumni

  วิศวกร ไม่ใช่เเค่ความเท่ห์ แต่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสูง วิชาชีพอื่นพลาดอาจจะมีคนบาดเจ็บ ล้มตายน้อย แต่คณะ วิศวกรรมศาสตร์ เป็นคณะที่ต้องตั้งใจเรียน ทุ่มเทกับการฝึกฝนตัวเอง หมั่นเรียนรู้  
นักธุรกิจ
สุรศักดิ์ จำรัสการ - พี่เอ๋
  ทุกคนมีความฝัน ไม่ว่าจะไกลหรือใกล้สำคัญอย่างยิ่งคือห้ามดูถูกตัวเองว่าตัวเองทำไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้ลองทำอย่างเต็มที่  
ดิฐพูม ชิณบุตร (กู๊ด)
  การเลือกเรียนที่ ม.ศรีปทุม เป็นการตัดสินใจที่ไม่ผิดค่ะ  
เจ้าของบริษัท รับเหมาก่อสร้าง
ชาดา ชุมฝาง (เน)
  โค้ช วิศวกรหนุ่ม ผู้ออกแบบระบบจัดยาอัตโนมัติ “วิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม”  
วิศวกรเมคคาทรอนิกส์ บริษัท สุพรีม ไฮทีร่า จำกัด
เศรษฐวิโชค นิลนวรัตน์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โชคชัย สงสม
กรรมการผู้จัดการ
สมจิตร เจนจัด
วิศวกรอำนวยการศูนย์บริหารโครงการพิเศษ การรถไฟแห่งประเทศไทย
วุฒิไกร วะชังเงิน
Engineering Consultant
วัชราภรณ์ มีลาภ

Partners

Learning Through Real-World Experience