อยากเป็น “ตัวจริง” ในอุตสาหกรรมการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม SPU พร้อมแล้ว