สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

Tag: สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

New&Activities
chermand

ผู้บริหาร SITI SPU ถ่ายทอดความรู้ “การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการโค้ช” สป.อว.

ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อ่านเพิ่มเติม »