แนะนำหน่วยงาน


แนะนำหน่วยงาน

สำนักงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม

              มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษา จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี มีความสามารถทางด้านวิชาการและด้านกิจกรรมต่างๆ จึงเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม และกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อให้ได้ศึกษาจนสำเร็จ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติในภายภาคหน้าได้อย่างมีคุณภาพ