Privacy Notice

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
สำหรับผู้สำหรับนักศึกษาตัวแทนคณะ ที่ร่วมลงทะเบียนประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

—————————————————————————————

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (“มหาวิทยาลัย”) ขอแจ้งให้ท่านทราบถึงประกาศความเป็นส่วนตัวมหาวิทยาลัย เนื่องจากประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้อธิบายถึงวิธีการที่มหาวิทยาลัยจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้มีประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นและมหาวิทยาลัยขอเรียนให้ท่านโปรดอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รายละเอียดดังนี้

1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา เพื่อมุ่งให้ความรู้ ความชำนาญแก่ผู้ศึกษา สนองความต้องการโดยให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชาติ เน้นการปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาในด้านการเรียน การสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ในการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตามวัตถุประสงค์และภายใต้ฐานดังต่อไปนี้

(1) ฐานสัญญา (Contract)

เป็นการจำเป็นที่ท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่มหาวิทยาลัยเมื่อท่านได้ใช้บริการหรือติดต่อเกี่ยวกับข้อเสนอการให้บริการหรือเข้าทำสัญญากับมหาวิทยาลัย เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลเกี่ยวกับการให้บริการหรือการเข้าทำสัญญาหรือเพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ติดต่อสื่อสารหรือเพื่อติดตามและแจ้งผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่ท่านทราบ

(2) ฐานความยินยอม (Consent)

กรณีจำเป็นเมื่อท่านให้ความยินยอมกับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจนำข้อมูลส่วนบุคคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการออกแบบ หรือเพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับการศึกษา หรือการบริการเพื่อนำเสนอกิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวกับการศึกษา หรือเพื่อการบริหารจัดการภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

(3) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest)

กรณีจำเป็นมหาวิทยาลัยอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการจัดการและการจัดทำรายงานที่จำเป็นภายในมหาวิทยาลัย การดูแลรักษาระบบเพื่อรักษามาตรฐานหรือการพัฒนาการบริการ การจัดการบริหารความเสี่ยงในมหาวิทยาลัย การควบคุมและการตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัย

(4) ฐานจดหมายเหตุ วิจัย หรือสถิติ

มหาวิทยาลัยอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสม

(5) ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต (Vital Interest)

กรณีจำเป็นมหาวิทยาลัยอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อประโยชน์ในการระงับอันตรายเกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านหรือบุคคลอื่น

(6) ฐานภารกิจของรัฐ (Public Task)

กรณีจำเป็นมหาวิทยาลัยอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบหมายให้แก่มหาวิทยาลัย

(7) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation)

กรณีมีความจำเป็นมหาวิทยาลัยอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยได้เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์การใช้บริการ ประกอบกับฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบธรรม (Lawful Basis for Processing) ในแต่ละกิจกรรม ดังนี้

วัตถุประสงค์ฐานการประมวลผล
1) เพื่อลงทะเบียนถ่ายภาพนักศึกษาตัวแทนคณะ

1.1) ฐานสัญญา :
เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อมหาวิทยาลัยจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปประ
มวลผลให้เป็นไปตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญา

2) เพื่อนำภาพ
วิดีโอหรือเนื้อหาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับท่านไปใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือเพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับคณะและมหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางต่างๆของมหาวิทยาลัย

2.1) ฐานสัญญา :
เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อมหาวิทยาลัยจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปประ
มวลผลให้เป็นไปตามสัญญา
2.2) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม :
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัย
สำหรับการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยอาจจะใช้ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบธรรมมากกว่าหนึ่งฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

2. กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมทางการตลาด

มหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอกที่มหาวิทยาลัยมีข้อตกลงด้วย อาจดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด โดยจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปใช้ในการทำกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด ดังต่อไปนี้

(1) การทำกิจกรรมการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) มหาวิทยาลัยจะดำเนินกิจกรรมการตลาดแบบตรงเฉพาะกรณีที่ท่านให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งกับมหาวิทยาลัย ตามที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลให้ทราบแล้ว ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมที่ให้ไว้ได้ตลอดเวลา โดยผ่านระบบการยกเลิกการรับข้อมูลของมหาวิทยาลัย

(2) การทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาด มหาวิทยาลัยจะดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการรับนักศึกษา เช่น กิจกรรมการเล่นเกม หรือกิจกรรมในช่องทาง Social Network กิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและบริการของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ท่านทราบในกิจกรรมนี้ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะไม่นำข้อมูลไปทำการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) ยกเว้นท่านจะให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งเพื่อการทำการตลาดแบบตรง ตามที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลให้ทราบแล้ว ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมที่ให้ไว้ได้ตลอดเวลา โดยผ่านระบบการยกเลิกการรับข้อมูลของมหาวิทยาลัย

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยจะทำการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลทั่วไป

(1) ข้อมูลเฉพาะบุคคล : ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
(2) ข้อมูลการศึกษา : คณะ/สาขา/หลักสูตรที่ศึกษา ชั้นปีที่ศึกษา
(3) ข้อมูลติดต่อ : หมายเลขโทรศัพท์ ไลน์ไอดี
(3) ข้อมูลอื่นๆ : ภาพถ่าย วิดีโอ เวลาที่ระบุว่าจะเข้ามาถ่ายภาพ

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยต้องขอความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้งก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหว ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามแหล่งที่มา ดังนี้

เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากท่าน เมื่อ

(1)ท่านให้ข้อมูลกับมหาวิทยาลัยผ่านการติดต่อสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ของมหาวิทยาลัยหรือช่องทางปกติ เช่น Google Form

(2)ท่านให้ข้อมูลกับมหาวิทยาลัยผ่านการตอบแบบสอบถามจากการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย

(3) ท่านให้ข้อมูลกับมหาวิทยาลัยผ่านการตลาดหรือจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานกิจการสัมพันธ์

(4) ท่านให้ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุมหรือระบบ

Sripatum Campus Management System (SCMS) ของมหาวิทยาลัย

5. การเปิดเผยและโอนข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 การเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัยอาจเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้กับบุคคลภายนอก และจะใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ดังนี้

(1) เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์

(2) หน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(3) หน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5.2 การเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการส่งหรือโอนไปยังประเทศปลายทาง องค์กรระหว่างประเทศ หรือผู้รับข้อมูลในต่างประเทศที่มีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอและมหาวิทยาลัยอาจขอความยินยอมจากท่านสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศตามที่กฎหมายกำหนด

บุคคลภายนอกที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากมหาวิทยาลัย จะต้องไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้กับมหาวิทยาลัย

6. สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ดังต่อไปนี้

(1) สิทธิในการขอเพิกถอนความยินยอม

กรณีท่านให้ความยินยอมเพื่อให้มหาวิทยาลัย เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับมหาวิทยาลัย

(2) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย หรือขอให้มหาวิทยาลัยเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

(3) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

ท่านมีสิทธิขอให้มหาวิทยาลัยแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

(4) สิทธิในการขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอให้มหาวิทยาลัยลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ตามที่กฎหมายกำหนด 

(5) สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  ท่านมีสิทธิขอให้มหาวิทยาลัยระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ตามที่กฎหมายกำหนด

(6) สิทธิในการขอรับ ขอให้ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านได้ และท่านมีสิทธิขอให้มหาวิทยาลัยส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น รวมทั้งมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยได้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่นดังกล่าวได้โดยตรงเว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค

(7) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอคัดค้านมหาวิทยาลัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ ตามที่กฎหมายกำหนด

(8) สิทธิในการร้องเรียน

ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการที่มหาวิทยาลัยดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7.มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงอันอาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเข้าถึงโดยมิชอบ รั่วไหล ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข สูญหาย หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอำนาจหรือโดยขัดต่อกฎหมาย มหาวิทยาลัยจึงมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งจะกำหนดให้เข้าถึงได้เฉพาะที่มหาวิทยาลัยอนุญาตโดยปฏิบัติตามมาตรการการดูแลของมหาวิทยาลัยเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

8. ผู้เยาว์

          ในกรณีที่ท่านอายุเกิน 10 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์ถือว่าท่านยังเป็นผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งผู้เยาว์ไม่สามารถให้ความยินยอมได้โดยลำพัง
ดังนั้นมหาวิทยาลัยมีความจำเป็นจะต้องได้รับความยินยอมจากท่านประกอบการให้ความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนท่านตามที่กฎหมายกำหนด

        ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยทราบว่าการเก็บรวบรวม ใช้
และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนท่า
นตามที่กฎหมายกำหนด มหาวิทยาลัยจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากระบบของมหาวิทยาลัย

9.ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัยจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ท่านให้ข้อมูลกับมหาวิทยาลัย เว้นแต่ มหาวิทยาลัยอาจยังคงจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากเห็นว่ายังมีความจำเป็นหรือกฎหมายกำหนดให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาตามวัตถุประสงค์นั้น

10. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับท่าน

กรณีที่ท่านไม่ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับมหาวิทยาลัย อาจส่งผลกระทบต่อความสะดวกของท่านในการเข้าถึงการให้บริการตามวัตถุประสงค์ของประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

11.การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว

มหาวิทยาลัยอาจปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ www.spu.ac.th, www.chonburi.spu.ac.th, www.khonkaen.spu.ac.th

12. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีที่ท่านมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อ ได้ดังนี้

(1) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล : มหาวิทยาลัยศรีปทุม เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

(2) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : บุคคลหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2561 1111, 0 2561 2222 หรือโทรสาร     0 2561 1720 หรือ E-mail : DPO@spu.ac.th