รู้จัก ม.ศรีปทุม

UploadImage

ปรัชญา (PHILOSOPHY)
การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ


ปณิธาน (WISH)
ปัญญา  เชี่ยวชาญ  เบิกบาน  คุณธรรม
Intellectual  Professional  Cheerfulness  Morality


วิสัยทัศน์ (VISION)
เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำสร้างมืออาชีพ ที่มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบ เพื่อภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และสังคม


อัตลักษณ์ (UNIQUENESS)
มหาวิทยาลัยที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และเปี่ยมด้วยพลัง
Dynamic University


อัตลักษณ์ (CHARACTER)
ความเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
(บัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม จนเป็นที่ยอมรับของสังคม)


พันธกิจ (MISSION) 
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและสังคม
2  ส่งเสริมให้เกิดการสร้างผลงานวิจัย และหรือผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.  ให้บริการวิชาการที่สร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจและสังคม
4.  ปลูกฝังการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
5. บริหารจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพและยึดหลักธรรมมาภิบาล