รู้จัก ม.ศรีปทุม

UploadImage

ปรัชญา
การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ

ปณิธาน
ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม

วิสัยทัศน์
เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ แหล่งสร้างมืออาชีพ มีความโดดเด่นด้านวิชาการ เทคโนโลยี และความรับผิดชอบต่อสังคม

อัตลักษณ์
“โดดเด่นด้าน ICT”

นโยบาย
มหาวิทยาลัยศรีปทุมกำหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ โดยครอบคลุมภารกิจหลักของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ ดังนี้

1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ปณิธาน และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นที่ต้องการของสังคม และรองรับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2. การส่งเสริมและผลักดันให้มีผลงานวิจัย นวัตกรรม และผลงานทางวิชาการที่สร้างองค์กรให้มีองค์ความรู้ที่หลากหลาย ลึกซึ้ง เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งนำผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการมาพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร และการเรียนการสอนให้ทันสมัยและมีคุณภาพ

3. การบริการวิชาการแก่สังคม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สนับสนุนให้เกิดการกระจายองค์ความรู้ รวมทั้งนำองค์ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาพัฒนาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

4. การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมของไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย และสร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย

5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการจัดองค์กรการพัฒนาบุคลากร และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้แข็งแกร่งและพอเพียง เพื่อผลักดันให้องค์กรสามารถแข่งขันกับตลาดทั้งทางด้านคุณภาพการผลิตบัณฑิต และการให้บริการ

6.การพัฒนาให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสำคัญที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและผลักดันให้กระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในทุกระดับของมหาวิทยาลัยดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกันเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพและนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามภารกิจประจำของทุกคน