กรรมการสภามหาวิทยาลัย

หน้าแรก > กรรมการสภามหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

 • วศ.บ. (วิศวกรรมโครงสร้าง) (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.Eng. (Structural Engineering), Asian Institute of Technology
 • D.Eng. (Structural Engineering), Asian Institute of Technology
รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
ราชบัณฑิต
นายกสภามหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

 • น.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • น.บ.ท. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • น.ม.(กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • D.S.U. De droit commercial มหาวิทยาลัย Paris 2 ประเทศฝรั่งเศส
 • D.E.A. de Science Humaine et Juridique de la mar (Option juridique) (mention assez bien) มหาวิทยาลัย Nantes ประเทศฝรั่งเศส
 • Docteur de IUnversite de Nantes กฎหมายพาณิชยนาวี (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัย Nantes  ประเทศฝรั่งเศส

ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

 • B.B.A. (First Class Honors – Finance), Thammasat University, Thailand
 • M.B.A. (Finance) West Virginia University, Morgantown, West Virginia University, USA
 • Ph.D. (Finance) University of Pittsburgh, PA, USA

ดร.กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

 • กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร์ – การสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • กศ.ด.(พัฒนาศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วปอ. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน

ดร.สมเกียรติ ชอบผล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

 • ศึกษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยบูรพาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
 • Ph.D. (Professional Development) Victoria University, Switzerland
ดร.เพ็ชร ชินบุตร

ดร.เพ็ชร ชินบุตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

 • สถ.บ.(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.Arch. University of Illinois, Champaign Urbana, U.S.A.
 • Cert.in Town and Regional Planning Szczecin Technical University, Poland.
 • Architecte  DPLG. Unite Pedagogique d’ Architecture No. 1
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บัณฑิต จุลาสัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Dipl me Etude Approfondles (droit public)
 • Docteur en droit, Universit  Robert Schuman Strasbourg, France

ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การโฆษณา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ประชากรศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษา
 • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ดร.อรสา ภาววิมล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

 • B.S. (Business Administration), Mississippi University for Women, U.S.A.
 • M.Ed. (School Administration), Mississippi State University, U.S.A.
 • Psy.D. (Organizational Management) Alliant International University, U.S.A.
 • ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 19

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

 • กศ.บ. (การบริหารการศึกษา) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
 • กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

นายกฤช กาญจนาภา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
ราชบัณฑิต

นายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

วุฒิการศึกษา :

กศ.บ. (การประถมศึกษา) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
M.S. (Audio Visual Education), Indiana University, U.S.A.
Ph.D. (Honoris Causa) (Education Administration) Kensington University, California, U.S.A.
Cert. (Media Leadership Audio-Visual and Communication) Indiana University U.S.A.

ดร.กุลภัทรา สิโรดม

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ดร.สมเกียรติ ชอบผล

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ดร.เพ็ชร ชินบุตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จุลาสัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ดร.อรสา ภาววิมล

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายกฤช กาญจนาภา

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย