แนะนำหน่วยงาน

แนะนำหน่วยงาน

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตั้งอยู่ในอาคาร 40 ปี (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีพิื้นที่บริการที่โซน C
ของชั้น 3 – 7 รวมเนื้อที่ 7,640 ตารางเมตร แต่ละชั้นได้มีการจัดการพื้นที่เป็นสัดส่วน ประกอบด้วยพื้นที่นั่งอ่าน ที่นั่งพักผ่อน
ห้องศึกษากลุ่ม ห้องสันทนาการ และโซนอินเทอร์เน็ตสำหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

สื่อสารสารสนเทศในแต่ละชั้นได้รับการจัดการให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยดังนี้

ชั้น 3    Edutainment Zone บริการ Internet, Karaoke, ดูหนัง ฟังเพลง

ชั้น 4    หนังสือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะดิจิทัลมีเดีย และคณะนิเทศศาสตร์ Pocket book หนังสือวรรณ เรื่องสั้น นวนิยาย

ชั้น 5    หนังสือคณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสารสนเทศศาสตร์, การท่องเที่ยวโรงแรม หนังสือพิมพ์

ชั้น 6    หนังสือคณะบริหารธุรกิจ, คณะบัญชี, คณะเศรษฐศาสตร์

ชั้น 7   หนังสือคณะนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์, กฎหมาย, ศึกษาทั่วไป ศาสนา และภาษาอังกฤษ

VDO แนะนำห้องสมุด ม.ศรีปทุม

 

 

พื้นที่บริการหอสมุด

 

ขยายภาพ คลิกที่นี่!