หลักสูตร/สาขา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไฟล์แนบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งเน้นการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีความเข้าใจในแนวคิดและทักษะการทำวิจัยทั้งแบบเชิงทดลอง (Experimental Research) และเชิงสำรวจ (Survey Research) เพื่อสร้างผลงานที่โดดเด่นระดับ Cutting Edge พร้อมด้วยคณาจารย์มีความเชี่ยวชาญเชิงลึกโดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ทั้งยังมีประสบการณ์และผลงานวิจัยในภาคอุตสาหกรรม


ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย)      :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ (ไทย)       :  ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :  Doctor of Philosophy (Information Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)   :  Ph.D. (Information Technology)

 

จุดเด่น

 

  • เน้นการทำวิจัยขั้นสูงที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมและแก้ไขปัญหาของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และภาคสังคม โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัลสมัยใหม่ อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ บล็อกเชน การประมวลผลแบบคลาวด์ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ข้อมูลขนาดใหญ่ และอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง
  • หลักสูตรมุ่งเน้นการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งในแนวคิดและทักษะการทำวิจัยทั้งแบบเชิงทดลอง (Experimental Research) และเชิงสำรวจ (Survey Research) เพื่อสร้างผลงานที่โดดเด่นล้ำหน้าทันสมัย
  • เน้นการวิจัยที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ และร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อกำหนดโจทย์วิจัยร่วมกันและหาคำตอบเชิงนวัตกรรมที่อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัล
  • หลักสูตรมีความพร้อมในการสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถสมัครขอรับทุนวิจัยระดับชาติ อาทิ ทุนวิจัย วช. ทุนวิจัย สกว. ทุนวิจัย สกอ. และ ทุนวิจัย กสทช.
  • คณาจารย์มีความพร้อมในการให้คำปรึกษาด้านการทำวิจัยเพื่อให้สำเร็จการศึกษาได้ตามแผนการศึกษา

รางวัลจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)

UploadImage


UploadImage

พ.ศ. 2563 ดร.เอกฉัตร บ่ายคล้อย รางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
พ.ศ. 2562 ดร.สาวิตรี จูเจี่ย รางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
พ.ศ. 2560 ดร.รัฐ ใจรักษ์ รางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
พ.ศ. 2559 ดร.ธีรินทร์ เกตุวิชิต รางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
พ.ศ. 2558 ผศ.ดร.กัลยา ใจรักษ์ รางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
พ.ศ. 2557 ดร.ประจิต ลิ้มสายพรหม รางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
พ.ศ. 2555 ดร.กตัญญู กลับสุวรรณ์ รางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประสบการณ์การทำงาน :
บริษัทวรจักรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ตำแหน่ง: ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มงานคอมพิวเตอร์และการสื่อสารโทรคมนาคม(พ.ศ.2535 -2540)

ศูนย์กรรมวิธิข้อมูล สนามเสือป่า
ตำแหน่ง: หัวหน้าแผนกนโยบายและแผน (พ.ศ.2533-2535)

กรมช่างอากาศ บางซื่อ กองทัพอากาศ
ตำแหน่ง: วิศวกร (พ.ศ.2518 -2533)

รางวัลที่ได้รับ :
ผลงานตีพิมพ์เรื่อง "Medical Information and Data Exchange Prototype System for Patient Referral System", Journal of the Thai Medical Informatics Association. Vol.1 Issue 1, pp. 59-71, January-June 2015.

ผลงานตีพิมพ์เรื่อง “Digital Data Security and Hiding on Virtual Reality Video 3D GIS,” ในวารสารวิชาการ International Journal of Management Science and Engineering Management, Vol. 4 (2009)


ผลงานวิชาการด้านวิจัย:
________________________________________________________________________________

2020 (พ.ศ.2563)

JOURNAL PUBLICATIONS:

อุณนดาทร มูลเพ็ญ และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. (2563). ตัวแบบการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนวิธีการจัดกลุ่มเพื่อการวิเคราะห์ลักษณะประจำที่จำเป็นของรูปแบบแพ็กเกจการท่องเที่ยวสำหรับตลาดการท่องเที่ยวแบบอินบาวด์ในประเทศไทย. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.ปีที่ 30 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม -ธันวาคม 2563). หน้า 656-667.

Tipaporn Supamid and Surasak Mungsing. (2020). Integration of Techniques with Data Mining for Community Project Data Analysis from Project Specific Characteristics. International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET) Volume 11, Issue 10, October 2020, pp. 737-750.

เพชระ อินทานนท์ และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. (2563). การทดสอบสมรรถนะการตรวจจับของโมเดลการตรวจจับจุดสังเกตบนใบหน้า. วารสารวิชาการซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563).

นายเศรษฐชัย ใจฮึก และ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์. (2563). ระบบตรวจข้อสอบอัตนัยภาษาไทยอัตโนมัติด้วยการสืบค้นเชิงความหมาย. วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 หน้า 15-23. (มกราคม-มิถุนายน 2563)

Sawitree jujia and Surasak Mungsing.(2020). Learning Object Quality Assessment and Analysis System (LOQAAS) to Provide Learning Object Quality improvement recommendations. International Journal of the Computer, the Internet and Management (IJCIM), Volume 28, No. 1, (January - April 2020). pp. 66-71.

PROCEEDINGS:

Petchara Inthanon and Surasak Mungsing. (2020). Detection of Drowsiness from Facial Images in Real-Time Video Media Using Nvidia Jetson Nano. Proceedings of the 17th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2020). pp. 24-27 June 2020. (Also published in IEEE Explore)
_________________________________________________
2019 (พ.ศ.2562)

JOURNAL PUBLICATIONS:

Kattiya T. Yangyuen, Tipaporn Suppamit and Surasak Mungsing.(2019). AMPM3 criteria of algorithm summation for classifying datamining of software quality management. Journal of Software (JSW), Vol. 14, No. 1, p 36-46. (January 2019)

จิดาภา ตรัยเจริญวงศ์ และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. (2562). ตัวแบบพยากรณ์ความรุนแรงของอาการป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลจากข้อมูลเพื่อการบริหาร. Journal of the Thai Medical Informatics Association, Volume 6, Issue 1, January-June 2020, Pages 1-40

PROCEEDINGS:

ชาญวิทย์ ลิ้มรัตนพิมพา และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. (2562). การศึกษาตัวแบบการจัดเก็บขยะในยุคสมาร์ทซิตี้. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 (SPUCON 2019). (19 ธันวาคม 2562).

________________________________________________________________________________
2018 (พ.ศ.2561)

JOURNAL PUBLICATIONS:

นายเศรษฐชัย ใจฮึก และ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์ "การพัฒนาโปรแกรมการตรวจให้คะแนนข้อสอบอัตนัยอัตโนมัติด้วยวิธีการเทียบคำ", วารสารการวิจัยกาสะลองคำ ปีที่12 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2561).

สุรศักดิ์ มังสิงห์, ฐิตาภรณ์ เดชวิริยะวงศ์, สุขสวัสดี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์. (2561). การพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอัจฉริยะเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับผู้ป่วยโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ. Journal of the Thai Medical Informatics Association, Volume 4 Issue 2 (July – December 2018), pp. 55-61.

พันโทหญิง รุ่งรัศมี สุวรรณวัฒนา และ ผศ.ดร. สุรศักดิ์ มังสิงห์. “การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก โดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มและแสดงผลด้วยกราฟดาต้าวิชวลไลเซชัน” วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีที่ 16 พ.ศ. 2561.

Patarawat Pitiwan, Anongnart Srivihok, Thepparit Banditwattanawong and Surasak Mungsing “Developing an Ontology Based on Theory of Planned Behavior,” INFORMATION Vol.21 No.7, pp. 1933-1942, July 2018.

Thoedsak Sukdao, Katanyoo Klabsuvan, and Surasak Mungsing. "Robust Face Recognition Technique with ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) in Compared with Feedforward Backpropagation Neural Network Using Specific Features of Wavelet Transform and HOG (Histogram of Oriented Gradients for Feature Extraction)". THE INTERNATIONAL JOURNAL OF THE COMPUTER, THE INTERNET AND MANAGEMENT (IJCIM), Volume 26, No. 1, January - April 2018.

PROCEEDINGS:

Unnadathorn Moonpen, Surasuk Mungsing, Thepparit Banditwattanawong "Predictive Models for Tour Package in Thailand Based on the Characteristic of Inbound Tourists with Data Mining on Cloud," The 14th National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT 2018), 5-6 July 2018, Chiang Mai, Thailand.

ทิภาพร ศุภมิตร และ สุรศักดิ์ มังสิงห์.(2561). การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยคุณภาพซอฟต์แวร์ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อหาตัวแบบการพยากรณ์ความบกพร่องของซอฟต์แวร์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561. หน้า 2205-2215. วันที่ 20 ธันวาคม 2561.
________________________________________________________________________________
2017 (พ.ศ.2560)

JOURNAL PUBLICATIONS:

พันธิการ์ วัฒนกุล และ สุรศักดิ์ มังสิงห์ “ระบบประเมินห้องเรียนอัจฉริยะเสมือนสำหรับการศึกษำยุค 4.0 (มิติทางเทคนิค)” วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปี ที่ 7 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน –ธันวาคม 2560).

สาวิตรี จูเจี่ย และ สุรศักดิ์ มังสิงห์ "การพัฒนาตัวชี้วัดและระบบประเมินคุณภาพคุณภาพเลิร์นนิ่งอ็อบเจ็กต์” วารสารศรีปทุมปริทัศน์ : ปีที่ 9 (มกราคม – ธันวาคม 2560).

สาวิตรี จูเจี่ย และ สุรศักดิ์ มังสิงห์ "การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพคุณภาพเลิร์นนิ่งอ็อบเจ็กต์” วารสาร มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2560).

พจนันต์ คล้ายสมบูรณ์ และ สุรศักดิ์ มังสิงห์ “การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไม่มีโครงข่ายของตนเองในประเทศไทย”. วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560).

สุชาติ ทองรัมภากุล และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. “การประยุกต์ใช้ดิจิทัลไซน์เนจในการนำเสนอสื่อการเรียนรู้ที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์พกพา”. วารสารวิจัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560).
________________________________________________________________________________
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2196,3035
ประสบการณ์ทำงาน
Sripatum University
ตำแหน่ง: Head of Department of Computer Science (พ.ศ.2551-ปัจจุบัน)

Asia Credit Public Company Limited
ตำแหน่ง: Assistant Vice President (Technical) (พ.ศ.2539-2541)

University of the Thai Chamber of Commerce
ตำแหน่ง: Head of Department of Computer (พ.ศ.2534-2539)

ตำรา :
-Book Translator (English-Thai), “SCHUAM’S outlines: Theory and Problems of programming with Java.” 2001. John R. Hubbard, ISBN: 974-208-187-5, (จาก) McGraw-Hill.
-Book Translator (English-Thai), “Fundamental of Computing II : Abstraction, Data Structures, and Large Software System.” 2002. Allen B. Tucker,ISBN : 974-208-166-2 (จาก) McGraw-Hill.
-ธนา สุขวารี. “วิชา MAT231 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง.” 2557. มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

ผลงานวิชาการด้านวิจัย :
-Thana Sukvaree, Asanee Kawtrakul, Jean Caelen. “Optimizing Coherence in Thai Text for Summarization.” 2008. IEICE journal.
-Patcharee Varasai, Chaveevan Pechsiri, Thana Sukvaree, Vee Satayamas and Asanee Kawtrakul. “Building an Annotated Corpus for Text Summarization and Question Answering.” 2008. LREC conference, Marrakech (Morocco).
-Thana Sukvaree, Asanee Kawtrakul, Jean Caelen. “Thai Text Coherence Structuring with Coordinating and Subordinating Relations for Text Summarization.” 2007. CONTEXT 2007, Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI).
-Methee Wattanamethanont, Thana Sukvaree and Asanee Kawtrakul. ”Discourse Relation Recognition by using Naive Bayesian Classifier.” 2005. The 9th National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2005).
-Jirawan Chareonsuk, Thana Sukvaree and Asanee Kawtrakul. “Thai Elementary Discourse Unit Segmentation by Discourse Segmentation Cues and Syntactic Information.” 2005.
-Thana Sukvaree, Jirawan Charoensuk, Metee Wattanamethanont and Asanee Kawtrakul. “RST based Text Summarization with Ontology Driven in Agriculture Domain.” 2004. Workshop on Supporting Multilinguality in Agricultural Information Access.
-ศิริรัตน์ ตันตระกูล, ธนา สุขวารี. “การกำหนดปริมาณสินค้าสำรองที่เหมาะสมโดยใช้การสร้างแบบจำลอง กรณีศึกษา ธุรกิจนำเข้าสารทำความเย็น.” 2557. มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
บทความวิชาการ
-ศิริรัตน์ ตันตระกูล, ธนา สุขวารี. “การจำลองรูปแบบสินค้าคงคลัง ด้วยการกำหนดปริมาณสินค้าสำรองที่เหมาะสม กรณีศึกษา ธุรกิจนำเข้าสารทำความเย็น.” 2557. SPUCON2014.
-Norapat Permpool, Thana Sukvaree. “Ontology Web-Based Learning for Knowledge Management Boundary.” 2011. Conference of The International Journal of Arts and Science.
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2199
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196
โทร : 0 2579 9120 ต่อ 2196,2215
Honors and Awards :
Scholarship of the Centre of Excellence in Mathematics, the Commission on Higher Education, Thailand, from 2009-2010.
Scholarship of the 90th Anniversary of Chulalongkorn University Fund (Ratchadaphiseksomphot Endowment Fund), Thailand, from. 2009-2012.
Outstanding Academic Staff Award, Sripatum University 2018 (Science and Technology)

Work Experience
Civil Engineer :
Siam Murasegumi 1989-1991
Christiani Hopman 1991-1992
Trad International Golf Service 1992-1994

Project Manager :
Phuksa Real Estate 1994-1999
Bopith Preecha 1999-2006

Guest Lecturer :
Phranakhon Rajabhat University 2005-2007
Sripatum University 2006
Dhonburi Rajabhat University 2006
Rajamangala University of Technology Chakrabongse Bhuvanarth 2006-2009

Lecturer :
School of Information Technology Sripatum University 2013 – present

Head of Department :
Head of Applied Computer Science Department
Head of Software Engineering Department
School of Information Technology Sripatum University 2014- 2017

Research Areas :
Artificial Intelligence, Pattern Recognition, Neural Network, Signal Processing and Biometric Authentication.

Publications
Proceedings of the Conference :
Preecha Tangkraingkij, Chidchanok Lursinsap, Siripun Sanguansintukul, Tayard Desudchit : Selecting relevant EEG signal locations for personal identification problem using ICA and neural network. ACIS-ICIS 2009: 616-621

Preecha Tangkraingkij, Chidchanok Lursinsap, Siripun Sanguansintukul, Tayard Desudchit : Personal identification by EEG using ICA and neural network. ICCSA (3) 2010: 419-430

Preecha Tangkraingkij, Personal Authentication by Brainwave. TMI-NCMedInfo 2013: 115-121

Tangkraingkij P. “Significant Frequency Range of Brainwave Signals for Authentication.” Study in Computer Intelligence 612 (Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing 2015), 2015, pp.103-113.

T. Preecha, M. Ajjima, N. Isara. 2017. “An Appropriate Number of Neurons in a Hidden Layer for Personal Authentication Using Delta Brainwave Signals” 2nd International Conference on Control and Robotics Engineering, 2017, pp. 232 -236.

Journal Publications :
Preecha Tangkraingkij, Chidchanok Lursinsap, Siripun Sanguansintukul, Tayard Desudchit : Insider and outsider person authentication with minimum number of brain wave signals by neural and homogeneous identity filtering. Neural computing and application 2012, DOI: 10.1007/s00521-012-0974-6.

ผศ.ดร.ปรีชา ตั้งเกรียงกิจ. การใช้ตําแหน่ง 2 ตําแหน่งในการพิสูจน์ตัวตนโดยใช้สัญญาณคลื่นสมองช่วงเดลต้า. Journal of Information Science and Technology (JIST), Vol8, No1, Jan–Jun 2018. หน้า 26-34.

ปรีชา ตั้งเกรียงกิจ, สุพล พรหมมาพันธุ์ : การระบุตัวตนโดยใช้คลื่นสมองช่วงเดลต้า Royal Thai Air Force Medical Gazette, Vol.64, No1, January – April 2018 หน้า 30-38

สุพล พรหมมาพันธุ์, สิริรัตน์ มัชฌิมาดิลก, ปรีชา ตั้งเกรียงกิจ. ปัญญาประดิษฐ์ : ก้าวสู่ยุคทองของสมองกลอัจฉริยะ Royal Thai Air Force Medical Gazette, Vol.64, No3, September – December 2018 หน้า 108-117

Magazine Publications :
ผศ.ดร.ปรีชา ตั้งเกรียงกิจ. ปัญญาประดิษฐ์กับโศกนาฎกรรมเรือไททานิก. นิตยสาร CIO WORLD & BUSINESS ฉบับที่ 197 เดือน ตุลาคม 2518 หน้า 46-47.

ผศ.ดร.ปรีชา ตั้งเกรียงกิจ. ปัญญาประดิษฐ์กับสังคมผู้สูงอายุ. นิตยสาร CIO WORLD & BUSINESS ฉบับที่ 198 เดือน พฤศจิกายน 2518 หน้า 46-47.
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2196,3038
ประสบการณ์การทำงาน :
กระทรวงกลาโหม
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษารัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ฯพณฯ พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2548 – 2549

กระทรวงกลาโหม
ตำแหน่ง: อนุกรรมการ, ในคณะกรรมการที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม(พลเอก สัมพันธ์ บุญญานันต์)

กระทรวงอุตสาหกรรม
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ฯพณฯ วุฒิชัย สงวนวงชัย
ตำแหน่ง: คณะอนุกรรมการ, ดำเนินการโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ตำแหน่ง: อนุกรรมการม, พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตำแหน่ง: กรรมการ, พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารภาครัฐ
ตำแหน่ง: กรรมการและเลขานุการ, พิจารณาหาแนวทางการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี พ.ศ. 2539-2541

กองทัพอากาศ
ตำแหน่ง: กรรมการ, จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง: รองประธาน, ชมรมนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ตำแหน่ง: กรรมการ, พิจารณาโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ตำแหน่ง: ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้พิจารณากลั่นกรองและประเมินประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหน้าที่
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษา, สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผลงานวิชาการด้านวิจัย

Praneetpolgrang, P. Aug. 1993. “Error Correction Coding in Computer Systems,” Presentation for
Florida Institute of Technology, Melbourne, Florida, USA.

Praneetpolgrang, P. Sep. 1994. “Pseudodeterministic Test Vector Generation Using Reconfigurable
Structure,” Presentation for Harris Corporation, Melbourne, Florida, USA.

Praneetpolgrang, P. and Hadjilogiou, J Jun. 1995. “Applied Combinatorics to Reliable
Computer Systems,” TIM XXXIII International Conference, Singapore.
Lursinsap, C., and Praneetpolgrang, P., “Lower bound on Hidden Neurons for Perfect Output
Fault Coverage in Binary Space,” 8th IEEE Asian Test Symposium (ATS’99), November 16-18, Shanghai, Chaina, 1999
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตำราทางวิชาการ

วิสัยทัศน์ อนาคตประเทศไทย 2570. สำนักพิมพ์ เอส-อาร์ พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์ จำกัด, 2541.
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems). ฉบับมาตรฐาน สำนักพิมพ์ Diamond in Business World , 2543.
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems). ฉบับสมบูรณ์และกรณีศึกษา
สำนักพิมพ์ Diamond in Business World , 2543.
การจัดการดำเนินงาน และการผลิต (Operations and Production Management). สำนักพิมพ์ Diamond in Business World, 2543.
Business@The Speed of Thought. ฉบับเรียบเรียงจาก Bill Gates. ร่วมกับ ดร. วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ สำนักพิมพ์ ดี เเอล เอส กรุงเทพฯ, 2543.
ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems). สำนักพิมพ์ ดวงกมลสมัย จำกัด, 2545.
ความเชื่อถือได้และความคงทนต่อสภาพผิดพร่องในระบบคอมพิวเตอร์, กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ, 2546.
การจัดการดำเนินงาน และการผลิต (Operations and Production Management). ฉบับสมบูรณ์ ปรับปรุงใหม่ สำนักพิมพ์ Diamond in Business World, 2547.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผลงานตีพิมพ์ Journal (บางส่วน)
[1] Jiraporn Yingkuachat, Boonserm Kijsirikul, and Prasong Praneetpolgrang, “An Application of the
Probabilistic Model to the Prediction of Student Graduation Using Bayesian Belief Networks,”
ECTI-Journal, Vol. 3. No. 1, 63-71, 2007.

[2] Suthilux Chanasuc and Prasong Praneetpolgrang, “An Empirical Study on the Effect of
Organizational Culture on the Acceptance of eLearning in Thai Higher Education,” The
International Journal of the Computer, the Internet and Management, Vol.16, No. SP3, 2008.

[3] Chawanrat Tongchuay and Prasong Praneetpolgrang, “Knowledge Quality and Quality Metrics in
Knowledge Management Systems,” the International Journal of the Computer, the Internet and
Management, Vol.16, No. SP3, 2008.

[4] Chutima Uttamamunee and Prasong Praneetpolgrang, “The Development of Model for Online
Autonomous Decision Support Systems for Managing the Study Plan of Students in Higher
Education,” Journal of Information Science and Technology (JIST), Vol.1, No.2 , 39-48, 2010.

[5] Ubonsin Poprom, Preang Kitratporn, ChoonhapongThaiupathump and Prasong Praneetpolgrang,
“The Key Performance Indicators for Successful Information and Communication Technology
Management,” NIDA Development Journal, Vol.50, No.3 , 149-170, 2010.

[6] Poonsook Janpen, Kusuma Palaprom, Pong Horradarn and Prasong Praneetpolgrang, “TQM
Model for KM Systems in Thai Communities,” NIDA Development Journal, Vol.50, No.1, 115-
126, 2010.

[7] Chawanrat Tongchuay and Prasong Praneetpolgrang, “Application of Fuzzy Logic in Knowledge
Quality Assessment for Knowledge Management Systems in The Context of Higher Education,”
Journal of Information Science and Technology (JIST), Vol. 1, No.1, 2010.

[8] Suthilux Chanasuc, Pranot Boonchai-Apisit, Wilailak Suwachittanon, Piyawat Chirapong-suwan
and Prasong Praneetpolgrang, “The Acceptance Model for Adoption of Information and
Communication Technology in Thai Public Organizations,” International Journal of Computer
Science Issues (IJCSI), Vol. 9, Issue 4, 100-107, 2012.

[9] Kriengkrai Bhuvanij, Kulthon Kasemsan and Prasong Praneetpolgrang, “Thai ICT HR
Competencies Readiness to Support Successful E-Learning for Smart People towards Smart
Thailand and ASEAN Community,” The International Journal of the Computer, the Internet and
Management, Vol.21, No. SP2, 2013.

[10] Rath Jairak and Prasong Praneetpolgrang, “A Practical Approach for Improving B2C
eCommerce Services with a Trust Capability Maturity Model,” International Journal of EServices
and Mobile Applications (IJESMA), Vol. 5, No. 2, 22-36, 2013.

[11] Kallaya Jairak and Prasong Praneetpolgrang, “Applying IT Governance Balanced Scorecard
and Importance-Performance Analysis for Providing IT Governance Strategy in University,”
Information Management and Computer Security Journal, Vol. 21, No. 4, 228-249, 2013.

[12] Suthilux Chanasuc, Wilailuck Suvachittanont, Piyawat Jirapongsuwan, Pranot Boonchai-Apisit and
Prasong Praneetpolgrang, “The Acceptance and Culture of Information and Communication
Technology in Thai Public Organizations,” Journal of Science and Technology Mahasarakham
University, Vol.32, No.3, 315-327, 2013.

[13] Jirapong Tongpang, Nivet Chirawichitchai and Prasong Praneetpolgrang “ Hybrid
Recommendation Technique Selection Center Donated Bags with Data Envelopment
Analysis,” International Journal of Disaster Recovery and Business Continuity, Vol. 4, No. 1,
45-56, 2014.

[14] Prajit Limsaiprom, Pilastpong Subsermsri and Prasong Praneetpolgrang, “Visualization the
Influencing Nodes in Online Social Networks,” International Journal of Computer Network and
Information Security (IJCNIS), Vol.6, No. 5, 9-20, 2014.

[15] Thanakorn Meehinkong, Nivet Chirawichitchai and Prasong Praneetpolgrang, “ An Adaptive
Real-Time Intrusion Detection System Based on Cybersecurity Knowledge Architecture,”
RTAFA Science and Technology Journal, Vol. 10, No. 10, 71-81, 2014.

[16] Wiparat Pathakkhinang and Prasong Praneetpolgrang, “Development of Information System for
Evaluation of Risk and Readiness of Cyber Security,” International Journal of the Computer,
the Internet and Management, Vol. 23, No.2, 2015.

[17] Thanakorn Meehinkong, Nivet Chirawichitchai and Prasong Praneetpolgrang, “Cybersecurity
Knowledge Architecture for Supporting the Adaptive Intrusion Detection Systems Using
Association Rules,” The Journal of KMUTNB., Vol. 25, No. 2, 278-288, 2015.

[18] Rath Jairak, Nivet Chirawichitchai and Prasong Praneetpolgrang , “An Empirical
Investigation into the Antecedents of Trust and Satisfaction in e-Commerce Services:
Perspective of Thai Customers,” International Arab Journal of e- Technology, Vol.4, No.1, 2015.

[19] Rath Jairak, Nivet Chirawichitchai and Prasong Praneetpolgrang , “A Roadmap for
Establishing Trust Management Strategy in E-Commerce Services using Quality Based
Assessment,” International Journal of Information Engineering and Electronic Business, Vol.6,
No.5, 2014.

[20] Kallaya Jairak and Prasong Praneetpolgrang, “Information Technology Governance
Practices Based on Sufficiency Economy Philosophy in the Thai University Sector,”
International Journal of Information Technology & People, Vol. 28, Issue 1, pp.195–223, 2015.

[21] Jeerawan Nokeangtong, Nivet Chirawichitchai and Prasong Praneetpolgrang, “An Analysis for
Knowledge Management Maturity Level for Academic Quality Assurance in Thai Higher
Education Towards Learning Institutes” Veridian E-Journal, Science and Technology Silpakorn
University, Vol. 2, No. 2, 18-35, 2015.

[22] Kriengkrai Bhuvanij, M.L.Kulthon Kasemsan, and Prasong Praneetpolgrang, “An Empirical
Investigation on the ICT Competency Readiness in ICT SME Sector Towards the Digital
Economy in Thailand,” Information Technology Journal, , King Mongkut’s University North
Bangkok, Vol.13, No. 2, 82-97, 2017.

[23] Keaittisak Luithong, Ekkachat Baikloy and Prasong Praneetpolgrang, “Development of
Monitoring, Intrusion Detection and Alert Systems for Cybersecurity Control in Army Cyber
Center,” Veridian E-Journal, Science and Technology Silpakorn University, Vol. 5, No. 5, 89-
107, 2018.

[24] Ekkachat Baikloy, Nivet Jirawichitchai, and Prasong Praneetpolgrang, “Development of Cyber
Resilience Framework for Cloud Computing Services,” Information Technology Journal, King
Mongkut’s University North Bangkok, Vol.15, No. 1, 93-102, 2019.

[25] Suppavich Kongthanarit1, Jigyasa Bajracharya, Suppavich Kongthanarit, Somrak Petchartee, and
Prasong Praneetpolgrang, “Chiang Mai Earthquakes Prediction: A Dynamic Time Warping
Embed the Polynomial Contraint, ” Journal of Computers, Computer Society of the ROC, Taiwan,
Vol.30, No. 2, 1-15, 2019.

[26] Chaiporn Thoppae, Nivet Jirawichitchai, and Prasong Praneetpolgrang, “Development of
Efficient and Secured Electronic Transaction Document Interchange Architecture Framework
among Public Sector with Blockchain Technology,” Information Technology Journal, King
Mongkut’s University North Bangkok, Vol.17, No. 1, January-July, 2021.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผลงานตีพิมพ์ Conference (บางส่วน)

[1] Chuamchit Thongsala, Prasong Praneetpolgrang, and Pian Totarong , “Thai Printed Character
Recognition Using Wavelet Descriptor Method,” The IEEE Second International Symposium on
Communications and Information Technology, October 23-25, 2002, Central Hotels&Resorts,
Pattaya, Chonburi, Thailand.

[2] วราภรณ์ อภิรัตนตระกูล, เพียร โตท่าโรง และประสงค์ ปราณีตพลกรัง“ การรู้จำตัวอักษรพิมพ์
ภาษาไทยโดยวิธีรันเรงท์โค้ดร่วมกับฮีสโตแกรมและการวิเคราะห์บิทแมพ, ” The Sixth National
Computer Science and Engineering Conference, 29-31 October 2002, Pattaya City, Thailand.

[3] Kriangsak Hongchumpae , Pranot Boonchai-Apisit and Prasong praneetpolgrang , “The Analysis
and Design of Novel Linux-based Network Intrusion Detection System,” The First National
Conference on Internet Technology, May 12-13, 2003, Asian Institute of Technology, Thailand.

[4] บังอร มากดี และ ประสงค์ ปราณีตพลกรัง, “แผนที่นำทางการพัฒนาตัวแบบคุณภาพซอฟต์แวร์ ไทย”
The 9th National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2005), 27 - 28 October
2005, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

[5] บังอร มากดี และและ ประสงค์ ปราณีตพลกรัง, “Roadmap in Development of Quality Model for
Thai Software,” The Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, 17-18 Nov
2005, มหาวิทยาลัยบูรพา.

[6] อนุรักษ์ ชูวิเชียร, ชม กิ้มปาน และ ประสงค์ ปรารีตพลกรัง, “การปรับปรุงโครงข่ายนิวรอลหลายชั้น
เพื่อการรู้จำอักษรไทย ” The National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC2005)
จัดโดยภาควิชาวิศวรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ตุลาคม 2548.

[7] Ratchakoon Pruengkarn, Anongnart Srivihok and Prasong Praneetpolgrang “An Effective
Quality Assessment Model for e-Learning Websites in Thailand,” The 2005 ECTI International
Conference, May 12-13, 2005, Pattaya, Thailand.

[8] Poonsook Janpen, Pong Horadal and Prasong Praneetpolgrang, “Total Quality Management
(TQM) Model for Knowledge Management Systems (KMS) in THAI Communities, ” The Fifth
International Conference On Electronic Business (ICEB2005)”, December 5-9, 2005, Hong Kong.

[9] Ubonsin Poprom, Preang Kitratporn and Prasong Praneetpolgrang, “An Empirical Study on
Universities Information Systems Evaluation Based on Balanced Scorecard (BSC),” The 3rd
IEEE International Conference on Management of Innovation and Technology (ICMIT 2006),
June 21-23, 2006, Singapore.

[10] Ubonsin Poprom, Preang Kitratporn and Prasong Praneetpolgrang, “The Performance
Assessment on Universities’ Informatics Using Balanced Scorecard,” 2006 IEEE International
Conferences on Cybernetics & Intelligent Systems (CIS) and Robotics, Automation & Merchatronics
(RAM) ( CIS-RAM 2006), June 7-9, 2006, Bangkok, Thailand.

[11] Ubonsin Poprom, Choonhapong Thaiupathump, Preang Kitratporn and Prasong Praneetpolgrang,
“A Proposed ICT Strategic Model for ICT Management of Public University in Thailand,”
15th International Conference on Management of Technology (IAMOT 2006), May 22-26, 2006,
Official Conference of the International Association for Management of Technology, Beijing, P.R.
China.

[12] Yuthtapon Pichainarong and Prasong Praneetpolgrang, “Risk Management Framework and
Security Readiness in Information and Communication Technology of Public
Organizations,” The 7th International Conference on eBusiness (INCEB), November 7, 2007,
Grand Mercure Furtune Hotel, Bangkok, Thailand.

[13] Anantakul Intarapadung, Pong Horadal and Prasong Praneetpolgrang, “An Architecture
Conceptual Software Design and Implementation of Web-Based Open Standard Computer
Aided Design for Supporting SMEs,” In Proceedings of International Conference on Business and
Information (BAI2007), 11-13 July 2007, 171-176, Tokyo Bay. Japan.

[14] Anantakul Intarapadung, Adisak Japurapiree and Prasong Praneetpolgrang, “Design for Six
Sigma (DFSS) in Software Architectural Design for Small and Medium Enterprises (SMEs) in
Thailand,” The 6th International Conference on e-Business 2007 (INCEB 2007), 20-23 November
2007. Miracle Grande Convention, Bangkok. Thailand. (Selected as the Best Paper)

[15] Anantakul Intarapadung, Adisak Japurapiree and Prasong Praneetpolgrang, “Open Source
Software Architecture Design in Order to Development of Web-based Computer Aided Design
(CAD) for Supporting SMEs Collaboration,” 115 year Celebration Complete Phrakhon Rajabhat
University December 15-16, 2007, Bangkok, Thailand.

[16] อนันตกุล อินทรผดุง, อดิศักดิ์ จตุรพีรีย์ และ ประสงค์ ปราณีตพลกรัง, “สถาปัตยกรรมโอเพนท์ซอร์ส
ซอฟต์แวร์ไทยด้านการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดกลางและขนาด
ย่อมในประเทศไทย,” 2nd National Conference on Information Technology 2008, วันที่ 6–7
พฤศจิกายน2551, โรงแรม แกรนด์ เมอร์ เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ.

[17] Anantakul Intarapadung, Adisak Japurapiree and Prasong Praneetpolgrang, “An User Friendly
Open Source Computer Aided Design (CAD) for Small and Medium Enterprises in Thailand,”
IEEE Thailand Section International Conference 2008 on Computer and Information Technology,
November 4-5 2008, Rama Garden Hotel, Bangkok,Thailand.

[18] Anantakul Intarapadung, Adisak Japurapiree and Prasong Praneetpolgrang, “สถาปัตยกรรมโอ
เพนท์ซอร์สซอฟต์แวร์ไทยด้านการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกขนาด
กลางและขนาดย่อมในประเทศไทย,” 2nd National Conference on Information Technology 2008,
วันที่ 6–7 พฤศจิกายน 2551, โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน, กรุงเทพฯ.

[19] Rath Jairak, Kittima Mekhabunchakij and Prasong Praneetpolgrang, “An Empirical Investigation
of e-Trust in e-Business for Instructors and Undergraduate Students,” The 2nd International
Conference on Robotics, Informatics, and Intelligent Technology, 11-14 December 2009, Rama
Garden Hotel, Bangkok, Thailand.

[20] Kallaya Jairak, Kittima Mekhabunchakij and Prasong Praneetpolgrang, “Attitude and
Acceptance of Mobile Commerce for Higher Educational Students in Thailand,” The 2nd
International Conference on Robotics, Informatics, and Intelligent Technology, 11-14 December
2009, Rama Garden Hotel, Bangkok, Thailand.

[21] กัลยา ใจรักษ์, เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์ และประสงค์ ปราณีตพลกรัง, “การสำรวจอดีต ปัจจุบัน
และอนาคตของ ประเด็นการทำวิจัยเกี่ยวกับธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ,” Thailand
Mobile Applications Symposium, 1-3 October 2010, Queen Sirikit National Convention Center,
Bangkok, Thailand.

[22] รัฐ ใจรักษ์, เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์ และประสงค์ ปราณีตพลกรัง, “การสร้างตัวแบบเชิงสาเหตุ
ใหม่เพื่ออธิบายถึงความตั้งใจในการซื้อซ้ำของลูกค้าในตลาดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยการใช้ฟัซ
ซีคอกนิทิฟแมพแบบหลายชุด,” Thailand Mobile Applications Symposium, 1-3 October 2010,
Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand.

[23] อนันตกุล อินทรผดุง, โกมล รักษ์วงศ์, อดิศักดิ์ จตุรพีรีย์ และ ประสงค์ ปราณีตพลกรัง,
“สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์เว็บเบสแคดสำหรับออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกันในอุตสาหกรรม เซรามิก
ขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย,” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ, ปีที่ 20
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2553.

[24] Rath Jairak and Prasong Praneetpolgrang, “The Development of a New Capability Maturity
Model for Assessing B2C e-Commerce Services,” The International Conference on Informatics
Engineering & Information Science, 14-16 November 2011, Universiti Teknologi Malaysia
International Campus, Kuala Lumpur, Malaysia. (Selected as the Best Paper)

[25] Kallaya Jairak and Prasong Praneetpolgrang, “A Holistic Survey of IT Governance in Thai
Universities through IT Executive Perspectives,” The International Conference on Informatics
Engineering & Information Science, 14-16 November 2011, Universiti Teknologi Malaysia
International Campus, Kuala Lumpur, Malaysia.

[26] Prajit Limsaiprom and Prasong Praneetpolgrang, “Tracking the Influencing Nodes of Anomaly
and Attack Patterns in Social Networks,” The 15th International Computer Science and
Engineering Conference 2011 (ICSEC2011), 7-9 September, 2011, Kasetsart University, Thailand.

[27] เกศินี ลำยอง และประสงค์ ปราณีตพลกรัง, “การพัฒนาระบบการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์แบบยืดหยุ่น
เชิงอัจฉริยะสำหรับหลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์,”
The 7th National Conference, Sripatum University, 26 ตุลาคม 2555, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, กรุงเทพฯ.

[28] กลยุทธ์ สำดี, เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนำวงค์ และ ประสงค์ ปราณีตพลกรัง, “ตัวแบบการพยากรณ์ปริมาณ
การจับสัตว์น้ำโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบ 2 ชั้น,” The 5th National Conference on Information
Technology (NCIT2013), 26-27 กุมภาพันธ์ 2556, โรงแรม ยูนิโค แกรนด์ แซนดารา ชะอำ, เพชรบุรี.

[29] ศุภลักษณ์ วัฒนเสถีย, รัฐ ใจรักษ์, เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงค์ และประสงค์ ปราณีตพลกรัง, “การ
พัฒนาพัฒนาตัวแบบความไว้วางใจในการให้บริการคลาวด์ภาครัฐ,” The 9th National Conference on
Computing and Information Technology, 9-10 May 2013, King Mongkut’s University of Technology
North Bangkok, Bangkok, Thailand.

[30] ทิวากรณ์ เหล่าพูลสุข, กัลยา ใจรักษ์, เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงค์ และประสงค์ ปราณีตพลกรัง, “การ
บริหารการใช้การลงบันทึกเหตุการณ์เข้าออกตามระบบการตั้งชื่อโดเมนเพื่อทดแทนการจัดเก็บข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550,”
The 9th National Conference on Computing and Information Technology, 9-10 May 2013, King
Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Bangkok, Thailand.

[31] นิธิณัฐ วัชรภาสกร, สุชาย ธนวเสถียร และประสงค์ ปราณีตพลกรัง, “การพัฒนาเว็บไซต์ไทยใน
รูปแบบโอเพนซอร์สมิวสิคผ่านทางอินเทอร์เน็ต,” The National Graduate Research Conference
(NGRC 29), 24 – 25 October 2013, Mae Fah Luang University Chiang Rai.

[32] Kriengkrai Bhuvanij and Prasong Praneetpolgrang, “Thai ICT HR Competency Standard
Conceptual Framework for Supporting Sustainable Smart Thailand Towards AEC 2015,”
The Second Asian Conference on Information Systems (ACIS 2013), October 31 – November 2,
2013, Phuket, Thailand. Thailand. (Selected as the Best Paper)

[33] Kriengkrai Bhuvanij, Kulthon Kasemsan and Prasong Praneetpolgrang, “An Empirical Study
of ICT Competency Manpower Readiness in Thailand : A Gap Analysis Approach,” The
3rd International Conference on Robotics, Informatics, and Intelligence Control Technology
(RIIT2015), April 27 - 30, 2015, Asia Hotel Bangkok, Bangkok, Thailand.

[34] จีรวรรณ นกเอี้ยงทอง, นิเวศ จิระวิชิตชัย และประสงค์ ปราณีตพลกรัง, “การวิเคราะห์สถานภาพ
การจัดการองค์ความรู้สำหรับพัฒนามุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ตามหลักการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย,” การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 11, 2 – 3 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพ.

[35] Kriengkrai Bhuvanij, M.L.Kulthon Kasemsan, and Prasong Praneetpolgrang, “An Empirical
Investigation on the Required ICT Competency Readiness Towards the Digital Economy in
Thailand,” International Conference on Computing and Informatics (ICOCI 2015), August 11-13,
2015, Istanbul Sabahattin Zaim University, Istanbul, Turkey.

[36] สุภาพร พรมโส และ ประสงค์ ปราณีตพลกรัง, “การวิเคราะห์สถานภาพด้านความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์และพัฒนาดัชนีความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขององค์กรภาครัฐ,” Sripatum
University Conference 2015 : SPUCON15 ครั้งที่ 10, 22 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

[37] ชัยพร ทบแป และ ประสงค์ ปราณีตพลกรัง, “สภานภาพและความพร้อมของการแลกเปลี่ยนธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ด้าน e-Filing และ e-Report ของประเทศไทย,” Sripatum University Conference
2015 : SPUCON15 ครั้งที่ 10, 22 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

[38] Komal Narang, Kingkarn Sookhanaphibarn, and Prasong Praneetpolgrang, “Android Antivirus
Scanner by Analyzing Operation Codes,” The 2015 International Electrical Engineering
Congress (iEECON), March 18-20, 2015, Phuket, Thailand.

[39] เกียรติศักดิ์ ลุยทอง, เอกฉัตร บ่ายคล้อย และประสงค์ ปราณีตพลกรัง, “การตรวจสอบความพร้อมและ
พัฒนาตัวแบบประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก,”
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ประจำปี 2561, 12 กรกฎาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี.

[40] Voravut Buatongjun, Chaiporn Thoppae and Prasong Praneetpolgrang “Implementing Trusted
Digital Cooperation Service Systems Using Blockchain Technology,” The 6th IEEE International
Conference on Robotics, Informatics, and Intelligence control Technology (RIIT2018), 4 – 6
September 2018, Asia Hotel Bangkok, Thailand.

[41] Jirapat Phantawornchai, Ekkachat Baikloy and Prasong Praneetpolgrang, “Cybersecurity
Resilience Framework Consideration of Cloud Computing,” The 6th IEEE International
Conference on Robotics, Informatics and Intelligent Control Technology, 4 – 6 September 2018, Asia
Hotel Bangkok, Thailand.

[42] วิลาส วิถีไพร, เอกฉัตร บ่ายคล้อย และประสงค์ ปราณีตพลกรัง, “การวิเคราะห์ภัยคุกคามทางไซเบอร์
สำหรับอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง,” การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2561,
12 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี.

[43] Wilas Witheeprai, Ekkachat Baikloy and Prasong Praneetpolgrang, “The Development of
Cybersecurity Framework for Internet of Things,” The 6th International Conference on Robotics,
Informatics and Intelligent Control Technology, 4-6 September 2018, Asia Hotel Bangkok, Thailand.

[44] Sarayut Chaisuriya, Surasak Sanguanpong, Somnuk Keretho and Prasong Praneetpolgrang, “ A
Security Architecture Framework for Critical Infrastructure with Ring-based Nested Network
Zones,” the 10th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST), January 31
- February 3, 2018, Kantary Hills Hotel, Chiangmai, Thailand.

[45] Therdpong Daengsi, Prasong Praneetpolgrang and Pongpisit Wuttidittachotti, “A Study of 4G
Network Performance in Thailand Referring to Download Speed,” the 2020 IEEE Symposium
on Computer Applications & Industrial Electronics (ISCAIE2020), 18th - 19th April 2020, Penang,
Malaysia.
ประสบการณ์การทำงาน :
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (2553 - ปัจจุบัน)

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (2551 - 2553)

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (2540 -2551)

รางวัลที่ได้รับ :
ทีมงานอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับหุ่นยนต์ Global ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (รวมทั้งรางวัล popular vote) ในการแข่งขัน Partner robot ในมหกรรมหุ่นยนต์ Robofesta ที่เมือง Yokohama, Japan 2001

ผลงานวิชาการด้านวิจัย:
Pin Chatkaewmanee and Mathew Nelson Dailey, “Virtual object viewing using adaptive tri-view morphing”, 2013, IET Image Processing, Volume 7, Issue 6, August 2013, pp 586-595.

ผิน ฉัตรแก้วมณี และ นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์. “อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งส าหรับโรงเพาะเห็ดอัจฉริยะ”. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจ าปี 2560.

กนกพนธ์ นิลสวัสดิ์ วรากร ถาวร ผิน ฉัตรแก้วมณี และนิมิตร ทักษวิทยาพงศ์. “ระบบลานจอดรถอัจฉริยะ”ใ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจ าปี 2560.

บุญญาภา หรรษากานต์ จักรพงษ์ จันทร์ประทักษ์ นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์ และผิน ฉัตรแก้วมณี “อินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งส าหรับถังขยะอัจฉริยะ”. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจ าปี 2560.

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2662
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์การทำงาน :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสรีปทุม
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (2549 -2553)

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (2543 - 2549)

ผลงานวิชาการด้านวิจัย:

Surachai Thongkaew, Tsuyoshi Isshiki, Dongju Li, and Hiroaki Kunieda. Register-Based Process Virtual Machine Acceleration Using Hardware Extension with Hybrid Execution. IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, 2015.

Surachai Thongkaew, Tsuyoshi Isshiki, Dongju Li, and Hiroaki Kunieda. Dalvik bytecode acceleration using fetch/decode hardware extension. Journal of Information Processing, 23(2):118-130, 2015.

Surachai Thongkaew, Tsuyoshi Isshiki, Dongju Li, and Hiroaki Kunieda. Dalvik bytecode acceleration using fetch/decode hardware extension with hybrid execution. In Circuits and Systems (APCCAS) on, pages 375-378. IEEE, 2014.

Surachai Thongkaew, Tsuyoshi Isshiki, Dongju Li, and Hiroaki Kunieda. Improving Android Performance Using Dalvik Hardware Extension Architecture (TCT-Dalvik Processor). In the international conference on information and communication technology for embedded systems, ICICTES 2013 on,pages 213-217,Thailand 24-26 January 2013.

ดนุภัทร พานวงศ์, ธนวัฒน์ สมบูรณ์, ผิน ฉัตรแก้วมณี, สุรชัย ทองแก้ว อินเทอร์เน็ตออฟติงส์ เพื่อประหยัดพลังงานของหลอดไฟแอลอีดี การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 (SPUCON2016)

วชิรา กันหนองขาม, ศรินภัสร์ จุลเชาวน์, ไพวรรณ มะละ, จิโรจน์ จริตควร, สุรชัย ทองแก้ว เตียงลม อัฉริยะเพื่อลดการเกิดโรคแผลกดทับ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 (SPUCON2016)

ณัฐชากร คำยอด, ปริญญา แสนจันทร์, มนัสนันท์ หรั่งยิ้ม, สุรชัย ทองแก้ว, นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์, การวิเคราะห์ความอับชื้นเพื่อเปลี่ยนการใช้งานของผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 (SPUCON2016)

มานพ เกษประดิษฐ์, พิชัย แนวดี, สุรชัย ทองแก้ว, จิโรจน์ จริตควร, นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์ ระบบอิน เตอร์เน็ตในทกุสรรพสิ่งสำหรับควบคุมนํ้าในนาข้าว การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 (SPUCON2016)

วีรยุทธ แก้วเกษ, จิโรจน์ จริตควร, สุรชัย ทองแก้ว ระบบ IOT และฐานข้อมูลสำหรับการทดสอบปัจจัยการเจริญเติบโตของพืช การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 (SPUCON2017)

กฤษฎา พรหมมา, ลักษมี เหมนรากร, สุรชัย ทองแก้ว, จิโรจน์ จริตควร อินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งสำหรับการควบคุมประสิทธิภาพของยาโดยการตรวจสอบอุณหภูมิ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 (SPUCON2017)

Poster session:

Surachai Thongkaew, Tsuyoshi Isshiki, Dongju Li, and Hiroaki Kunieda. Improving Android Performance Using Dalvik Hardware Extension Architecture, Poster session of IEEE EDS WIMNACT 37: Future Trend of Nanodevices and Photonics, February 2012, Tokyo Institute of Technology Japan.
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2665
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196
ประสบการณ์การทำงาน :
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (2536 - ปัจจุบัน)

งานวิจัย:
- นวรัตน์ แซ่โค้ว “โค้วความจริงเสมือน เพื่อการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์แนะนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดใหญ่”. ารสารวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่มที่ 16 ฉบับที่ 1. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2558.
- นวรัตน์ แซ่โค้ว “การพัฒนาแบบจาลองโลกเสมือนจริง สาหรับบทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เรื่อง การท่องโลกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์” ดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557.
- นวรัตน์ แซ่โค้ว “การสร้างบทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบความจริงเสมือนเรื่องการแนะนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต”. มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2553
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2208
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 22196
ประสบการณ์
อาจารย์สอนระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/นักวิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการสหกิจศึกษา
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
กรรมการสอบ/ผู้เชี่ยวชาญ /ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ม.เกษตรศาสตร์/ ม.ธรรมศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตร

Proceeding/Conference
Kanyarat Sriwisathiyakun, Krit Chaiwong,Isara Nakavisute,Ajjima Monthapan (2016). The Cloud Based Collaborative Learning Management based on Constructivism Theory. Phayao Research Conference. Thailand.26th-27th, January 2016. (Best Paper Awards)
Isara Nakavisute,Kanyarat Sriwisathiyakun (2015).Optimizing information retrieval(IR) time with Doubly Linked List and Binary Search Tree(BST), The International Conference on Electrical ,Electronics, Computer Science and Mathematics Physical Education And Management(ICEECMPE). Singapore. 18th October 2015
Isara Nakavisute,Kanyarat Sriwisathiyakun (2015).Optimizing IP Address Searching Time In Cached Routing Table With Predictive Modeling Schema,The International Conference on Electrical,Electronics,Computer Science And Mathematics Physical Education And Management (ICEECMPE).Thailand. 4th October 2015
Isara Nakavisute,Kanyarat Sriwisathiyakun (2015). Optimizing the controllable factors leading up to an efficient searching algorithm in
E-Commerce, Global Business and Economic International Conference (RTBEC2015) Thailand. 22nd July 2015
Kanyarat Sriwisathiyakun (2015). Constructivist Learning Model by Collaborative Leaning Object s on Social Network for Knowledge Construction, The 6th Hat yai National Conference, Thailand26th June 2015 (Best Paper Awards)
Kanyarat Sriwisathiyakun (2012) .The conceptual Model of Collaboration Oriented Learning object base on Constructivism. International Conference The Future learning of Education Conference, Italy. 7th June 2012
Kanyarat Sriwisathiyakun (2011) The Achievement of Integrated Learning Using Learning Objects for Teaching in normal class room for Introduction to E-Business. Sripatum Conference.
Kanyarat Sriwisathiyakun (2009) Conceptualizing Semantic-Enhanced Personal Leaning Environment: The Future Learning Tool in Education 3.0, The 2009 Infoscience, Infoengineering and Infotechnology Forum. (Infosci 2009) University of Liepzig Germany.
Kanyarat Sriwisathiyakun and Suchai Tanawastern.(2008) A Systematic Methodology for Defining the Minimal CoP for Effective Organizational Knowledge Management, The 7th International Conference on e-Business. 2008. (INCEB2008 RSU University Bangkok Thailand )
Kanyarat Sriwisathiyakun (2008). A Comparative Study of e-Services Quality in Public and Private University. Sripatum Acadamic Forum.

Journal Publications
Kanyarat Sriwisathiyakun (2013). Collaboration Oriented Learning object Model base on Constructivism. Sripatum Review of Humanities and Social Sciences. Vol 3. No 2. (July-Dec) 2013.
Kanyarat Sriwisathiyakun (2010). Factors effecting e-Services quality in university: A case study of e-Student. Sripatum Review of Sciences and Technology . Vol 1, No 1. (Jan-Dec.) 2010.
 Kanyarat Sriwisathiyakun (2009). e-Services in the Public Universities .NECTEC Technical Journal. Vol.8,No.19, July-October,2009.
Kanyarat Sriwisathiyakun (2008) The Development of Blog for e-Marketing strategies. Sripatum Review of Sciences and Technology Vol 8. No 1 (Jan-June), 2008.

Membership of Institutions, Associations and Reviewer, Editorial Board.
2559- ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2559- ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยมหานคร
2559- A Conference Organization Committee IC-CIDT 2016 (International Conference on Change, Innovation and Disruptive Technology) England.
2558-A Technical Program Committee NCIT2015 (The 7th National Conference on Information Technology).
2558- A Technical Program Committee iNCEB2015 (The 10th International Conference on e-Business).
2558- A Technical Program Committee ICITEE 2015 (2015 7th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering).
2557- ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2557-คณะกรรมการ/Reviewer การประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC)).
2557-A Technical Program Committee NCIT2014 (2015 The 6th National Conference on Information Technology).
2556-Present Editors/Reviewers of Global Education Review (ISSN 2220-1599). Longbridge Publishing Company Limited HongKong.
2556-Present Peer Reviews of David Publishing Company The earlier Journal of US-China Education Review, ISSN1548-6613, USA .Journal of US-China Education Review A, ISSN2161-623X, USA.
2556- Reviewer การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

คณะกรรมการ/ผู้เชี่ยวชาญ
2560-คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2560
2559-คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2559
2558-คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี
2558- อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (IS) ระดับปริญญาโท ของนายกฤตชัยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2558-อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (IS) ระดับปริญญาโท ของ นางสาวสุดา แสงอรุณวานิช ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2558- อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (IS) ระดับปริญญาโท ของนางสาววิชุดา กระหล่ำทอง ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2558-อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (IS) ระดับปริญญาโท ของ นางสาววรรษ์วิสาข์ รุ่งรัตนาอุบล ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2558- อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (IS) ระดับปริญญาโท ของนายสรรเสริญ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2557-กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2557
2557-กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ระหว่าง วันที่ 17-19 ธันวาคม 2557
2557- อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (IS) ระดับปริญญาโท ของ นางสาวหญาดฟ้า ยศะวสุวิสุทธิ์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2557- อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (IS) ระดับปริญญาโท ของ นางสาวอนัญญา เทศทอง ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2557 -คณะกรรมการสอบโคร่งร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท ของ นางชเอม ชักชวน เรื่อง รูปแบบการบริหารความเสี่ยงในระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) สำหรับสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2557 -คณะกรรมการสอบโคร่งร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ของ นางสาวณภัทร สหคุณชัย เรื่อง การพัฒนามาตรฐานต้นแบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ตัวแบบการเรียนรู้ของ ADDIE สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2556- คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ( IS) ระดับปริญญาโท ของ นายพิชานนท์ ธัญญศิริ เรื่อง การพัฒนาตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน Key Performance Indicator (KPI) ตามแนวคิด Balanced Scorecard ระบบติดตามสัมภาระขาเข้า (Inbound Monitoring) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สาขาบริหารเทคโนโลยี วิทยาลัย นวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2556-คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ( IS) ระดับปริญญาโท ของ นางสาวนิสา เรื่อง การพัฒนาต้นแบบระบบการจองคอมพิวเตอร์สำรองของบริษัทบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) สาขาบริหารเทคโนโลยี วิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์
2556- ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ระดับปริญญาโท ของ นางสาวชลธินี อุ่มลำยอง เรื่อง ผลกระทบของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีของลูกค้า กรณีศึกษาบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ สาขาบริหารเทคโนโลยี วิทยาลัย นวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2556-ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ของ นางสาววราภรณ์ เต็มแก้ว เรื่อง รูปแบบสื่อเสมือนจริงการจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ สถาบันการบินพลเรือน

Speakers
วิทยากรบรรยายโครงการ Cyber Scout จัดโดยคณะกรรมดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต และการสืบค้น และ คุณธรรม จริยธรรม ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2559
วิทยากรบรรยายโครงการปฐมนิเทศ เรื่อง ทักษะการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วันที่ 1 สิงหาคม 2559
วิทยากรบรรยาย โครงการ พัฒนาทักษะการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วันที่ 25 เมษายน 2559
วิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการเสวนา Tea talk ของสมาคม E-learning แห่งประเทศไทย เรื่อง “ Cloud Based LMSs”. วันที่ 3 กันยายน 2558
วิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านซอฟต์แวร์เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมการศึกษา” E-LEARNING & E-BOOK วันที่ 28 มีนาคม 2558 ม. ศรีปทุม
วิทยากรบรรยาย โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง วันที่ 25-30 ตุลาคม 2555 หลักสูตร คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และการบำรุงรักษา
วิทยากรบรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Facebook ในการเรียนการสอน วันที่ 18 พฤษภาคม 2554 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยากรบรรยาย เรื่อง Social Network ให้กับ โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ กำแพงแสน จ.นครปฐม ปี 2553
วิทยากรรับเชิญ “Google Day” at Sripatum University (9th-11th March 2010) เรื่อง Google and Social Network.

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2206
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
1. อาจารย์พิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. ประธาน บริษัท Thai E-Communication Co., Ltd. จำกัด
3. คณะกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท Union Textile Industry Public Company ในเครือสหยูเนียน

เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในภาคเอกชน
วิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง เขต คลองเตย 2 ปี ( 1990-92)
วิศวกรออกแบบระบบ Micro processor ในสหรัฐอเมริกาหลังจบการศึกษา (1977-1979)
อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7 ปี (1980-1987)
กรรมการผู้จัดการบริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด บริษัทในเครือสหยูเนี่ยน 3 ปี (1987-1990)
President บริษัท Thai Sancella ผลิตผ้าอนามัย Cellox 3 ปี (1990-1993)
Thailand Country manager ให้กับบริษัท Unisys Corp. ประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ปี (1993-1995)
กรรมการผู้จัดการบริษัท TPI Automation บริษัทในเครือ TPI 3 ปี (1995-1998)

เคยดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ในภาครัฐ
1. ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ รัฐสภา
2. ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร โดยรับหน้าที่เป็น ประธานคณะทำงานกำกับดูแล บริษัท ทีโอที มหาชน และ บ. กสท โทรคมนาคม และ บ. ไปรษณีย์ไทย
3. ที่ปรึกษากรรมธิการการปกครอง รัฐสภา
4. ที่ปรึกษา Board Of Director องค์การตลาด และเป็นคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจสู่ความเป็นเลิศให้กับ องค์การตลาด ซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐวิสาหกิจ ภายใต้ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้สร้างผลงานทั้งด้านวิจัยพัฒนาระบบ ไอซีที เพื่อใช้เครือข่าย Net work ของ องค์การตลาด โดยผ่านเครือข่ายโทรคมนาคม
5. คณะทำงานในที่คณะปรึกษา รมต กระทรวงคมนาคม
6. อนุกรรมาธิการพิจารณาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ สาขาสื่อสารโทรคมนาคม ใน คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภาเป็นประธานคณะทำงาน เทคโนโลยีและการให้บริการ สื่อสารโทรคมนาคม การใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วและเทคโนโลยี 3 G
7. อนุกรรมการด้าน E-Government ให้ SIPA
8. คณะกรรมการ Board ด้านจัดซื้อคอมพิวเตอร์ กระทรวงยุติธรรม
9. ที่ปรึกษาพิเศษ กรมสรรพากร ในโครงการ Tax Computerize Project มูลค่าโครงการ 20 ล้านบาท (1989-1990)
10. ที่ปรึกษาด้านวางแผนกลยุทธ์ Logistic and Supply Chain Management และการประยุกต์ใช้ Information Technology ให้กับ บริษัท CRC Sport จำกัดและ บริษัท Power Buy จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเซ็นทรัล กรุ๊ป ตั้งแต่ปี 1988 ถึง 1995
11. ที่ปรึกษาด้านวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีก ให้กับ บริษัท ปตท จำกัด มหาชน

ผลงานตีพิมพ์(บางส่วน)
P.Limsaiprom, P.Praneetpolgrang and P. Subsermsri (2014). Visualization the Influencing Nodes in Online Social Networks. International Journal of Computer network and Information Security (IJCNIS), Vol.6, No.5, April 2014, pp:9-20.

P.Limsaiprom, P.Praneetpolgrang and P. Subsermsri (2014). Security Visualization Analytic Model in Online Social Networks Using Data Mining and Graph-based Structure Algorithms. The International Arab Journal of Information Technology (IAJIT).

Kallaya Jairak, Prasong Praneetpolgrang and Pilastpongs Subsermsri.(2015). Information technology governance practices based on sufficiency economy philosophy in the Thai university sector. Information Technology & People, Volume 28, Issue 1, pp.195-223.

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างหลักสูตร Ph.D.IT. และแผนการเรียน
ปีการศึกษา 2563 - 2565

แผนการศึกษา แบบ 1.1 (Thesis only) ปีการศึกษา 2563 - 2565
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาค เสาร์-อาทิตย์  

ปีการศึกษา / ภาคเรียน
รหัสวิชา/ชื่อวิชา

จำนวน หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาค 1/2563

QEI700 การสอบวัดคุณสมบัติข้อเขียน

NC

ปีที่ 1 ภาค 2/2563

ITE898A วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 1 ภาค ฤดูร้อน/2563

ITE898B วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 2 ภาค 1/2564

ITE898C วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 2 ภาค 2/2564

ITE898D วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 2 ภาค ฤดูร้อน/2564

ITE898E วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 3 ภาค 1/2565

ITE898F วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 3 ภาค 2/2565

ITE898G วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 3 ภาค ฤดูร้อน/2565

ITE898H วิทยานิพนธ์

6

 

รวม

48

 

แผนการศึกษา แบบ 2.1 (Course work + Thesis) ปีการศึกษา  2563 - 2565
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาค เสาร์-อาทิตย์  

ปีการศึกษา / ภาคเรียน
รหัสวิชา/ชื่อวิชา
จำนวน หน่วยกิต
วิชาปรับพื้นฐาน

TE513 การวิเคราะห์ ออกแบบและการสร้างระบบ
ITE516 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ITE518 ระบบฐานข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่
ITE608 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การประมวลผลแบบคลาวด์ และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

NC
NC
NC
NC

ปีที่ 1 ภาค 1/2563

ITE712 หัวข้อพิเศษระดับดุษฎีบัณฑิตทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
ITE731 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

3
3

ปีที่ 1 ภาค 2/2563

ITE713 หัวข้อพิเศษระดับดุษฎีบัณฑิตทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
ITE724 สัมมนาวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3
3

ปีที่ 1 ภาค ฤดูร้อน/2563

QEI700 การสอบวัดคุณสมบัติข้อเขียน

NC

ปีที่ 2 ภาค 1/2564

ITE899A วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 2 ภาค 2/2564

ITE899B วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 2 ภาค ฤดูร้อน/2564

ITE899C วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 3 ภาค 1/2565

ITE899D วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 3 ภาค 2/2565

ITE899E วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 3 ภาค ฤดูร้อน/2565

ITE899F วิทยานิพนธ์

6

  รวม

48            
ดร.สาวิตรี จูเจี่ย นักศึกษาดีเด่น
ประเภทวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2562การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนไอที ปริญญาเอกเคล็ดลับการไอที ปริญญาเอก ให้ประสบความสำเร็จ
 


#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม #ไอที ศรีปทุม #ปริญญาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม #ปริญญาเอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ #เรียน ป.เอก ไอที #เรียน ป.เอก IT ที่ไหนดี #ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

• นักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• อาจารย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• นักวางแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• นักวิชาการอิสระ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไฟล์แนบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งเน้นการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีความเข้าใจในแนวคิดและทักษะการทำวิจัยทั้งแบบเชิงทดลอง (Experimental Research) และเชิงสำรวจ (Survey Research) เพื่อสร้างผลงานที่โดดเด่นระดับ Cutting Edge พร้อมด้วยคณาจารย์มีความเชี่ยวชาญเชิงลึกโดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ทั้งยังมีประสบการณ์และผลงานวิจัยในภาคอุตสาหกรรม


ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย)      :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ (ไทย)       :  ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :  Doctor of Philosophy (Information Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)   :  Ph.D. (Information Technology)

 


View 7950