หลักสูตร/สาขา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (M.S. IT.) มีการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติจริง มีการแลกเปลี่ยนความคิดและวิสัยทัศน์กับคณาจารย์ในหลักสูตรและผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่มาจากทั้งในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมไอที เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และสร้างความเป็นผู้นำ และผู้ประกอบการยุคใหม่ในวงการไอทีในอนาคต นอกจากนี้เนื้อหาในหลักสูตร M.S. IT. ได้บรรจุเทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Emerging Technology) ไว้ในวิชาเลือก เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาที่มีเนื้อหาครอบคลุมเทคโนโลยีสมัยใหม่ตามความชอบและถนัดของตนเองเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะประสบการณ์และคุณลักษณะที่ตรงความต้องการของตลาดไอทีในปัจจุบัน 

จุดเด่น

 

1. เรียน 1 ปี จำนวน 36 หน่วยกิต มีที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ดูแลอย่างใกล้ชิด
2. ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสายงาน IT ของ กพ.
3. เรียนจบจากสาขาที่ไม่ใช่ไอที ก็สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรฯได้ โดยทางหลักสูตรฯ จัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานไอทีก่อนเรียน
4. สนับสนุนส่งเสริมการสอบ IT Certificate และ ประกาศนียบัตรคุณวุฒิทางวิชาชีพ
5. เน้นการเรียนการสอนเชิงรุกที่ให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ การคิดและการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยอิงหลักการและเทคโนโลยีสมัยใหม่
6. หลักสูตรฯสร้างความเป็น IT มืออาชีพ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดยมีอาจารย์ชั้นนำด้านไอทีและผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยมาร่วมสอน
7. ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ โดยหลักสูตรฯจัดกิจกรรมส่งเสริมในโครงการต่างๆเพื่อให้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการและสามารถนำไปประกอบกิจการหลังจากจบหลักสูตรฯได้


ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียน --> ไฟล์แนบ

หลักสูตรภาค เสาร์-อาทิตย์

 

สมัครเรียน

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาค 1/2562 ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2562
พร้อมรับทุนการศึกษาสูงสุด 20,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
สมัครเรียนผ่านทางออนไลน์ได้ที่
   https://www.spu.ac.th/register.landing.php
หรือหากติดปัญหาขัดข้องการลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์
หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับบัณฑิตศึกษา อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 11 
โทรศัพท์ 0 2558 6888 ต่อ 3003-4

ประกาศคณะ

หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2561 ไฟล์แนบ

หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานสารนิพนธ์

หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานสารนิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2561 ไฟล์แนบ 

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประสบการณ์ทำงาน
Sripatum University
ตำแหน่ง: Head of Department of Computer Science (พ.ศ.2551-ปัจจุบัน)

Asia Credit Public Company Limited
ตำแหน่ง: Assistant Vice President (Technical) (พ.ศ.2539-2541)

University of the Thai Chamber of Commerce
ตำแหน่ง: Head of Department of Computer (พ.ศ.2534-2539)

ตำรา :
-Book Translator (English-Thai), “SCHUAM’S outlines: Theory and Problems of programming with Java.” 2001. John R. Hubbard, ISBN: 974-208-187-5, (จาก) McGraw-Hill.
-Book Translator (English-Thai), “Fundamental of Computing II : Abstraction, Data Structures, and Large Software System.” 2002. Allen B. Tucker,ISBN : 974-208-166-2 (จาก) McGraw-Hill.
-ธนา สุขวารี. “วิชา MAT231 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง.” 2557. มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

ผลงานวิชาการด้านวิจัย :
-Thana Sukvaree, Asanee Kawtrakul, Jean Caelen. “Optimizing Coherence in Thai Text for Summarization.” 2008. IEICE journal.
-Patcharee Varasai, Chaveevan Pechsiri, Thana Sukvaree, Vee Satayamas and Asanee Kawtrakul. “Building an Annotated Corpus for Text Summarization and Question Answering.” 2008. LREC conference, Marrakech (Morocco).
-Thana Sukvaree, Asanee Kawtrakul, Jean Caelen. “Thai Text Coherence Structuring with Coordinating and Subordinating Relations for Text Summarization.” 2007. CONTEXT 2007, Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI).
-Methee Wattanamethanont, Thana Sukvaree and Asanee Kawtrakul. ”Discourse Relation Recognition by using Naive Bayesian Classifier.” 2005. The 9th National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2005).
-Jirawan Chareonsuk, Thana Sukvaree and Asanee Kawtrakul. “Thai Elementary Discourse Unit Segmentation by Discourse Segmentation Cues and Syntactic Information.” 2005.
-Thana Sukvaree, Jirawan Charoensuk, Metee Wattanamethanont and Asanee Kawtrakul. “RST based Text Summarization with Ontology Driven in Agriculture Domain.” 2004. Workshop on Supporting Multilinguality in Agricultural Information Access.
-ศิริรัตน์ ตันตระกูล, ธนา สุขวารี. “การกำหนดปริมาณสินค้าสำรองที่เหมาะสมโดยใช้การสร้างแบบจำลอง กรณีศึกษา ธุรกิจนำเข้าสารทำความเย็น.” 2557. มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
บทความวิชาการ
-ศิริรัตน์ ตันตระกูล, ธนา สุขวารี. “การจำลองรูปแบบสินค้าคงคลัง ด้วยการกำหนดปริมาณสินค้าสำรองที่เหมาะสม กรณีศึกษา ธุรกิจนำเข้าสารทำความเย็น.” 2557. SPUCON2014.
-Norapat Permpool, Thana Sukvaree. “Ontology Web-Based Learning for Knowledge Management Boundary.” 2011. Conference of The International Journal of Arts and Science.
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2199
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196
ประสบการณ์การทำงาน :
บริษัทวรจักรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ตำแหน่ง: ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มงานคอมพิวเตอร์และการสื่อสารโทรคมนาคม(พ.ศ.2535 -2540)

ศูนย์กรรมวิธิข้อมูล สนามเสือป่า
ตำแหน่ง: หัวหน้าแผนกนโยบายและแผน (พ.ศ.2533-2535)

กรมช่างอากาศ บางซื่อ กองทัพอากาศ
ตำแหน่ง: วิศวกร (พ.ศ.2518 -2533)

รางวัลที่ได้รับ :
ผลงานตีพิมพ์เรื่อง "Medical Information and Data Exchange Prototype System for Patient Referral System", Journal of the Thai Medical Informatics Association. Vol.1 Issue 1, pp. 59-71, January-June 2015.

ผลงานตีพิมพ์เรื่อง “Digital Data Security and Hiding on Virtual Reality Video 3D GIS,” ในวารสารวิชาการ International Journal of Management Science and Engineering Management, Vol. 4 (2009)


ผลงานวิชาการด้านวิจัย:
________________________________________________________________________________
2020 (พ.ศ.2563)

นายเศรษฐชัย ใจฮึก และ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์ "ระบบตรวจข้อสอบอัตนัยภาษาไทยอัตโนมัติด้วยการสืบค้นเชิงความหมาย" วารสารวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)

Sawitree jujia and Surasak Mungsing.(2020). Learning Object Quality Assessment and Analysis System (LOQAAS) to Provide Learning Object Quality improvement recommendations. International Journal of the Computer, the Internet and Management (JCIM), (Accepted for publishing in JCIM Volume 28, No. 1, (January - April 2020).

________________________________________________________________________________
2019 (พ.ศ.2562)

Kattiya T. Yangyuen, Tipaporn Suppamit and Surasak Mungsing.(2019). AMPM3 criteria of algorithm summation for classifying datamining of software quality management. Journal of Software (JSW), Vol. 14, No. 1, p 36-46. (January 2019)
________________________________________________________________________________
2018 (พ.ศ.2561)

ทิภาพร ศุภมิตร และ สุรศักดิ์ มังสิงห์.(2561). การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยคุณภาพซอฟต์แวร์ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อหาตัวแบบการพยากรณ์ความบกพร่องของซอฟต์แวร์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561. หน้า 2205-2215. วันที่ 20 ธันวาคม 2561.

นายเศรษฐชัย ใจฮึก และ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์ "การพัฒนาโปรแกรมการตรวจให้คะแนนข้อสอบอัตนัยอัตโนมัติด้วยวิธีการเทียบคำ", วารสารการวิจัยกาสะลองคำ ปีที่12 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2561).

สุรศักดิ์ มังสิงห์, ฐิตาภรณ์ เดชวิริยะวงศ์, สุขสวัสดี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์. (2561). การพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอัจฉริยะเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับผู้ป่วยโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ. Journal of the Thai Medical Informatics Association, ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561), หน้า 55-61.

พันโทหญิง รุ่งรัศมี สุวรรณวัฒนา และ ผศ.ดร. สุรศักดิ์ มังสิงห์. “การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก โดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มและแสดงผลด้วยกราฟดาต้าวิชวลไลเซชัน” วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีที่ 16 พ.ศ. 2561.

Unnadathorn Moonpen, Surasuk Mungsing, Thepparit Banditwattanawong "Predictive Models for Tour Package in Thailand Based on the Characteristic of Inbound Tourists with Data Mining on Cloud," The 14th National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT 2018), 5-6 July 2018, Chiang Mai, Thailand.

Patarawat Pitiwan, Anongnart Srivihok, Thepparit Banditwattanawong and Surasak Mungsing “Developing an Ontology Based on Theory of Planned Behavior,” INFORMATION Vol.21 No.7, pp. 1933-1942, July 2018.

Thoedsak Sukdao, Katanyoo Klabsuvan, and Surasak Mungsing. "Robust Face Recognition Technique with ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) in Compared with Feedforward Backpropagation Neural Network Using Specific Features of Wavelet Transform and HOG (Histogram of Oriented Gradients for Feature Extraction)". THE INTERNATIONAL JOURNAL OF THE COMPUTER, THE INTERNET AND MANAGEMENT (IJCIM), Volume 26, No. 1, January - April 2018.

________________________________________________________________________________
2017 (พ.ศ.2560)

พันธิการ์ วัฒนกุล และ สุรศักดิ์ มังสิงห์ “ระบบประเมินห้องเรียนอัจฉริยะเสมือนสำหรับการศึกษำยุค 4.0 (มิติทางเทคนิค)” วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปี ที่ 7 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน –ธันวาคม 2560).

สาวิตรี จูเจี่ย และ สุรศักดิ์ มังสิงห์ "การพัฒนาตัวชี้วัดและระบบประเมินคุณภาพคุณภาพเลิร์นนิ่งอ็อบเจ็กต์” วารสารศรีปทุมปริทัศน์ : ปีที่ 9 (มกราคม – ธันวาคม 2560).

สาวิตรี จูเจี่ย และ สุรศักดิ์ มังสิงห์ "การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพคุณภาพเลิร์นนิ่งอ็อบเจ็กต์” วารสาร มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2560).

พจนันต์ คล้ายสมบูรณ์ และ สุรศักดิ์ มังสิงห์ “การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไม่มีโครงข่ายของตนเองในประเทศไทย”. วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560).

สุชาติ ทองรัมภากุล และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. “การประยุกต์ใช้ดิจิทัลไซน์เนจในการนำเสนอสื่อการเรียนรู้ที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์พกพา”. วารสารวิจัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560).
________________________________________________________________________________
2016 (พ.ศ.2559)

สาวิตรี จูเจี่ย และ สุรศักดิ์ มังสิงห์ "แนวคิดพื้นฐานของตัวชี้วัดคุณภาพสารสนเทศ” วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2559).

ธวัช รวมทรัพย์ และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. "การใช้เจเนติกอัลกอริทึมจำแนกชนิดของใบพืชโดยใช้คุณลักษณะรูปทรงและพื้นผิวของใบพืช”. วารสารเกษมบัณฑิต (KASEM BUNDIT JOURNAL) ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

ธวัช รวมทรัพย์ และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. “การจำแนกชนิดของพืชด้วยวิธีเพื่อนบ้านใกล้สุดร่วมกับการเลือกตัวแทนที่เหมาะสมด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมโดยใช้คุณลักษณะรูปทรงและพื้นผิวของใบพืช”. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฏาคม – สิงหาคม 2559.

สุรศักดิ์ มังสิงห์ และ รณรงค์ แก้วประเสริฐ. "การทำนายชื่อโรคเบื้องต้นจากจากผลตรวจเลือดด้วยระบบอนุมาณนิวโรฟัซซีลอจิกแบบปรับตัวได (Initial disease name prediction from blood test results using an adaptive Neuro-Fuzzy inference system". Journal of the Thai Medical Informatics Association, 1, 1-11, 2016.

________________________________________________________________________________
2015 (พ.ศ.2558)

สุรศักดิ์ มังสิงห์ และ รณรงค์ แก้วประเสริฐ. “ระบบวินิจฉัยโรคเบื้องต้นจากผลตรวจเลือดโดยใช้หลักการของฟัซซี่ลอจิกและโครงข่ายประสาทเทียม (Initial Diagnosis System from Blood Diagnosis Results using the Fuzzy Logic Principle and Artificial Neural Networks”, การประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการสมาคมสารสนเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2558, 25-27 พฤศจิกายน 2558.

สุชาติ ทองรัมภากุล และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. “ตัวแบบระบบสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลสาธารณะเพื่อการกระจายความรู้แบบชัดแจ้ง (Public Digital Signage System Model for Explicit Knowledge Distribution)”, การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7, 29-30 ตุลาคม 2558.

รุ่งรัศมี สุวรรณวัฒนา และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. “แนวคิดพื้นฐานกระบวนการและเทคนิคการสร้างภาพนามธรรมข้อมูล (Data Visualization: Basic Concept, Processes and Techniques)”, วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)

พันธิการ์ วัฒนกุล และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. “ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จําเป็นสําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Knowledge and Skills Necessary for Learning in the 21st Century)”, วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)

นายเศรษฐชัย ใจฮึก และ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์ "การพัฒนาต้นแบบฐานข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบหน่วยย่อยสามารถออกแบบร่วมกัน อย่างอิสระ กรณีศึกษาการจัดเก็บข้อมูลทางการแพทย์ในพื้นที่ชนบท (Development Model of Database for sub Administrator by Collaborate Management. Case Study: Medical Information in Countryside), " การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 5: 2558.

นายเศรษฐชัย ใจฮึก และ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์ “การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลการประกันคุณภาพทางการศึกษาด้วยเทคนิคออนโทโลยีรณีศึกษาสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย (Development Research Engine System of Quality Assurance in Education by Ontology: Case Study School of Computer and Information Technology, Rajabhat Chiengrai University)” การประชุมระดับชาติ “เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชาติ”, 2558.

Surasak Mungsing and Teerin Ketwichit. "Medical Information and Data Exchange Prototype System for Patient Referral System", Journal of the Thai Medical Informatics Association. Vol.1 Issue 1, pp. 59-71, January-June 2015.

Teerin Ketwichit and Surasak Mungsing. "The Development of Information Management Model for Referral using the ThaiRefer Program", Journal of the Thai Medical Informatics Association. Vol.1 Issue 1, pp. 51-58, January-June 2015.

กนก อ้นถาวร และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. "การพัฒนาตัวแบบตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านไอซีทีสำหรับผู้สอนในสถาบันการพลศึกษาในประเทศไทย" วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา (Academic Journal Institute of Physical Education) ปีที่ 7 ฉบับ 1 มกราคม - เมษายน 2558

Nattawuth Silachote, Surasak Mungsing, and Tharinee Manisr. “An Investigation into Information Technology Network Based Approach for Cultural Tourism Logistics Development of the Destination,” Proceedings of The 6th International Conference on Business and Economics, pp.261-278, 25 - 27 June 2015, Saint Petersburg, Russia.
________________________________________________________________________________
2014 (พ.ศ.2557)

Ronnarong Kaewprasert and Surasak Mungsing. "Adaptive Rule Learning using Ontology and Neural Network for Blood Diagnosis" Engineering Journal of Siam University, Vol.15 (Issue 2), No.29, July - December 2014

ณัธฐพงษ์ สุลักษณ์อนวัช และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. "เปรียบเทียบประสิทธิภาพบริการเครือข่าย 3 จี ความถี่ 2100 เมกะเฮิรตซ์ในเขตกรุงเทพมหานครผ่านโทรศัพท์มือถือเมื่อใช้งานขณะเดินและขณะโดยสารบนรถไฟฟ้าบีทีเอส" วารสารวิชาการ สมาคมอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557.

ธีรินทร์ เกตุวิชิต และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. "การพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนสารสนเทศทางการแพทย์ในระบบส่งต่อผู้ป่วย" วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 6 (มกราคม - ธันวาคม 2557)

Ronnarong Kaewprasert and Surasak Mungsing. "Ontology-based Image Retrieval by SPARQL Query for Clinical Laboratory", Proceeding of the National Conference on Medical Informatics and the Annual Meeting of the Medical Information Association, 2014.

ธีรินทร์ เกตุวิชิต และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. "พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนสารสนเทศทางการแพทย์ในระบบส่งต่อผู้ป่วยที่มีระบบสารสนเทศแตกต่างกัน", การประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2557


จิดาภา ตรัยเจริญวงศ์ สุรศักดิ์ มังสิงห์ และ อนงค์นาฏ ศรีวิหก. "การพัฒนาระบบจำแนกความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล", การประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2557

Kanok Oantaworn and Surasak Mungsing. “A Development of the ICT Competency Indicator Model for the Instructors in the Physical Education Institutes-Thailand” , Proceeding of 4th Institute of Physical Education International Conference 2014, 3-5 September 2014 (ISBN Code 978-616-297-016-0)

ชัชวาลย์ วรวิทย์รัตนกุล และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. “การยืนยันลายเซ็นด้วยวิธีซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน”, การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT) ครั้งที่ 6, 27-28 กุมภาพันธฺ 2557.

________________________________________________________________________________
2013 (พ.ศ.2556)

สุวิทย์ ศรีสุข และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโพรโทคอลเอโอดีวี ดีเอสดีวี และดีเอสอาร์ โดยการเปลี่ยนจำนวนโหนดด้วยโปรแกรมเน็ตเวิร์คซิมูเลเตอร์ทู”, วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 5 มกราคม – ธันวาคม 2556.

สุวิทย์ ศรีสุข และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. “การศึกษาประสิทธิภาพของโพรโทคอลที่ใช้ในเครือข่ายแอดฮอกโดยการเปลี่ยนขนาด ของพอชไทม์ซึ่งไม่จากัดขนาดของแบนด์วิธ (A Study of Protocol Efficiency in Ad Hoc Network by Varying Pause Time with No Bandwidth Limits)”, การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจาปี 2556 วันที่ 24 ธันวาคม 2556

ธีรินทร์ เกตุวิชิต และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. ” การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการส่งต่อผู้ป่วยโดยใช้โปรแกรมไทยรีเฟอร์ (Development of Information System for Referral of Patients between Hospitals)”, การประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2556 (TMI-NCMedInfo 2013), 27-29 พฤศจิกายน 2556.

รณรงค์ แก้วประเสริฐ ศศิพร อุษณวสิน และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. “การพัฒนาออนโทโลยีเพื่อการจัดการความรู้ของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Ontology Development for Medical Laboratory Processing Knowledge Management)”, การประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2556 (TMI-NCMedInfo 2013), 27-29 พฤศจิกายน 2556.

Pungjai Phichaya-anutarat, Surasak Mungsing, “Detailed Structure Applicable to Hybrid Recimmendation Technique for Automated Personalized POI Selection", International Journal of Information Technology and Management Information System (IJITMIS), Volume 4 Issue 2, May-August (2013).

Pungjai Phichaya-anutarat, Surasak Mungsing, "Hybrid Recommendation Technique for Automated Personalized POI Selection", International Journal of Information Technology and Management Information System (IJITMIS), Volume 4 Issue 1, January-April (2013), pp 07-15.

Katanyoo Klubsuwan, Wittaya Koodtalang and Surasak Mungsing, " Traffic Violation Detection Using Multiple Trajectories Evaluation of Vehicles", Fourth Internationall Conference on Intelligent Systems, Modelling and Simulation (ISMS 2013), 29-31 January, 2013


________________________________________________________________________________
2007-2012 (พ.ศ.2550-2555)

สุรศักดิ์ มังสิงห์ และ จารุวรรณ มณฑิราช. "การศึกษาความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (An Empirical Investigation of Needs for Information and Communication Technology of Senior Citizen in Bangkok Area)", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2556, 26 ตุลาคม 2556.

Panarat Sangvigit, Surasak Mungsing and Anuchai Theeraroungchaisri, "Correlation of Honey & Mumford Learning Styles and Online Learning media Preference ", International Journal of Computer Technology and Applications (IJCTA), Vol.3 Issue 3. May 2012, pp 1312-1317

Katanyoo Klubsuwan, Surasak Mungsing, "Digital Data Security and Hiding on Virtual Reality Video 3D GIS," International Journal of Management Science and Engineering Management, Vol. 4 (2009) No. 3, pp. 163-176.

P. Sangvigit, S. Mungsing, A. Theeraroungchaisri, "THE DESIGN OF LEARNING MANAGEMENT SYSTEM THAT ADAPT CONTENT LEARNING PATH AND LEARNING TASK ACCORDING TO LEARNER, " International e-Learning Conference 2008, Bangkok 20-21 November 2008.

Chitaya Tuaksubun, Surasak Mungsing, "Design of Intelligent Tutoring System for Collaborative Problem Based Learning" International e-Learning Conference 2008, Bangkok 20-21 November 2008.

Katanyoo Klubsuwan, Surasak Mungsing, "Digital Data Security and Hiding on Virtual Reality VDO 3DGIS-Map for Emerging Assistive & Rehabilitative Technology," The 4th International Conference on Management of Innovation and Technology (ICNIT2008), IEEE http://www/icnit2008.org, 21-24 September, 2008.

Katanyoo Klubsuwan, Surasak Mungsing, "Digital Data Security and Hiding on Virtual Reality VDO 3DGIS-Map, " International Conference on Educational Leadership in Cultutral Diversity and Globalization,Phuket, Thailand, 9 April 2008.

กตัญญู กลับสุวรรณ์ และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. “ความปลอดภัยและการซ่อนข้อมูลดิจิตอลบนแผนที่ แบบวิดีโอสามมิติ ภาพเคลื่อนไหวเสมือนจริง. ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ, กุมภาพันธ์ 2551.

สุรศักดิ์ มังสิงห์. “ระบบสอนเสริมอัจฉริยะสำหรับการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Intelligent Tutoring System For Programming Languages)” ศรีปทุมปริทัศน์ 7(2) 2551.

Panarat Sagvitgit, Surasak Mungsing, Anuchai Theeraroungchaisri, " Courseware Engine for Adaptive Learning and Learning Paths Based on Student's Learning Style, Behavior and Knowledge", The International Conference and Workshop on e-Learning Strategies: Edutainment 2007.

Pungjai Phichaya-anutarat, Surasak Mungsing, and Suprasith Jarupathirun, "Adaptive Tour Planning Decision Suppor System, "The 6 th International Conference on e-Business 2007. หน้า 126- 129.

Chitaya Tuaksubun, Surasak Mungsing , "Design of an Intelligent Tutoring System that Comprises Individual Learning and collaborative Problem-Solving Modules, "The Fourth International Conference on e-Learning for Knowledge-Based Society. หน้า 17.1-17.5

Mungsing S. and Sadananda R. "Secure Service Migration among Virtual Active Networks." The Third International Symposium on Communications and Information Technologies. หน้า 69-73.
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 3035
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196
โทร : 0 2579 9120 ต่อ 2215
แฟกซ์ : 0 2579 9120 ต่อ 2196
ประสบการณ์การทำงาน :
ปัจจุบัน
ตำแหน่ง: อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2557-2560
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

2556 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

2553- 2555 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2547- 2553 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Preview : Microsoft Certificate Transcript (MCPD, MCTS, MCP, MCITP, MCSD)
Preview : Oracle Certificate (OCA, OCP)
Preview : MATLAB Certificate (Fundamentals , Image Processing and Neural Network)

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารและ งานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ (Publication)
34. Nattayaporn Chunmatcha ,Nivet Chirawichitchai. “Association Rule Data Mining Approaches For Sale Transaction Using Fp-Growth”, Science and Technology RMUTT Journal,2016.
33. Pongsatorn Mahattanasin ,Nivet Chirawichitchai. “Data Warehouse To Analyze The Sales For Provincial Waterworks Authority”, Science and Technology RMUTT Journal,2015.
32. Jeerawan Nokeangtong, Nivet Chirawichitchai, Prasong Praneetpolgrang,”An Analysis for Knowledge Management Maturity Level for Academic Quality Assurance in Thai Higher Education Towards Learning Institutes”,Veridian E-journal Science and Technology Silpakorn University, Vol 2, No 2 (2015).
31. Nivet Chirawichitchai “Developing Term Weighting Scheme based on Term Occurrence Ratio for Sentiment Analysis”. Lecture Notes in Electrical Engineering series (LNEE) 2015 published by Springer
30. Rath Jairak, Prasong Praneetpolgrang, Nivet Chirawichitchai “An Empirical Investigation into the Antecedents of Trust and Satisfaction in e-Commerce Services: Perspective of Thai Customers”. International Arab Journal of e-Technology, Vol. 4, No. 1, January 2015.
29. Rath Jairak, Prasong Praneetpolgrang, Nivet Chirawichitchai “A Roadmap for Establishing Trust Management Strategy in E-Commerce Services Using Quality Based Assessment”. International Journal Information Engineering and Electronic Business, 2014.
28. Nivet Chirawichitchai “Emotion classification of thai text based using term weighting and machine learning techniques” The 11th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2014)(IEEE Xplore).
27. Jirapong Tongpang, Prasong Praneetpolgrang and Nivet Chirawichitchai “Hybrid Recommendation Technique Selection Center Donated Bags with Data Envelopment Analysis” International Journal of Disaster Recovery and Business Continuity Vol.4 ,2013.
26. Thotsaporn Hongpran ,Nivet Chirawichitchai “The development of Thai Sentiment Classification System” National Conference on Information Technology 2014 (NCIT2014).
25. Nivet Chirawichitchai “Developing an Effective Automatic Web Pages Categorization Base on Ambiguity Weighting“ Research Journal of Applied Sciences , Volume 8, 2013.
24. Nivet Chirawichitchai “Sentiment Classification by a Hybrid Method of Greedy Search and Multinomial Naïve Bayes Algorithm” 11th IEEE International Conference on ICT and Knowledge Engineering 2013. (IEEE Xplore)
23. Nivet Chirawichitchai . ”Automatic Thai Document Classification Model” Journal of Industrial Technology King Mongkut’s University of Technology North Bangkok Vol 9, No 1, 2013.
22. Nivet Chirawichitchai “Data classification Using weka software” Engineering Journal of Siam University, 2012.
21. Nivet Chirawichitchai .”Sentiment Classification Using Data Reduction and Term Indexing Techniques” . KMITL Engineering Journal. Vol 28, No 2, 2012.
20. Nivet Chirawichitchai , Parinya Sa-nguansat, PhayungMeesad “Developing and Effective Automatic Thai Document Categorization” NIDA Journal, 2011.
19. Nivet Chirawichitchai , Parinya Sa-nguansat, PhayungMeesad“A Comparative Study on Term Weighting Techniques for Thai Documents Categorization ” Journal of Science Ladkrabang ,2010
18. Nivet Chirawichitchai , Parinya Sa-nguansat, PhayungMeesad “An Experimental Study on Feature Reduction Techniques and Classification Algorithms of Thai Documents” Journal of Science Ladkrabang ,2010
17. Nivet Chirawichitchai , Parinya Sa-nguansat, PhayungMeesad “A Comparative Study on Feature Weight in Thai Document Categorization Framework” Lecture Notes in Informatics (LNI) by the Gesellschaftfür Informatik (GI) 2010, Bonner Köllen Verlag. Germany.
16. Narin Panawas, Nivet Chirawichitchai ” Data Reduction using Principal Component Analysis for Classification” Sripatum Chonburi Journal, 2012.
15. Nivet Chirawichitchai “Thai Law Categorization Using Feature Reduction and Machine Learning Techniques” 4th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference ,2012.
14. Nivet Chirawichitchai “การจำแนกประเภทของพระราชบัญญัติไทยโดยใช้การลดคุณลักษณะร่วมกับเครื่องจักรการเรียนรู้ ” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34 ( Electrical Engineering Conference: EECON-34 ) ปี 2554
13. Nivet Chirawichitchai “การจำแนกประเภทข้อมูลทางการแพทย์โดยใช้การเรียนรู้แบบ Multiple Learning ”
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34 ( Electrical Engineering Conference: EECON-34 ) ปี 2554
12. Nivet Chirawichitchai , Parinya Sa-nguansat, PhayungMeesad “Developing an effective Thai Document Categorization Framework Base on Term Relevance Frequency Weighting” 8th IEEE International Conference on ICT and Knowledge Engineering 2010.
11. Nivet Chirawichitchai , Narin Panawas “Sentiment Classification Using Machine Learning Techniques” Eighth International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2011).
10. นรินทร์ พนาวาส นิเวศ จิระวิชิตชัย “การจำแนกมะเร็งเม็ดเลือดขาวโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น” การประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 4 ปี 2554
9. นรินทร์ พนาวาส นิเวศ จิระวิชิตชัย “การจำแนกมะเร็งเม็ดเลือดขาวโดยใช้เทคนิคการลดมิติข้อมูลด้วย Chi-square” การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3 (NCIT10)
8. นิเวศ จิระวิชิตชัย ปริญญา สงวนสัตย์ พยุง มีสัจ “การจัดหมวดหมู่เอกสารภาษาไทยด้วยเครือข่าย ฟังก์ชันฐานรัศมี” การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3 (NCIT10)
7.นิเวศ จิระวิชิตชัย ปริญญา สงวนสัตย์ พยุง มีสัจ “Automatic Thai Document Categorization with Support Vector Machines” การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCCIT10)
6. นิเวศ จิระวิชิตชัย ปริญญา สงวนสัตย์ พยุง มีสัจ “Developing and Effective Automatic Thai Document Categorization” การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2553
5. นิเวศ จิระวิชิตชัย “Developing an Effective Text-Compression by Using Combination of BWT and LZW Algorithms” การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCCIT05)
4. นิเวศ จิระวิชิตชัย กันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา “Thai tradition drawing image retrieval using wavelet transform” Joint Computer Science and Software Engineering 2006 (JCSSE2006)
3. นิเวศ จิระวิชิตชัย สุพจน์ นิตย์สุวรรณ “Developing an effective image retrieval using color histogram” การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCCIT06)
2. นิเวศ จิระวิชิตชัย กันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา “Developing an Effective Image-Lossless Compression Using Combination of BWT and Arithmetic Algorithms” การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 (STT32)
1. นิเวศ จิระวิชิตชัย กันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา “Developing an Effective Text-Lossless Compression” การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCIT2006)

Speciality

> Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) .Net Framework 2.0
> Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) .Net Framework 2.0
> Microsoft Certified Professional (MCP) .Net Framework 2.0
> Windows Server 2008 Enterprise Administrator certification (MCTIP)
> Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD)
> Microsoft Office Specialist (MOS)
> International Computer Driving License (ICDL)
> Oracle Certify for Academy Trainer
> Oracle Database 11g Certified Administration (OCA)
> Oracle Database 11g Certified Professional (OCP)
> ใบอนุญาตทะเบียนผู้ขายหลักทรัพย์ (Single License) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
> VMware vSphere v5.5: Install, Configure and Management Certificate, NSTDA Academy
> Data Warehousing and Business Intelligence Certificate , IMC Institute
> High Performance Google Analytics Certificate, itopspark
> Essential User Experience Workshop Certificate , itopspark
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์การทำงาน :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสรีปทุม
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (2549 -2553)

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (2543 - 2549)

ผลงานวิชาการด้านวิจัย:

Surachai Thongkaew, Tsuyoshi Isshiki, Dongju Li, and Hiroaki Kunieda. Register-Based Process Virtual Machine Acceleration Using Hardware Extension with Hybrid Execution. IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, 2015.

Surachai Thongkaew, Tsuyoshi Isshiki, Dongju Li, and Hiroaki Kunieda. Dalvik bytecode acceleration using fetch/decode hardware extension. Journal of Information Processing, 23(2):118-130, 2015.

Surachai Thongkaew, Tsuyoshi Isshiki, Dongju Li, and Hiroaki Kunieda. Dalvik bytecode acceleration using fetch/decode hardware extension with hybrid execution. In Circuits and Systems (APCCAS) on, pages 375-378. IEEE, 2014.

Surachai Thongkaew, Tsuyoshi Isshiki, Dongju Li, and Hiroaki Kunieda. Improving Android Performance Using Dalvik Hardware Extension Architecture (TCT-Dalvik Processor). In the international conference on information and communication technology for embedded systems, ICICTES 2013 on,pages 213-217,Thailand 24-26 January 2013.

ดนุภัทร พานวงศ์, ธนวัฒน์ สมบูรณ์, ผิน ฉัตรแก้วมณี, สุรชัย ทองแก้ว อินเทอร์เน็ตออฟติงส์ เพื่อประหยัดพลังงานของหลอดไฟแอลอีดี การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 (SPUCON2016)

วชิรา กันหนองขาม, ศรินภัสร์ จุลเชาวน์, ไพวรรณ มะละ, จิโรจน์ จริตควร, สุรชัย ทองแก้ว เตียงลม อัฉริยะเพื่อลดการเกิดโรคแผลกดทับ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 (SPUCON2016)

ณัฐชากร คำยอด, ปริญญา แสนจันทร์, มนัสนันท์ หรั่งยิ้ม, สุรชัย ทองแก้ว, นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์, การวิเคราะห์ความอับชื้นเพื่อเปลี่ยนการใช้งานของผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 (SPUCON2016)

มานพ เกษประดิษฐ์, พิชัย แนวดี, สุรชัย ทองแก้ว, จิโรจน์ จริตควร, นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์ ระบบอิน เตอร์เน็ตในทกุสรรพสิ่งสำหรับควบคุมนํ้าในนาข้าว การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 (SPUCON2016)

วีรยุทธ แก้วเกษ, จิโรจน์ จริตควร, สุรชัย ทองแก้ว ระบบ IOT และฐานข้อมูลสำหรับการทดสอบปัจจัยการเจริญเติบโตของพืช การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 (SPUCON2017)

กฤษฎา พรหมมา, ลักษมี เหมนรากร, สุรชัย ทองแก้ว, จิโรจน์ จริตควร อินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งสำหรับการควบคุมประสิทธิภาพของยาโดยการตรวจสอบอุณหภูมิ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 (SPUCON2017)

Poster session:

Surachai Thongkaew, Tsuyoshi Isshiki, Dongju Li, and Hiroaki Kunieda. Improving Android Performance Using Dalvik Hardware Extension Architecture, Poster session of IEEE EDS WIMNACT 37: Future Trend of Nanodevices and Photonics, February 2012, Tokyo Institute of Technology Japan.
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2665
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196
ประสบการณ์
อาจารย์สอนระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/นักวิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการสหกิจศึกษา
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
กรรมการสอบ/ผู้เชี่ยวชาญ /ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ม.เกษตรศาสตร์/ ม.ธรรมศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตร

Proceeding/Conference
Kanyarat Sriwisathiyakun, Krit Chaiwong,Isara Nakavisute,Ajjima Monthapan (2016). The Cloud Based Collaborative Learning Management based on Constructivism Theory. Phayao Research Conference. Thailand.26th-27th, January 2016. (Best Paper Awards)
Isara Nakavisute,Kanyarat Sriwisathiyakun (2015).Optimizing information retrieval(IR) time with Doubly Linked List and Binary Search Tree(BST), The International Conference on Electrical ,Electronics, Computer Science and Mathematics Physical Education And Management(ICEECMPE). Singapore. 18th October 2015
Isara Nakavisute,Kanyarat Sriwisathiyakun (2015).Optimizing IP Address Searching Time In Cached Routing Table With Predictive Modeling Schema,The International Conference on Electrical,Electronics,Computer Science And Mathematics Physical Education And Management (ICEECMPE).Thailand. 4th October 2015
Isara Nakavisute,Kanyarat Sriwisathiyakun (2015). Optimizing the controllable factors leading up to an efficient searching algorithm in
E-Commerce, Global Business and Economic International Conference (RTBEC2015) Thailand. 22nd July 2015
Kanyarat Sriwisathiyakun (2015). Constructivist Learning Model by Collaborative Leaning Object s on Social Network for Knowledge Construction, The 6th Hat yai National Conference, Thailand26th June 2015 (Best Paper Awards)
Kanyarat Sriwisathiyakun (2012) .The conceptual Model of Collaboration Oriented Learning object base on Constructivism. International Conference The Future learning of Education Conference, Italy. 7th June 2012
Kanyarat Sriwisathiyakun (2011) The Achievement of Integrated Learning Using Learning Objects for Teaching in normal class room for Introduction to E-Business. Sripatum Conference.
Kanyarat Sriwisathiyakun (2009) Conceptualizing Semantic-Enhanced Personal Leaning Environment: The Future Learning Tool in Education 3.0, The 2009 Infoscience, Infoengineering and Infotechnology Forum. (Infosci 2009) University of Liepzig Germany.
Kanyarat Sriwisathiyakun and Suchai Tanawastern.(2008) A Systematic Methodology for Defining the Minimal CoP for Effective Organizational Knowledge Management, The 7th International Conference on e-Business. 2008. (INCEB2008 RSU University Bangkok Thailand )
Kanyarat Sriwisathiyakun (2008). A Comparative Study of e-Services Quality in Public and Private University. Sripatum Acadamic Forum.

Journal Publications
Kanyarat Sriwisathiyakun (2013). Collaboration Oriented Learning object Model base on Constructivism. Sripatum Review of Humanities and Social Sciences. Vol 3. No 2. (July-Dec) 2013.
Kanyarat Sriwisathiyakun (2010). Factors effecting e-Services quality in university: A case study of e-Student. Sripatum Review of Sciences and Technology . Vol 1, No 1. (Jan-Dec.) 2010.
 Kanyarat Sriwisathiyakun (2009). e-Services in the Public Universities .NECTEC Technical Journal. Vol.8,No.19, July-October,2009.
Kanyarat Sriwisathiyakun (2008) The Development of Blog for e-Marketing strategies. Sripatum Review of Sciences and Technology Vol 8. No 1 (Jan-June), 2008.

Membership of Institutions, Associations and Reviewer, Editorial Board.
2559- ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2559- ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยมหานคร
2559- A Conference Organization Committee IC-CIDT 2016 (International Conference on Change, Innovation and Disruptive Technology) England.
2558-A Technical Program Committee NCIT2015 (The 7th National Conference on Information Technology).
2558- A Technical Program Committee iNCEB2015 (The 10th International Conference on e-Business).
2558- A Technical Program Committee ICITEE 2015 (2015 7th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering).
2557- ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2557-คณะกรรมการ/Reviewer การประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC)).
2557-A Technical Program Committee NCIT2014 (2015 The 6th National Conference on Information Technology).
2556-Present Editors/Reviewers of Global Education Review (ISSN 2220-1599). Longbridge Publishing Company Limited HongKong.
2556-Present Peer Reviews of David Publishing Company The earlier Journal of US-China Education Review, ISSN1548-6613, USA .Journal of US-China Education Review A, ISSN2161-623X, USA.
2556- Reviewer การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

คณะกรรมการ/ผู้เชี่ยวชาญ
2560-คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2560
2559-คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2559
2558-คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี
2558- อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (IS) ระดับปริญญาโท ของนายกฤตชัยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2558-อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (IS) ระดับปริญญาโท ของ นางสาวสุดา แสงอรุณวานิช ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2558- อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (IS) ระดับปริญญาโท ของนางสาววิชุดา กระหล่ำทอง ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2558-อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (IS) ระดับปริญญาโท ของ นางสาววรรษ์วิสาข์ รุ่งรัตนาอุบล ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2558- อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (IS) ระดับปริญญาโท ของนายสรรเสริญ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2557-กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2557
2557-กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ระหว่าง วันที่ 17-19 ธันวาคม 2557
2557- อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (IS) ระดับปริญญาโท ของ นางสาวหญาดฟ้า ยศะวสุวิสุทธิ์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2557- อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (IS) ระดับปริญญาโท ของ นางสาวอนัญญา เทศทอง ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2557 -คณะกรรมการสอบโคร่งร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท ของ นางชเอม ชักชวน เรื่อง รูปแบบการบริหารความเสี่ยงในระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) สำหรับสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2557 -คณะกรรมการสอบโคร่งร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ของ นางสาวณภัทร สหคุณชัย เรื่อง การพัฒนามาตรฐานต้นแบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ตัวแบบการเรียนรู้ของ ADDIE สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2556- คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ( IS) ระดับปริญญาโท ของ นายพิชานนท์ ธัญญศิริ เรื่อง การพัฒนาตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน Key Performance Indicator (KPI) ตามแนวคิด Balanced Scorecard ระบบติดตามสัมภาระขาเข้า (Inbound Monitoring) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สาขาบริหารเทคโนโลยี วิทยาลัย นวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2556-คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ( IS) ระดับปริญญาโท ของ นางสาวนิสา เรื่อง การพัฒนาต้นแบบระบบการจองคอมพิวเตอร์สำรองของบริษัทบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) สาขาบริหารเทคโนโลยี วิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์
2556- ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ระดับปริญญาโท ของ นางสาวชลธินี อุ่มลำยอง เรื่อง ผลกระทบของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีของลูกค้า กรณีศึกษาบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ สาขาบริหารเทคโนโลยี วิทยาลัย นวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2556-ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ของ นางสาววราภรณ์ เต็มแก้ว เรื่อง รูปแบบสื่อเสมือนจริงการจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ สถาบันการบินพลเรือน

Speakers
วิทยากรบรรยายโครงการ Cyber Scout จัดโดยคณะกรรมดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต และการสืบค้น และ คุณธรรม จริยธรรม ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2559
วิทยากรบรรยายโครงการปฐมนิเทศ เรื่อง ทักษะการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วันที่ 1 สิงหาคม 2559
วิทยากรบรรยาย โครงการ พัฒนาทักษะการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วันที่ 25 เมษายน 2559
วิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการเสวนา Tea talk ของสมาคม E-learning แห่งประเทศไทย เรื่อง “ Cloud Based LMSs”. วันที่ 3 กันยายน 2558
วิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านซอฟต์แวร์เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมการศึกษา” E-LEARNING & E-BOOK วันที่ 28 มีนาคม 2558 ม. ศรีปทุม
วิทยากรบรรยาย โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง วันที่ 25-30 ตุลาคม 2555 หลักสูตร คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และการบำรุงรักษา
วิทยากรบรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Facebook ในการเรียนการสอน วันที่ 18 พฤษภาคม 2554 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยากรบรรยาย เรื่อง Social Network ให้กับ โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ กำแพงแสน จ.นครปฐม ปี 2553
วิทยากรรับเชิญ “Google Day” at Sripatum University (9th-11th March 2010) เรื่อง Google and Social Network.

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2206
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196
ประสบการณ์การทำงาน :
กระทรวงกลาโหม
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษารัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ฯพณฯ พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2548 – 2549

กระทรวงกลาโหม
ตำแหน่ง: อนุกรรมการ, ในคณะกรรมการที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม(พลเอก สัมพันธ์ บุญญานันต์)

กระทรวงอุตสาหกรรม
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ฯพณฯ วุฒิชัย สงวนวงชัย
ตำแหน่ง: คณะอนุกรรมการ, ดำเนินการโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ตำแหน่ง: อนุกรรมการม, พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตำแหน่ง: กรรมการ, พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารภาครัฐ
ตำแหน่ง: กรรมการและเลขานุการ, พิจารณาหาแนวทางการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี พ.ศ. 2539-2541

กองทัพอากาศ
ตำแหน่ง: กรรมการ, จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง: รองประธาน, ชมรมนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ตำแหน่ง: กรรมการ, พิจารณาโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ตำแหน่ง: ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้พิจารณากลั่นกรองและประเมินประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหน้าที่
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษา, สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผลงานวิชาการด้านวิจัย
[1] Praneetpolgrang, P. Aug. 1993. “Error Correction Coding in Computer Systems,” Presentation for
Florida Institute of Technology, Melbourne, Florida, USA.

Praneetpolgrang, P. Sep. 1994. “Pseudodeterministic Test Vector Generation Using Reconfigurable
Structure,” Presentation for Harris Corporation, Melbourne, Florida, USA.

Praneetpolgrang, P. and Hadjilogiou, J Jun. 1995. “Applied Combinatorics to Reliable
Computer Systems,” TIM XXXIII International Conference, Singapore.
Lursinsap, C., and Praneetpolgrang, P., “Lower bound on Hidden Neurons for Perfect Output
Fault Coverage in Binary Space,” 8th IEEE Asian Test Symposium (ATS’99), November 16-18, Shanghai, Chaina, 1999.

Nuttila Sukpaiboon, Pranot Boonchai-Apisit and Prasong Praneetpolgrang, “ The Development of
Online Learning Management System Model for Higher Education Institutes,” International
Conference on ICT in Higher Education for the New Economy, Mar 11-13, 2002., Siam University, Bangkok, Thailand.

Prasong Praneetpolgrang, Chuamchit Thongsala, and Pian Totarong , “Thai Printed Character
Recognition Using Wavelet Descriptor Method,” The IEEE Second International Symposium on
Communications and Information Technology, October 23-25, 2002, Central Hotels&Resorts, Pattaya, Chonburi, Thailand.

Prasong Praneetpolgrang and Parinya Bunnapasut, “The Design of an Effective e-Learning Model
for Thailand Virtual University,” The IEEE Second International Symposium on Communications and
Information Technology, October 23-25, 2002,Central Hotels&Resorts, Pattaya, Chonburi, Thailand.

เกรียงศักดิ์ หงษ์ชุมแพ และ ประสงค์ ปราณีตพลกรัง, “Data Security in e-Business Using
Intrusion Signature Analysis,” The First National Conference on Electronic Business eNLIGHTENING: SUCCESSFUL e-BUSINESS MODEL, 24-25 ตุลาคม 2545 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศุภเดช อัศวดำรงเดช และ ประสงค์ ปราณีตพลกรัง, “การจัดทำระบบแปลความ ประกาศผู้ทำการในอากาศ,” The First National Conference on Electronic Business eNLIGHTENING: SUCCESSFUL e- BUSINESS MODEL” 24-25 ตุลาคม 2545 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสงค์ ปราณีตพลกรัง, วราภรณ์ อภิรัตนตระกูล และ เพียร โตท่าโรง, “ การรู้จำตัวอักษรพิมพ์ภาษาไทยโดยวิธีรันเรงท์โค้ดร่วมกับฮีสโตแกรมและการวิเคราะห์บิทแมพ, ” The Sixth National Computer Science and Engineering Conference, 29-31 October 2002, Pattaya City, Thailand.

Sangjun Ruang-On, Pranot Boonchai-Apisit and Prasong praneetpolgrang , “The Development of XML-Based with Data Mining Techniques,” The First National Conference on Internet Technology, May 12-13, 2003. Asian Institute of Technology, Patumthani, Thailand.

Somporn Ruang-On, Pranot Boonchai-Apisit and Prasong praneetpolgrang , “An XML – Based Digital Library Information Retrieval System,” The First National Conference on Internet Technology, May 12-13, 2003. Asian Institute of Technology, Thailand

Kriangsak Hongchumpae , Pranot Boonchai-Apisit and Prasong praneetpolgrang , “The Analysis and Design of Novel Linux-based Network Intrusion Detection System,” The First National Conference on Internet Technology, May 12-13, 2003. Asian Institute of Technology, Patumthani, Thailand.

Nuttila Sukpaiboon, Pranot Boonchai-Apisit and Prasong praneetpolgrang, “The ICT Application in Developing of Online Learning Management System for Thai Higher Educational Institutions,” The First National Conference on Internet Technology, May 12- 13, 2003. Asian Institute of Technology, Patumthani, Thailand.
Somporn Ruang-On, Pranot Boonchai-Apisit, and Prasong Praneetpolgrang, “The Application of
XML-based Dublin Core Metadata for Information Retrieval,” International Conference(Asia- Pacific), Challenges and Opportunities for Libraries and Information Professionals in Knowledge Management and the Digital Age, March 20-22, 2003, Chiang Mai, Thailand.

Wanvipa Wongvilaisakul, Piyawat Jirapongsuwan, and Prasong praneetpolgrang, “A Business Process Redesign of e-Supply Chain Management for Online Bookstore,” International Conference (Asia-Pacific), Challenges and Opportunities for Libraries and Information Professionals in Knowledge Management and the Digital Age, March 20-22, 2003, Chiang Mai, Thailand.

Sangjun Ruang-On , Pranot Boonchai-Apisit, and Prasong Praneetpolgrang, “Towards XML-Based Knowledge Seeking on Digital Libraries,” International Conference(Asia-Pacific), Challenges and Opportunities for Libraries and Information Professionals in Knowledge Management and the Digital Age, March 20-22, 2003, Chiang Mai, Thailand.

Prasong Praneetpolgrang and Phaiboon Soongkitboon , “Affecting Factors to Use Different Type of Websites in the Perception of Thailand Internet Users,” The Second National Conference on Electronic Business(NCEB 2003), Towards Collaborative e-Business Model, December 17-18, 2003, Kasetsart University, Thailand.

Prasong Praneetpolgrang and Tanit Sa-ngounnete , “An Intelligent Support Learning on Demand System through Internet Network,” The ICASE International Conference on Making Effective Use of WWW for Science, Mathematics and Technology Teaching, 15th – 18th December 2003, Sripatum University, 61 Phaholyothin Rd., Jatujak, Bangkok, 10900, Thailand.

Bang-on Makdee and Prasong Praneetpolgrang, “An Evaluation of ISO 9001: 2000 and Thai Quality Software Adoption for Developing Software Using Balanced Scorecard in order to Propose a New Model of Thai Software Quality Development,” The First Northeastern Computer Science and Engineering Conference, 31 March-1 April 2005, Khon Kaen University, Thailand.

ประสงค์ ปราณีตพลกรัง และ บังอร มากดี, “การประเมินผลการประยุกต์ใช้ตัวแบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000 และตัวแบบคุณภาพ QS ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยหลักลิขิตสมดุล (Balanced Scorecard : BSC)” The 1st Northeastern Computer Science and Engineering Conference 2005(NECSEC 2005), 31 March – 1 April 2005, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ประสงค์ ปราณีตพลกรัง และ บังอร มากดี, “แผนที่นำทางการพัฒนาตัวแบบคุณภาพซอฟต์แวร์ไทย” The 9th National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2005), 27 – 28 October 2005, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

บังอร มากดี และและประสงค์ ปราณีตพลกรัง, “Roadmap in Development of Quality Model for Thai Software” The Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, 17-18 Nov 2005มหาวิทยาลัยบูรพา.

วรรณวิภา วงศ์วิไลสกุล, ปิยะวัฒน์ จิระพงษ์สุวรรณ และ ประสงค์ ปราณีตพลกรัง, “การออกแบบกระบวนการธุรกิจอีคอมเมิร์ซด้วยเทคนิคการจำลองตัวแบบเชิงคอมพิวเตอร์,” eBusiness 2005 : Digital Lifestyle and the Road Ahead, 19-20 พฤศจิกายน 2548, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ.

อนุรักษ์ ชูวิเชียร, รศ.ดร. ชม กิ้มปาน และ รศ.ดร.ประสงค์ ปรารีตพลกรัง, “การปรับปรุงโครงข่ายนิวรอลหลายชั้นเพื่อการรู้จำอักษรไทย ” The National Computer Science and Engineering Conference(NCSEC2005) จัดโดยภาควิชาวิศวรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ตุลาคม 2548.

Prasong Praneetpolgrang , Ratchakoon Pruengkarn and Anongnart Srivihok, “An Effective Quality Assessment Model for e-Learning Websites in Thailand,” The 2005 ECTI International Conference, May 12-13, 2005, Pattaya, Thailand.

Prasong Praneetpolgrang, Ratchakoon Pruengkarn and Anongnart Srivihok, “A Novel Quality Characteristic Evaluation Framework for e-Learning Websites in Thailand,” The Third National Conference on Electronic Business (NCEB2004), e-BUSINESS INNOVATION, 25-26 November 2004, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.

Bang-on Makdee and Prasong Praneetpolgrang, “A Roadmap in Development of Quality Model for Thai Software,” ITI 3rd International Conference on Information & Communication Technology (ICICT2005) 5-6 December 2005, Cairo, EGYPT.

Ubonsin Poprom and Prasong Praneetpolgrang, “The Novel ICT Strategic Model for developing of ICT in Organization based on BSC,” The Fifth International Conference on Electronic Business (ICEB2005), December 5-9, 2005, Hong Kong.

Ubonsin Poprom, Prasong Praneetpolgrang and Preang Kitratporn, “The Utilization and ICT Readiness for Supporting Knowledge Management in Thailand’s Universities,” International Conference 2006 on Knowledge Management in Institutes of Higher Learning, February 21-23, 2006, Suan Dusit Rajabhat University, Bangkok, Thailand.

Ubonsin Poprom, Prasong Praneetpolgrang and Preang Kitratporn,, “An Empirical Study on
Universities Information Systems Evaluation Based on Balanced Scorecard (BSC)”, The 3rd IEEE
International Conference on Management of Innovation and Technology (ICMIT 2006), June 21-23, 2006, Singapore.

Poonsook Janpen, Prasong Praneetpolgrang, Pong Horadal and Kusuma Palaprom, “An Application of Total Quality Management (TQM) for Thai Communities Knowledge Management Systems,” The Fourth International Conference On eBusiness (NCEB2005)”, November 19-20, 2005, Assumption University Bangkok Thailand.

Poonsook Janpen, Prasong Praneetpolgrang, and Pong Horadal , “Total Quality Management (TQM) Model for Knowledge Management Systems (KMS) in THAI Communities, ” The Fifth International Conference On Electronic Business (ICEB2005)”, December 5-9, 2005, Hong Kong.

Poonsook Janpen, Prasong Praneetpolgrang, Pong Horadal and Kusuma Palaprom, “An Integration of Total Quality Management (TQM) and Knowledge Management (KM) Models for Thai Communities Knowledge Management Systems”, International Conference 2006 on Knowledge Management in Institutes of Higher Learning, February 21-23, 2006, Suan Dusit Rajabhat University, Bangkok, Thailand.

Poonsook Janpen, Prasong Praneetpolgrang, Pong Horadal and Kusuma Palaprom, “Application of Total Quality Management(TQM) in Thai Communities’ Knowledge Management Systems”, The 3rd IEEE International Conference on Management of Innovation and Technology(ICMIT 2006), June 21-23, 2006, Singapore.

Prasong Praneetpolgrang, Ubonsin Poprom and Preang Kitratporn, “The Performance Assessment on Universities’ Informatics Using Balanced Scorecard,” 2006 IEEE International Conferences on Cybernetics & Intelligent Systems (CIS) and Robotics, Automation & Merchatronics(RAM)( CIS-RAM 2006), June 7-9, 2006, Bangkok, Thailand.

Ubonsin Poprom, Prasong Praneetpolgrang, Choonhapong Thaiupathump, and Preang Kitratporn, “A Proposed ICT Strategic Model for ICT Management of Public University in Thailand,” 15th International Conference on Management of Technology ( IAMOT 2006), May 22-26, 2006, Official Conference of the International Association for Management of Technology, Beijing, P.R. China.

Poonsook Janpen, Prasong Praneetpolgrang and Pong Horadal, “Development of Total Quality Management (TQM) Model for Thai Communities Knowledge Management Systems,” 15th International Conference on Management of Technology (IAMOT 2006), May 22-26, 2006, Official Conference of the International Association for Management of Technology, Beijing, P.R. China.

Jiraporn Yingkuachat, Boonserm Kijsirikul, and Prasong Praneetpolgrang, “An Application of Bayesian Learning in Prediction of Higher Education Students’ Graduation),” The 2nd National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT’06), May 19-20, 2006, King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok, Bangkok, Thailand

Witsanuruk Ponpraserd, Prasong Praneetpolgrang, and Piyawat Jirapongsuwan, “Virtual Simulation Modeling for Telephone Booking Systems Using Web-based Object Oriented Applications,” The 2nd National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT’06), May 19-20, 2006, King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok, Bangkok, Thailand

Sorada Sribundit, Wuttipong Pongsuwan, and Prasong Praneetpolgrang, “A Design of Case Database and Development of Information Systems for Pursuing the Court Cases,” The 2nd National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT’06), May 19-20, 2006, King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok, Bangkok, Thailand

Witsanuruk Ponpraserd, Prasong Praneetpolgrang, and Piyawat Jirapongsuwan, “Virtual Simulation Modeling for Telephone Booking Systems Using Web-based Object Oriented Applications,” The 2nd National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT’06), May 19-20, 2006, King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok, Bangkok, Thailand

Sorada Sribundit, Wuttipong Pongsuwan, and Prasong Praneetpolgrang, “A Design of Case Database and Development of Information Systems for Pursuing the Court Cases,” The 2nd National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT’06), May 19-20, 2006, King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok, Bangkok, Thailand

Natthakit Kanisthakont, Pranot Boonchai-Apisit, and Prasong Praneetpolgrang, “The Application of Intelligent Agents and Workflow Management for Developing Distributed Applications on Intranet,” The 2nd National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT’06), May 19-20, 2006, King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok, Bangkok, Thailand

Preecha Yamansabideen, Boonserm Kijsirikul, Piyawat Jirapongsuwan, and Prasong Praneetpolgrang,
“Customer Relationship Management for Higher Education Students Using Data Mining Concept,” The 2nd National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT’06), May 19-20, 2006, King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok, Bangkok, Thailand

ตำราทางวิชาการ
วิสัยทัศน์ อนาคตประเทศไทย 2570. สำนักพิมพ์ เอส-อาร์ พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์ จำกัด, 2541.
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems). ฉบับมาตรฐาน สำนักพิมพ์ Diamond in Business World , 2543.
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems). ฉบับสมบูรณ์และกรณีศึกษา
สำนักพิมพ์ Diamond in Business World , 2543.
การจัดการดำเนินงาน และการผลิต (Operations and Production Management). สำนักพิมพ์ Diamond in Business World, 2543.
Business@The Speed of Thought. ฉบับเรียบเรียงจาก Bill Gates. ร่วมกับ ดร. วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ สำนักพิมพ์ ดี เเอล เอส กรุงเทพฯ, 2543.
ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems). สำนักพิมพ์ ดวงกมลสมัย จำกัด, 2545.
ความเชื่อถือได้และความคงทนต่อสภาพผิดพร่องในระบบคอมพิวเตอร์, กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ, 2546.
การจัดการดำเนินงาน และการผลิต (Operations and Production Management). ฉบับสมบูรณ์ ปรับปรุงใหม่ สำนักพิมพ์ Diamond in Business World, 2547.


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อปริญญา 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

Master of Science (Information Technology)
M.S. (Information Technology)


วิสัยทัศน์ 
"To Provide the Strategic IT Profession with Strong Digital Skill"

สมัครเรียน
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาค 1/2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สมัครเรียนผ่านทางออนไลน์ได้ที่ https://www.spu.ac.th/register.landing.php

หรือหากติดปัญหาขัดข้องการลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับบัณฑิตศึกษา อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 11 
โทรศัพท์ 0 2558 6888 ต่อ 3003-4


เคล็ดลับเรียนไอทีอย่างไรสำเร็จในยุค Thailand 4.0 
U-Course เรียนไอทีปริญญาโทอย่างไร ให้จบได้ภายใน 1 ปี  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
U-Course การเรียนไอทีปริญญาโทในยุค Thailand 4.0 สำหรับภาคเอกชน และ ภาครัฐ #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม #ไอที ศรีปทุม #ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม #ป.โท ไอที ที่ไหนดี #ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ #เรียนต่อปริญญาโท ด้านIT ที่ไหนดี #ป.โท สาย IT

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ผู้ประกอบการยุคใหม่
- ผู้บริหารโครงการระบบและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผู้บริหารสูงสุดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO)
- ผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์ - ผู้จัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผู้เชี่ยวชาญด้าน System Integration and Business Analyst
- ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักวิเคราะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผู้บริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบ
- ผู้จัดการฝ่ายการตลาดโครงการ
- อาจารย์สถาบันการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (M.S. IT.) มีการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติจริง มีการแลกเปลี่ยนความคิดและวิสัยทัศน์กับคณาจารย์ในหลักสูตรและผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่มาจากทั้งในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมไอที เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และสร้างความเป็นผู้นำ และผู้ประกอบการยุคใหม่ในวงการไอทีในอนาคต นอกจากนี้เนื้อหาในหลักสูตร M.S. IT. ได้บรรจุเทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Emerging Technology) ไว้ในวิชาเลือก เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาที่มีเนื้อหาครอบคลุมเทคโนโลยีสมัยใหม่ตามความชอบและถนัดของตนเองเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะประสบการณ์และคุณลักษณะที่ตรงความต้องการของตลาดไอทีในปัจจุบัน 


View 12184