หลักสูตร/สาขา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ศึกษาพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ของระบบคอมพิวเตอร์ โดยเน้นการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ทั้งส่วนอุปกรณ์ (Hardware) และส่วนชุดคำสั่ง (Software) ที่ใช้ในกิจการประมวลข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชานี้สามารถทำงานเป็นนักออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ เป็นวิศวกรส่วนชุดคำสั่งที่สามารถพัฒนาชุดคำสั่งระบบและชุดคำสั่งประยุกต์ใช้งานและเป็นฝ่ายสนับสนุนเทคนิคแก่องค์กรที่นำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการปฏิบัติงาน

จุดเด่น

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ศึกษาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ของระบบคอมพิวเตอร์ โดยเน้นการออกแบบระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) ทั้งส่วนฮาร์ดแวร์ (Hardware) และส่วนชุดคำสั่ง (Software) ชุดคำสั่งประยุกต์ใช้งาน เทคโนโลยี VLSI และระบบเครือข่าย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประสบการณ์การทำงาน :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (2553 - ปัจจุบัน)

คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (2551 - 2552)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (2547 - 2551)

คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (2543 - 2547)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2662
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์การทำงาน :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสรีปทุม
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (2549 -2553)

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (2543 - 2549)

ผลงานวิชาการด้านวิจัย:

ปฏิภาณ ศรีสวัสดิ์, สุรชัย ทองแก้ว. “อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งควบคุมน้ำ และปุ๋ยในฟาร์มเมล่อนคิโมจิ.”. (2563). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Sripatum University Conference 2020). ครั้งที่ 15. มหาวิทยาลัยศรีปทุม.หน้า 1643-1652.

นริศรา จิตต์เที่ยง, สรวีย์ นีรนาถภูวดล, ภาสกร พรสี่, นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์, สุรชัย ทองแก้ว. “อุปกรณ์เสริมตรวจจับวัตถุและช่วยเหลือการเดินทางสําหรับผู้พิการทางสายตา.”. (2562). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Sripatum University Conference 2019). ครั้งที่ 14. มหาวิทยาลัยศรีปทุม.หน้า 1828-1837.

ยุทธศักดิ์ ฝูงพิลา, ศรัณย์ โนราช, ณัฐนันท์ โมราสุข, ผิน ฉัตรแก้วมณี, สุรชัย ทองแก้ว. “ระบบจัดการเวอร์ชั่นของอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งผ่านบริการคลาวด์.”. (2562). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Sripatum University Conference 2019). ครั้งที่ 14. มหาวิทยาลัยศรีปทุม.หน้า 1857-1865.

อภิสิทธิ์ หมัดแสง, พุฒิสรรค์ แหสกุล, อนุรักษ์ แสงคํา, ผิน ฉัตรแก้วมณี, สุรชัย ทองแก้ว. “ระบบเฝ้าสังเกตอาการง่วงด้วยการประมวลผลด้วยภาพ.”. (2562). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Sripatum University Conference 2019). ครั้งที่ 14. มหาวิทยาลัยศรีปทุม.หน้า 1908-1917.

ณัฐวุฒิ กอแก้วปฐมกุล, ธนพัฒน์ เด่นไกรรักษ์, กฤชบ์พัทธ์ สกุลชินสีห์, ผิน แก้วฉัตรมณี, สุรชัย ทองแก้ว. “ระบบวิเคราะห์กิจวัตรประจําวันสําหรับผ้สูงอาย.”. (2561). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Sripatum University Conference 2018). ครั้งที่ 13. มหาวิทยาลัยศรีปทุม.หน้า 2186-2194.

สุรชัย ทองแก้ว, จิโรจน์ จริตควร และสัลยุทธ์ สว่างวรรณ. (2561). ระบบสมองกลฝังตัวเพื่อการประหยัดพลังงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยการควบคุมความเย็นสะสมของลมจ่ายออก. การประชุมวิชาการทางวิศกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41, หน้า 166-169.

วรพฤกษ์ คงเจริญ, วีรวัฒน์ แย้มโสม, นันทวัฒน์ ฮาบละคร,จิโรจน์ จริตควร,สุรชัย ทองแก้ว. “ระบบควบคุมการให้น้ำให้ปุ๋ยสําหรับการทําสวนกล้วยหอมทอง.”. (2561). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Sripatum University Conference 2018). ครั้งที่ 13. มหาวิทยาลัยศรีปทุม. หน้า 2297-2306.

ไพวรรณ มะละ, ปราลี มณีรัตน์, สุขสวัสดี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์, และสุรชัย ทองแก้ว. (2561). การพัฒนาระบบ วิเคราะห์ข้อมูลเตียงลมอัจฉริยะเพื่อลดอาการเกิดโรคแผลกดทับ. Sripatum Review of Science and Technology, 10(1), หน้า 88-101.

วีรยุทธ แก้วเกษ, จิโรจน์ จริตควร, และสุรชัย ทองแก้ว. (2560). ระบบ IOT และฐานข้อมูลสำหรับการทดสอบปัจจัยการเจริญเติบโตของพืช. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 (SPUCON2017), วันที่ 14 ธันวาคม 2560, หน้า 2207-2216

กฤษฎา พรหมมา, ลักษมี เหมนรากร, สุรชัย ทองแก้ว, และจิโรจน์ จริตควร. (2560). อินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งสำหรับการควบคุมประสิทธิภาพของยาโดยการตรวจสอบอุณหภูมิ. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 (SPUCON2017), วันที่ 14 ธันวาคม 2560, หน้า 2226-2236

S. Thongkaew and C. Charitkuan .(2018). IoT for Energy Saving of Split-Type Air Conditioner by Controlling Supply Air and Area Temperature, .22nd International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), pp. 1-4, doi: 10.1109/ICSEC.2018.8712656.
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2665
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196
ประสบการณ์การทำงาน :
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (2553 - ปัจจุบัน)

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (2551 - 2553)

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (2540 -2551)

รางวัลที่ได้รับ :
ทีมงานอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับหุ่นยนต์ Global ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (รวมทั้งรางวัล popular vote) ในการแข่งขัน Partner robot ในมหกรรมหุ่นยนต์ Robofesta ที่เมือง Yokohama, Japan 2001

ผลงานวิชาการด้านวิจัย:
Pin Chatkaewmanee and Mathew Nelson Dailey, “Virtual object viewing using adaptive tri-view morphing”, 2013, IET Image Processing, Volume 7, Issue 6, August 2013, pp 586-595.

ผิน ฉัตรแก้วมณี และ นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์. “อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งส าหรับโรงเพาะเห็ดอัจฉริยะ”. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจ าปี 2560.

กนกพนธ์ นิลสวัสดิ์ วรากร ถาวร ผิน ฉัตรแก้วมณี และนิมิตร ทักษวิทยาพงศ์. “ระบบลานจอดรถอัจฉริยะ”ใ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจ าปี 2560.

บุญญาภา หรรษากานต์ จักรพงษ์ จันทร์ประทักษ์ นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์ และผิน ฉัตรแก้วมณี “อินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งส าหรับถังขยะอัจฉริยะ”. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจ าปี 2560.

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2662
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196
ประสบการณ์การทำงาน :
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (2549 - ปัจจุบัน)

ผลงานวิชาการด้านวิจัย:

นายการันต์ เศรษฐี, นายชนกันต์ อิ่มใจ, นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์, ภูริลาภ จุฑาวัชระพล “แอปพลิเคชันดูแลสุขภาพด้วยนาฬิกาอัจฉริยะ” (2563) รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Sripatum University Conference 2019) ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยศรีปทุม. หน้า 1585-1595

นพดล ชะนางวัลย์ , ณรงค์ชัย ชาติชาญชัย , นิรวิทธ์ อินดี, นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์, ผศ.จิโรจน์ จริตควร “การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะสําหรับฟาร์มเลี้ยงไก่” (2562) รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Sripatum University Conference 2019) ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม หน้า 1818-1827

นริศรา จิตต์เท่ียง , สรวีย์ นีรนาถภูวดล , ภาสกร พรสี่, นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์, ดร.สุรชัย ทองแก้ว “อุปกรณ์เสริมตรวจจับวัตถุและช่วยเหลือการเดินทางสําหรับผู้พิการทางสายตา” (2562) รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Sripatum University Conference 2019) ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม หน้า 1828-1837

ดุสิตา สีตาชัย, เชิดศักดิ์ ดงบัง, ธีรพงษ์ คงประเสริฐ, ดร.สุรชัย ทองแก้ว, นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์ “อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งสำหรับตรวจสอบสุขภาพจิตกลุ่มเสี่ยงภาวะโรคซึมเศร้า” (2561) รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Sripatum University Conference 2018) ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยศรีปทุม หน้า 2195-2204

นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์, กันยารัตน์ ศรีวิสทิยกุล, กฤษณ์ ไชยวงศ์ “อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งสำหรับระบบเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตและประหยัดพลังงานส าหรับฟาร์มกล้วยหอมทอง” (2561) รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Sripatum University Conference 2018) ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยศรีปทุม หน้า 2236-2246

ผิน ฉัตรแก้วมณี, นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์ “อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งสําหรับโรงเพาะเห็ดอัจฉริยะ” (2560) รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Sripatum University Conference 2017) ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยศรีปทุม หน้า 2147-2156

กนกพนธ์ นิลสวัสดิ์, วรากร ถาวร, ผิน ฉัตรแก้วมณี, นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์ “ระบบลานจอดรถอัจฉริยะ” (2560) รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Sripatum University Conference 2017) ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยศรีปทุม หน้า 2198-2206

บุญญาภา หรรษากานต์, จักรพงษ์ จันทร์ประทักษ์, นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์, ผิน ฉัตรแก้วมณี “อินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งสําหรับถังขยะอัจฉริยะ” (2560) รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Sripatum University Conference 2017) ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยศรีปทุม หน้า 2217-2225

นิพิชญ์ นิธิสุภา, เมธัส ชูจิตอธิคม, ประภาพร โปธาคํา, นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์, ผิน ฉัตรแก้วมณี “อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิงสําหรับระบบบันทึกการดิ้นของทารกในครรภ์” (2559) รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Sripatum University Conference 2016) ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม หน้า 1417-1427

ณัฐชากร คำยอด, ปริญญา แสนจันทร์, มนัสนันท์ หรั่งยิ้ม, สุรชัย ทองแก้ว, นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์ “การวิเคราะห์ความอับชื้นเพื่อเปลี่ยนการใช้งานของผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุ” (2559) รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Sripatum University Conference 2016) ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม หน้า 1428-1437

มานพ เกษประดิษฐ์, พิชัย แนวดี, สุรชัย ทองแก้ว, จิโรจน์ จริตควร, นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์ “ระบบอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งสําหรับควบคุมน้ำในนาข้าว” (2559) รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Sripatum University Conference 2016) ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม หน้า 1602-1612
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2664
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196
ประสบการณ์การทำงาน :

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (พ.ศ.2544-ปัจจุบัน)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2212
แฟกซ์ : -

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ชื่อหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
B.Eng. (Computer Engineering)


แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
เรียนในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 ได้เน้นให้นักศึกษาเรียนรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ของระบบคอมพิวเตอร์ โดยเน้นการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ทั้งส่วนอุปกรณ์ (Hardware) และส่วนชุดคำสั่ง (Software) ที่ใช้ในกิจการประมวลข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชานี้สามารถทำงานเป็นนักออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ เป็นวิศวกรส่วนชุดคำสั่งที่สามารถพัฒนาชุดคำสั่งระบบและชุดคำสั่งประยุกต์ใช้งานและเป็นฝ่ายสนับสนุนเทคนิคแก่องค์กรที่นำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการปฏิบัติงาน

หลักสูตรต่างๆของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศจึงสามารถทำงานในด้านเทคโลยีสารสนเทศได้อย่างกว้างขวาง สามารถทำงานในส่วนที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโลยีสารสนเทศ การพัฒนาโปรแกรมด้านธุรกิจ มีความเชี่ยวชาญในการเขียน และบริหารจัดการขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมในขั้นตอนต่างๆ สามารถออกแบบ ติดตั้ง บริหาร จัดการและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการเป็นผู้บริหารในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรต่างๆ รวมทั้งสามารถสร้างกิจการ SME ได้


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม #ไอที ศรีปทุม #วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม #วิศวะคอม #วิศวะคอมพิวเตอร์ ต้องเรียนสายอะไร #วิศวะคอมพิวเตอร์ ที่ไหนดี #วิศวะคอมพิวเตอร์ เรียนยากไหม #วิศวะคอมพิวเตอร์ ทำงานอะไร
 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

- วิศวกรคอมพิวเตอร์
- วิศวกรระบบเครือข่าย
- วิศวกรระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
- วิศวกรระบบฝังตัว
- วิศวกรวางระบบคอมพิวเตอร์
- วิศวกรดูแลเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์
- ผู้ผลิตและพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- นักจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรต่างๆ ฯลฯ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ศึกษาพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ของระบบคอมพิวเตอร์ โดยเน้นการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ทั้งส่วนอุปกรณ์ (Hardware) และส่วนชุดคำสั่ง (Software) ที่ใช้ในกิจการประมวลข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชานี้สามารถทำงานเป็นนักออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ เป็นวิศวกรส่วนชุดคำสั่งที่สามารถพัฒนาชุดคำสั่งระบบและชุดคำสั่งประยุกต์ใช้งานและเป็นฝ่ายสนับสนุนเทคนิคแก่องค์กรที่นำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการปฏิบัติงาน


View 39378