หลักสูตร/สาขา

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประสบการณ์การทำงาน :
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (2544 - ปัจจุบัน)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2214
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196
ประสบการณ์การทำงาน :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (2558-2560)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง หัวหน้าผู้ดูแลหลักสูตรเสาร์-อาทิตย์ (2554-2558)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (2539 -2553)

รางวัลที่ได้รับ :
- รับทุนสนับสนุนการจัดทำรายวิชาบทเรียนออนไลน์ Thai MooC จาก สก.อว.
- CompTIA Security+
- Internet and Computing Core Certification (IC3)
- Google Apps Education Certification
- Wireless Network (In)Security 101, CITEC
– Microsoft Office Specialist 2013 Certification (MOS 2013 Specialist)
– Microsoft Office Specialist Office Excel 2013
– Microsoft Office Specialist Office PowerPoint 2013

ผลงานทางวิชาการ :
- สุพล พรหมมาพันธุ์ และสิริรัตน์ มัชฌิมาดิลก. (2561). ปัญญาประดิษฐ์: ก้าวสู่ยุคทองของสมองกลอัจฉริยะ. วารสารแพทยสารทหารอากาศ ปีที่ 64 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2561. หน้า 108-117.
- สิริรัตน์ มัชฌิมาดิลก และสุพล พรหมมาพันธุ์. (2561). แนวทางการออกแบบรายวิชาการบริหารการสื่อสารและการทำงานร่วมกันด้วยเครื่องมือ Cloud-Based แห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านระบบ Thai MOOCs. วารสารแพทยสารทหารอากาศ ปีที่ 64 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2561. หน้า 56-65.
- Sirirat Mutchimadilok, SPU-TEACHING AND LEARNING FORUM: EXPERIENCE OF LEARNING. การออกแบบบทเรียน MOOCs เพื่อการเรียนการสอนวิชาเครื่องมือ Cloud-Based ศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตประจำวัน. Sripatum University 2016. P 52-71.
- ชัยพัทธ์ คงสมลาภ, สุรศักดิ์ มังสิงห์ และสิริรัตน์ มัชฌิมาดิลก. (2558) ระบบจัดการข้อมูลและรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง: กรณีศึกษาแผนกจัดหาศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบก. รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10. วันที่ 22 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยศรีปทุม. หน้า 1443 -1455.
- Agile Content Development, the 6th International Conference on E-Business 2007 (INCEB2007) Sripatum University 2007
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2204
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196
ประสบการณ์
อาจารย์สอนระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/นักวิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการสหกิจศึกษา
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
กรรมการสอบ/ผู้เชี่ยวชาญ /ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ม.เกษตรศาสตร์/ ม.ธรรมศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตร

Proceeding/Conference
Kanyarat Sriwisathiyakun, Krit Chaiwong,Isara Nakavisute,Ajjima Monthapan (2016). The Cloud Based Collaborative Learning Management based on Constructivism Theory. Phayao Research Conference. Thailand.26th-27th, January 2016. (Best Paper Awards)
Isara Nakavisute,Kanyarat Sriwisathiyakun (2015).Optimizing information retrieval(IR) time with Doubly Linked List and Binary Search Tree(BST), The International Conference on Electrical ,Electronics, Computer Science and Mathematics Physical Education And Management(ICEECMPE). Singapore. 18th October 2015
Isara Nakavisute,Kanyarat Sriwisathiyakun (2015).Optimizing IP Address Searching Time In Cached Routing Table With Predictive Modeling Schema,The International Conference on Electrical,Electronics,Computer Science And Mathematics Physical Education And Management (ICEECMPE).Thailand. 4th October 2015
Isara Nakavisute,Kanyarat Sriwisathiyakun (2015). Optimizing the controllable factors leading up to an efficient searching algorithm in
E-Commerce, Global Business and Economic International Conference (RTBEC2015) Thailand. 22nd July 2015
Kanyarat Sriwisathiyakun (2015). Constructivist Learning Model by Collaborative Leaning Object s on Social Network for Knowledge Construction, The 6th Hat yai National Conference, Thailand26th June 2015 (Best Paper Awards)
Kanyarat Sriwisathiyakun (2012) .The conceptual Model of Collaboration Oriented Learning object base on Constructivism. International Conference The Future learning of Education Conference, Italy. 7th June 2012
Kanyarat Sriwisathiyakun (2011) The Achievement of Integrated Learning Using Learning Objects for Teaching in normal class room for Introduction to E-Business. Sripatum Conference.
Kanyarat Sriwisathiyakun (2009) Conceptualizing Semantic-Enhanced Personal Leaning Environment: The Future Learning Tool in Education 3.0, The 2009 Infoscience, Infoengineering and Infotechnology Forum. (Infosci 2009) University of Liepzig Germany.
Kanyarat Sriwisathiyakun and Suchai Tanawastern.(2008) A Systematic Methodology for Defining the Minimal CoP for Effective Organizational Knowledge Management, The 7th International Conference on e-Business. 2008. (INCEB2008 RSU University Bangkok Thailand )
Kanyarat Sriwisathiyakun (2008). A Comparative Study of e-Services Quality in Public and Private University. Sripatum Acadamic Forum.

Journal Publications
Kanyarat Sriwisathiyakun (2013). Collaboration Oriented Learning object Model base on Constructivism. Sripatum Review of Humanities and Social Sciences. Vol 3. No 2. (July-Dec) 2013.
Kanyarat Sriwisathiyakun (2010). Factors effecting e-Services quality in university: A case study of e-Student. Sripatum Review of Sciences and Technology . Vol 1, No 1. (Jan-Dec.) 2010.
 Kanyarat Sriwisathiyakun (2009). e-Services in the Public Universities .NECTEC Technical Journal. Vol.8,No.19, July-October,2009.
Kanyarat Sriwisathiyakun (2008) The Development of Blog for e-Marketing strategies. Sripatum Review of Sciences and Technology Vol 8. No 1 (Jan-June), 2008.

Membership of Institutions, Associations and Reviewer, Editorial Board.
2559- ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2559- ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยมหานคร
2559- A Conference Organization Committee IC-CIDT 2016 (International Conference on Change, Innovation and Disruptive Technology) England.
2558-A Technical Program Committee NCIT2015 (The 7th National Conference on Information Technology).
2558- A Technical Program Committee iNCEB2015 (The 10th International Conference on e-Business).
2558- A Technical Program Committee ICITEE 2015 (2015 7th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering).
2557- ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2557-คณะกรรมการ/Reviewer การประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC)).
2557-A Technical Program Committee NCIT2014 (2015 The 6th National Conference on Information Technology).
2556-Present Editors/Reviewers of Global Education Review (ISSN 2220-1599). Longbridge Publishing Company Limited HongKong.
2556-Present Peer Reviews of David Publishing Company The earlier Journal of US-China Education Review, ISSN1548-6613, USA .Journal of US-China Education Review A, ISSN2161-623X, USA.
2556- Reviewer การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

คณะกรรมการ/ผู้เชี่ยวชาญ
2560-คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2560
2559-คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2559
2558-คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี
2558- อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (IS) ระดับปริญญาโท ของนายกฤตชัยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2558-อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (IS) ระดับปริญญาโท ของ นางสาวสุดา แสงอรุณวานิช ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2558- อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (IS) ระดับปริญญาโท ของนางสาววิชุดา กระหล่ำทอง ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2558-อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (IS) ระดับปริญญาโท ของ นางสาววรรษ์วิสาข์ รุ่งรัตนาอุบล ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2558- อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (IS) ระดับปริญญาโท ของนายสรรเสริญ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2557-กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2557
2557-กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ระหว่าง วันที่ 17-19 ธันวาคม 2557
2557- อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (IS) ระดับปริญญาโท ของ นางสาวหญาดฟ้า ยศะวสุวิสุทธิ์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2557- อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (IS) ระดับปริญญาโท ของ นางสาวอนัญญา เทศทอง ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2557 -คณะกรรมการสอบโคร่งร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท ของ นางชเอม ชักชวน เรื่อง รูปแบบการบริหารความเสี่ยงในระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) สำหรับสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2557 -คณะกรรมการสอบโคร่งร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ของ นางสาวณภัทร สหคุณชัย เรื่อง การพัฒนามาตรฐานต้นแบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ตัวแบบการเรียนรู้ของ ADDIE สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2556- คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ( IS) ระดับปริญญาโท ของ นายพิชานนท์ ธัญญศิริ เรื่อง การพัฒนาตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน Key Performance Indicator (KPI) ตามแนวคิด Balanced Scorecard ระบบติดตามสัมภาระขาเข้า (Inbound Monitoring) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สาขาบริหารเทคโนโลยี วิทยาลัย นวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2556-คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ( IS) ระดับปริญญาโท ของ นางสาวนิสา เรื่อง การพัฒนาต้นแบบระบบการจองคอมพิวเตอร์สำรองของบริษัทบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) สาขาบริหารเทคโนโลยี วิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์
2556- ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ระดับปริญญาโท ของ นางสาวชลธินี อุ่มลำยอง เรื่อง ผลกระทบของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีของลูกค้า กรณีศึกษาบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ สาขาบริหารเทคโนโลยี วิทยาลัย นวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2556-ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ของ นางสาววราภรณ์ เต็มแก้ว เรื่อง รูปแบบสื่อเสมือนจริงการจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ สถาบันการบินพลเรือน

Speakers
วิทยากรบรรยายโครงการ Cyber Scout จัดโดยคณะกรรมดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต และการสืบค้น และ คุณธรรม จริยธรรม ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2559
วิทยากรบรรยายโครงการปฐมนิเทศ เรื่อง ทักษะการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วันที่ 1 สิงหาคม 2559
วิทยากรบรรยาย โครงการ พัฒนาทักษะการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วันที่ 25 เมษายน 2559
วิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการเสวนา Tea talk ของสมาคม E-learning แห่งประเทศไทย เรื่อง “ Cloud Based LMSs”. วันที่ 3 กันยายน 2558
วิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านซอฟต์แวร์เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมการศึกษา” E-LEARNING & E-BOOK วันที่ 28 มีนาคม 2558 ม. ศรีปทุม
วิทยากรบรรยาย โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง วันที่ 25-30 ตุลาคม 2555 หลักสูตร คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และการบำรุงรักษา
วิทยากรบรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Facebook ในการเรียนการสอน วันที่ 18 พฤษภาคม 2554 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยากรบรรยาย เรื่อง Social Network ให้กับ โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ กำแพงแสน จ.นครปฐม ปี 2553
วิทยากรรับเชิญ “Google Day” at Sripatum University (9th-11th March 2010) เรื่อง Google and Social Network.

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2206
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196
ประสบการณ์การทำงาน :
COLUMNIST นิตยสาร CIO World & Business
ตำแหน่ง: COLUMNIST (2553 - ปัจจุบัน)
ประธาน “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 2 เครือข่ายสหกิจศึกษาของเครือข่าย อุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สมาคมสหกิจศึกษาไทย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตำแหน่ง: ประธาน (2555 - ปัจจุบัน)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ และอาจารย์ที่ปรึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์ (2559 - ปัจจุบัน)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (2556-2559)
บรรณาธิการ: วารสาร IT News คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: บรรณาธิการ (2553-ปัจจุบัน)
คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (2547 - 2548)
คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: เลขานุการ คณะสารสนเทศศาสตร์ (2542 - 2546)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (2538 - 2541)
Correspondence Supervisor at Star Petroleum Refinery (JGC Corporation) มาบตาพุด, จ.ระยอง
ตำแหน่ง: Supervisor (2536 - 2537)
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ประธานชมรมวาทศิลป์ และอาจารย์ประจำ มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ (2528 - 2532)

รางวัลที่ได้รับ :
1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการประกวดบทความทางวิชาการ เรื่อง “การศึกษาสร้างคน คนสร้าง
ชาติ” มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี พ.ศ.2544
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดบทความทางวิชาการ เรื่อง “ความเป็นหนึ่งทางวิชาการ:
มหาวิทยาศรีปทุม ในศตวรรษใหม่” มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี พ.ศ.2543.
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดบทความทางวิชาการ เรื่อง “คุณลักษณะของนักศึกษาไทย
ในอนาคต” มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี พ.ศ.2540.
4. รางวัลชนะเลิศ การประกวดกลอน ”วันครูแห่งชาติ” ในรายการ “แว่วเพลงรัก” จัดโดย สมบัติ กิ่งกาญ
จนวงศ์ ในปี พ.ศ.2530.
5. บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี
การศึกษา 2557
6. รางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote) ในการประกวดสื่อดิจิทัลคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทย
(METhai Contest 2016) ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จัดโดยคณะกรรมการ
จัดงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทย ได้รับโล่ห์รางวัลและ เกียรติบัตรจาก
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ผลงานบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ :
1. Big Data ความท้าทายใหม่ ขององค์กรยุคดิจิตอล CIO World & Business, Issue 135, August 2013 (Page 58-59)
บทบาทไอที กับการประกันคุณภาพการศึกษา CIO World & Business, Issue 134, July 2013 (Page 58-59)
2.Thailand NetRiders 2013 เสริมแกร่งกล้าพันธุ์ IT CIO World & Business, Issue 133, June 2013 (Page 52-53)
3.ก้าวสู่ MOS Olympic 2023 ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 132, May 2013 (Page 40-41)
4.ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ไอซีทีไทยด้วยฟรี Wi-Fi ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 131, April 2013 (Page 52-53)
5.SPU Mobile Apps Workshop & Contest 2013 by Samsung ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 130, March 2013 (Page 56-57)
6.บทบาท IT กับสหกิจศึกษาไทย ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 127, October 2012 (Page54-55)
7.อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เปิดตลาดแรงงาน
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 126, September 2012 (Page 54-55)
8.การใช้ Social Media กับการสอนอุดมศึกษายุคใหม่
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 125, August 2012 (Page 44-45)
9.กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำหรับการแข่งขันของมหาวิทยาลัยเอกชน :
Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2555 (APHEIT CONFERENCE 2012) 28 พฤษภาคม พ.ศ.2555 หน้า 25
10.รวมพลังหนุ่มสาวชาวไอที : BugDay Bangkok 2012
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 124, June 2012 (Page 44-45)
11.แจกแท็บเล็ต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 วิเคราะห์ ปัญหาหรือโอกาส
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 123, May 2012 (Page 44-45)
12.วิเคราะห์ ปัญาหา หรือ โอกาส :แจกแท็บเล็ตนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1-3
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555 (หน้า 4)
13.ความเป็นส่วนตัวบนโลกออนน์
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 122, March-April 2012 (Page 44-45)
14.ระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟนที่นิยมมากที่สุด
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 121, February 2012 (Page 44-45)
15.เจเนอเรชั่นเน็ต : คนสายพันธ์ใหม่
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 120, January 2012 (Page 46-47)
16.เมกะเทคโนโลยี แนวโน้มใหม่ในปี 2011
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 119, December 2011 (Page 42-43)
17.เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 118, October 2011 (Page 30-31)
18.บทบาทสื่อสังคมออนไลน์กับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 117, August 2011 (Page 28-29)
19.บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดกับเด็กไทยสมัยใหม่
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 116, July 2011 (Page 34-35)
20.กลยุทธ์การหาเสียงด้วยโซเชี่ยลมีเดีย
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 115, June 2011 (Page 28-29)
21.การประยุกต์ใช้ RFID เทคโนโลยี
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 114, May 2011 (Page 32-33)
22.การพนันออนไลน์มหันตภัยร้ายของสังคม
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 113, April 2011 (Page 30-31)
23.แฉ : กลวิธีการโกงบนโลกออนไลน์
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 112, March 2011 (Page 32-33)
24.ก้าวสู่สงครามบนโลกไซเบอร์ในศตวรรษที่ 21
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 111, February 2011 (Page 32-33
25.วิกิลีกส์ : เว็บจอมแฉการทูตโลก
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 110, January 2011 (Page 38-39)
26.โซเชียลมีเดีย : บรรทัดฐานใหม่ในการหาเสียง
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 5319 วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 หน้า 4
27.วิกิลีกส์ : ตำนานแห่งสื่อเสรี
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 5311 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 หน้า 4
28.การรณรงค์หาเสียงด้วยโซเชียลมีเดีย
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 5304 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 หน้า 4
29.พลังเจเนอเรชั่นเน็ตกับการเลือกตั้ง
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 5290 วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554 หน้า 4
30.การพนันออนไลน์มหันตภัยร้ายของสังคม
ลงตีพิมพ์ในหนังสือวารสาร CIO World & Business, Issue 113, April 2011
31.มีอะไรใหม่ : ในร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2554
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 5284 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554 หน้า 4
32.บทบาทสื่อสังคมออนไลน์กับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันพุธที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2554 หน้า 4
33.พิเคราะห์ : ร่างแนวปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 5265 วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2554 หน้า 5
34.ทุกข์ของคนไม่มีบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 5251 วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554 หน้า 5
35.แฉ : กลวิธีการโกงบนโลกออนไลน์
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 112, March 2011, Page 32-33
36.จากตำนานหวยออนไลน์ สู่วังวนแห่ง 3จี
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2554 หน้า 5
37.13 ปี พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารประชาชนได้อะไร?
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 5213 วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 หน้า 4
38.ก้าวสู่สงครามบนโลกไซเบอร์ในศตวรรษที่ 21
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 111, February 2011, Page 32-33
39.ออนไลน์กามเทพสื่อรัก
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 5221 วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 หน้า 4
40.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “วิกิลีกก์: เว็บจอมแฉแห่งโลกไซเบอร์”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 110, January 2011, Page 38-39
41.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “คนพันธุ์ใหม่ : เจเนอเรชั่นเน็ต” ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 5187 วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2554 หน้า 4
42.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “เตรียมรับมือภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์ปี 2554″ ลงตีพิมม์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 5179 วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554 หน้า 4
43.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “Mega Technology เทรนด์ใหม่ในปี 2011″
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2,886 วันเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 หน้า A9
44.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นกลยุทธ์ความได้เปรียบของมหาวิทยาลัยเอกชน”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือแพทยศาสตร์ทหารอากาศ ฉบับเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2556 ปีที่ 59 ฉบับที่ 2 หน้า 46 – 52
45.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “สานฝันคนรุ่นใหม่ Galaxy Developer Academy 2013″
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 136, September 2012 (Page 60-61)
46.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “Microsoft Office365 นวัตกรรมใหม่แห่งอนาคต”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 137, October 2012 (Page 60-61)
47.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “การพนันออนไลน์อบายมุขที่ไม่มีวันตาย”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 138, November 2012 (Page 60-61)
48.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “รู้ทัน Skimmer ภัยอาชญากรรมไฮเทค”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 139, December 2012 (Page 58-59)
49.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “รู้เขา รู้เรา รู้เท่ารู้ทันสื่อออนไลน์”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, ISSUE 140, January 2014 (Page 60-61)
50.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “Google ท็อปฮิตโลกออนไลน์”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, ISSUE 141, February 2014 (Page 60-61)
51.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “จริยธรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำคัญไฉน”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, ISSUE 142, March 2014 (Page 60-61)
52.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “จริยธรรมบนโลกโซเซียล”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, ISSUE 143, April 2014 (Page 60-61)
53.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “การขโมยอัตลักษณ์ : ภัยคุกคามใกล้ตัว”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, ISSUE 144, May 2014 (Page 60-61)
54.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “Google Apps for Education ตอบโจทย์การศึกษายุคใหม่”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, ISSUE 145, June 2014 (Page 60-61)
55.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “เติมความฝันของชีวิต ในวัน IT DAY 2014″
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, ISSUE 146, July 2014 (Page 58-59)
56.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “เสริมคุณวุฒิวิชาชีพ ด้าน ICT รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, ISSUE 148,September 2014 (Page 58-59)
57.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “CMMI for Education”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, ISSUE 149,October 2014 (Page 58-59)
58.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “อุตสาหกรรมไอทีเตรียมรับมือ AEC”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, ISSUE 150,Novemberber 2014 (Page 58-59)
59.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านอุปกรณ์มือถือไร้สาย”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, ISSUE 151,December 2014 (Page 58-59)
60.บทความพิเศษที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ : ข้อได้เปรียบการแข่งขันสำหรับองค์กรยุคใหม่”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือแพทยศาสตร์ทหารอากาศ ฉบับเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 ปีที่ 60 ฉบับที่ 2 หน้า 59 – 66
61.บทความพิเศษที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ : ภัยคุกคามแห่งศตวรรษที่ 21”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือแพทยศาสตร์ทหารอากาศ ฉบับเดือน กันยายน – ธันวาคม 2557 ปีที่ 60 ฉบับที่ 3 หน้า 57 – 66
62.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “Smarter Technology Trends for 2015″
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, ISSUE 152,January 2015 (Page 58-59)
63.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “เทคนิคการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, ISSUE 153,February 2015 (Page 58-59)
64.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “การควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, ISSUE 154,March 2015 (Page 58-59)
65.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ธุรกิจทำเงิน ของนักลงทุนบนอินเทอร์เน็ต”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, ISSUE 155,April 2015 (Page 58-59)
66.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “คอมพิวเตอร์สีเขียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, ISSUE 156,May 2015 (Page 58-59)
67.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “จริยธรรมขององค์กรเทคโนโลยีสารสนเทศ”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, ISSUE 157, JUNE 2015 (Page 58-59)
68.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “Digital Economy ในบริบทของประเทศไทย”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, ISSUE 161, October 2015 (Page 62-63)
69.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “(บทความพิเศษ)Social Networks: ทฤษฎีและแนวทางการประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจ”
แพทยสารทหารอากาศ พฤษภาคม – สิงหาคม 2558 ปีที่ 61 ฉบับที่ 2 ISSN 0125-0455 หน้า 33-41
70.บทความพิเศษที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ : ความท้าทายสำหรับการแข่งขันในโลกยุคดิจิทัล” ตีพิมพ์ในหนังสือแพทยสารทหารอากาศ เดือน กันยายน – ธันวาคม 2558 ปีที่ 61 ฉบับที่ 3 ISSN 0125 – 0455
71.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “การปรับตัวให้เข้ากับยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน” ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS NOVEMBER 2015 หน้า 62 – 63 ISSUE 162
72.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ความสัมพันธ์ของคนเป็นมืออาชีพทางด้านไอที” ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS DECEMBER 2015 หน้า 60 – 61 ISSUE 163
73.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “Mobile Application” ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS JANUARY 2016 หน้า 60 – 61 ISSUE 164
74.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์” ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS FEBRUARY 2016 หน้า 60 – 61 ISSUE 165
75. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ความสำคัญของการเรียนไอที” ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS ฉบับเดือน March 2016 หน้า 60 – 61 ISSUE 166
76. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “การใช้ไอทีในอุตสาหกรรมสาธารณสุข” ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS ฉบับเดือน April 2016 หน้า 60 – 61 ISSUE 167
77. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ทีวีดิจิตอล ตอนที่ 1” ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS ฉบับเดือน May 2016 หน้า 60 – 61 ISSUE 168
78. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “เทคโนโลยี 4G LTE” ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS ฉบับเดือน June 2016 หน้า 60 – 61 ISSUE 169
79. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “เทคโนโลยี 4G LTE ตอนที่ 2” ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS ฉบับเดือน July 2016 หน้า 60 – 61 ISSUE 170
80. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ทีวีดิจิตอล ตอนที่ 2” ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS ฉบับเดือน August 2016 หน้า 60 – 61 ISSUE 171
81. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงการให้บริการของมืออาชีพในอุตสาหกรรม IT” ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS ฉบับเดือน September 2016 หน้า 60 – 61 ISSUE 172
82. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “สอนเรื่องการคิดวิเคราะห์ด้วย Infographics” ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS ฉบับเดือน October 2016 หน้า 62-63 ISSUE 173
83. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ก้าวสู่ยุค Tech Startup” ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS ฉบับเดือน November 2016 หน้า 60 – 61 ISSUE 174
84. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ความสำคัญของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์” ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS ฉบับเดือน December 2016 หน้า 62-63 ISSUE 175
85. บทความพิเศษที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ปัญหาหรือโอกาส: ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการทำงาน และการดำเนินชีวิต” ตีพิมพ์ในหนังสือแพทยสารทหารอากาศ เดือน กันยายน – ธันวาคม 2559 ปีที่ 62 ฉบับที่ 3 ISSN 0125 – 0455 หน้า 44-51.
86. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scout) เครือข่ายหน่วยพิทักษ์สังคม” ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS ฉบับเดือน January 2017 หน้า 60-31 ISSUE 176
87. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “บทบาทไอทีกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ” ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS ฉบับเดือน February 2017 หน้า 62-63 ISSUE 177
88.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์: วิถีแห่งอนาคต” ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS ฉบับเดือน March 2017 หน้า 62-63 ISSUE 178
89. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “เทรนด์ยุคใหม่ : วิถีการทำงานทางไกล ” ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS ฉบับเดือน April2017 หน้า 60-61 ISSUE 179
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2211
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196
ผลงานวิชาการด้านวิจัย :

วรากร ประดิษฐกุล, ปราลี มณีรัตน์ และ นิเวศ จิระวิชิตชัย. (2564). ระบบแนะนำรถยนต์ให้กับลูกค้าโดยการวิเคราะห์จากการอ้างอิงถึงพฤติกรรมของผู้ใช้ (Collaborative Filtering) กรณีศึกษาบริษัท โตโยต้า บัสส์ จำกัด (Recommender System Using Collaborative Filtering A Case Study of Toyota Buzz Company Limited) .วารสารวิชาการซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต.ปีที่ 5 ฉบับที่ 1. หน้าที่ 12-24

วันมงคล พิกุลแย้ม,ปราลี มณีรัตน์ และ นิเวศ จิระวิชิตชัย,2564. การพัฒนาระบบแสดงผลภาพเพื่อวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นอนุภาคขนาดเล็ก 2.5 ไมโครเมตร (PM2.5) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Development of Data Visualization for Particulate Matter 2.5 micrometers Analysis in Bangkok). Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Vol 20, Issue 1, 2021,ISSN: 1686-8420 (Print), หน้า157-164

อภิรัฐ สุกิจบริหารและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราลี มณีรัตน์. (2564). การพัฒนาระบบ Data visualization เพื่อการสนับสนุนการให้บริการสุขภาพกรณีศึกษาหน่วยงานบริการสุขภาพในประเทศ. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปี 2564. หน้า 73-84. วันที่ 1 กรกฏาคม 2564.

ภราดา สุขยิ่งและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราลี มณีรัตน์. (2564). ระบบแนะนำการตัดสินใจเพื่อการซื้อขายหุ้นสำหรับนักลงทุนมือใหม่. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปี 2564. หน้า 134-150. วันที่ 1 กรกฏาคม 2564.

ศิวายุ เลศเสรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราลี มณีรัตน์. (2564). แอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อการให้บริการข้อมูลติดตั้งสายใยแก้วนำแสงกรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ที เอส คอมมูนิเคชั่น. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปี 2564. หน้า 191-200. วันที่ 1 กรกฏาคม 2564.

เสาวลักษณ์ จินทรและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราลี มณีรัตน์. (2564). การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์กรณีศึกษาบริษัท ไอ ที บี ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปี 2564. หน้า 254-266. วันที่ 1 กรกฏาคม 2564.

วรกานต์ เชื้อสิงห์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราลี มณีรัตน์. (2564). การพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซชันเพื่อสนับสนุนการวางแผนเชิงกลยุทธ์การตลาดขององค์กรประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปี 2564. หน้า 161-181. วันที่ 1 กรกฏาคม 2564.

สุรวีย์ จิตพิลาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราลี มณีรัตน์. (2564). การพัฒนาการแสดงผลภาพเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรในประเทศไทย. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปี 2564. หน้า 161-181. วันที่ 1 กรกฏาคม 2564.

นาถยา ขุนทอง และ ปราลี มณีรัตน. (2561). การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการงานซ่อมระบบเครือข่าย และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยบูทสแตรป ฟอนท์เอ็น เฟรมเวิร์ค : กรณีศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ
นวมินทร์กษัตริยาธิราช. วารสารวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีนายเรืออากาศ. ปีที1 14 ฉบับที1 1 (มกราคม - ธันวาคม 2561), หน้า 13-19.

Orapan Komnil, Paralee Maneerat, (2017), Analysis and Design of Innovative Car Park Allocation Model in Thailand Proceedings of 12th Health and Wellness Conference, (3 March 2017), p.364-375.

Paralee Maneerat, Waleeporn Jitpong and Nantaporn Sattatat. (2016). A Study of Knowledge Discovery Process using Data MiningTools, Proceeding of SPU Conference2016, (21 December 2016), p.475-484.

Poompat Wattanavinit and Paralee Maneerat.(2019). Business Intelligence Systems of Support Executive Report and Decisions Making Case Study: Top 10 Digital Disease in Samutprakan Hospital. SPUC National and International Conference 2019, Sripatum University (Chonburi), 5 July 2019. pp 223-232.

Paulino Mendoza Jr., Paralee Maneerat and Suparoek Chootongchai. (2018). Electric Vehicle Uptak in Thailand Analysis using Analytic Hierarchy Process. The 6th IEEE International Conference on Robotics, Informatics, and Intelligence Control Technology (RIIT 2018). Hotel Bangkok, Bangkok, Thailand between A - 7 September 2018. pp.156-160.

Kittiyakorn Khounarj,Paralee Maneerat and Suparoek Chootongchai. (2018). High Voltage Battery Supply Base Study in Southeast Asia Using Business Analytics. The 6th IEEE International Conference on Robotics, Informatics, and Intelligence Control Technology (RIIT 2018). Hotel Bangkok, Bangkok, Thailand between A - 7 September 2018. pp.109-112.
.
Phaiwan Mala , Paralee Maneerat , Sooksawaddee Nattawuttisit and Surachai Tongkae. (2018). Development of data analytics system of intelligent air bed for decreasing the bedsore symptom. Sripatum Review.Vol.10 Jan - Dec 2018. pp. 88-101.`.
โทร : 0 2579 9120 ต่อ 2196,2215
ประสบการณ์การทำงาน :
ตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อพ.ศ. 2556-2558

ตำแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2547-2553

ทีมวิทยากรในหลักสูตร Cloud Computing โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะบุคลากร
ด้าน Security, Business Analyst, System Analyst, Cloud computing, Internet of Thing จัดโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2559

ผลงานทางวิชาการ:
งานวิจัย และวารสารระดับนานาชาติ
1) Banditwattanawong, T., Masdisornchote, M. and Uthayopas, P. “Multi-provider Cloud Computing Network Infrastructure Optimization”, Future Generation Computer Systems, Elsevier, vol.55, pp.116-128, 2016. (Thomson ISI impact factor 2014 = 2.786)
2) Banditwattanawong, T., Masdisornchote, M. and Uthayopas, P. 2016. “Hybrid Cloud Computing: Economy, Scalability and Responsiveness Optimization”, Chiang Mai Journal of Science, Vol.43, No.4, pp.884-896, 2016. (Thomson ISI impact factor 2015 = 0.420)
• งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1) Masawee Masdisornchote. (2012). A Sentiment Analysis Framework in Implicit Opinions for Thai Language. Proceedings of the 41st Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, 2015, 9-12 November 2015, Yokohama, Japan, pp. 357-361.
2) Banditwattanawong, T. and Masdisornchote, M. “Federated Taxonomies Toward Infrastructure-as-a-Service Evaluation”, The IRES 38th International Conference in Singapore, pp. 19-24, 2016.
3) T. Banditwattanawong and M. Masdisornchote, “Egress Cloud Computing with Big Data Attribution”, The 2nd International Conference on Communication and Computer Engineering (ICOCOE2015), Lecture Notes in Electrical Engineering Series, vol. 362, Springer, pp. 683-692, 2016, Thailand.
4) Banditwattanawong, T., Masdisornchote, M. and Uthayopas, P. 2014. “The Smart Distribution of Social Media Contents”, IEEE 2014 International Electrical Engineering Congress (iEECON2014).
5) Banditwattanawong, T., Masdisornchote, M. and Uthayopas, P. 2014. “Economical and Efficient Big Data Sharing with i-Cloud”, KIISE IEEE International Conference on Big Data and Smart Computing (BigComp2014). (in Scopus)
3.1.2 บทความทางวิชาการ
1) มาสวีร์ มาศดิศรโชติ. (2557). การทำเหมืองความคิดเห็นภาษาไทย. วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 6. มกราคม-ธันวาคม 2557. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม. หน้า 110-128.

Certification
ITPE (Information Technology Passport Examination: IP)
Data Cube: Practical Data Mining with RapidMiner Studio 6
iTop Class: Professional Facebook Marketing
TPQI : Software & Applications Level 3
TPQI : Project Management Level 3
Microsoft Office Specialist (MOS) Certification on Microsoft Office Word 2013
Microsoft Office Specialist (MOS) Certification on Microsoft Office Excel 2013
Microsoft Office Specialist (MOS) Certification on Microsoft Office Powerpoint 2013
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2211
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196
ประสบการณ์การทำงาน :
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (2536 - ปัจจุบัน)

บทความวิจัย
นวรัตน์แซ่โค้ว. (2558). การพัฒนาแบบจำลองโลกเสมือนจริง สำหรับบทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เรื่อง การท่องโลกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่10, ฉบับที่1, (มกราคม –เมษายน 2558). หน้า 36-45.

กันยารัตน์ศรีวิสทิยกุล, กฤษณ์ไชยวงศ์, และนวรัตน์แซ่โค้ว. (2560). การวางแผนกลยุทธ์เพื่อรองรับการเลือกศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนในจังหวัดเพชรบุรี. รายงานการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560, 7-8 ธันวาคม 2560.หน้า 399-406.

Phuricha Phonthapthim, Navarat Saekhow and Jiraporn Loonprom, (2020). A development of instructional Materials by using augmented reality about Hydrocarbon compounds for Grade 12 students of Konsarnwitthayakom school under Secondary Educational Service Area Office 30 (SESAO). Proceedings of The 5th Regional Conference on Graduate Research 2020, 18 january 2020 Sripatum University, Khonkaen, Thailand. p.p.817-829.

Aemorn Aupata, Chakkaphan Chancharoen and Navarat Saekhow. (2020). The Development of GSP Application for Computer-Assisted Instruction of Mathematics Teaching in Quadrilateral area unit of Prathom Suksa 6 at Ban Thatum Donrua School, under Maha Sarakham Primary Educational Service Area Office 1. Proceedings of The 5th Regional Conference on Graduate Research 2020, 18 january 2020 Sripatum University, Khonkaen, Thailand. p.p.245-252.

Eakkalak Thongkot, Navarat Saekhow and Pitak Polkacha, (2020). The Development of Keyboard Skills by Using Computer Games of Prathomsuksa 6 Students at Bannonsamransomsanook Shool in Nongbualamphu Primary Educational Service Area Office 1. Proceedings of The 5th Regional Conference on Graduate Research 2020, 18 january 2020 Sripatum University, Khonkaen, Thailand. p.p.765-772.

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2208
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 22196
ประสบการณ์การทำงาน :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (2552 - ปัจจุบัน)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2212
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196
ประสบการณ์การทำงาน :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (2552 - ปัจจุบัน)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2211
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196
ประสบการณ์การทำงาน :
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (2544 - ปัจจุบัน)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2214
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196