หลักสูตร/สาขา

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประสบการณ์การทำงาน :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (พ.ศ.2544 - 2562)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2212,2196
ประสบการณ์การทำงาน :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (พ.ศ.2565 - ปัจจุบัน)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.2565)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (พ.ส.2558 - 2560)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง หัวหน้าผู้ดูแลหลักสูตรเสาร์-อาทิตย์ (พ.ศ.2554 - 2558)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (พ.ศ.2539 - 2553)

รางวัลที่ได้รับ :
- รับทุนสนับสนุนการจัดทำรายวิชาบทเรียนออนไลน์ Thai MooC จาก สก.อว.
- CompTIA Security+
- Internet and Computing Core Certification (IC3)
- Google Apps Education Certification
- Wireless Network (In)Security 101, CITEC
– Microsoft Office Specialist 2013 Certification (MOS 2013 Specialist)
– Microsoft Office Specialist Office Excel 2013
– Microsoft Office Specialist Office PowerPoint 2013

ผลงานทางวิชาการ :
- สุพล พรหมมาพันธุ์ และสิริรัตน์ มัชฌิมาดิลก. (2561). ปัญญาประดิษฐ์: ก้าวสู่ยุคทองของสมองกลอัจฉริยะ. วารสารแพทยสารทหารอากาศ ปีที่ 64 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2561. หน้า 108-117.
- สิริรัตน์ มัชฌิมาดิลก และสุพล พรหมมาพันธุ์. (2561). แนวทางการออกแบบรายวิชาการบริหารการสื่อสารและการทำงานร่วมกันด้วยเครื่องมือ Cloud-Based แห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านระบบ Thai MOOCs. วารสารแพทยสารทหารอากาศ ปีที่ 64 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2561. หน้า 56-65.
- Sirirat Mutchimadilok, SPU-TEACHING AND LEARNING FORUM: EXPERIENCE OF LEARNING. การออกแบบบทเรียน MOOCs เพื่อการเรียนการสอนวิชาเครื่องมือ Cloud-Based ศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตประจำวัน. Sripatum University 2016. P 52-71.
- ชัยพัทธ์ คงสมลาภ, สุรศักดิ์ มังสิงห์ และสิริรัตน์ มัชฌิมาดิลก. (2558) ระบบจัดการข้อมูลและรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง: กรณีศึกษาแผนกจัดหาศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบก. รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10. วันที่ 22 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยศรีปทุม. หน้า 1443 -1455.
- Agile Content Development, the 6th International Conference on E-Business 2007 (INCEB2007) Sripatum University 2007
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2204,2196
ประสบการณ์
อาจารย์สอนระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/นักวิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการสหกิจศึกษา
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
กรรมการสอบ/ผู้เชี่ยวชาญ /ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ม.เกษตรศาสตร์/ ม.ธรรมศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตร

Proceeding/Conference
Kanyarat Sriwisathiyakun, Krit Chaiwong,Isara Nakavisute,Ajjima Monthapan (2016). The Cloud Based Collaborative Learning Management based on Constructivism Theory. Phayao Research Conference. Thailand.26th-27th, January 2016. (Best Paper Awards)
Isara Nakavisute,Kanyarat Sriwisathiyakun (2015).Optimizing information retrieval(IR) time with Doubly Linked List and Binary Search Tree(BST), The International Conference on Electrical ,Electronics, Computer Science and Mathematics Physical Education And Management(ICEECMPE). Singapore. 18th October 2015
Isara Nakavisute,Kanyarat Sriwisathiyakun (2015).Optimizing IP Address Searching Time In Cached Routing Table With Predictive Modeling Schema,The International Conference on Electrical,Electronics,Computer Science And Mathematics Physical Education And Management (ICEECMPE).Thailand. 4th October 2015
Isara Nakavisute,Kanyarat Sriwisathiyakun (2015). Optimizing the controllable factors leading up to an efficient searching algorithm in
E-Commerce, Global Business and Economic International Conference (RTBEC2015) Thailand. 22nd July 2015
Kanyarat Sriwisathiyakun (2015). Constructivist Learning Model by Collaborative Leaning Object s on Social Network for Knowledge Construction, The 6th Hat yai National Conference, Thailand26th June 2015 (Best Paper Awards)
Kanyarat Sriwisathiyakun (2012) .The conceptual Model of Collaboration Oriented Learning object base on Constructivism. International Conference The Future learning of Education Conference, Italy. 7th June 2012
Kanyarat Sriwisathiyakun (2011) The Achievement of Integrated Learning Using Learning Objects for Teaching in normal class room for Introduction to E-Business. Sripatum Conference.
Kanyarat Sriwisathiyakun (2009) Conceptualizing Semantic-Enhanced Personal Leaning Environment: The Future Learning Tool in Education 3.0, The 2009 Infoscience, Infoengineering and Infotechnology Forum. (Infosci 2009) University of Liepzig Germany.
Kanyarat Sriwisathiyakun and Suchai Tanawastern.(2008) A Systematic Methodology for Defining the Minimal CoP for Effective Organizational Knowledge Management, The 7th International Conference on e-Business. 2008. (INCEB2008 RSU University Bangkok Thailand )
Kanyarat Sriwisathiyakun (2008). A Comparative Study of e-Services Quality in Public and Private University. Sripatum Acadamic Forum.

Journal Publications
Kanyarat Sriwisathiyakun (2013). Collaboration Oriented Learning object Model base on Constructivism. Sripatum Review of Humanities and Social Sciences. Vol 3. No 2. (July-Dec) 2013.
Kanyarat Sriwisathiyakun (2010). Factors effecting e-Services quality in university: A case study of e-Student. Sripatum Review of Sciences and Technology . Vol 1, No 1. (Jan-Dec.) 2010.
 Kanyarat Sriwisathiyakun (2009). e-Services in the Public Universities .NECTEC Technical Journal. Vol.8,No.19, July-October,2009.
Kanyarat Sriwisathiyakun (2008) The Development of Blog for e-Marketing strategies. Sripatum Review of Sciences and Technology Vol 8. No 1 (Jan-June), 2008.

Membership of Institutions, Associations and Reviewer, Editorial Board.
2559- ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2559- ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยมหานคร
2559- A Conference Organization Committee IC-CIDT 2016 (International Conference on Change, Innovation and Disruptive Technology) England.
2558-A Technical Program Committee NCIT2015 (The 7th National Conference on Information Technology).
2558- A Technical Program Committee iNCEB2015 (The 10th International Conference on e-Business).
2558- A Technical Program Committee ICITEE 2015 (2015 7th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering).
2557- ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2557-คณะกรรมการ/Reviewer การประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC)).
2557-A Technical Program Committee NCIT2014 (2015 The 6th National Conference on Information Technology).
2556-Present Editors/Reviewers of Global Education Review (ISSN 2220-1599). Longbridge Publishing Company Limited HongKong.
2556-Present Peer Reviews of David Publishing Company The earlier Journal of US-China Education Review, ISSN1548-6613, USA .Journal of US-China Education Review A, ISSN2161-623X, USA.
2556- Reviewer การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

คณะกรรมการ/ผู้เชี่ยวชาญ
2560-คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2560
2559-คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2559
2558-คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี
2558- อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (IS) ระดับปริญญาโท ของนายกฤตชัยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2558-อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (IS) ระดับปริญญาโท ของ นางสาวสุดา แสงอรุณวานิช ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2558- อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (IS) ระดับปริญญาโท ของนางสาววิชุดา กระหล่ำทอง ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2558-อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (IS) ระดับปริญญาโท ของ นางสาววรรษ์วิสาข์ รุ่งรัตนาอุบล ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2558- อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (IS) ระดับปริญญาโท ของนายสรรเสริญ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2557-กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2557
2557-กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ระหว่าง วันที่ 17-19 ธันวาคม 2557
2557- อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (IS) ระดับปริญญาโท ของ นางสาวหญาดฟ้า ยศะวสุวิสุทธิ์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2557- อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (IS) ระดับปริญญาโท ของ นางสาวอนัญญา เทศทอง ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2557 -คณะกรรมการสอบโคร่งร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท ของ นางชเอม ชักชวน เรื่อง รูปแบบการบริหารความเสี่ยงในระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) สำหรับสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2557 -คณะกรรมการสอบโคร่งร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ของ นางสาวณภัทร สหคุณชัย เรื่อง การพัฒนามาตรฐานต้นแบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ตัวแบบการเรียนรู้ของ ADDIE สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2556- คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ( IS) ระดับปริญญาโท ของ นายพิชานนท์ ธัญญศิริ เรื่อง การพัฒนาตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน Key Performance Indicator (KPI) ตามแนวคิด Balanced Scorecard ระบบติดตามสัมภาระขาเข้า (Inbound Monitoring) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สาขาบริหารเทคโนโลยี วิทยาลัย นวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2556-คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ( IS) ระดับปริญญาโท ของ นางสาวนิสา เรื่อง การพัฒนาต้นแบบระบบการจองคอมพิวเตอร์สำรองของบริษัทบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) สาขาบริหารเทคโนโลยี วิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์
2556- ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ระดับปริญญาโท ของ นางสาวชลธินี อุ่มลำยอง เรื่อง ผลกระทบของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีของลูกค้า กรณีศึกษาบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ สาขาบริหารเทคโนโลยี วิทยาลัย นวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2556-ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ของ นางสาววราภรณ์ เต็มแก้ว เรื่อง รูปแบบสื่อเสมือนจริงการจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ สถาบันการบินพลเรือน

Speakers
วิทยากรบรรยายโครงการ Cyber Scout จัดโดยคณะกรรมดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต และการสืบค้น และ คุณธรรม จริยธรรม ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2559
วิทยากรบรรยายโครงการปฐมนิเทศ เรื่อง ทักษะการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วันที่ 1 สิงหาคม 2559
วิทยากรบรรยาย โครงการ พัฒนาทักษะการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วันที่ 25 เมษายน 2559
วิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการเสวนา Tea talk ของสมาคม E-learning แห่งประเทศไทย เรื่อง “ Cloud Based LMSs”. วันที่ 3 กันยายน 2558
วิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านซอฟต์แวร์เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมการศึกษา” E-LEARNING & E-BOOK วันที่ 28 มีนาคม 2558 ม. ศรีปทุม
วิทยากรบรรยาย โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง วันที่ 25-30 ตุลาคม 2555 หลักสูตร คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และการบำรุงรักษา
วิทยากรบรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Facebook ในการเรียนการสอน วันที่ 18 พฤษภาคม 2554 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยากรบรรยาย เรื่อง Social Network ให้กับ โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ กำแพงแสน จ.นครปฐม ปี 2553
วิทยากรรับเชิญ “Google Day” at Sripatum University (9th-11th March 2010) เรื่อง Google and Social Network.

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2206
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196
ประสบการณ์การทำงาน :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (พ.ศ.2538 - 2562)

COLUMNIST นิตยสาร CIO World & Business
ตำแหน่ง: COLUMNIST (2553 - ปัจจุบัน)
ประธาน “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 2 เครือข่ายสหกิจศึกษาของเครือข่าย อุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สมาคมสหกิจศึกษาไทย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตำแหน่ง: ประธาน (2555 - ปัจจุบัน)

วารสาร IT News คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: บรรณาธิการ (2553-ปัจจุบัน)

รางวัลที่ได้รับ :
1. รางวัล "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี 2562" ของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน สมาคมสหกิจ
ศึกษาไทย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการประกวดบทความทางวิชาการ เรื่อง “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี พ.ศ.2544
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดบทความทางวิชาการ เรื่อง “ความเป็นหนึ่งทางวิชาการ: มหาวิทยาศรีปทุม ในศตวรรษใหม่” มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี พ.ศ.2543.
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดบทความทางวิชาการ เรื่อง “คุณลักษณะของนักศึกษาไทยในอนาคต” มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี พ.ศ.2540.
5. รางวัลชนะเลิศ การประกวดกลอน ”วันครูแห่งชาติ” ในรายการ “แว่วเพลงรัก” จัดโดย สมบัติ กิ่งกาญจนวงศ์ ในปี พ.ศ.2530.
6. บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2557
7. รางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote) ในการประกวดสื่อดิจิทัลคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทย(METhai Contest 2016) ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จัดโดยคณะกรรมการจัดงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทย

ผลงานบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ :
1. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scout) เครือข่ายหน่วยพิทักษ์สังคม” ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS ฉบับเดือน January 2017 หน้า 60-31 ISSUE 176
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “บทบาทไอทีกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ” ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS ฉบับเดือน February 2017 หน้า 62-63 ISSUE 177
3.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์: วิถีแห่งอนาคต” ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS ฉบับเดือน March 2017 หน้า 62-63 ISSUE 178
4. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “เทรนด์ยุคใหม่ : วิถีการทำงานทางไกล ” ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS ฉบับเดือน April2017 หน้า 60-61 ISSUE 179
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2212,2196
ประสบการณ์การทำงาน :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พ.ศ.2565 - ปัจจุบัน)

ผลงานวิชาการด้านวิจัย :
วรากร ประดิษฐกุล, ปราลี มณีรัตน์ และ นิเวศ จิระวิชิตชัย. (2564). ระบบแนะนำรถยนต์ให้กับลูกค้าโดยการวิเคราะห์จากการอ้างอิงถึงพฤติกรรมของผู้ใช้ (Collaborative Filtering) กรณีศึกษาบริษัท โตโยต้า บัสส์ จำกัด (Recommender System Using Collaborative Filtering A Case Study of Toyota Buzz Company Limited) .วารสารวิชาการซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต.ปีที่ 5 ฉบับที่ 1. หน้าที่ 12-24

วันมงคล พิกุลแย้ม,ปราลี มณีรัตน์ และ นิเวศ จิระวิชิตชัย,2564. การพัฒนาระบบแสดงผลภาพเพื่อวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นอนุภาคขนาดเล็ก 2.5 ไมโครเมตร (PM2.5) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Development of Data Visualization for Particulate Matter 2.5 micrometers Analysis in Bangkok). Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Vol 20, Issue 1, 2021,ISSN: 1686-8420 (Print), หน้า157-164

อภิรัฐ สุกิจบริหารและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราลี มณีรัตน์. (2564). การพัฒนาระบบ Data visualization เพื่อการสนับสนุนการให้บริการสุขภาพกรณีศึกษาหน่วยงานบริการสุขภาพในประเทศ. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปี 2564. หน้า 73-84. วันที่ 1 กรกฏาคม 2564.

ภราดา สุขยิ่งและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราลี มณีรัตน์. (2564). ระบบแนะนำการตัดสินใจเพื่อการซื้อขายหุ้นสำหรับนักลงทุนมือใหม่. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปี 2564. หน้า 134-150. วันที่ 1 กรกฏาคม 2564.

ศิวายุ เลศเสรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราลี มณีรัตน์. (2564). แอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อการให้บริการข้อมูลติดตั้งสายใยแก้วนำแสงกรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ที เอส คอมมูนิเคชั่น. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปี 2564. หน้า 191-200. วันที่ 1 กรกฏาคม 2564.

เสาวลักษณ์ จินทรและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราลี มณีรัตน์. (2564). การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์กรณีศึกษาบริษัท ไอ ที บี ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปี 2564. หน้า 254-266. วันที่ 1 กรกฏาคม 2564.

วรกานต์ เชื้อสิงห์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราลี มณีรัตน์. (2564). การพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซชันเพื่อสนับสนุนการวางแผนเชิงกลยุทธ์การตลาดขององค์กรประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปี 2564. หน้า 161-181. วันที่ 1 กรกฏาคม 2564.

สุรวีย์ จิตพิลาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราลี มณีรัตน์. (2564). การพัฒนาการแสดงผลภาพเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรในประเทศไทย. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปี 2564. หน้า 161-181. วันที่ 1 กรกฏาคม 2564.

นาถยา ขุนทอง และ ปราลี มณีรัตน. (2561). การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการงานซ่อมระบบเครือข่าย และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยบูทสแตรป ฟอนท์เอ็น เฟรมเวิร์ค : กรณีศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ
นวมินทร์กษัตริยาธิราช. วารสารวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีนายเรืออากาศ. ปีที1 14 ฉบับที1 1 (มกราคม - ธันวาคม 2561), หน้า 13-19.

Orapan Komnil, Paralee Maneerat, (2017), Analysis and Design of Innovative Car Park Allocation Model in Thailand Proceedings of 12th Health and Wellness Conference, (3 March 2017), p.364-375.

Paralee Maneerat, Waleeporn Jitpong and Nantaporn Sattatat. (2016). A Study of Knowledge Discovery Process using Data MiningTools, Proceeding of SPU Conference2016, (21 December 2016), p.475-484.

Poompat Wattanavinit and Paralee Maneerat.(2019). Business Intelligence Systems of Support Executive Report and Decisions Making Case Study: Top 10 Digital Disease in Samutprakan Hospital. SPUC National and International Conference 2019, Sripatum University (Chonburi), 5 July 2019. pp 223-232.

Paulino Mendoza Jr., Paralee Maneerat and Suparoek Chootongchai. (2018). Electric Vehicle Uptak in Thailand Analysis using Analytic Hierarchy Process. The 6th IEEE International Conference on Robotics, Informatics, and Intelligence Control Technology (RIIT 2018). Hotel Bangkok, Bangkok, Thailand between A - 7 September 2018. pp.156-160.

Kittiyakorn Khounarj,Paralee Maneerat and Suparoek Chootongchai. (2018). High Voltage Battery Supply Base Study in Southeast Asia Using Business Analytics. The 6th IEEE International Conference on Robotics, Informatics, and Intelligence Control Technology (RIIT 2018). Hotel Bangkok, Bangkok, Thailand between A - 7 September 2018. pp.109-112.
.
Phaiwan Mala , Paralee Maneerat , Sooksawaddee Nattawuttisit and Surachai Tongkae. (2018). Development of data analytics system of intelligent air bed for decreasing the bedsore symptom. Sripatum Review.Vol.10 Jan - Dec 2018. pp. 88-101.`.
โทร : 0 2579 9120 ต่อ 2196,2215
ประสบการณ์การทำงาน :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิสเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ (พ.ศ.2565 - ปัจจุบัน)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ. 2556-2558)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง : อาจารย์ที่ปรึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (พ.ศ. 2547-2553)

ทีมวิทยากรในหลักสูตร Cloud Computing โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะบุคลากร
ด้าน Security, Business Analyst, System Analyst, Cloud computing, Internet of Thing จัดโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2559

ผลงานทางวิชาการ:
งานวิจัย และวารสารระดับนานาชาติ
1) Banditwattanawong, T., Masdisornchote, M. and Uthayopas, P. “Multi-provider Cloud Computing Network Infrastructure Optimization”, Future Generation Computer Systems, Elsevier, vol.55, pp.116-128, 2016. (Thomson ISI impact factor 2014 = 2.786)
2) Banditwattanawong, T., Masdisornchote, M. and Uthayopas, P. 2016. “Hybrid Cloud Computing: Economy, Scalability and Responsiveness Optimization”, Chiang Mai Journal of Science, Vol.43, No.4, pp.884-896, 2016. (Thomson ISI impact factor 2015 = 0.420)
• งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1) Masawee Masdisornchote. (2012). A Sentiment Analysis Framework in Implicit Opinions for Thai Language. Proceedings of the 41st Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, 2015, 9-12 November 2015, Yokohama, Japan, pp. 357-361.
2) Banditwattanawong, T. and Masdisornchote, M. “Federated Taxonomies Toward Infrastructure-as-a-Service Evaluation”, The IRES 38th International Conference in Singapore, pp. 19-24, 2016.
3) T. Banditwattanawong and M. Masdisornchote, “Egress Cloud Computing with Big Data Attribution”, The 2nd International Conference on Communication and Computer Engineering (ICOCOE2015), Lecture Notes in Electrical Engineering Series, vol. 362, Springer, pp. 683-692, 2016, Thailand.
4) Banditwattanawong, T., Masdisornchote, M. and Uthayopas, P. 2014. “The Smart Distribution of Social Media Contents”, IEEE 2014 International Electrical Engineering Congress (iEECON2014).
5) Banditwattanawong, T., Masdisornchote, M. and Uthayopas, P. 2014. “Economical and Efficient Big Data Sharing with i-Cloud”, KIISE IEEE International Conference on Big Data and Smart Computing (BigComp2014). (in Scopus)
3.1.2 บทความทางวิชาการ
1) มาสวีร์ มาศดิศรโชติ. (2557). การทำเหมืองความคิดเห็นภาษาไทย. วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 6. มกราคม-ธันวาคม 2557. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม. หน้า 110-128.

Certification
ITPE (Information Technology Passport Examination: IP)
Data Cube: Practical Data Mining with RapidMiner Studio 6
iTop Class: Professional Facebook Marketing
TPQI : Software & Applications Level 3
TPQI : Project Management Level 3
Microsoft Office Specialist (MOS) Certification on Microsoft Office Word 2013
Microsoft Office Specialist (MOS) Certification on Microsoft Office Excel 2013
Microsoft Office Specialist (MOS) Certification on Microsoft Office Powerpoint 2013
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2196
ประสบการณ์การทำงาน :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (พ.ศ.2536 - 2562)

บทความวิจัย
นวรัตน์แซ่โค้ว. (2558). การพัฒนาแบบจำลองโลกเสมือนจริง สำหรับบทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เรื่อง การท่องโลกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่10, ฉบับที่1, (มกราคม –เมษายน 2558). หน้า 36-45.

กันยารัตน์ศรีวิสทิยกุล, กฤษณ์ไชยวงศ์, และนวรัตน์แซ่โค้ว. (2560). การวางแผนกลยุทธ์เพื่อรองรับการเลือกศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนในจังหวัดเพชรบุรี. รายงานการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560, 7-8 ธันวาคม 2560.หน้า 399-406.

Phuricha Phonthapthim, Navarat Saekhow and Jiraporn Loonprom, (2020). A development of instructional Materials by using augmented reality about Hydrocarbon compounds for Grade 12 students of Konsarnwitthayakom school under Secondary Educational Service Area Office 30 (SESAO). Proceedings of The 5th Regional Conference on Graduate Research 2020, 18 january 2020 Sripatum University, Khonkaen, Thailand. p.p.817-829.

Aemorn Aupata, Chakkaphan Chancharoen and Navarat Saekhow. (2020). The Development of GSP Application for Computer-Assisted Instruction of Mathematics Teaching in Quadrilateral area unit of Prathom Suksa 6 at Ban Thatum Donrua School, under Maha Sarakham Primary Educational Service Area Office 1. Proceedings of The 5th Regional Conference on Graduate Research 2020, 18 january 2020 Sripatum University, Khonkaen, Thailand. p.p.245-252.

Eakkalak Thongkot, Navarat Saekhow and Pitak Polkacha, (2020). The Development of Keyboard Skills by Using Computer Games of Prathomsuksa 6 Students at Bannonsamransomsanook Shool in Nongbualamphu Primary Educational Service Area Office 1. Proceedings of The 5th Regional Conference on Graduate Research 2020, 18 january 2020 Sripatum University, Khonkaen, Thailand. p.p.765-772.

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2212,2196
ประสบการณ์การทำงาน :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (พ.ศ.2552 - 2562)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2212,2196
ประสบการณ์การทำงาน :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (พ.ศ.2552 - 2562)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2212,2196
ประสบการณ์การทำงาน :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (พ.ศ.2544 - 2562)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2212,2196