คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มีประวัติและวิวัฒนาการควบคู่กับมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด โดยได้จัดตั้งพร้อมกับการสถาปนา “วิทยาลัยไทยสุริยะ” เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2513 ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2515 วิทยาลัยไทยสุริยะ ได้รับพระราชทานนามใหม่จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็น “วิทยาลัยศรีปทุม” พร้อมทั้งทรงพระกรุณาให้ความหมายชื่อวิทยาลัยว่า “วิทยาลัยศรีปทุม” มาจากคำว่า “ศรี” กับ “ปทุม” มีความหมายว่า “เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัว” ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

NEWS & ACTIVITY

SPU NEWS

นศ.บัญชี ม.ศรีปทุม รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ...

นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม เข้ารับรางวัลเกียรติบัตร ...

SPU รับโล่ Pearson BTE...

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

เริ่มแล้ว!! SPU SMART SOCIETY ...

เริ่มแล้ว..!! เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 25...

ส่องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์! ...

เต็กสุดขอบ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ...

หนุ่มหล่อ สาวสวย รั้วศรีปทุม ...

“น้องเกมส์ & น้องเพลงขวัญ” หนุ่มหล่อ ...

เตรียมพร้อม! เด็กสหกิจศึกษานานาชาติ ...

นักศึกษา ม.ศรีปทุม เข้ารับการสัมภาษณ์และคัดเลือกประเทศสำหรับการเข้าฝึกปฎิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ ...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

การจัดการธุรกิจด้านการบิน (New)

มีอาชีพแน่นอน ไม่ตกงาน รายได้ดี มั่นคง เป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับด้านการบินได้ สาขานี้ผู้เรียนสามารถกู้ กรอ. ได้ เพราะเป็นสาขาที่ยังต้องการบุคลากรอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจด้านการบิน โดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชาคือ Air Cargo Management และ Airport Management

เน้นการเรียนรู้ด้านจัดการ ด้านธุรกิจ ด้านการบิน และฝึกปฏิบัติงานกับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการบินโดยตรง เช่น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) , บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และสถาบันการบินพลเรือน เป็นต้น

การจัดการธุรกิจดิจิทัล (New)

มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านศิลปะการออกแบบ มีเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและการออกแบบที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีเหล่านี้ซึ่งมีส่วนช่วยให้มนุษย์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีความชำนิชำนาญในการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์งานศิลปะสมัยใหม่และนำเสนอผลงานในวงการวิชาชีพต่อไปอย่างประสบผลสำเร็จ

จุดเด่น

มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านศิลปะการออกแบบ มีเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและการออกแบบที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีเหล่านี้ซึ่งมีส่วนช่วยให้มนุษย์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

ธุรกิจระหว่างประเทศ

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศและภูมิภาคของโลก กลยุทธ์การดำเนินการค้าระหว่างประเทศ การส่งออกและนำเข้า เข้าใจและสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่สำคัญของโลกที่ส่งผลต่อธุรกิจ เนื้อหาและรูปแบบการเรียนการสอนมีความทันสมัย วิทยากรมีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน การผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ความเชี่ยวชาญทางการดำเนินการค้าระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่มืออาชีพทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ “International Trade Professionals”

หลักสูตรการเรียนการสอนได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เจาะลึกความรู้ในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ อบรมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน กิจกรรมศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสัมผัสการทำงานจริงและเปิดโลกทัศน์ ในการประกอบธุรกิจ อาทิ การศึกษาดูงานท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือฮ่องกง การชมงานแสดงสินค้า ณ มหานครปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น

การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ (ภาคปกติ, ภาคเสาร์-อาทิตย์)

การเรียนการสอนเน้นในทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ การบูรณาการ และการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาในการเสริมสร้างทักษะการเป็นนักบริหารรุ่นใหม่และผู้ประกอบการในอนาคต ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีทางธุรกิจ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำธุรกิจจริง ผ่านทาง E-Commerce เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่เกิดขึ้น โดยยึดหลักการเป็นนักธุรกิจที่ดีและมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม

จุดเด่น

มุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทางการจัดการสมัยใหม่ และการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค Asean โดยมีกลุ่มวิชาที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ

การตลาดดิจิทัล

พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจ และความรู้ด้านการจัดการตลาดดิจิทัล ด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การวางแผนกิจกรรมทางการตลาด แบบบูรณาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชาโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด กิจกรรมการเรียน การสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษา สร้างประสบการณ์ตรงและรายได้ในระหว่างศึกษา โดยเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน

- ศึกษาภาคทฤษฎี มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่พัฒนาให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านการจัดการการตลาดทั้งระบบในเชิงบูรณาการ โดยมีกลุ่มวิชาการตลาดบริการและการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้นักศึกษาเลือกเรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญและภาคปฏิบัติ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษาเน้นให้นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐและเอกชน
- ศึกษาดูงานในต่างประเทศ
- ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการประกวดแผนการตลาดทั้งภาครัฐและเอกชน
- นอกจากนั้นนักศึกษายังได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคข้อมูลข่าวสารในสหัสวรรษใหม่นี้

บริหารธุรกิจ

การเรียนการสอนเน้นในทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ การบูรณาการ และการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาในการเสริมสร้างทักษะการเป็นนักบริหารรุ่นใหม่และผู้ประกอบการในอนาคต ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีทางธุรกิจ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำธุรกิจจริง ผ่านทาง E-Commerce เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่เกิดขึ้น โดยยึดหลักการเป็นนักธุรกิจที่ดีและมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม

จุดเด่น

มุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทางการจัดการสมัยใหม่ และการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค Asean โดยมีกลุ่มวิชาที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

SHOWCASE

ศิษย์เก่า

Purchasing
นางสาว จิราภรณ์ จันทร์อำรุง (สหกิจศึกษา สาขาการจัดการ)
กรรมการผู้บริหาร บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด
ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ (กรรมการผู้บริหาร บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด)
  ดุษฎีบัณฑิต  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIRA
นลินี งามเศรษฐมาศ
  ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2557  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
  สหกิจศึกษา  
Marketing officer
Ms.Rattanaporn Jantama (สหกิจศึกษา สาขาการตลาด)
  สหกิจศึกษา  
เจ้าหน้าที่สำนักกรรมการ
นางสาว เพชรรัตน์ ทองมี (สหกิจศึกษา สาขาการจัดการ)
  สหกิจศึกษา  
ตำแหน่ง Recruitment Coordinator บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสจำกัด
นางสาว ทิพวรรณ เพ็ชงา (สหกิจศึกษา สาขาการจัดการ)
  สหกิจศึกษา  
เจ้าหน้าที่สำนักกรรมการ
นางสาว ลักขณา คณะหมื่นไวย์ (สหกิจศึกษา สาขาการจัดการ)
  สหกิจศึกษา  
Admin
นาย วราวุฒิ บุญอรัญ (สหกิจศึกษา สาขาขาการจัดการ)
  การที่ได้เรียนที่ SPU ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น  
เจ้าของธุรกิจนำเข้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน By ApirayaShop
น.ส. ภิรญา พุ่มทอง (เจ้าของธุรกิจนำเข้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน By ApirayaShop)
  สถานที่ศึกษาหาความรู้ จะเรียนที่ไหนก็ได้ แต่เราต้องมีความตั้งใจ มุ่งมั่นที่จะใฝ่รู้จริง  
Digital Account Management Director
นาย พัฒนพงค์ พรหมบุตร (Digital Account Management Director)
นายทหารสัญญาบัตรประจำแผนกกรมส่งกำลังบำรุงทหารบก
ร้อยตรีนรัฎ ชื่นเกิด
  สหกิจศึกษา  
Sales Support
นางสาว กตพร ป้องแก้ว (สหกิจศึกษา สาขาการจัดการ)
  สหกิจศึกษา  
Telesales Staff
นางสาว ภัทรภร ทวีธนธรรม (สหกิจศึกษา สาขาการจัดการ)
  ศิษย์เก่าสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ  
เจ้าของธุรกิจ ฟาร์มเมล่อน
นางสาว รุจีพัชร ชูนาค (เจ้าของธุรกิจ ฟาร์มเมล่อน)
  ในรั่ว SPU มีอะไรที่ได้มากกว่าคำว่าเรียนแน่นอน  
เจ้าของบริษัทและอสังหาริมทรัพย์
นาย เทพ สอนเจริญกุล (เจ้าของบริษัทและอสังหาริมทรัพย์)
  ธุรกิจเครื่องดื่มสามารถสร้างรายได้..มั่นคง..  
เจ้าของธุรกิจ ร้านเครื่องดื่ม "เสพย์ติดชา"
นางสาว ชนม์นิภา ศรีพงศ์พัทธ์ (เจ้าของธุรกิจ ร้านเครื่องดื่ม "เสพย์ติดชา")
เจ้าของธุรกิจค้าส่งขนาดย่อม บริษัท สุขสะหวันชีฟู้ด จำกัด (เวียงจันทน์ สปป.ลาว)
นายธนาคม พันธุ์จำปา (เจ้าของธุรกิจค้าส่งขนาดย่อม บริษัท สุขสะหวันชีฟู้ด จำกัด .เวียงจันทน์ สปป.ลาว)
  ดุษฎีบัณฑิต  
ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทอินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น
คุณพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ
  ดุษฎีบัณฑิต  
ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ ผู้ผลิตอัญมณี และเครื่องประดับ
คุณพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล
เป็นอาจารย์ประจำ วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
อาจารย์สรพล บูรณกูล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะวันแค้มป์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
อาจารย์ญาณวิธ นราแย้ม
ดร.มนตรี นุ่มนาม
คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน โสมณวัตร
ตำแหน่งฝ่ายบริหารกรมธรรม์ บริษัท ชับบ์ ประเทศไทย
นาย ไตรรงค์ ชัยนรานนท์ (ตำแหน่งฝ่ายบริหารกรมธรรม์ บริษัท ชับบ์ ประเทศไทย)
​เจ้าของกิจการเสื้อผ้าสำหรับสาวPlus size ชื่อแบรนด์ MaiiaM 3 สาขา
นางสาว อัจฉราพร เอี่ยมนิติกร (เจ้าของกิจการเสื้อผ้าสำหรับสาวPlus size)
กรรมการ ผู้จัดการ Managing Direct บริษัท สเปเชียลตี้ เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด Specialty Tech Corporation Limited
นาย ​สุวรรณ ภู่ไพจิตรกุล
เจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
นาย ยุทธพงษ์ สอนเจริญกุล (เจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์)
อาชีพดารา นักแสดง ทำงานเบื้องหลัง จัดฉาก ผู้กำกับการแสดง
นาย วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ (อาชีพดารา นักแสดง ทำงานเบื้องหลัง จัดฉาก ผู้กำกับการแสดง)
ผู้จัดการงานบริการผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และปฏิบัติการ กองทรัสต์อาวุโส
นางสาว วรนิชชา สอนอินทร์
หัวหน้าส่วน ตำแหน่งงาน: ผู้จัดการงานบริการผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และปฏิบัติการกองทรัสต์อาวุโส
นายจักรินทร์ บรรเทา
เจ้าของร้าน จิวเวอรี่ "ทองอนันต์"
นายอัทธเมศร์ อนันต์ภาพัฒน์
ผู้จัดการส่วนงานสัญญาบำรุงรักษาเครื่อง UPS แผนก Service บริษัทวิคทรอน ยู.พี.เอส(ไทยแลนด์) จำกัด
นายอานนท์ เสาแก้ว
ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ ท็อป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์)
​นางสาว ณญาภร ภาจิรากรณ์
CEO MVP Consultant บริษัทที่ปรึกษาด้านการทำวิจัย การทำแผนธุรกิจต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการ
ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ ท๊อป พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
ณญากร ภาจิรากรณ์
เจ้าของธุรกิจเสื้อผ้า แบรนด์ MaiiaM
อัจฉราพร เอี่ยมนิติกร
  สหกิจศึกษา  
ธุรการประสานงาน
นาย สิรวิชญ์ สว่างศรี (สหกิจศึกษา สาขาการจัดการ)
  สหกิจศึกษา  
ธุรการฝ่ายบริหาร
นางสาว ปาริษา เหนือจันดี (สหกิจศึกษา สาขาการจัดการ)
  สหกิจศึกษา  
Admin
นางสาว ปริชาติ ทาปัญญา (สหกิจศึกษา สาขาการจัดการ)
  สหกิจศึกษา  
Telesales Staff
นางสาว พิมพ์ชนก สนเนียม (สหกิจศึกษา สาขาการจัดการ)
  สหกิจศึกษา  
officer-Management Information System
นางสาว ณัฐสดา เล้าศศิวัฒนพงษ์ (สหกิจศึกษา สาขาการจัดการ)
  สหกิจศึกษา  
Admin
นางสาว ธิดารัตน์ แก้วพิชัย (สหกิจศึกษา สาขาการจัดการ)
  สหกิจศึกษา  
เจ้าของธุรกิจการขายหน้าร้าน
นางสาว สุนิสา คงทวี (สหกิจศึกษา สาขาการจัดการ)
  นายศิริธัช โรจนพฤกษ์  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด ปีการศึกษา 2557
นายศิริธัช โรจนพฤกษ์
  ดุษฎีบัณฑิต  
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด ปีการศึกษา 2555
นาง กอบกาณจน์ ส.วัฒนวรางกูร
  ดุษฎีบัณฑิต  
กรรมการบริหาร บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ปีการศึกษา 2555
นายโยธิน เนื่องจำนงค์

เครือข่าย

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง