คณะบริหารธุรกิจ

รู้จักคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นคณะที่มีศักยภาพในการเสริมสร้างนักบริหารและผู้ประกอบการธุรกิจในยุคดิจิทัลสู่การเป็นผู้บริหารธุรกิจมืออาชีพระดับแนวหน้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์การเรียนการสอนอันยาวนานที่มีประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการควบคู่กับมหาวิทยาลัยศรีปทุมมาโดยตลอดตามลำดับดังนี้ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2513 คณะบริหารธุรกิจได้จัดตั้งพร้อมกับการสถาปนา “วิทยาลัยไทยสุริยะ” ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

NEWS & ACTIVITY

SPU NEWS

DEK วทบ. ม.ศรีปทุม จิตอาสาร่วมพลังสร้างสรรค์สังคม ...

53ปีศรีปทุม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

เติมความรู้รุ่นน้อง! รุ่นพี่ ...

นักศึกษาสาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ ชั้นปีที่ ...

วทบ. SPU จับมือ เทศบาลตำบลบางพลี ...

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและไมซ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ...

มหาวิทยาลัยคุณภาพ! SPU คว้า ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) สถาบันการศึกษาเอกชน หนึ่งเดียว ...

SPU ผนึกกำลังกว่า 50 องค์กร ...

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

SPU พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและคณาจารย์ ...

กลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

การจัดการธุรกิจด้านการบิน

“สร้างมืออาชีพ ตอบโจทย์อุตสาหกรรมการบินระดับสากล”
เรียนกับตัวจริงในอุตสาหกรรมการบิน ติดปีกสู่ธุรกิจด้านการบินแบบครบวงจร เชี่ยวชาญทั้งงานด้านบริหาร งานการตลาด งานสายการบินและท่าอากาศยาน การขนส่งทางอากาศทั้งผู้โดยสารและสินค้า พร้อมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ ฝึกปฏิบัติงานจริงกับองค์กรและสายการบินชั้นนำระดับประเทศ

จุดเด่น

เน้นการเรียนรู้ด้านจัดการ ด้านธุรกิจ ด้านการบิน และฝึกปฏิบัติงานกับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการบินโดยตรง เช่น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) , บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และสถาบันการบินพลเรือน เป็นต้น

UploadImage ค่าเทอม   UploadImage  สาขาที่เปิดรับสมัคร   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   UploadImage ทุนการศึกษา

ธุรกิจระหว่างประเทศ

“ตอบโจทย์นโยบายภาครัฐ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยใน AEC และจีน”
เรียนรู้กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การนำเข้าและส่งออก การตลาดระหว่างประเทศ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนบริหารมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศและภูมิภาคของโลก เน้นพัฒนาทักษะและประสบการณ์แบบมืออาชีพ จัดให้มีการศึกษาดูงานและโอกาสฝึกปฏิบัติจริงในต่างประเทศ ด้วยการเรียนการสอนที่พัฒนาองค์ความรู้ให้มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในโลกดิจิทัล

จุดเด่น

เน้นหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เจาะลึกความรู้ในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ อบรมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน กิจกรรมศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสัมผัสการทำงานจริงและเปิดโลกทัศน์ ในการประกอบธุรกิจ อาทิ การศึกษาดูงานท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือฮ่องกง การชมงานแสดงสินค้า ณ มหานครปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น

UploadImage ค่าเทอม   UploadImage  สาขาที่เปิดรับสมัคร   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   UploadImage ทุนการศึกษา

ธุรกิจระหว่างประเทศ - มุ่งเน้นธุรกิจ จีน-อาเซียน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ - มุ่งเน้นธุรกิจ จีน-อาเซียน

การบริหารและการจัดการสมัยใหม่

“พลิกโฉมธุรกิจด้วยแนวคิดแบบดิจิทัล”
สร้างนักบริหารจัดการธุรกิจยุคใหม่ ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในยุคดิจิทัล ด้วยทักษะของนักบริหารจัดการ ที่ต้องเก่งเรื่องคน เรื่องงาน เก่งในการคิดวิเคราะห์และการเจรจาต่อรอง พร้อมด้วยทักษะการวางแผน การจัดการเชิงกลยุทธ์ การเขียนแผนธุรกิจ การสร้างธุรกิจใหม่มีความเข้าใจในการทำธุรกิจทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างมืออาชีพ ที่สำคัญสาขานี้ยังเปิดโอกาสให้คนที่สนใจเรียนป ตรี วันเสาร์ และเรียนป ตรี วันอาทิตย์ สมัครเรียนกันได้อีกด้วย
 

จุดเด่น

มุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทางการจัดการสมัยใหม่ และการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค Asean โดยมีกลุ่มวิชาที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ

UploadImage ค่าเทอม   UploadImage  สาขาที่เปิดรับสมัคร   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   UploadImage ทุนการศึกษา

การตลาดดิจิทัล

“นักการตลาดดิจิทัลตัวจริง พร้อมด้วยทักษะแบบรอบด้าน ตอบโจทย์ตลาดงานในอนาคต”
รู้ลึกเรื่องการตลาดดิจิทัลแบบรอบด้าน โดยการเรียนทฤษฎีควบคู่ฝึกปฏิบัติงานจริง สอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากวงการตลาดดิจิทัล ที่มาพร้อมกับรูปแบบการเรียนที่ทันสมัย เรียนการตลาดอย่างเจาะลึกความเข้าใจเทรนด์การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ตอบโจทย์ตลาดแรงงานในยุคดิจิทัลแบบมืออาชีพ

- ศึกษาภาคทฤษฎี มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่พัฒนาให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านสาขาการจัดการการตลาดทั้งระบบในเชิงบูรณาการ โดยมีกลุ่มวิชาการตลาดบริการ และการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้นักศึกษาเลือกเรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญและภาคปฏิบัติ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษาเน้นให้นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐและเอกชน
- ศึกษาดูงานในต่างประเทศ
- ส่งเสริม และสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม และส่งเสริมการประกวดแผนการตลาดทั้งภาครัฐและเอกชน
- นอกจากนั้นนักศึกษายังได้รับความรู้ และประสบการณ์จริงจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคข้อมูลข่าวสารในสหัสวรรษใหม่นี้

UploadImage ค่าเทอม   UploadImage  สาขาที่เปิดรับสมัคร   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   UploadImage ทุนการศึกษา

การตลาดดิจิทัล - มุ่งเน้นการเป็น Influencer

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล - มุ่งเน้นการเป็น Influencer

บริหารธุรกิจ (New)

“หลักสูตรทันสมัย สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ยุคไทยแลนด์ 4.0”
ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย เน้นการเรียนรู้กระบวนการสร้างธุรกิจในโลกยุคดิจิทัล ได้ลงมือทำธุรกิจจริง มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเรียนบริหารขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงการฝึกทำธุรกิจ ใช้วิธีการเรียนการสอนแบบ Project - Based Learning เพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ แบบผู้ประกอบการยุค 4.0

มุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทางการจัดการสมัยใหม่ และการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค Asean โดยมีกลุ่มวิชาที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ

UploadImage ค่าเทอม   UploadImage  สาขาที่เปิดรับสมัคร   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   UploadImage ทุนการศึกษา

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

SHOWCASE

ศิษย์เก่า

กรรมการผู้บริหาร บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด
ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ (กรรมการผู้บริหาร บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด)
  ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2557  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
  การที่ได้เรียนที่ SPU ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น  
เจ้าของธุรกิจนำเข้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน By ApirayaShop
น.ส. ภิรญา พุ่มทอง (เจ้าของธุรกิจนำเข้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน By ApirayaShop)
  สถานที่ศึกษาหาความรู้ จะเรียนที่ไหนก็ได้ แต่เราต้องมีความตั้งใจ มุ่งมั่นที่จะใฝ่รู้จริง  
Digital Account Management Director
นาย พัฒนพงค์ พรหมบุตร (Digital Account Management Director)
  ศิษย์เก่าสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ  
เจ้าของธุรกิจ ฟาร์มเมล่อน
นางสาว รุจีพัชร ชูนาค (เจ้าของธุรกิจ ฟาร์มเมล่อน)
  ในรั่ว SPU มีอะไรที่ได้มากกว่าคำว่าเรียนแน่นอน  
เจ้าของบริษัทและอสังหาริมทรัพย์
นาย เทพ สอนเจริญกุล (เจ้าของบริษัทและอสังหาริมทรัพย์)
  ธุรกิจเครื่องดื่มสามารถสร้างรายได้..มั่นคง..  
เจ้าของธุรกิจ ร้านเครื่องดื่ม "เสพย์ติดชา"
นางสาว ชนม์นิภา ศรีพงศ์พัทธ์ (เจ้าของธุรกิจ ร้านเครื่องดื่ม "เสพย์ติดชา")
เจ้าของธุรกิจค้าส่งขนาดย่อม บริษัท สุขสะหวันชีฟู้ด จำกัด (เวียงจันทน์ สปป.ลาว)
นายธนาคม พันธุ์จำปา (เจ้าของธุรกิจค้าส่งขนาดย่อม บริษัท สุขสะหวันชีฟู้ด จำกัด .เวียงจันทน์ สปป.ลาว)
เป็นอาจารย์ประจำ วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
อาจารย์สรพล บูรณกูล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะวันแค้มป์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
อาจารย์ญาณวิธ นราแย้ม
ดร.มนตรี นุ่มนาม
คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน โสมณวัตร
กรรมการ ผู้จัดการ Managing Direct บริษัท สเปเชียลตี้ เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด Specialty Tech Corporation Limited
นาย ​สุวรรณ ภู่ไพจิตรกุล
อาชีพดารา นักแสดง ทำงานเบื้องหลัง จัดฉาก ผู้กำกับการแสดง
นาย วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ (อาชีพดารา นักแสดง ทำงานเบื้องหลัง จัดฉาก ผู้กำกับการแสดง)
ผู้จัดการงานบริการผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และปฏิบัติการ กองทรัสต์อาวุโส
นางสาว วรนิชชา สอนอินทร์
หัวหน้าส่วน ตำแหน่งงาน: ผู้จัดการงานบริการผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และปฏิบัติการกองทรัสต์อาวุโส
นายจักรินทร์ บรรเทา
ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ ท็อป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์)
​นางสาว ณญาภร ภาจิรากรณ์
เจ้าของธุรกิจเสื้อผ้า แบรนด์ MaiiaM
อัจฉราพร เอี่ยมนิติกร
  สหกิจศึกษา  
Telesales Staff
นางสาว พิมพ์ชนก สนเนียม (สหกิจศึกษา สาขาการจัดการ)
  สหกิจศึกษา  
officer-Management Information System
นางสาว ณัฐสดา เล้าศศิวัฒนพงษ์ (สหกิจศึกษา สาขาการจัดการ)
  สหกิจศึกษา  
Admin
นางสาว ธิดารัตน์ แก้วพิชัย (สหกิจศึกษา สาขาการจัดการ)
  สหกิจศึกษา  
เจ้าของธุรกิจการขายหน้าร้าน
นางสาว สุนิสา คงทวี (สหกิจศึกษา สาขาการจัดการ)
  นายศิริธัช โรจนพฤกษ์  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด ปีการศึกษา 2557
นายศิริธัช โรจนพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด ปีการศึกษา 2557
คุณเกียรติสิริ เจริญศิริ
นายยุทธพงษ์ สอนเจริญกุล

เครือข่าย

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง