SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION

The School of Business Administration formerly known as Faculty of Commerce & Accountancy was founded on May 28, 1970 with the establishment of Sripatum University (previously named Thai Suriya College) offering Diploma programs in Accounting and Marketing. The school is now offering 7 Undergraduate programs which includeManagement, Finance & Banking, Marketing, International Business Management, Human Resource Management,Logistics and Supply ...

+ More detail

CALENDAR

Study Program

Aviation Business Management

มีอาชีพแน่นอน ไม่ตกงาน รายได้ดี มั่นคง เป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับด้านการบินได้ สาขานี้ผู้เรียนสามารถกู้ กรอ. ได้ เพราะเป็นสาขาที่ยังต้องการบุคลากรอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจด้านการบิน โดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชาคือ Air Cargo Management และ Airport Management

เน้นการเรียนรู้ด้านจัดการ ด้านธุรกิจ ด้านการบิน และฝึกปฏิบัติงานกับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการบินโดยตรง เช่น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) , บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และสถาบันการบินพลเรือน เป็นต้น

International Business

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศและภูมิภาคของโลก กลยุทธ์การดำเนินการค้าระหว่างประเทศ การส่งออกและนำเข้า เข้าใจและสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่สำคัญของโลกที่ส่งผลต่อธุรกิจ เนื้อหาและรูปแบบการเรียนการสอนมีความทันสมัย วิทยากรมีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน การผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ความเชี่ยวชาญทางการดำเนินการค้าระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่มืออาชีพทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ “International Trade Professionals”

Greatest Strengths

หลักสูตรการเรียนการสอนได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เจาะลึกความรู้ในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ อบรมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน กิจกรรมศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสัมผัสการทำงานจริงและเปิดโลกทัศน์ ในการประกอบธุรกิจ อาทิ การศึกษาดูงานท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือฮ่องกง การชมงานแสดงสินค้า ณ มหานครปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น

Modern Administration and Management

การเรียนการสอนเน้นในทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ การบูรณาการ และการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาในการเสริมสร้างทักษะการเป็นนักบริหารรุ่นใหม่และผู้ประกอบการในอนาคต ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีทางธุรกิจ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำธุรกิจจริง ผ่านทาง E-Commerce เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่เกิดขึ้น โดยยึดหลักการเป็นนักธุรกิจที่ดีและมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม

มุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทางการจัดการสมัยใหม่ และการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค Asean โดยมีกลุ่มวิชาที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ

Digital Marketing

พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจ และความรู้ด้านการจัดการตลาดดิจิทัล ด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การวางแผนกิจกรรมทางการตลาด แบบบูรณาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชาโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด กิจกรรมการเรียน การสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษา สร้างประสบการณ์ตรงและรายได้ในระหว่างศึกษา โดยเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน

Greatest Strengths

- ศึกษาภาคทฤษฎี มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่พัฒนาให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านการจัดการการตลาดทั้งระบบในเชิงบูรณาการ โดยมีกลุ่มวิชาการตลาดบริการและการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้นักศึกษาเลือกเรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญและภาคปฏิบัติ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษาเน้นให้นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐและเอกชน
- ศึกษาดูงานในต่างประเทศ
- ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการประกวดแผนการตลาดทั้งภาครัฐและเอกชน
- นอกจากนั้นนักศึกษายังได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคข้อมูลข่าวสารในสหัสวรรษใหม่นี้

Bachelor of Business Administration

การเรียนการสอนเน้นในทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ การบูรณาการ และการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาในการเสริมสร้างทักษะการเป็นนักบริหารรุ่นใหม่และผู้ประกอบการในอนาคต ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีทางธุรกิจ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำธุรกิจจริง ผ่านทาง E-Commerce เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่เกิดขึ้น โดยยึดหลักการเป็นนักธุรกิจที่ดีและมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม

มุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทางการจัดการสมัยใหม่ และการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค Asean โดยมีกลุ่มวิชาที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ

Teaching atmosphere

Alumni

กรรมการผู้บริหาร บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด
ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ (กรรมการผู้บริหาร บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด)
เจ้าหน้าที่สำนักกรรมการ
นางสาว ลักขณา คณะหมื่นไวย์ (สหกิจศึกษา สาขาการจัดการ)
  ศิษย์เก่าสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ  
เจ้าของธุรกิจ ฟาร์มเมล่อน
นางสาว รุจีพัชร ชูนาค (เจ้าของธุรกิจ ฟาร์มเมล่อน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะวันแค้มป์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
อาจารย์ญาณวิธ นราแย้ม
อาชีพดารา นักแสดง ทำงานเบื้องหลัง จัดฉาก ผู้กำกับการแสดง
นาย วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ (อาชีพดารา นักแสดง ทำงานเบื้องหลัง จัดฉาก ผู้กำกับการแสดง)

Partners

Learn with professional, More experience