SPUIC Honor Awards Ceremony & Meet the Professional

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ Honor Awards Ceremony & Meet the Professional เพื่อมอบรางวัลเกียรติยศของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2562 ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาดา พิชยชนานนท์ รองคณบดี วิทยาลัยนานาชาติเป็นผู้มอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมความเป็นมืออาชีพของนักศึกษาในด้านต่างๆ

อีกทั้งภายในงานยังได้รับเกียรติจาก คุณลัดดาวัลย์ จูงหัตถการสาธิต (พี่โอ๋) และคุณภัทรพล สุวรรณเลิศ (พี่บอม) จากภาคธุรกิจสายการบินที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งพนักงานต้อนรับ เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาทางด้านความรู้ ทักษะการทำงาน รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้กับตัวจริงในภาคธุรกิจ การเตรียมตัวในด้านต่างๆ และยังเป็นแรงบันดาลใจ แนะนำแนวทางในการทำงานให้ประสบความสำเร็จอีกด้วย

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage