SPU ร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือ CIO Digital University Forum ครั้งที่ 16

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุมเข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือ CIO Digital University Forum ครั้งที่ 16

เมื่อ(26 ตุลาคม 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุมพร้อมด้วย ดร.สุรชัย ทองแก้ว อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือ CIO Digital University Forum ครั้งที่ 16 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน AI, เทคโนโลยี 5G กำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในเรื่องของ ICT ดิจิทัล Digital University Forum และเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวไปสู่การเป็น CIO Digital University ร่วมกัน โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการสร้างคนด้าน cyber securityให้เพียงพอและตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี

UploadImage

UploadImage

UploadImage