WOW! SPU เปิดรับสมัคร #Dek66 แล้วจ้า รับทุน SPU โควตา สูงสุด 20,000 บาท* วันนี้ - 31 ส.ค. 65 * เงื่อนไขป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา :
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวส.2 หรือเทียบเท่า
2. สมัครและลงทะเบียนในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รายละเอียดทุนการศึกษาที่ได้รับ :

1. สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 | ปวช. | กศน. ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 20,000 บาท
*ทุกคณะสาขา ยกเว้นสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลและสาขาดิจิทัลอาร์ตส์ รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 10,000 บาท

2. สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปวส. ลงทะเบียนตั้งแต่แต่วันนี้เป็นต้นไป
รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 15,000 บาท

*ทุกคณะสาขา ยกเว้นสาขาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม / สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ / สาขาดิจิทัลอาร์ตส์ / สาขาการออกแบบกราฟิก / สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล / สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ / สาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ / สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน / สาขาวิศวกรรมโยธา / สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตร 4 – 5 ปีรับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 15,000 บาท และหลักสูตรเทียบโอน ปวส.* ส่วนลดค่าบำรุง 10,000 บาท

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

เงื่อนไขหลังการรับทุน :
1. ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องรักษาเกรดเฉลี่ยผลการเรียนทุกภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.50 ขึ้นไป
2. หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.50 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคถัดไป
3. มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการสมัครเรียน :
1. สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอมที่ 4 หรือ 5 (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 06 1420 5641-4, 02 558 6888 ต่อ 2121-4