ทุน SPU Portfolio 3ดี

ปีการศึกษา 2567

ทุน SPU Portfolio 3ดี

ทุนการศึกษาที่ได้รับ : 

1. สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 | ปวช. | กศน. ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 40,000 บาท*

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

ขั้นตอนการสมัคร :

1.สมัครผ่านออนไลน์ หรือ สมัครผ่านศูนย์รับสมัคร หรือสมัครผ่านอาจารย์แนะแนว
2.กรอกสมัคร www.spu.ac.th
3.คลิกเลือกทุน SPU Portfolio 3ดี
4.จัดส่ง Portfolio

วิธีการจัดส่ง Portfolio :
1.ส่งผ่านไปรษณีย์มาที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม.10900 (วงเล็บมุมซองว่า ทุน SPU Portfolio 3ดี #DEK67)
2.ส่งผ่านอาจารย์แนะแนว ม.ศรีปทุม
3.ส่งผ่านระบบรับสมัคร แนบ Portfolio เป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 20 MB
4.นำส่งด้วยตนเองที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 11 ชั้น 2

หมายเหตุ
ผู้สมัครต้องรอผลการอนุมัติ และติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ภายใน 2 สัปดาห์

1. Portfolio
2. สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ย 5 เทอม จำนวน 1 ชุด

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา : ทุน SPU Portfolio 3ดี

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. สมัครและลงทะเบียนในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

1. ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องรักษาเกรดเฉลี่ยผลการเรียนทุกภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.75 ขึ้นไป หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.75 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคถัดไป
2. ทุนการศึกษาที่ได้รับสามารถย้ายคณะสาขาได้ ระยะเวลาตามหลักสูตร
3. นักศึกษาทุนที่ชำระค่าลงทะเบียนบางส่วน จะต้องชำระค่าลงทะเบียนส่วนที่เหลือภายใน ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์การได้รับทุนการศึกษา หากไม่ดำเนินการจะถูก พิจารณาตัดทุนการศึกษาที่เหลือทั้งหมดทันที
4. นักศึกษาทุนจะต้องลงทะเบียนตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดติดต่อกันในทุกภาคการศึกษา เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์การได้รับทุนการศึกษา หากไม่ดำเนินการตามเงื่อนไข ระบบจะตัดทุนการศึกษาที่เหลือทั้งหมด
5. นักศึกษาทุนที่ชำระค่าลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์รับทุนในภาคเรียนที่ 1/2567 แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนเป็น ทุนการศึกษาประเภทอื่นของมหาวิทยาลัยได้ หรือ*หากต้องการเปลี่ยนทุนการศึกษาประเภทอื่น สามารถยื่น คำร้องขอพิจารณาเปลี่ยนประเภททุนการศึกษาก่อนสอบกลางภาคของภาคเรียนที่ 1/2567 เท่านั้น หากผล การพิจารณาได้รับการอนุมัติ จะได้รับทุนการศึกษานั้นตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2567 เป็นต้นไป (เงื่อนไขเป็นไป ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  :  โทร. 08 4751 2900 – 15