ขั้นตอนการยืนยันขอรับเงินเยียวยาจากภาครัฐ

ขั้นตอนการยืนยันขอรับเงินเยียวยาจากภาครัฐ ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มีมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียน โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการโอนเงินผ่านทาง บัญชีพร้อมเพย์ (Promptpay) ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนของนักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. นักศึกษาที่ชำระค่าเล่าเรียนด้วยตนเอง
 • นักศึกษาที่ชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนก่อนวันที่ 6 ตุลาคม 2564

– เข้าระบบ SCMS กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิ์การขอรับเงินเยียวยาจากภาครัฐ

– ผูกบัญชี Promptpay ( พร้อมเพย์ ) กับเลขบัตรประชาชน

– มหาวิทยาลัยจะดำเนินการโอนเงินผ่านบัญชี Promptpay ( พร้อมเพย์ ) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

หมายเหตุ * : สามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงิน ได้ตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป และนักศึกษาต้องทำตามคำแนะนำในระบบ SCMS ภายในวันที่ 18 ต.ค.64 หากพ้นกำหนด จะถือว่า นักศึกษาไม่ประสงค์รับสิทธิ์

 • นักศึกษาที่ค้างชำระค่าเล่าเรียน

–  สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 64 โปรดดำเนินการชำระค่าเล่าเรียนที่ค้างให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 18 ต.ค.64

–  เข้าระบบ SCMS กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิ์การขอรับเงินเยียวยาจากภาครัฐ ภายในวันที่ 18 ตค. 64

–  ผูกบัญชี Promptpay ( พร้อมเพย์ ) กับเลขบัตรประชาชน

–  มหาวิทยาลัยจะดำเนินการโอนเงินผ่านบัญชี Promptpay (พร้อมเพย์)

หมายเหตุ :

 • สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยนำเงินเยียวยา  หักจากยอดค่าเล่าเรียนคงค้าง สามารถดำเนินการได้ที่ ระบบ SCMS ที่เมนู > ข้อมูลการเงิน 
 1. นักศึกษากู้ยืม กรอ./กยศ.
 • นักศึกษาทุกรหัส

– เข้าระบบ SCMS กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิ์การขอรับเงินเยียวยาจากภาครัฐ ภายในวันที่ 15 ต.ค. 64  หากไม่ดำเนินการภายในกำหนด จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์รับเงินเยียวยาจากภาครัฐ

– เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับโอนเงินเยียวยาจากรัฐบาล จะถูกนำไปหักออกจากยอดเงินกู้ กรอ./กยศ. ภาค 1/64 

สอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ID : @SPUScholarship หรือ 02 579 1111 ต่อ 2131 หรือ 2133

 1. สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลายสถาบัน หรือมีรายชื่อซ้ำซ้อนกับมหาวิทยาลัยอื่น
 • นักศึกษา จะต้องดำเนินการกดยืนยันรับสิทธิ์ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ในระบบของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมhttps://covidfund.cupt.net เพื่อเลือกยืนยันสิทธิ์ว่าจะขอใช้ส่วนลดที่สถาบัน/หลักสูตรใด หากต้องการรับสิทธิ์ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมต้องกดยืนยันอีกครั้ง ในระบบ SCMS ของมหาวิทยาลัย

1.ลงทะเบียนผูกพร้อมเพย์ (PromptPay) หมายเลขบัตรประชาชนกับบัญชีธนาคาร
2.ตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขบัตรประชาชนในระบบ SCMS https://bit.ly/3jxJY0p
3.มหาวิทยาลัยจะดำเนินการโอนเงินผ่านทางหมายเลขบัตรประชาชนที่ ผูกไว้กับ PromptPay
4. หากไม่ได้รับเงินโอนภายในระยะเวลาที่แจ้ง นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะได้ทางระบบ SCSM
เมนู > ข้อมูลการเงิน > ตรวจสอบการโอนเงินเยียวยาจากภาครัฐ

1. เข้าระบบ SCMS Student

2. เลือกเมนู “ข้อมูลการเงิน”

3. เลือกแถบ “ยืนยันสิทธิ์เงินเยียวยาจากภาครัฐ”

4. หากนักศึกษายืนยันสำเร็จ ระบบจะขึ้นข้อความ “ ท่านได้รับสิทธิ์เยียวยาภาครัฐแล้ว”

 

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์

 1. เข้า Application K Plus
 2. เลือกเมนู “ ธุรกรรม”
 3. เลือกหมวด บริการอื่น –> พร้อมเพย์
 4. กด ลงทะเบียน / แก้ไข
 5. ระบบจะแสดงข้อมูลว่า นักศึกษา ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้กับบัญชีธนาคารใด ทั้งหมายเลขบัตรประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์
 6. หากยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ สามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ https://www.spu.ac.th/activities/32988
 1. เข้าระบบ SCMS Student.
 2. เลือกเมนู “ข้อมูลนักศึกษา”
 3. เลือกแถบ “ปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน”
 4. กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่นักศึกษาใช้งานในปัจจุบัน เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกับนักศึกษา
 5. กดบันทึกการแก้ไขข้อมูล
 1. เข้าระบบ SCMS Student
 2. เลือกเมนู “ข้อมูลการเงิน”
 3. จะขึ้นเมนู “ตรวจสอบการโอนเงินเยียวยาจากภาครัฐ”
 4. ระบบจะแสดงผลสถานะการโอนเงินเยียวยาจากภาครัฐ

Q : เงินเยียวยาจากรัฐบาลจะได้เมื่อไร
A : กระทรวง อว. จะดำเนินการโอนเงินมายังมหาวิทยาลัยเป็นรอบๆ หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้รับเงินและจะดำเนินการโอนให้นักศึกษาผ่านทางบัญชี PromptPay ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชน ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. – 31 ต.ค. 2564

Q : ทำไมนักศึกษากองทุนกู้ยืม กรอ. กยศ. จึงไม่ได้รับเงินเยียวยาเป็นเงินโอนเข้าบัญชี
A : เนื่องจาก เป็นนโยบายของทางรัฐบาลที่กำหนดร่วมกันกับทางกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้ใช้เงินเยียวยา ในการหักยอดกู้ใน ภาคเรียนที่ 1/2564

Q : ถ้าไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ จะได้เงินลดหย่อนคืนโดยอัตโนมัติเลยหรือไม่
A : ไม่ได้ นักศึกษาจะต้องยืนยันการรับสิทธิ์ ผ่านระบบ SCMS เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบได้

Q : ทำไมถึงต้องใช้บัญชีพร้อมเพย์
A : เนื่องจากการรับเงินจากภาครัฐ มหาวิทยาลัยจะต้องส่งหลักฐานให้กับภาครัฐว่าได้โอนเงินให้นักศึกษาตามรายชื่อที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษา 1/64 เท่านั้น ไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้

หลักเกณฑ์การยืนยันขอรับเงินเยียวยาจากภาครัฐ

นักศึกษาที่ชำระค่าเล่าเรียนด้วยตนเอง
นักศึกษาที่ชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนก่อนวันที่ 6 ตุลาคม 2564
– เข้าระบบ SCMS กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิ์การขอรับเงินเยียวยาจากภาครัฐ

– ผูกบัญชี Promptpay ( พร้อมเพย์ ) กับเลขบัตรประชาชน

– มหาวิทยาลัยจะดำเนินการโอนเงินผ่านบัญชี Promptpay ( พร้อมเพย์ ) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

หมายเหตุ * : สามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงิน ได้ตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป และนักศึกษาต้องทำตามคำแนะนำในระบบ SCMS ภายในวันที่ 18 ต.ค.64 หากพ้นกำหนด จะถือว่า นักศึกษาไม่ประสงค์รับสิทธิ์

นักศึกษาที่ค้างชำระค่าเล่าเรียน
– สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 64 โปรดดำเนินการชำระค่าเล่าเรียนที่ค้างให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 18 ต.ค.64

– เข้าระบบ SCMS กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิ์การขอรับเงินเยียวยาจากภาครัฐ ภายในวันที่ 18 ตค. 64

– ผูกบัญชี Promptpay ( พร้อมเพย์ ) กับเลขบัตรประชาชน

– มหาวิทยาลัยจะดำเนินการโอนเงินผ่านบัญชี Promptpay (พร้อมเพย์)

หมายเหตุ :

สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยนำเงินเยียวยา หักจากยอดค่าเล่าเรียนคงค้าง สามารถดำเนินการได้ที่ ระบบ SCMS ที่เมนู > ข้อมูลการเงิน
นักศึกษากู้ยืม กรอ./กยศ.
นักศึกษาทุกรหัส
– เข้าระบบ SCMS กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิ์การขอรับเงินเยียวยาจากภาครัฐ ภายในวันที่ 15 ต.ค. 64 หากไม่ดำเนินการภายในกำหนด จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์รับเงินเยียวยาจากภาครัฐ

– เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับโอนเงินเยียวยาจากรัฐบาล จะถูกนำไปหักออกจากยอดเงินกู้ กรอ./กยศ. ภาค 1/64

สอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ID : @SPUScholarship หรือ 02 579 1111 ต่อ 2131 หรือ 2133

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลายสถาบัน หรือมีรายชื่อซ้ำซ้อนกับมหาวิทยาลัยอื่น
นักศึกษา จะต้องดำเนินการกดยืนยันรับสิทธิ์ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ในระบบของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมhttps://covidfund.cupt.net เพื่อเลือกยืนยันสิทธิ์ว่าจะขอใช้ส่วนลดที่สถาบัน/หลักสูตรใด หากต้องการรับสิทธิ์ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมต้องกดยืนยันอีกครั้ง ในระบบ SCMS ของมหาวิทยาลัย

วิธีการรับเงินเยียวยาจากภาครัฐ

 1. 1.ลงทะเบียนผูกพร้อมเพย์ (PromptPay) หมายเลขบัตรประชาชนกับบัญชีธนาคาร
  2.ตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขบัตรประชาชนในระบบ SCMS https://bit.ly/3jxJY0p
  3.มหาวิทยาลัยจะดำเนินการโอนเงินผ่านทางหมายเลขบัตรประชาชนที่ ผูกไว้กับ PromptPay
  4. หากไม่ได้รับเงินโอนภายในระยะเวลาที่แจ้ง นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะได้ทางระบบ SCSM
  เมนู > ข้อมูลการเงิน > ตรวจสอบการโอนเงินเยียวยาจากภาครัฐ
1. เข้าระบบ SCMS Student 2. เลือกเมนู “ข้อมูลการเงิน” 3. เลือกแถบ “ยืนยันสิทธิ์เงินเยียวยาจากภาครัฐ” 4. หากนักศึกษายืนยันสำเร็จ ระบบจะขึ้นข้อความ “ ท่านได้รับสิทธิ์เยียวยาภาครัฐแล้ว”

การผูกพร้อมเพย์ (PromptPay) กับ ID

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์

ตรวจสอบบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay)
 1. เข้า Application K Plus
 2. เลือกเมนู “ ธุรกรรม”
 3. เลือกหมวด บริการอื่น –> พร้อมเพย์
 4. กด ลงทะเบียน / แก้ไข
 5. ระบบจะแสดงข้อมูลว่า นักศึกษา ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้กับบัญชีธนาคารใด ทั้งหมายเลขบัตรประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์
 6. หากยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ สามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ https://www.spu.ac.th/activities/32988
ปรับปรุงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์บน SCMS
 1. เข้าระบบ SCMS Student.
 2. เลือกเมนู “ข้อมูลนักศึกษา”
 3. เลือกแถบ “ปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน”
 4. กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่นักศึกษาใช้งานในปัจจุบัน เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกับนักศึกษา
 5. กดบันทึกการแก้ไขข้อมูล

ตรวจสอบสถานะการโอนเงินเยียวยา

 1. เข้าระบบ SCMS Student
 2. เลือกเมนู “ข้อมูลการเงิน”
 3. จะขึ้นเมนู “ตรวจสอบการโอนเงินเยียวยาจากภาครัฐ”
 4. ระบบจะแสดงผลสถานะการโอนเงินเยียวยาจากภาครัฐ

คำถามที่พบบ่อย

Q : เงินเยียวยา จากรัฐบาลจะได้เมื่อไร
A : กระทรวง อว. จะดำเนินการโอนเงินมายังมหาวิทยาลัยเป็นรอบๆ หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้รับเงินและจะดำเนินการโอนให้นักศึกษาผ่านทางบัญชี PromptPay ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชน ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. – 31 ต.ค. 2564

Q : ทำไมนักศึกษากองทุนกู้ยืม กรอ. กยศ. จึงไม่ได้รับเงินเยียวยาเป็นเงินโอนเข้าบัญชี
A : เนื่องจาก เป็นนโยบายของทางรัฐบาลที่กำหนดร่วมกันกับทางกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้ใช้เงินเยียวยา 5,000 บาท ในการหักยอดกู้ใน ภาคเรียนที่ 1/2564

Q : ถ้าไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ จะได้เงินลดหย่อนคืนโดยอัตโนมัติเลยหรือไม่
A : ไม่ได้ นักศึกษาจะต้องยืนยันการรับสิทธิ์ ผ่านระบบ SCMS เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบได้

Q : ทำไมถึงต้องใช้บัญชีพร้อมเพย์
A : เนื่องจากการรับเงินจากภาครัฐ มหาวิทยาลัยจะต้องส่งหลักฐานให้กับภาครัฐว่าได้โอนเงินให้นักศึกษาตามรายชื่อที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษา 1/64 เท่านั้น ไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้