Dek66 พร้อมมั้ย!!
ทุน SPU โควตา รับทุนสูงสุด 15,000 บาท*

เตรียมตัวให้พร้อม มีที่เรียนก่อนใคร ถ้าไม่อยากพลาดโอกาสดีๆ ม.ศรีปทุม มอบทุน SPU โควตา ไม่ว่าจะลงทะเบียนปกติ หรือจะเป็นผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ก็มีสิทธิ์รับทุน “ ใครๆ ก็ได้ทุน ลงทะเบียนแล้วได้รับทุนแน่นอน”
สมัครและลงทะเบียนวันนี้ – 30 เม.ย. 66
• แค่คลิกลงทะเบียน รับทุนสูงสุด 15,000 บาท* ทันที!
• รับทุนได้ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา
• สมัครได้ไม่จำกัดเกรดในการยื่นสมัครรับทุน
• ไม่ต้องรอให้จบ ม.6 ก็ยื่นรับทุนได้
• กู้ยืมกองทุนได้

สนใจรับข้อมูลเพิ่มเติม

สมัครเรียนปริญญาตรี 2566

สนใจรับข้อมูล-dek-d

เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านกรุณากรอกข้อมูลให้ครบ

วิธีการสมัครเรียน

• Counter Service

• ธนาคาร

Welcome

Freshy SPU

เอกสารการสมัครเรียน
 • สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา ระดับ ม.6 / ปวสช.3 / กศน. / ปวส.2 หรือเทียบเท่า 2 ชุด
        (ถ้ายังไม่จบหรือไม่ได้รับวุฒิ ให้นำใบรับรองผลการเรียนมาเทน)
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
คณะ / สาขาที่เปิดสอน
คณะ / สาขาลักษณะการกู้ยืมฯผู้จบ ม.6/ปวช/กศน.
ภาค ปกติเสาร์- อาทิตย์
หลักสูตร 2 ปริญญา
การจัดการธุรกิจด้านการบินและการตลาดดิจิทัล2 + Human *.
ธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารและการจัดการสมัยใหม่2.
ธุรกิจระหว่างประเทศและบริหารธุรกิจ2.
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและธุรกิจระหว่างประเทศ2 + Human *.
 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและการตลาดดิจิทัล2 + Human *.
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม1.
SPU’s British College
Bachelor of Business Administration Program (International Program A 3-Year Program) .
วิทยาลัยการบินและคมนาคม
การจัดการความปลอดภัยการบิน2 + Human *.
การจัดการความปลอดภัยการบิน – นักบินพาณิชย์2 + Human *.
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ธุรกิจการบิน2 + Human *.
การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ2 + Human *.
การจัดการโรงแรมและไมซ์1.
คณะศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ2.
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ2.
ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ2.
คณะนิเทศศาสตร์
การออกแบบสื่อสารออนไลน์2 + Human *.
สื่อสารการแสดง1.
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล2 + Human *.
คณะบริหารธุรกิจ
การจัดการธุรกิจด้านการบิน2 + Human *.
ธุรกิจระหว่างประเทศ2.
ธุรกิจระหว่างประเทศ – มุ่งเน้นธุรกิจ จีน-อาเซียน
2.
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่1.
การตลาดดิจิทัล1.
การตลาดดิจิทัล – มุ่งเน้นการเป็น Influencer
1.
บริหารธุรกิจ (New)1.
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน2 + Human *.
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน – โลจิสติกส์นำเข้าส่งออก2 + Human *.
คณะบัญชี
การบัญชี2.
การบัญชี – การสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน2.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1.
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร – Cybersecurity
1.
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์2 + Human *.
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ – AIoT
2 + Human *.
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ (New)2 + Human *.
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ (New) – Full Stack Developer
2 + Human *.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรม2.
การออกแบบภายใน3.
คณะดิจิทัลมีเดีย
การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม2 + Human *.
การออกแบบกราฟิก2 + Human *.
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์2 + Human *.
ดิจิทัลอาร์ตส์2 + Human *.
คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต1..
Sripatum International College
การจัดการธุรกิจ (นานาชาติ) BBA. in Business Management1.
ธุรกิจการบิน (นานาชาติ) B.A International Airline Business2 + Human *.
คณะ / สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯผู้จบ ม.6/ปวช/กศน.
ภาค ปกติเสาร์- อาทิตย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า2 + Human *..
วิศวกรรมไฟฟ้า – ระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์2 + Human *..
วิศวกรรมโยธา2 + Human *..
วิศวกรรมโยธา – การจัดการงานก่อสร้าง2 + Human *..
วิศวกรรมเครื่องกล2 + Human *..
วิศวกรรมเครื่องกล – เทคโนโลยีอาคาร2 + Human *..
วิศวกรรมเครื่องกล – เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่2 + Human *.
วิศวกรรมอุตสาหการ – การจัดการวิศวกรรม2 + Human *.
วิศวกรรมระบบราง (ทุนแลกเปลี่ยนเรียนที่จีน 1 ปี)2 + Human *.
หลักสูตรวิศวกรรมโยธาทั้งหมดสามารถเรียนแผน 2 ปริญญากับ Griffith University ได้ 

 – คือ ไม่เปิดรับ    UploadImage คือ เปิดรัับ    UploadImage คือ เปิดรับเฉพาะเทียบโอนเท่านั้น

 1. ผู้จบ ปวส. หรือปริญญาตรี สามารถเทียบรายบุคคล หรือเทียบโอนปริญญาตรีใบที่ 2 ได้ สอบถามที่ศูนย์รับสมัคร โทร: 02 558 6888 ต่อ 2121-4
 2. Human* คือสาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์
  (Human Capital) ผู้กู้ยืม รับเงื่อนไขพิเศษ 2 ต่อ
  เมื่อจบการศึกษา
  ต่อที่ 1 ลดเงินต้น 30%
  ต่อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)
 3. กรณีเป็นนักศึกษากองทุนกู้ยืม คณะดิจิทัลมีเดีย คณะนิเทศศาสตร์(สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมไฟฟ้า) วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม คณะสหวิทยาการเทคโนโลยี และนวัตกรรม ชำระขั้นต่ำ 7,000 บาท
 4. กรณีเป็นนักศึกษากองทุนกู้ยืม คณะสาขาอื่นๆ นอกจากที่กล่าวมาในข้อ 3 ชำระขั้นต่ำ 4,000 บาท
 5. สาขาวิชาที่มีสิทธิ์กู้ยืมเป็นไปตาม ประกาศของกองทุนฯ
 6. รายละเอียดเรื่องการกู้ยืม ให้ติดตามทางหน้าเพจ สำนักงานทุนการศึกษา สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU
คณะ / สาขาลักษณะการกู้ยืมฯผู้จบ ปวส.
ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์ *
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ   
การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ2 + Human *.
คณะศิลปศาสตร์   
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ2.
คณะบริหารธุรกิจ   
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่1.
การตลาดดิจิทัล1.
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน2 + Human *.
คณะบัญชี   
การบัญชี2..
การบัญชี ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom2.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1..
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์2 + Human *.
คณะดิจิทัลมีเดีย   
การออกแบบกราฟิก2 + Human *.
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์2 + Human *.
ดิจิทัลอาร์ตส์2 + Human *.
คณะนิติศาสตร์   
นิติศาสตรบัณฑิต1..
คณะ / สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯผู้จบ ปวส.
ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์ *
คณะวิศวกรรมศาสตร์   
วิศวกรรมไฟฟ้า2 + Human *..
วิศวกรรมไฟฟ้า – ระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์2 + Human *..
วิศวกรรมโยธา2 + Human *..
วิศวกรรมโยธา – การจัดการงานก่อสร้าง2 + Human *..
วิศวกรรมเครื่องกล2 + Human *..
วิศวกรรมเครื่องกล – เทคโนโลยีอาคาร2 + Human *..
วิศวกรรมเครื่องกล – เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่2 + Human *
วิศวกรรมอุตสาหการ – การจัดการวิศวกรรม2 + Human *..
วิศวกรรมระบบราง (ทุนแลกเปลี่ยนเรียนที่จีน 1 ปี)2 + Human *.
หลักสูตรวิศวกรรมโยธาทั้งหมดสามารถเรียนแผน 2 ปริญญากับ Griffith University ได้ 

 – คือ ไม่เปิดรับ    UploadImage คือ เปิดรัับ    UploadImage คือ เปิดรับเฉพาะเทียบโอนเท่านั้น

 1. ผู้จบ ปวส. หรือปริญญาตรี สามารถเทียบรายบุคคล หรือเทียบโอนปริญญาตรีใบที่ 2 ได้ สอบถามที่ศูนย์รับสมัคร โทร: 02 558 6888 ต่อ 2121-4
 2. Human* คือสาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ผู้กู้ยืม รับเงื่อนไขพิเศษ 2 ต่อ เมื่อจบการศึกษา ต่อที่ 1 ลดเงินต้น 30% ต่อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)
 3. กรณีเป็นนักศึกษากองทุนกู้ยืม คณะดิจิทัลมีเดีย คณะนิเทศศาสตร์(สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมไฟฟ้า) วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม คณะสหวิทยาการเทคโนโลยี และนวัตกรรม ชำระขั้นต่ำ 7,000 บาท
 4. กรณีเป็นนักศึกษากองทุนกู้ยืม คณะสาขาอื่นๆ นอกจากที่กล่าวมาในข้อ 3 ชำระขั้นต่ำ 4,000 บาท
 5. สาขาวิชาที่มีสิทธิ์กู้ยืมเป็นไปตาม ประกาศของกองทุนฯ
 6. รายละเอียดเรื่องการกู้ยืม ให้ติดตามทางหน้าเพจ สำนักงานทุนการศึกษา สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU