ทุนสานฝันผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

ปีการศึกษา 2566

ทุนสานฝันผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ “My Dream to Business Owner”

ทุนการศึกษาที่ได้รับ : 

สนับสนุนทุน 50% ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร*
*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

กำหนดการสมัคร : 

วันนี้ – 31 มีนาคม 2566       สมัคร และยื่นแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) พร้อม VDO Clip หัวข้อ “ไอเดียสานฝัน ต่อยอดธุรกิจครอบครัว”

10 เมษายน 2566                 ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

20 เมษายน 2566                 สอบสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านเข้ารอบเพื่อนำเสนอแนวคิดธุรกิจ

25 เมษายน 2566                 ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

15 พฤษภาคม 2566             ลงทะเบียนรับสิทธิ์ “ทุนสานฝันผู้ประกอบการรุ่นเยาว์”

*หมายเหตุ 

หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มาลงทะเบียนภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทุนที่ได้รับ

ให้นักเรียนที่สนใจยื่น Portfolio ผลงานและกิจกรรมต่างๆ  (ผ่านระบบออนไลน์)  ได้แก่

1. ใบสมัครออนไลน์ ส่งใบสมัครผ่านลิงค์นี้ คลิก
2. ส่งผลงาน Portfolio และลิงค์คลิปวีดีโอผ่านลิงค์นี้ คลิก

1. สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ย 5 เทอม จำนวน 2 ชุด
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 1 รูป

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา : 

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปิที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เป็นผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
3. เป็นบุตร/หลานผู้เป็นเจ้าของกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย
4. มีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
5. ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น

1. ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ทุกภาคการศึกษา หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 จะถูกตัดสิทธิ์ในปีถัดไป
3. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานวิชาการและ/หรืองานอื่น ๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยมอบหมาย
4. ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  :  คณะบริหารธุรกิจ 02 558 6888 ต่อ 2360
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ 06 1420 5641-4, 02 558 6888 ต่อ 2121-4
สอบถามข้อมูลผ่าน Line : คลิกเลย