คณะนิติศาสตร์

School of LAW

รู้จริงเรื่องกฎหมาย

ว่าความได้อย่างมืออาชีพ

นิติศาสตร์ SPU

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนคณะนิติศาสตร์ โดยเริ่มดำเนินการสอนในปี พ.ศ.2513 พร้อมกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์จึงมีประวัติและวิวัฒนาการควบคู่กับมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด ในปีพ.ศ.2530 มหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยให้ขยายการจัดการศึกษาสู่ภาคตะวันออก โดยได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการเรียนการสอนคณะนิติศาสตร์ได้ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีด้วยอีกแห่งหนึ่ง คณะนิติศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในวิชากฎหมาย …

นิติศาสตรบัณฑิต

เปิดสอนนิติศาสตร์มากว่า 54 ปี มีการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก

เปิดสอนนิติศาสตร์มากว่า 54 ปี มีการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนนิติศาสตร์กว่า 54 ปีสร้างนักกฎหมายออกสู่สังคมมากกว่า 20,000 คน อาจารย์ผู้สอนเป็นมืออาชีพในวงการ อาทิ ผู้พิพากษา อัยการ ที่ปรึกษากฎหมายอาจารย์ประจำเป็นอดีตผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ คุณวุฒิระดับศาสตราจารย์

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

วิชาการด้วย “ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน และคุณธรรม”

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตได้ยึดมั่นในปณิธานของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้วย “ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน และคุณธรรม” อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะให้การดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดและอบอุ่นตลอดระยะเวลาของการศึกษา

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

นักศึกษาพัฒนาตนเองจนสามารถเป็นนักวิจัยระดับชาติได้

 หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีการบริหารจัดการที่ชัดเจนภายใต้แผนการศึกษาที่จะช่วยเสริมให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 3 ปี หากนักศึกษาได้ปฏิบัติตามแผนการศึกษา มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ด้านนิติศาสตร์ หลายสาขาวิชา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิติรัฐกิจและการบริหาร)

"เพื่อสร้างองค์ความรู้เชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์สามศาสตร์"

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติรัฐกิจและการบริหาร เป็นหลักสูตรที่ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์สามศาสตร์ ประกอบด้วย นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และบริหารธุรกิจ ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการบริหารงานองค์กรสมัยใหม่ โดยผู้ที่ผ่านหรือสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้จะเป็นผู้บริหารที่มีความพร้อมในการบริหารองค์กรสมัยใหม่ ตลอดจนเป็นนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์ความรู้ วิสัยทัศน์ และความเข้าใจในแก่นสารของทฤษฎี แนวความคิด และนวัตกรรมทางการบริหารของภาครัฐหรือภาคเอกชนภายใต้กรอบขอบเขตแห่งกฎหมาย

ยังตัดสินใจไม่ได้?

ลองมาเยี่ยมชม , คุยกับรุ่นพี่ หรือพี่แนะแนวได้เลย

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

รีวิวรุ่นพี่

Calendar

10
JAN

เปิดภาคเรียน
10 ม.ค. 2566

11
JAN

ลงทะเบียนล่าช้า ครั้งที่ 2
11 – 23 ม.ค. 66

11
JAN

เพิ่มรายวิชาและเพิกถอนรายวิชา
11 – 23 ม.ค. 66

3
APR

วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา
3 เม.ย. 66

เครือข่าย

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะ คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์143,000 38,000310,600
นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)147,000 42,000301,500

สาขานิติศาสตร์

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
สาขานิติศาสตร์
ปีการศึกษาที่ 1 43,000 38,000 35,400 11,100
ปีการศึกษาที่ 2 39,300 41,000 14,700
ปีการศึกษาที่ 3 41,100 40,400 13,100
ปีการศึกษาที่ 4 31,500
    ลักษณะการกู้ยืมฯ 1
    ค่าเทอม (4ปี) 310,600

สาขานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
สาขานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
ปีการศึกษาที่ 1 47,000 42,000 46,200 18,900
ปีการศึกษาที่ 2 42,700 44,000 20,700
ปีการศึกษาที่ 3 43,100 24,800 14,100
ปีการศึกษาที่ 4
    ลักษณะการกู้ยืมฯ 1
    ค่าเทอม (4ปี) 301,500