IT SPU ร่วมงาน SME Smart Manufacturing หวังขับเคลื่อนเอสเอ็มอีไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0

UploadImage

ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้านำเสนอภาคีเครือข่ายภาคการศึกษาภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมไทย ระดับ SME ในโครงการ SME Smart Manufacturing
ของสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เพื่อร่วมกันสร้าง ECO System ในการขับเคลื่อน SME ไทย ให้มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ต่อไป โดยมี ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ณ ศูนย์การค้า MBK CENTER ชั้น 6 โซน D (TTA Space) กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้ จัดโดย สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage