วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ความหมายของโลโก้ ทรงสามเหลี่ยม หมายถึง การเชื่อมโยง 3 องค์ประกอบหลักของ Logistics and Supply Chain ได้แก่ Physical flow, Information flow, Financial flow Motto “The Connectivity of Everything” นอกจากนี้สัญลักษณ์ทรงสามเหลี่ยมยังหมายถึงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์ ศรีปทุม ทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย กรุงเทพฯ ชลบุรี และขอนแก่น ให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในแต่ละภูมิภาค (Hub of Logistics Knowledge) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

SPU NEWS

54 ปี SPU ร่วมยุค AI เปลี่ยนโลก! ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) ฉลองครบรอบ 54 ปี ด้วยกิจกรรมสุดพิเศษ ...

บัณฑิตพันธุ์ใหม่ SE SPU นำผลงานวิชาการ ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ...

ม.ศรีปทุม จดทะเบียนสิทธิบัตร ...

อาจารย์มณีรัตน์ เกตุไสว หัวหน้าสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ...

ม.ศรีปทุม เปิดคอร์ส "SPU Executive ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการอบรม SPU Executive...

DEK SoDA โชว์ไอเดียผลงาน Final ...

คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

เปิดประสบการณ์ "เฟรชชี่'67 ...

คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นสาขาที่ขาดแคลนของชาติในปัจจุบัน และกองทุนเงินให้กู้ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.), กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (Human Capital) พร้อมให้กู้ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพราะรัฐได้เล็งเห็นว่าการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นสายงานที่จะมีความสำคัญต่อการแข่งขันในอนาคต ช่วยให้ประเทศชาติเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพของศาสตร์เชิงวิชาการต่างๆ เข้าด้วยกัน ทำให้เกิดการเชื่อมโยงของธุรกิจ และสร้างให้บุคลากรเกิดแนวคิดเชิงระบบ กล่าวคือ ไม่ได้พิจารณาเพียงแค่แผนก หรือหน่วยงาน หรือองค์กรหนึ่งเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาทั่วทั้งองค์กร ไปตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจในทุกๆ ส่วน และต้องคำนึงถึงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ด้วย (ตั่งแต่เริ่มผลิตสินค้า จนถึงสินค้าหมดอายุ และการทำลายสินค้า) ส่งผลให้เกิดผลลัพทธ์ทางด้าน ต้นทุน เวลาที่เหมาะสมและคุณภาพของสินค้าที่ลูกค้าต้องการ

____
Human* คือสาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์
(Human Capital) ผู้กู้ กยศ.และ กรอ. รับเงื่อนไขพิเศษ 2 ต่อ 
เมื่อจบการศึกษา
ต่อที่ 1 ลดเงินต้น 30% 
ต่อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)

UploadImage

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
"สร้างความเชี่ยวชาญในงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน" นักศึกษาจะได้เรียนรู้การวางแผนการขนส่ง การจัดเก็บและควบคุมสินค้า การจัดซื้อจัดหา การจัดการศูนย์กระจายสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การส่งมอบสินค้า การติดต่อทำธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเรียนกับมืออาชีพในวงการ มีทัศนศึกษาดูงานและปฏิบัติงานกับสถานประกอบการชั้นนำก่อนสำเร็จการศึกษา
 

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน-โลจิสติกส์นำเข้าส่งออก

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นสาขาที่ขาดแคลนของชาติในปัจจุบัน และกองทุนเงินให้กู้ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.), กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (Human Capital) พร้อมให้กู้ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพราะรัฐได้เล็งเห็นว่าการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นสายงานที่จะมีความสำคัญต่อการแข่งขันในอนาคต ช่วยให้ประเทศชาติเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพของศาสตร์เชิงวิชาการต่างๆ เข้าด้วยกัน ทำให้เกิดการเชื่อมโยงของธุรกิจ และสร้างให้บุคลากรเกิดแนวคิดเชิงระบบ กล่าวคือ ไม่ได้พิจารณาเพียงแค่แผนก หรือหน่วยงาน หรือองค์กรหนึ่งเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาทั่วทั้งองค์กร ไปตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจในทุกๆ ส่วน และต้องคำนึงถึงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ด้วย (ตั่งแต่เริ่มผลิตสินค้า จนถึงสินค้าหมดอายุ และการทำลายสินค้า) ส่งผลให้เกิดผลลัพทธ์ทางด้าน ต้นทุน เวลาที่เหมาะสมและคุณภาพของสินค้าที่ลูกค้าต้องการ

____
Human* คือสาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์
(Human Capital) ผู้กู้ กยศ.และ กรอ. รับเงื่อนไขพิเศษ 2 ต่อ 
เมื่อจบการศึกษา
ต่อที่ 1 ลดเงินต้น 30% 
ต่อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)

UploadImage

จุดเด่น

กลุ่มวิชาโลจิสติกส์นำเข้าส่งออก (IM-EX Logistics)

- พิธีการศุลกากร (Customs Formality)
- การขนส่งสินค้าทางทะเล (Sea Freight)
- โลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศ (International Trade Logistics)
- การขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air freight)
- การขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

การแข่งขันทางธุรกิจในยุคแห่งโลกาภิวัฒน์และการเค้าเสรีในปัจจุบันมิใช่เป็นเพียงการแข่งขันระหว่างองค์กรต่อองค์กรแบบดั้งเดิมเท่านั้น หากแต่เป็นการแข่งขันระหว่างซัพพลายเชนกับซัพพลายเชนที่ไม่เพียงแต่องค์กรเองจะต้องเข้มแข็งเท่านั้น แต่ลูกค้าและซัพพลายเออร์ทั้งหมดในซัพพลายเชนขององค์กรจะต้องเข้มแข็งด้วยจึงจะสามารถสร้างความสามารถในการแข่งขันในระดับสูงสุดให้กับซัพพลายเชนของตนได้ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนจึงเป็นโจทย์สำหรับบุคคลากรและองค์กรสมัยใหม่ที่ต้องการความโดดเด่นเป็นผู้นำในแวดวงธุรกิจของตน เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจดังกล่าว หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ออกแบบกระบวนการและสื่อการเรียนการสอนที่ล้ำสมัย มีระบบการวัดผลการเรียนด้วยผลงานที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ และบริหารหลักสูตรโดยนักวิชาการและนักปฏิบัติการระดับแนวหน้าของประเทศ (ดูจุดเด่นของหลักสูตรประกอบ) จากความพร้อมและความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ในข้างต้น ผมเชื่อว่าหลักสูตรนี้สามารถดึงศักยภาพสูงสุดของนักศึกษาทั้งในด้านความรู้เชิงวิชาการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในสถานประกอบการ ให้เป็นผู้นำในการจัดการซัพพลายเชนที่ “คิดเป็น ทำเป็น พรีเซนต์ได้” อย่างโดดเด่นในแวดวงวิชาชีพของตน

UploadImage

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

จากความตื่นตัวและเติบโตด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทั่วโลกในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา ทำให้ประเทศไทยมีความต้องการองค์ความรู้ใหม่ๆ ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงประยุกต์ชั้นสูงในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อสร้างความเหนือชั้นในการแข่งขันในระดับนานาชาติให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน และแนวโน้มความต้องการดังกล่าวจะทวีความสำคัญยิ่งขึ้นในอนาคต เพื่อตอบสนองความต้องการในระดับชาติดังกล่าว หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงออกแบบกระบวนการและสื่อการเรียนการสอนที่ล้ำสมัย มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานเฉพาะทางที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและให้คำปรึกษาแนะนำในการปรับปรุงระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เช่น สถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน มีระบบการวัดผลการเรียนด้วยผลงานที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ และบริหารหลักสูตรโดยนักวิชาการและนักปฏิบัติการระดับแนวหน้าของประเทศ (ดูจุดเด่นของหลักสูตรประกอบ) จากความพร้อมและความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ในข้างต้น ผมเชื่อว่าหลักสูตรนี้สามารถสร้างนักวิจัยเชิงวิชาการและเชิงประยุกต์ชั้นสูงด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับแนวหน้าและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติได้

UploadImage

 

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน + ธุรกิจระหว่างประเทศ

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน + การตลาดดิจิทัล

SHOWCASE

ศิษย์เก่า

  ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง 1. ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย 2. นายกสมาคมนายจ้างผู้จําหน่ายอุปกรณ์อะไหล่ยนต์ 3. ทีปรึกษากรรมการบริหารสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย 4. รองประธานสภาองค์การนายจ้างไทยสากล 5. คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพัฒนาธุรกิจแห  
กรรมการบริหาร บริษัท ชัยสุวรรณ ซัพพลาย จํากัด และ ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
คุณยู เจียรยืนยงพงศ์ (ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย)
  #SPU_Logisticsสร้างบัณฑิตสู่ภาคอุตสาหกรรม #LSC_SPU #LogisticsSPU   
วิศวกรระบบอาวุโส บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด มหาชน
นาย คำนวณจัด ราชรองเมือง
ประธานกรรมการ บริษัท ยูนิโฟล์เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
พัทชรัตน์ เขตประเสริฐกุล ประธานกรรมการ บริษัท ยูนิโฟล์เอ็นจิเนียริ่ง
ตัวแทนจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ บริษัท สตาร์แฟชั่น จำกัด
ธวัชชัย สุทธิจันทร์นภา
Operation Development & Quality Improvement Manager
ภัทราวุธ แสนเลิศ
General and Sales Manager บริษัท Idea Ad จำกัด
ภวัต อภิเดชาไชย
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
สมศักดิ์ ศิระไพบูลย์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ (Supply Chain)
คุณ สุภาวดี ปินเครือ
กรรมการผู้จัดการ บริษัทดับเบิ้ล เอส รีเพอร์เฟค จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสริมสุขนิยม จำกัด
คุณ ธัญญรัศม์ รัตนสิทธิ์ภักดี
Operation development & Quality improvement Manager บริษัท MS Northstar logistics thailand จำกัด
คุณ ภัทราวุธ แสนเลิศ
General Manager MIS / Warehouse and Administration บริษท Star Fashion (2551) Co.,Ltd.จำกัด
ธวัชชัย สุทธิจันทร์นภา
Sales manager Idea AD Co ., LTD
ภวัต อภิเดชาไชย
ประธานกรรมการ บริษัท ยูนิโฟลเอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
พัทชรัตน์ เขตประเสริฐกุล ( คุณก็อต )
Group Executive Officer เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บมจ.สหวิริยาสตีล อินดัสตรี กรรมการบริหาร บมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย บจ.เหล็กแผ่นเคลือบไทย บจ.ท่าเรือประจว
สมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์ ( คุณศักดิ์ )

เครือข่าย

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง