วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ระหว่างศึกษามีการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร อาทิ การเสริมสร้างความเข้าใจแบบบูรณาการด้วยเกมส์ด้านโลจิสติกส์ การอบรมเสริมความรู้ใหม่ๆ โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญชั้นนำ สาขาวิชาได้ทำการแบ่งกลุ่มวิชาเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญให้เกิดขึ้นกับนักศึกษามากยิ่งขึ้น ได้แก่ 1. กลุ่มวิชาการขนส่ง 2. กลุ่มวิชาคลังสินค้า ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

NEWS & ACTIVITY

SPU NEWS

คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จับ...

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ...

เปิดมุมมอง! เด็กธุรกิจการบิน ...

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีป...

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับคณะทำงานบริการวิชาการสู่สังคม ...

ม.ศรีปทุม จัดงานเฉลิมฉลองตรุษจีน ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานเฉลิมฉลองตรุษจีน SPU Chinese ...

SPU GAMEs#21 The Power...

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ...

ฝ่ากลยุทธ์ Tech Hardware บริษัทอันดับ ...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นสาขาที่ขาดแคลนของชาติในปัจจุบัน และกองทุนเงินให้กู้ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) พร้อมให้กู้ในปีการศึกษา 2551 สำหรับนักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพราะรัฐได้เล็งเห็นว่าการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นสายงานที่จะมีความสำคัญต่อการแข่งขันในอนาคต ช่วยให้ประเทศชาติเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพของศาสตร์เชิงวิชาการต่างๆ เข้าด้วยกัน ทำให้เกิดการเชื่อมโยงของธุรกิจ และสร้างให้บุคลากรเกิดแนวคิดเชิงระบบ กล่าวคือ ไม่ได้พิจารณาเพียงแค่แผนก หรือหน่วยงาน หรือองค์กรหนึ่งเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาทั่วทั้งองค์กร ไปตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจในทุกๆ ส่วน และต้องคำนึงถึงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ด้วย (ตั่งแต่เริ่มผลิตสินค้า จนถึงสินค้าหมดอายุ และการทำลายสินค้า) ส่งผลให้เกิดผลลัพทธ์ทางด้าน ต้นทุน เวลาที่เหมาะสมและคุณภาพของสินค้าที่ลูกค้าต้องการ

จุดเด่น

จุดเด่น ของสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม คือ "สร้างความเชี่ยวชาญในงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน" นักศึกษาจะได้เรียนรู้การวางแผนการขนส่ง การจัดเก็บและควบคุมสินค้า การจัดซื้อจัดหา การจัดการศูนย์กระจายสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การส่งมอบสินค้า การติดต่อทำธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเรียนกับมืออาชีพในวงการ มีทัศนศึกษาดูงานและปฏิบัติงานกับสถานประกอบการชั้นนำก่อนสำเร็จการศึกษา

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ  
- นักวางแผนและควบคุมการขนส่ง  
- นักวางแผนและควบคุมการกระจายสินค้า  
- นักวางแผนและควบคุมการจัดซื้อ  
- ผู้ให้บริการด้าน Freight Forwarder  
- ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์  
- ผู้บริหารขนส่ง  
- ผู้บริหารคลังสินค้า  
- ตัวแทนขนส่งสินค้าทางบก ทะเล และอากาศ
- นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
- นักวางแผนวัตถุดิบ การผลิต หรือการกระจายสินค้า
- นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ
- นักวิจัย/นักวิชาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
- นักวิจัย/นักวิชาการด้านการจัดการการปฏิบัติการ
- อาจารย์หรือนักวิชาการประจำสถาบันต่าง ๆ
- เจ้าของกิจการและผู้ประกอบอาชีพอิสระทางธุรกิจ
- ผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนในระดับสูง
- นักวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ หรือ นักวิจัยอิสระ
- ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ให้แก่บริษัทเอกชนและหน่วยงานของรัฐ
- ฯลฯ
 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

การแข่งขันทางธุรกิจในยุคแห่งโลกาภิวัฒน์และการเค้าเสรีในปัจจุบันมิใช่เป็นเพียงการแข่งขันระหว่างองค์กรต่อองค์กรแบบดั้งเดิมเท่านั้น หากแต่เป็นการแข่งขันระหว่างซัพพลายเชนกับซัพพลายเชนที่ไม่เพียงแต่องค์กรเองจะต้องเข้มแข็งเท่านั้น แต่ลูกค้าและซัพพลายเออร์ทั้งหมดในซัพพลายเชนขององค์กรจะต้องเข้มแข็งด้วยจึงจะสามารถสร้างความสามารถในการแข่งขันในระดับสูงสุดให้กับซัพพลายเชนของตนได้ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนจึงเป็นโจทย์สำหรับบุคคลากรและองค์กรสมัยใหม่ที่ต้องการความโดดเด่นเป็นผู้นำในแวดวงธุรกิจของตน เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจดังกล่าว หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ออกแบบกระบวนการและสื่อการเรียนการสอนที่ล้ำสมัย มีระบบการวัดผลการเรียนด้วยผลงานที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ และบริหารหลักสูตรโดยนักวิชาการและนักปฏิบัติการระดับแนวหน้าของประเทศ (ดูจุดเด่นของหลักสูตรประกอบ) จากความพร้อมและความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ในข้างต้น ผมเชื่อว่าหลักสูตรนี้สามารถดึงศักยภาพสูงสุดของนักศึกษาทั้งในด้านความรู้เชิงวิชาการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในสถานประกอบการ ให้เป็นผู้นำในการจัดการซัพพลายเชนที่ “คิดเป็น ทำเป็น พรีเซนต์ได้” อย่างโดดเด่นในแวดวงวิชาชีพของตน​ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

จากความตื่นตัวและเติบโตด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทั่วโลกในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา ทำให้ประเทศไทยมีความต้องการองค์ความรู้ใหม่ๆ ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงประยุกต์ชั้นสูงในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อสร้างความเหนือชั้นในการแข่งขันในระดับนานาชาติให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน และแนวโน้มความต้องการดังกล่าวจะทวีความสำคัญยิ่งขึ้นในอนาคต เพื่อตอบสนองความต้องการในระดับชาติดังกล่าว หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงออกแบบกระบวนการและสื่อการเรียนการสอนที่ล้ำสมัย มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานเฉพาะทางที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและให้คำปรึกษาแนะนำในการปรับปรุงระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เช่น สถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน มีระบบการวัดผลการเรียนด้วยผลงานที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ และบริหารหลักสูตรโดยนักวิชาการและนักปฏิบัติการระดับแนวหน้าของประเทศ (ดูจุดเด่นของหลักสูตรประกอบ) จากความพร้อมและความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ในข้างต้น ผมเชื่อว่าหลักสูตรนี้สามารถสร้างนักวิจัยเชิงวิชาการและเชิงประยุกต์ชั้นสูงด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับแนวหน้าและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติได้ 

ศิษย์เก่า

  ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง 1. ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย 2. นายกสมาคมนายจ้างผู้จําหน่ายอุปกรณ์อะไหล่ยนต์ 3. ทีปรึกษากรรมการบริหารสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย 4. รองประธานสภาองค์การนายจ้างไทยสากล 5. คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพัฒนาธุรกิจแห  
กรรมการบริหาร บริษัท ชัยสุวรรณ ซัพพลาย จํากัด และ ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
คุณยู เจียรยืนยงพงศ์ (ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย)
  #SPU_Logisticsสร้างบัณฑิตสู่ภาคอุตสาหกรรม #LSC_SPU #LogisticsSPU   
วิศวกรระบบอาวุโส บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด มหาชน
นาย คำนวณจัด ราชรองเมือง
ประธานกรรมการ บริษัท ยูนิโฟล์เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
พัทชรัตน์ เขตประเสริฐกุล ประธานกรรมการ บริษัท ยูนิโฟล์เอ็นจิเนียริ่ง
ตัวแทนจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ บริษัท สตาร์แฟชั่น จำกัด
ธวัชชัย สุทธิจันทร์นภา
Operation Development & Quality Improvement Manager
ภัทราวุธ แสนเลิศ
General and Sales Manager บริษัท Idea Ad จำกัด
ภวัต อภิเดชาไชย
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
สมศักดิ์ ศิระไพบูลย์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ (Supply Chain)
คุณ สุภาวดี ปินเครือ
กรรมการผู้จัดการ บริษัทดับเบิ้ล เอส รีเพอร์เฟค จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสริมสุขนิยม จำกัด
คุณ ธัญญรัศม์ รัตนสิทธิ์ภักดี
Operation development & Quality improvement Manager บริษัท MS Northstar logistics thailand จำกัด
คุณ ภัทราวุธ แสนเลิศ
General Manager MIS / Warehouse and Administration บริษท Star Fashion (2551) Co.,Ltd.จำกัด
ธวัชชัย สุทธิจันทร์นภา
Sales manager Idea AD Co ., LTD
ภวัต อภิเดชาไชย
ประธานกรรมการ บริษัท ยูนิโฟลเอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
พัทชรัตน์ เขตประเสริฐกุล ( คุณก็อต )
Group Executive Officer เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บมจ.สหวิริยาสตีล อินดัสตรี กรรมการบริหาร บมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย บจ.เหล็กแผ่นเคลือบไทย บจ.ท่าเรือประจว
สมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์ ( คุณศักดิ์ )

เครือข่าย

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง