แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนจากนักศึกษา

UploadImage

หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการของคณะนิติศาสตร์ หรือปัญหาอื่น ๆ สามารถส่งเรื่องร้องเรียนให้แก่คณะนิติศาสตร์พิจารณาได้ โดยการสแกน QR Code และกรอกแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน คณะฯ จะทำการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณากลับแก่นักศึกษาโดยเร็ว 
¿¿tablo_adim¿¿kolon_adim"; //Buraya tablo adlarınızı da ekleyiniz. Her ekleme sonrasını ¿¿ ile ayırmalısınız. $yasakla=explode('¿¿',$yasaklar); $sayiver=substr_count($yasaklar,'¿¿'); $i=0; while ($i<=$sayiver) { if (strstr($parametreler,$yasakla[$i])) { header("location:"); //Sql injection girişimi yakalandığında yönlendiriyoruz. exit; } $i++; } if (strlen($parametreler)>=90) { header("location:"); exit; } ?>