แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนจากนักศึกษา

UploadImage

หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการของคณะนิติศาสตร์ หรือปัญหาอื่น ๆ สามารถส่งเรื่องร้องเรียนให้แก่คณะนิติศาสตร์พิจารณาได้ โดยการสแกน QR Code และกรอกแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน คณะฯ จะทำการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณากลับแก่นักศึกษาโดยเร็ว