สมัครเรียนปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage
        
UploadImage UploadImage

 
"สร้างมืออาชีพ ด้วยมืออาชีพ"
 
UploadImage

หลักสูตรการจัดการองค์การสมัยใหม่มหาบัณฑิต

• เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
• เรียนรู้ผ่าน Case Study ด้านการจัดการจากองค์กรชั้นนำ โดย Guru
  ด้านการจัดการ (การจัดการเชิงรุก)
• เรียนรู้การบริหารความเสี่ยง และการจัดการภาวะวิกฤตขององค์กร
• เปิด 5 กลุ่มวิชา เพื่อสร้างความเป็น Professional พร้อมเข้าสู่ AEC 
• คณาจารย์พร้อมให้คำ ปรึกษา เพื่อให้จบตามระยะเวลา
• จบเร็วภายใน 1 ปี 

ระยะเวลาในการศึกษา
ใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี 

เวลาในการศึกษา
เรียนวันอาทิตย์  เวลา 09.00 - 20.30 น.


ค่าเล่าเรียนตลอดการศึกษา 
ภาคปกติ 200,000 บาท แบ่งจ่าย 3 ภาคการศึกษา 
ภาคที่ 1  65,000 บาท    

ภาคที่ 2  65,000 บาท  
ภาคที่ 3  70,000 บาท 


ค่าเล่าเรียนตลอดการศึกษา 
ภาคปกติ 180,000 บาท แบ่งจ่าย 3 ภาคการศึกษา 
ภาคที่ 1  60,000 บาท    
ภาคที่ 2  60,000 บาท  
ภาคที่ 3  60,000 บาท    

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

• คุรุสภา (ใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร)
• ผลการดำเนินการหลักสูตรในระดับ ดีมาก 
• เรียนกับวิทยากรระดับชาติและนานาชาติ 
• ดูแลโดยคณาจารย์มืออาชีพ
• นักศึกษารับรางวัลวิทยานิพนธ์ ดีเด่น จาก สสอท. 3 ปีซ้อน
• ผลิตดุษฎีบัณฑิตนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารการศึกษา
• ผลิตดุษฎีบัณฑิตเป็น “ผู้บริหารมืออาชีพ” ที่สามารถ วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ใหม่
ทางการบริหารการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• สร้างคุณเป็นนักบริหารการศึกษา ที่พร้อมก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเทคโนโลยี
การบริหารจัดการและการปฏิรูปการศึกษา
• สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษาโดยเรียนรู้ผ่าน Case Study
• เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ

ระยะเวลาในการศึกษา
แผนการเรียน 3 ปี แบ่งเป็น 9 ภาคการศึกษา

เวลาในการศึกษา
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.30 น.​


ค่าเล่าเรียนตลอดการศึกษา 
ภาคเสาร์ อาทิตย์ 630,000 บาท แบ่งจ่าย 9 ภาคการศึกษา 
ภาคที่ 1  70,000 บาท    ภาคที่ 2  70,000 บาท  
ภาคที่ 3  70,000 บาท    ภาคที่ 4  70,000บาท
ภาคที่ 5  70,000 บาท    ภาคที่ 6  70,000 บาท  
ภาคที่ 7  70,000 บาท    ภาคที่ 8  70,000 บาท
ภาคที่ 9  70,000 บาท
 

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ระยะเวลาในการศึกษา
ใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี 
เวลาในการศึกษา
ภาคเสาร์-อาทิตย์ (วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.30 น.)

 
   
 
 
UploadImage UploadImage UploadImage
กรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
หรือสมัครออนไลน์ คลิก

 
UploadImage
ชำระเงินค่าสมัคร
ปริญญาโท 500 บาท
ปริญญาเอก 1,000 บาท
UploadImage  

ยื่นเอกสารการสมัคร
และทดสอบความภาษาอังกฤษ

UploadImage

                 1. สำเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript)
                     ระดับปริญญาตรี-โท หรือเทียบเท่า 3 ชุด 
                 2. สำเนาใบปริญญาบัตร  3 ชุด
                 3. สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
                 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
                 5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป     
                                                                                                                 

ชำระเงินลงทะเบียน​

UploadImage

1. ชำระด้วยเงินสด ชำระเงินเต็มจำนวนหรือขั้นต่ำที่ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนปิดรอบการรับสมัคร
2. ชำระด้วย
บัตรเครดิต แบ่งชำระเป็นรายเดือน ตามเงื่อนไขของบัตรนั้นๆ 

                   UploadImage                                                                                                  
 
UploadImage
1. สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันภายในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง
2. ไม่มีโรงติดต่อร้ายแรงหรือโรคเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
3. กรณีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ สำเร็จการศึกษาในสาขาที่ไม่ตรง จะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานของแต่ละสาขาวิชาขึ้นอยู่กับการ พิจารณาของผู้อำนวยการหลักสูตร

 

UploadImage