สมัครเรียนปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage
        
UploadImage UploadImage

 
"สร้างมืออาชีพ ด้วยมืออาชีพ"
 
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

• เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
• เพิ่มทักษะในการเขียนแผนธุรกิจ การวิจัย เพื่อไปต่อยอดและพัฒนาธุรกิจ
• เปิด 6 กลุ่มวิชา เพื่อสร้างความเป็น Professional พร้อมเข้าสู่ AEC
• คณาจารย์พร้อมให้คําปรึกษา เพื่อให้จบตามระยะเวลา
• จบเร็วภายใน 1 ปี 4 เดือน (ตามหลักสูตร)
• มีการศึกษาดูงานต่างประเทศ

ระยะเวลาในการศึกษา
ใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี 4 เดือน โดยแบ่งเป็น 4 ภาคการศึกษา

เวลาในการศึกษา
ภาคปกติ (จันทร์ - ศุกร์ สัปดาห์ละ 4 วัน เวลา 13.00 - 16.00 น.)
ภาคเสาร์-อาทิตย์ (วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.30 น.)

ค่าเล่าเรียนตลอดการศึกษา 
ภาคเสาร์-อาทิตย์  200,000 บาท แบ่งจ่าย 4 ภาคการศึกษา 
ภาคที่ 1  50,000 บาท    

ภาคที่ 2  50,000 บาท 
ภาคที่ 3  50,000 บาท    
ภาคที่ 4  50,000 บาท

ค่าเล่าเรียนตลอดการศึกษา 
ภาคปกติ 180,000 บาท แบ่งจ่าย 4 ภาคการศึกษา 
ภาคที่ 1  45,000 บาท    
ภาคที่ 2  45,000 บาท  
ภาคที่ 3  45,000 บาท    
ภาคที่ 4  45,000 บาท

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

• ผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในสหวิทยาการ
ของการบริหารธุรกิจ
• ผลิตนักวิจัยคุณภาพทางการบริหารธุรกิจที่มีความชำ นาญและสามารถนำ ข้อค้นพบ
จากงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
• เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
• เพิ่มทักษะในการเขียนแผนธุรกิจ การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรม เพื่อไปต่อยอดและพัฒนาธุรกิจ
• เปิด 9 กลุ่มวิชา เพื่อสร้างความเป็น Professional
• มีการศึกษาดูงานต่างประเทศ
• คณาจารย์พร้อมให้คำ ปรึกษา เพื่อให้จบตามระยะเวลา 

ระยะเวลาในการศึกษา
แผนการเรียน 3 ปี แบ่งเป็น 9 ภาคการศึกษา

เวลาในการศึกษา
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น.


ค่าเล่าเรียนตลอดการศึกษา 
ภาคเสาร์ อาทิตย์ 630,000 บาท แบ่งจ่าย 9 ภาคการศึกษา 
ภาคที่ 1  70,000 บาท    ภาคที่ 2  70,000 บาท  
ภาคที่ 3  70,000 บาท    ภาคที่ 4  70,000บาท
ภาคที่ 5  70,000 บาท    ภาคที่ 6  70,000 บาท  
ภาคที่ 7  70,000 บาท    ภาคที่ 8  70,000บาท
ภาคที่ 9 70,000บาท
UploadImage UploadImage

หลักสูตรการจัดการองค์การสมัยใหม่มหาบัณฑิต

• เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
• เรียนรู้ผ่าน Case Study ด้านการจัดการจากองค์กรชั้นนำ โดย Guru
  ด้านการจัดการ (การจัดการเชิงรุก)
• เรียนรู้การบริหารความเสี่ยง และการจัดการภาวะวิกฤตขององค์กร
• เปิด 9 กลุ่มวิชา เพื่อสร้างความเป็น Professional พร้อมเข้าสู่ AEC 
• คณาจารย์พร้อมให้คำ ปรึกษา เพื่อให้จบตามระยะเวลา
• จบเร็วภายใน 1 ปี (3 ภาคการศึกษา)

ระยะเวลาในการศึกษา
ใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา

เวลาในการศึกษา
เรียนวันอาทิตย์  เวลา 09.00 - 20.30 น.


ค่าเล่าเรียนตลอดการศึกษา 
ภาคปกติ 200,000 บาท แบ่งจ่าย 3 ภาคการศึกษา 
ภาคที่ 1  70,000 บาท    

ภาคที่ 2  65,000 บาท  
ภาคที่ 3  65,000 บาท 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

• คุรุสภา (ใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร)
• ผลการดำเนินการหลักสูตรในระดับ ดีมาก 
• เรียนกับวิทยากรระดับชาติและนานาชาติ 
• ดูแลโดยคณาจารย์มืออาชีพ
• นักศึกษารับรางวัลวิทยานิพนธ์ ดีเด่น จาก สสอท. 3 ปีซ้อน
• ผลิตดุษฎีบัณฑิตนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารการศึกษา
• ผลิตดุษฎีบัณฑิตเป็น “ผู้บริหารมืออาชีพ” ที่สามารถ วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ใหม่
ทางการบริหารการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• สร้างคุณเป็นนักบริหารการศึกษา ที่พร้อมก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเทคโนโลยี
การบริหารจัดการและการปฏิรูปการศึกษา
• สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษาโดยเรียนรู้ผ่าน Case Study
• เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
• มีการศึกษาดูงานต่างประเทศ

ระยะเวลาในการศึกษา
แผนการเรียน 3 ปี แบ่งเป็น 9 ภาคการศึกษา

เวลาในการศึกษา
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.30 น.​

ค่าเล่าเรียนตลอดการศึกษา 
ภาคเสาร์ อาทิตย์ 630,000 บาท แบ่งจ่าย 9 ภาคการศึกษา 
ภาคที่ 1  70,000 บาท    ภาคที่ 2  70,000 บาท  
ภาคที่ 3  70,000 บาท    ภาคที่ 4  70,000บาท
ภาคที่ 5  70,000 บาท    ภาคที่ 6  70,000 บาท  
ภาคที่ 7  70,000 บาท    ภาคที่ 8  70,000 บาท
ภาคที่ 9  70,000 บาท
 

UploadImage UploadImage

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

• สอนโดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์ชั้นนำ ของประเทศ
• เนื้อหาการสอนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน
• เน้นการเป็นผู้บริหารที่ทันสมัย เข้าใจโลก และรู้จริงในโลกปฎิบัติ
• สารนิพนธ์รายบุคคล ประกันคุณภาพ ความสามารถที่เป็นที่ยอมรับหลังเรียนจบการศึกษา
• จบเร็วภายใน 1 ปี (3 ภาคการศึกษา)
• มีการศึกษาดูงานต่างประเทศ

ระยะเวลาในการศึกษา
ใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี โดยแบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา

เวลาในการศึกษา
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.30 น.


ค่าเล่าเรียนตลอดการศึกษา 
ภาคปกติ 180,000 บาท แบ่งจ่าย 3 ภาคการศึกษา 
ภาคที่ 1  60,000 บาท    

ภาคที่ 2  60,000 บาท  
ภาคที่ 3  60,000 บาท    

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์

• สร้างนักวิชาการนักคิดนักเขียนและนักวิจัยในระดับสูงของประเทศ
• มีความรอบรู้ระดับสูงทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
• สอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ของประเทศ
• วางแผนการศึกษาให้สามารถจบภายในระยะเวลาที่กำ หนด
• มีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด
• เตรียมความพร้อมให้สามารถทำ วิทยานิพนธ์ได้ทันทีภายหลังจบ Coursework
• มีโครงการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ 


ระยะเวลาในการศึกษา
แผนการเรียน 3 ปี แบ่งเป็น 9 ภาคการศึกษา

เวลาในการศึกษา 
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น.


ค่าเล่าเรียนตลอดการศึกษา 
ภาคเสาร์ อาทิตย์ 630,000 บาท แบ่งจ่าย 9 ภาคการศึกษา 
ภาคที่ 1  70,000 บาท    ภาคที่ 2  70,000 บาท  
ภาคที่ 3  70,000 บาท    ภาคที่ 4  70,000บาท
ภาคที่ 5  70,000 บาท    ภาคที่ 6  70,000 บาท  
ภาคที่ 7  70,000 บาท    ภาคที่ 8  70,000 บาท
ภาคที่ 9 70,000บาท

   
 
 
UploadImage UploadImage UploadImage
กรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
หรือสมัครออนไลน์ คลิก

 
UploadImage
ชำระเงินค่าสมัคร
ปริญญาโท 500 บาท
ปริญญาเอก 1,000 บาท
UploadImage  

ยื่นเอกสารการสมัคร
และทดสอบความภาษาอังกฤษ

UploadImage

                 1. สำเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript)
                     ระดับปริญญาตรี-โท หรือเทียบเท่า 3 ชุด 
                 2. สำเนาใบปริญญาบัตร  3 ชุด
                 3. สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
                 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
                 5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป     
                                                                                                                 

ชำระเงินลงทะเบียน​

UploadImage

1. ชำระด้วยเงินสด ชำระเงินเต็มจำนวนหรือขั้นต่ำที่ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนปิดรอบการรับสมัคร
2. ชำระด้วย
บัตรเครดิต แบ่งชำระเป็นรายเดือน ตามเงื่อนไขของบัตรนั้นๆ 

                   UploadImage                                                                                                  
 
UploadImage
1. สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันภายในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง
2. ไม่มีโรงติดต่อร้ายแรงหรือโรคเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
3. กรณีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ สำเร็จการศึกษาในสาขาที่ไม่ตรง จะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานของแต่ละสาขาวิชาขึ้นอยู่กับการ พิจารณาของผู้อำนวยการหลักสูตร

 

UploadImage