คณะบัญชี

นักบัญชียุคดิจิทัล “เก่งภาษา เก่งภาษี เก่งไอที มีจรรยาบรรณ เป็นนักบัญชีและนักธุรกิจมืออาชีพ” คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดิมจัดการเรียนการสอนเป็นสาขาวิชา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ในปีการศึกษา 2532 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ตระหนักถึงความสำคัญในวิชาชีพบัญชี จึงมีมติสถาปนาสาขาวิชาการบัญชีเป็นคณะๆ หนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีปทุมนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2532 เป็นต้นมา คณะเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

NEWS & ACTIVITY

SPU NEWS

ชวนชม ละครเวที จดหมายป...

ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมชมผลงานสร้างสรรค์ของ สาขาสื่อสารการแสดง ...

บทความ : พาไป! ทำความรู้จัก ...

สาระดีๆมีมาฝากกันเป็นประจำ สำหรับสัปดาห์นี้ จะพามาทำความรู้จักกับ ...

บริการวิชาการ! อาจารย์สาขาดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ...

อาจารย์สุเมธ สันติกุล อาจารย์สาขาวิชาดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ...

คณะบัญชี SPU ถ่ายทอดความรู้ออนไลน์ ...

อาจารย์จิตรลดา วิวัฒน์เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การบัญชีมืออาชีพ ...

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ ...

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ...

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ...

5 ธันวาคม 2564 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

การบัญชี (ภาคปกติ 3 ปี)

คณะบัญชี จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย โดยมุ่งสร้างผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการภาษีอากร สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถในการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ได้ มีความสามารถในการวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน เพื่อช่วยให้ข้อมูลในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะบัญชีได้มุ่งเน้นในการที่จะจัดให้มีการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพสาขาการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่การยอมรับกันโดยทั่วไปทั้งในระดับประเทศและระดับสากล นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตของคณะ ยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้

การบัญชี เทียบโอน ปวส. (ภาคปกติ 1 ปี 6 เดือน , วันอาทิตย์ 1 ปี 8 เดือน)

คณะบัญชี จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย โดยมุ่งสร้างผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการภาษีอากร สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถในการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ได้ มีความสามารถในการวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน เพื่อช่วยให้ข้อมูลในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์

จุดเด่น

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะบัญชีได้มุ่งเน้นในการที่จะจัดให้มีการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพสาขาการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่การยอมรับกันโดยทั่วไปทั้งในระดับประเทศและระดับสากล นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตของคณะ ยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้

บัญชีมหาบัณฑิต (M. Acc) 1 ปี

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีวัตถุประสงค์ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้บริหารทางด้านบัญชี นักวิชาการด้านบัญชี และนักวิจัยที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
- เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพการบัญชีขั้นสูงและมีความสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและทำการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
- เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความพร้อมที่จะสามารถปฎิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารระดับสูงได้อย่างมืออาชีพ รวมถึงการเป็นผู้ที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพอย่างแน่วแน่ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีส่วนร่วมในการสร้างเศรษฐกิจของชาติให้มีความแข็งแกร่งและเจริญก้าวหน้าสืบไป
- เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นการช่วยในการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพการงานให้แก่ผู้ศึกษา
- เพื่อสนองนโยบายของรัฐในการมีส่วนร่วมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสังคมและประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นในการที่จะสร้างผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงานและสู่สังคม

- สร้างผู้บริหารระดับสูงทางด้านการบัญชีและการเงินให้องค์กร
- มีคณาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละวิชา จาคภาครัฐ เอกชน สถาบัน และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆ
- มีการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ
- นักบัญชีที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ สามารถนำมาเก็บชั่วโมงในการสะสมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (Continuing Professional Development : CPD)
- ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและต้องการศึกษาปริญญาที่ 2 สามารถเทียบโอนได้ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นๆ ที่ไม่จบปริญญาตรีทางบัญชีสามารถเข้าศึกษาต่อได้
- ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี เรียน เสาร์ - อาทิตย์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (Ph.D. Accountancy) 3 ปี

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีวัตถุประสงค์มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้บริหารทางด้านบัญชี นักวิชาการด้านบัญชี และนักวิจัยที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีความเป็นผู้นำ ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการนำความรู้ด้านบัญชีไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมืออาชีพ
- มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ในเชิงลึกในระดับประเทศและนานาชาติ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการบัญชีให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด
- มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการบริหารบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
- มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพบัญชี และสามารถใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการด้านบัญชีจนทำให้องค์กรมีผลดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
- มีความรู้และทักษะในการทำวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับการบัญชี การสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมทางด้านการบัญชี ตลอดจนสามารถนำผลการวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและหน่วยงานที่รับผิดชอบได้

จุดเด่น

- สร้างนักวิชาการ นักวิจัย และผู้บริหารระดับสูง ที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ สามารถสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาองค์กรและประเทศ
- มีคณาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในแต่ละรายวิชาจากภาครัฐ เอกชน สถาบันและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆ
- มีคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดระหว่างจัดทำวิทยานิพนธ์
- นักบัญชีที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี สามารถนับชั่วโมงในการสะสมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (Continuing Professional Development : CPD)
- รับทั้งผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทบัญชีหรือเทียบเท่า และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

ศิษย์เก่า

นายภาสวุฒิ มารุ่งเรือง (CPA) , Credit Controllor H&F Shows ZThailandX Co, Ltd
ร้อยโท จตุรงค์ เอฬกินฑะ (CPA) , กรรมการบริหาร บริษัท เจแอนด์เค การบัญชีและภาษีอากร จำกัด
ร้อยเอกจีระ จันทร์ชาวนา (CPA,TA) นายทหารการเงิน โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี
นางสาวอทิรา โสตโยม (CPA) , นักบัญชีชำนาญการพิเศษกลุ่มงานประมวลบัญชีแผ่นดิน กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ร้อยโทหญิง ดุษณีย์ สิกพันธ์ (CPA) , นายทหารสัญญาบัตรกองบัญชี ประจำแผนกเงินนอกงบประมาณ กรมการเงินทหารบก
นางสาวหนึ่งฤทัย รุ่งเรือง (TA) , บริษัท โปรแท็กซ์ แอคเคานท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, ผู้อำนวยการอาวุโสสายสนับสนุน 2
นางเพ็ญศรี เดชติงเอง : CFO บริษัทมหาชน และผู้บริหารกลุ่มพรีเมียร์
คุณชุณหพร สมิตสุวรรณ South East Asia CFO, GEA Refrigeration (Thailand) Co., Ltd.
นางสาวนงนภัส ใจจร (CPIAT) , ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ดร.อิสริยา พรหมสงฆ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด
นายวีระวัส ภิรมย์ไทย Senior Finance Officer Yokogana (Thailand) Ltd.
นางสาวลัดดาวัลย์ ยอดบัว ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท จอมธกล จำกัด
นางสาวรัชนี บินยาเซ็น ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท แอฟโซลูเทคซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นางสาวปราณฤาทัย บุญเพ็ง ผู้จัดการฝ่าย บัญชี/การเงิน WMI Group และ Internal Audit
ร้อยเอก ฐิติธร ผิวทองงาม นายทหารฝ่ายการเงิน กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 1
นางสาวณฐภัทร หงษ์พงษ์ นักบัญชี 6 ฝ่ายวิชาการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
นายสุรเดช เล็กแจ้ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนา 2515 จำกัด, ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี
นายฉัตรดนัย เฟื่องทรัพย์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
นายภากร บุญมาก ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
นายธวัชชัย เพชรสุริยา นักบริหารบัญชีและต้นทุน บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
ดร.พงษ์ศักดิ์ ด้วงทา ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน/ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนภาษา พี แอล ซี
นางสาวมาธวี นิลสอน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธาราทรัพย์ ออโต้กิจ จำกัด
นางสาวพัชรินทร์ พลูกไบล์ เจ้าของธุรกิจสปา ณ เมือง Ziegen ประเทศ Germany
นางสาวศชามน กาละ officer I purchasing & Asset บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสุปราณี วัฒนานนท์ Senior Manager Accounting บริษัท สามารถ ดิจิทัล จำกัด (มหาชน)
ร้อยตำรวจโทหญิง จารุวรรณ ค่าเจริญ รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ สังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี
นางสาวสิรินธร เมืองแสน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและบริหาร บจ.มอสดอร์เฟอร์(ประเทศไทย)
ดร.ดารารัตน์ โพธิ์ประจักษ์ ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ดร.สุกฤษตา พุ่มแก้ว หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ดร.ธารทิพย์ สีตาล วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์
คุณอนุนุช วรรณสุทธิ์ (TA) รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีโรงงาน บริษัท มิตซูบิชิมอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
ดร.อุภาวดี เนื่องวรรณะ Executive Director บริษัท มาสเตอร์ แปลน 101 จำกัด, Managing Director บริษัท แมทอินคอน จำกัด
นางสาวปัทมา หอมคง Finance and Accounting Manager บริษัท เพอร์เฟคเฮลธแคร์แอนด์เช็คอัพ จำกัด
นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นางสาวสุนิสา ชนประเสริฐ บัญชีอาวุโส บริษัท กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
นางวราพร ดอกเทียน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด
นายมัยฤทธิ์ ทองส่งโสม ตรวจสอบภายใน บริษัท โอสถสภา จำกัด
นางสาวธรารินทร์ ใจเอื้อพลสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท แก้วจิรภัทร การบัญชี จำกัด
นางสาวณฐมน พิจิตรไพรวัลย์ ผู้จัดการบัญชีฝ่ายบัญชี บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ดร.สราวุธ ดวงจันทร์ รองผู้จัดการกลุ่มสินเชื่อและบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด
นางสาวเสาวลักษณ์ กิ่มสร้าง เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท ปริญสิริ จำกัด(มหาชน)
นางสาวรัตติยา วงศรีลา นักวิชาการเงินและบัญชี กรมศุลกากร
จ่าสิบโทหญิง ณัฐชา ผลพัฒน์ เสมียนการเงิน กองบัญชาการกองทัพไทย
ร้อยตำรวจเอกหญิง อรุณลักษณ์ ฤทธิเดช รองสารวัตร ฝ่ายอำนวยการ 7 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
นายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ
นายมารุต ปรียากร นักบัญชีชำนาญการ รักษาการตำแหน่งนักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
พันจ่าอากาศเอกหญิง อรไท ดอกไม้ เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจ กองตรวจที่ 1 สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ
คุณนพภาพร อภิวัฒนกุล กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารด้านการเงิน บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
คุณพิรญาณ์ พิริยะมานนท์ หัวหน้างานใบสำคัญจ่าย ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
นางสาวอัมรา เพียรบูชา นักวิชาการการเงินและบัญชี สำนักงานแพทย์ กรมยุทธบริการทหาร
นางสาวสุณิสา โกฎวิเชียร เจ้าหน้าที่ระดับ 6 ปฏิบัติงานปฏิบัติการสินเชื่อ (CAO) สาขาชุมพร ธนาคารพัฒนาสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
นางสาวอรอนงค์ คำแหง เจ้าหน้าที่อำนวยบริการ ระดับ 10 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จ่าอากาศเอกหญิง เอมมิกา สังขาว เสมียนการเงิน กองทัพอากาศดอนเมือง กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์
จ่าอากาศโทหญิง พิชชาภา วังคำ เจ้าหน้าที่รายงานการตรวจ กองตรวจสอบที่ ๒ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ
นางสาวชนากานต์ มุจรินทร์ Senior Sale Executive บริษัท Cube SoftTech
นายวัฒนา ศรีชัยอุ๊ด รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด
สิบตำรวจตรีหญิง ธัญชนก ดวงศรี ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธร จังหวัดพังงา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ เช็งเส็ง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คุณกาญจนา ทองดี ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ธนาคารยูโอบีสาขา ธนาคารยูโอบี
คุณกำไล สิงห์ไหว ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ควอลิตี้ เวท โปรดักส์ จำกัด
คุณธัญปภัทร ชัยศรี senior cost controller บริษัท 4เจพร็อพเพอร์ตี (Abloom exclusive service apartment) จำกัด
คุณกนกวรรณ รักนิรันดร์ ผู้แทนการตลาด ฝ่าย สินเชื่อธุรกิจSME ธนาคาร เกียรตินาคิน
คุณจุรีรัตน์ แสนสุข Coordinator บริษัท Neurovision Oy (Finland)
คุณภัทรวดี ไตรปักษ์ Assistant Vice Pressident/Senior Accounting Supervisor บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
คุณเนตรตรา​ บุญเทียร Accounts Executive ebm-papst (Thailand)​ Co., Ltd.
คุณภคภพ หงษ์เกิด Supervisor บริษัท Unilever โซนภาคตะวันออก
คุณทัดดาว หงษ์เกิด เจ้าหน้าที่อำนวยบริการ (CSO 11) ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัสนวนคร
คุณกาญจนา ทองดี ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ธนาคารยูโอบี
นายปรีชา พูลผล เจ้าหน้าที่บัญชี 3 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
คุณธนิดา ปานปุ่มทอง พนักงาน บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
คุณวรารัตน์ วระราโภ นักบัญชี 3 การประปานครหลวง
คุณณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล
นายทิตต์วรงค์​ พู​ลศรี นักวิชาการ​ตรวจสอบ​ภายใน สำนักงานปลัด​กระทรวง​สาธารณสุข
คุณสุริยาพร​ พันธ์​สระคู เจ้าหน้าที่อำนวยบริการ10 ธนาคารกรุงเทพ
นางสาวสุพรรณ​ ช้างน้อย Officer​ Finance​ Invoice​ Contorl​ บริษัท​ สยามแม็คโคร​ จำกัด​ (มหาชน)​ สำนักงานใหญ่
คุณพรทิพย์ นาจำปา Sales Executive บริษัท วีอาร์พี เด็นท์ จำกัด
ร้อยตรีหญิง ชลธิชา ธนามี ประจำแผนก กรมการเงินทหารบก สังกัด กรมการเงินทหารบก
นางสาวสร้อยเพชร ลิสนิ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจนบุรี
คุณสมชาย เลิศสกุลศรี General Manager Finance and Administration Dept. Tenma (Thailand) Co., LTD.
คุณธนัยนันท์ ภัทรวิริยโภคิน ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT), พนักงานอาวุโส-ตรวจสอบ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
ร้อยโท ขวัญชัย ชมศิริ ประจำแผนกกรมการเงินทหารบก
ร้อยโท ภัสณที นุ่มประเสริฐ นายทหารการเงิน กองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ 11
นางสาวประไพรัตน์ แสงแก้ว ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี 2 บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด
นางสาวกุสุมา ลิ่มทอง ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี 2 บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด
คุณสิรวิชญ์ ศรีธงชาติ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
พันตรี วีรยุทธ สุขมาก นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย หน่วยงาน มณฑลทหารบกที่ 13
นางสาวประวีณา เกษศรี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นายเสถียร ฤทธิ์มนตรี เจ้าหน้าที่บัญชีรายได้อาวุโส บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
นางสาวขนิษฐา ชาติบัวใหญ่ Key Account บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณปาวารีวรรณ พิชญ์พิจารณ์ หัวหน้าธุรกิจ สาขาสุโขทัย สายเครือข่ายสาขาภูมิภาค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
คุณปรารถนา ยอดบุนอก Senior Finance office, Ascend group Co.,Ltd
ร้อยเอก ปิยะบุตร ด้วงนุ่ม นายทหารรับจ่ายเงิน แผนกการเงิน ศูนย์การบินทหารบก
นางสาวรุจิรัตน์ ผลพิจิตร์ กรรมการ บริษัท พรีเมี่ยม พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด
นางสาวนาทติญา สุรินทะ หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน บริษัท อินเตอร์ เซ็นเตอร์ แพค (ประเทศไทย) จำกัด
คุณทิพวรรณ​ ประสิทธิ์​นอก Bancassurance Development Executive (BDE) AIA
นางสาวนิตยา ทองสงค์ เจ้าหน้าที่การตลาด ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นางสาวพรธิดา สีคำ ผู้จัดการบัญชีการเงิน(สาขา) บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด
ร้อยเอก ธนพัฒน์ ขันกฤษณ์ นายทหารบัญชี แผนกการเงิน สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก
นางสาวรัตนา มะลิอ่อง กรรมการผู้จัดการบริษัท เวิลด์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์แท็กซ์ จำกัด
ดร.ปิยะณัฐ ถุนพุทธดม ประธานหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นางสาวอรอนงค์ เผือกฉุย ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เมืองไทย โบรกเกอร์ จำกัด
นางสาวอริสสา ชูมีโหมด ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท โรแยลพลัส จำกัด
​คุณนภามาศ พลายงาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีการเงินและสินเชื่อ บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสุนิสา ชนประเสริฐ บัญชีอาวุโส บริษัท กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ว่าที่ร.ต.หญิง วิริยาภรณ์ เย็นวัฒนา Finance & Accounting
ผศ.ดร.ขวัญนรี กล้าปราบโจร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ดร.ปิยาภิศักดิ์ เจียรสุคนธ์ อาจารย์ประจำ สาขาการบัญชี สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยนครพนม
นางสาวนวารา ม่วงจันทร์ งานบัญชี สำนักงานกฎหมายสยามลีกัลป์
นางสาวณัฎฐ์รมณ ศรีสุข ผู้จัดการบัญชีทั่วไป บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด (NaRaya)
นายเอกธนัช โครตมี (TA, CPA) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
​คุณวรินทร์ภรณ์ แก้วนพรัตน์ Regional Finance Manager บริษัท Production Solution Asia Limited
​ร้อยเอกสาธิต นกไม้ (TA) นายทหารฝ่ายการเงินศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 13
คุณสิริพรรณ์ โกมลรัตน์มงคล นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คุณกานต์พลู ทิคำ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทโมนามิ (ประเทศไทย) จำกัด
ร.อ.หญิง กนกกร บริบูรณ์ ประจำแผนก การเงินการบัญชี สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
คุณสุผาวรรณ ศรีมงคล นักวิชาการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลปากตะโก จ.ชุมพร
คุณเพ็ญนภา อมศิริ นักวิชาการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองท่าข้าม จ สุราษฎร์ธานี
คุณนันทิกานต์ พวงบุบผา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ หน่วยงาน เทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี
คุณสุภาวดี ลอยศรี นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลบางวัว จ.ฉะเชิงเทรา
คุณสมคิด พินิจ ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นางสาวภาณะพันธ์ เพ็ชร์ไพศาล พนักงานบริหารงานทั่วไป การรถไฟแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ เอกสะพัง ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ เชื้อเมืองพาน (TA) , อาจารย์ประจำสำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นางสาวกมลชนก สกุลเจริญ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
นายวิชัย เริงรื่น นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
นางสาวกิรวยา ทิษฏิธนาธาร นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
นางสาวปวิตรา บัวคง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน
นางสาวแพรวารี จูมด้วง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน
นางสาวจิตรลดา สีหามาตย์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ
คุณสุทธิเพ็ญ น้อยบุรี นักวิชาการคลังชำนาญการ กรมบัญชีกลาง
ร้อยเอกหญิง ศรัณย์ภัทร เผยโพธิ์ ตรวจสอบระบบงานการเงิน กองพัฒนาระบบงานการเงิน กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
ร้อยเอกหญิง ธัญญลักษณ์ สีนวล กรมการเงินทหารบก ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
นางสาวสุภัสสรา ยามะเทวัน เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้และสินเชื่อ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
นางสาวเพ็ญนภา อมศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางสาวนันทพร อิสสระ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร
นายอาทิตย์ ดาบลาอำ (CPA, TA), ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
ร้อยตรี ชาญชัย ประเสริฐสังข์ นายทหารรับ – จ่ายเงิน กรมข่าวทหารบก
นางสาวนภัสสินี เปรื่องการ กรรมการบริษัท บริษัท นงค์นภัสการบัญชี จำกัด
นางสาวโสรยา อรไทวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
ร้อยตรี ธีรพงษ์ กรรณิกา ประจำแผนกเบิกจ่าย กองเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
นางสาวรจี ปิติพืชญ์ เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
นางสาวณัฏฐพัชร์ สร้อยทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
นายสมเกียรติ์ สุวรรณ ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สิบโทหญิง สุธาสินี จำปาแดง เสมียนจัดซื้อ โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก
นางสาววณิชฌา ผาอำนาจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรวจสอบและที่ปรึกษา เอส แอล เค จำกัด
นางสาวอุไรพรรณ์ แซ่ลี้ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวหทัยชนก แย้มชุ่ม เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาธุรกิจสมุทรสาคร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นางสาวรัตน์ฐาภัทร วุฒิมหานนท์ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร
นางสาวน้ำผึ้ง เรืองสุวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาวพรพิมล อมรธำรงโชติ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ-สัญญา บริษัทไทยเอ็นเอส โซลูชั่นส์ จำกัด
นางสาววรานิษฐ์ อภิชัยวิโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ซีพีบี ทรานสปอร์ต จำกัด
นายณฐพล เงินสวาท เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
นางสาวนุชจนีย์ ดีจิต นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เทศบาลนครเชียงใหม่
นางสาวยุวดี วงค์แวงน้อย ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท โกลเด้น แอโร โค้ทติ้ง จำกัด
สิบตรีหญิง แคทรียา วันวงค์ นายทหารการเงิน ประจำมณฑลทหารบกที่ 32 สำนักงานรองผู้บัญชาการทหารบก
นายวินัย ปณิธานรักษ์ชัย นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ กรมสรรพากร
ร้อยตรี หญิง ประภาพร มาชัยภูมิ นายทหารตรวจสอบภายในทหารบก สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก
นางสาวจินตนา ไกรทอง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
นางสาวอมรรัตน์ ศรีชัย นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ศาลแขวงพระนครเหนือ
ร้อยตรีหญิง สินิทธิ์ อโศกบุญรัตน์ นายทหารตรวจสอบภายในทหารบก สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก
นางมัลลิกา ตันติพงศ์อาภา ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท บูรณธรรม จำกัด (สำนักงานบัญชี)
นางสาวสนทนา สุขใจ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ศาลแพ่งตลิ่งชัน
นางสาวสุพัตรา สมใจ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ร้อยโทหญิง วรวรรณ สีจันทา นายทหารตรวจสอบภายใน กองตรวจสอบภายในที่ 2 สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร
นางสาวทิพาพร รังคะภูติ นักตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร
นายธนาชัย แจ่มเปี่ยม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ฟรีเทรด โซน โลจิสติกส์ จำกัด
นางสาวธัญวรินทร์ นาคสุรินทร์ นักบัญชีและจัดซื้อ บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
ร.อ.หญิง กนกกร บริบูรณ์ นักการเงินการบัญชี สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
นายพิพัฒน์ สร้อยทอง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
นางสาวพัชราวรรณ แสงพิทักษ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กองบริหารการคลัง กรมการแพทย์
ร.อ.หญิง ธัญญลักษณ์ สีนวล Tax Auditor กรมการเงินทหารบก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธสิทธิ์ พูลดี หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ดร.ฐิติพร พระโพธิ์ อาจารยหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เครือข่าย

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง