Awards Thesis

THESIS SDM SPU_Careless ผลงานนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงานนักศึกษาดิจิทัลมีเดีย

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

 

ชื่อผลงาน Careless

ภาพยนตร์สั้นที่ต้องการสื่อให้เห็นถึงความประมาทของผู้ชายคนหนึ่งที่เปิดระบบการทำงานของหุ่นยนต์ทิ้งไว้ ทำให้หุ่นหลุดออกมาสู่โลกภายนอก

 

เจ้าของผลงาน

ชื่อ ฉัตรโชติ กระจ่างแก้ว

Facebook : CHAMP CHATTACHOT

ศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีศรีน่าน

จบการศึกษาจาก คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

 

ชื่อ ธนกร ศิริบุญ

Facebook : ธนกร ศิริบุญ

ศิษย์เก่าโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

จบการศึกษาจาก คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

Facebook Comments
(Visited 1 times, 1 visits today)

Related posts

Thesis SOA SPU_Thesis Exhibition ผลงานนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Nualsiri kotchapan

Thesis SOA SPU_Child Care Center ผลงานนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Nualsiri kotchapan

Thesis SDM SPU_F/Klab ผลงานนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Nualsiri kotchapan

Thesis SDM SPU_Sodium ผลงานนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Nualsiri kotchapan

Thesis SOA SPU_The Scala Walking Street ผลงานนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Nualsiri kotchapan

THESIS SDM SPU_Road 66 ผลงานนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Nualsiri kotchapan

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More