Q&A

การลดค่าบำรุงการศึกษา ภาค 1/2564

A : นักศึกษาสามารถดาวโหลด App K plus เพื่อเปิดบัญชีออนไลน์ได้  

รายละเอียดขั้นตอน https://www.kasikornbank.com/k-esavings-account

A: ไม่สามารถใช้บัญชีชื่อผู้ปกครอง หรือผู้อื่น ในการรับเงินได้ เนื่องจากชื่อบัญชีจะต้องตรงกับรายชื่อนักศึกษาปัจจุบันที่ลงทะเบียนภาค 1/64 ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น  และต้องเป็นบัญชีที่มีชื่อ สกุล ของนักศึกษาแต่เพียงผู้เดียว (ไม่สามารถใช้บัญชีที่เปิดร่วมกับผู้อื่นได้ )

A :  สามารถใช้บัญชีธนาคารกสิกรไทย ที่มีอยู่แล้ว แจ้งในระบบ Line SCMS Student ได้เมื่อเปิดระบบ

A : เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะต้องส่งจำนวนและรายชื่อ นักศึกษาปัจจุบัน (ที่ลงทะเบียนในภาค 1/64) ให้กับกระทรวง อว. เพื่อรวบรวบเสนอทางรัฐบาล เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนนี้

A:  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ในภาค 1/64 ทุกคน จะได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ  5,000 บาท

สำหรับนักศึกษา ที่ชำระเงินด้วยตัวเองจะได้รับเป็นเงินโอนเข้าบัญชี

A : “นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา” หมายถึง นักศึกษาที่ได้รับ ทุนส่วนลดในภาคเรียนที่ 1/2564 เช่น ทุนโควต้าพิเศษ ทุน Portfolio เป็นต้น

A : สำหรับส่วนลดในรายวิชาปฏิบัติการภาค 1/2564  จะปรากฏเมื่อลงทะเบียน ซึ่งโดยมากมหาวิทยาลัยจะงดจัดเก็บค่าบำรุงรายวิชาปฏิบัติการ จะมีเพียง 30 รายวิชาที่ใช้การ Remote ใช้โปรแกรม ที่ได้รับส่วนลดค่าบำรุงฯในอัตรา 30-40%

A : เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดระบาด ทำให้ธนาคาร ไม่สามารถจัดกิจกรรมรับสมุดบัญชีที่มหาวิทยาลัยได้ และตามนโยบายของธนาคาร หากไม่ได้รับสมุดบัญชี ภายใน 6 เดือน ทางธนาคารจะต้องทำลายสมุดบัญชีนั้น  ดังนั้น นักศึกษา สามารถเปิดบัญชีออนไลน์ได้ทาง App K Plus หรือ https://www.kasikornbank.com/k-esavings-account เพื่อใช้ในการรับเงินสนับสนุนจากรัฐ

ขั้นตอนในการรับเงินเยียวยาจากภาครัฐ

A : หลังจากสิ้นสุดกำหนดการลงทะเบียน  มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/64 และ แจ้งเลขบัญชี ไปยังกระทรวง อว. เพื่อดำเนินการเบิกจ่าย เงินเยียวยาจากภาครัฐ หากมีกำหนดการที่แน่นอน มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

A : นักศึกษาสามารถใช้บัญชี ธนาคารอื่นนอกเหนือจาก ธนาคารกสิกรไทยในการรับเงินแต่ แต่จะเสียค่าธรรมเนียมในการโอนเงินต่างธนาคาร

A: เนื่องจาก เป็นนโยบายของทางรัฐบาลที่กำหนดร่วมกันกับทางกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้ใช้เงินเยียวยา 5,000 บาท ในการหักยอดใน ภาคเรียนที่ 1/2564