มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ให้กับนักศึกษาปัจจุบันไปแล้ว 3 รอบ 

มีนักศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วทั้งหมด 5,777 คน

รอบที่ 1 วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2564

รอบที่ 2 วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2564

รอบที่ 3 วันที่ 2-3 สิงหาคม 2564