ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561

UploadImage
 

สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ Convention Room 1 ชั้น 4 และห้อง 12A02-12A03 ชั้น 12A  อาคาร  40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
กำหนดการ วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562
เวลา 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ประชุมเพื่อเตรียมการตรวจประเมิน
                    ณ ห้องประชุม 12A02  ชั้น 12A อาคาร  40 ปี ศรีปทุม
เวลา 09.30 น.  - อธิการบดี กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
                    - รองอธิการบดี (รศ.กัลยาภรณ์  ปานมะเริง) สรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
                    (สำหรับรอบปีการศึกษา 2561) ณ Convention Room 1 ชั้น 4  อาคาร  40 ปี ศรีปทุม
เวลา 10.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง ณ Convention Room 2 ชั้น 4 อาคาร  40 ปี ศรีปทุม
เวลา 10.30 น.  ตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานอ้างอิงในรายงานการประเมินตนเอง
                    ณ ห้องประชุม 12A02  ชั้น 12A  อาคาร  40 ปี ศรีปทุม
เวลา 12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  ณ Convention Room 2 ชั้น 4 อาคาร  40 ปี ศรีปทุม
เวลา 13.00 น.  สัมภาษณ์ : นายกสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 12A02  ชั้น 12A อาคาร  40 ปี ศรีปทุม
เวลา 13.30 น.  สัมภาษณ์ : ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 12A02  ชั้น 12A อาคาร  40 ปี ศรีปทุม
เวลา 14.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ชุดที่ 1 สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 12A02  ชั้น 12A  อาคาร  40 ปี ศรีปทุม
                    -  คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
                     - นักศึกษาปัจจุบัน
                    คณะกรรมการประเมินฯ ชุดที่ 2 สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 12A03 ชั้น 12A อาคาร  40 ปี ศรีปทุม
                    - ผู้ใช้บัณฑิต
                    - ศิษย์เก่า
เวลา 15.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานอ้างอิง (เพิ่มเติม) และสรุปผลการประเมินประจำวัน 
                    ณ ห้องประชุม 12A02  ชั้น 12A อาคาร  40 ปี ศรีปทุม
 
กำหนดการ วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานอ้างอิง (เพิ่มเติม)
                    ณ ห้องประชุม 12A02  ชั้น 12A  อาคาร  40 ปี ศรีปทุม
เวลา 12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
                    ณ Convention Room 2 ชั้น 4 อาคาร  40 ปี ศรีปทุม
เวลา 13.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ  ประชุมสรุปผลการประเมิน ณ ห้องประชุม 12A02  ชั้น 12A อาคาร  40 ปี ศรีปทุม
เวลา 14.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ นำเสนอสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย
                    ณ Convention Room 1 ชั้น 4  อาคาร  40 ปี ศรีปทุม
                    - เสร็จสิ้นการตรวจประเมิน