กรรมการสภามหาวิทยาลัย


ดร. จันทร์ ชุ่มเมืองปัก
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา :
กศ.บ. (การประถมศึกษา) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
M.S. (Audio Visual Education), Indiana University, U.S.A.
Ph.D. (Honoris Causa) (Education Administration) Kensington University, California, U.S.A.
Cert. (Media Leadership Audio-Visual and Communication) Indiana University U.S.A.
นายปราโมทย์ โชติมงคล
ตำแหน่ง : อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา :
น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.บ.ท. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สนง. ก.พ. รุ่นที่ 6 (หลักสูตร 1)
ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 39 (วปอ.)
ประกาศนียบัตรหลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า
ดร.สนั่น อังอุบลกุล
ตำแหน่ง : กรรมการสภามหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา :
B.A. (Business Administration), Oglethorpe University, Florida, U.S.A.
Mini MBA รุ่น 1 จัดโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น 3
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดร.เพ็ชร ชินบุตร
ตำแหน่ง : กรรมการสภามหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา :
ศึกษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Ph.D. (Professional Development) Victoria University, Switzerland
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุุษย์) มหาวิทยาลัยบูรพา
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
ตำแหน่ง : กรรมการสภามหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา :
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.บ.ท. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
น.ม. (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
D.S.U. De droit commercial มหาวิทยาลัย Paris 2 ประเทศฝรั่งเศส
D.E.A. de Science Humaine et Juridique de la mar (Option juridique) (mention assez bien) มหาวิทยาลัย Nantes ประเทศฝรั่งเศส
Docteur de I’Unversite de Nantes กฎหมายพาณิชยนาวี (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัย Nantes ประเทศฝรั่งเศส
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ อัตชู
ตำแหน่ง : กรรมการสภามหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา :
วศ.บ. (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ด. (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัย โตไก ประเทศญี่ปุ่น
ประกาศนียบัตรการพัฒนาผู้บริหาระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 8 ทบวงมหาวิทยาลัย
นายกฤช กาญจนาภา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา :
กศ.บ. (การบริหารการศึกษา) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร