กรรมการสภามหาวิทยาลัย


ดร. จันทร์ ชุ่มเมืองปัก
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก Ph.D. (Honoris Causa) (Education Administration)
Kensington University, California, USA

ปริญญาโท M.S. (Education)
Indiana University, USA

ปริญญาตรี กศ.บ. (การประถมศึกษา)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
นายปราโมทย์ โชติมงคล
ตำแหน่ง : อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาตรี น.บ.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาบัตร หลักสูตรยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 39
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประกาศนียบัตร น.บ.ท. (กฎหมาย)
สำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ดร. สนั่น อังอุบลกุล
ตำแหน่ง : กรรมการสภามหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาตรี B.A.
Oglethorpe University, Georgia, USA

ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น 3 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2534

ประกาศนียบัตร Mini MBA รุ่น 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ดร.สมเกียรติ ชอบผล
ตำแหน่ง : กรรมการสภามหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา :
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร์ – การสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กศ.ด.(พัฒนาศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
ตำแหน่ง : กรรมการสภามหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา :
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เนติบัณฑิตไทย

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

D.S.U. De droit commercial
มหาวิทยาลัย Paris 2 ประเทศฝรั่งเศส
D.E.A.de Science Humaine et Juridique dela mar (Option juridique) (mention assez bien)
มหาวิทยาลัย Nantes ประเทศฝรั่งเศส

Docteur de I’Unversite de Nantes
(กฎหมายพาณิชยนาวี)(เกียรตินิยมดีมาก)
มหาวิทยาลัย Nantes ประเทศฝรั่งเศส
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ อัตชู
ตำแหน่ง : กรรมการสภามหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา :
วศ.บ.(ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม.(ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ด. (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัย โตไก ประเทศญี่ปุ่น
ประกาศนียบัตรการพัฒนาผู้บริหาระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 8 ทบวงมหาวิทยาลัย
นายกฤช กาญจนาภา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปริญญาตรี กศ.บ. (การบริหารการศึกษา)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร