SPU จัดอบรมออนไลน์ “Up-skill, Re-skill ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงด้วยโปรแกรม AMOS และ LISREL”

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอเชิญ นักศึกษา ศิษย์เก่า นักวิจัยและบุคคลทั่วไป ที่สนใจ
สมัครเข้าร่วมการอบรม ออนไลน์ ผ่าน ZOOM
หัวข้อ Up-skill, Re-skill ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงด้วยโปรแกรม AMOS และ LISREL

วันพฤหัสบดีที่ 17 – วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564
วิทยากร โดย รศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา
ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สุบิน ยุระรัช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

ด่วน! ที่นั่งจำกัด
คอนเฟิม! ทำเป็นใน 2 วัน
ลงทะเบียนได้ที่ bitly.com/spu-sem
ค่าอบรม 3,000/คน (เบิกได้จากต้นสังกัด)
**ได้รับประกาศนียบัตรหลังการอบรม
สำรองที่นั่งได้ที่ http://bit.ly/spu-sem
Email : research@spu.ac.th
โทร.02-579-1111 ต่อ 1331,1551
มือถือ : 085-075-2002
UploadImage