ในช่วงการระบาดของ COVID-19 นักศึกษา SPU โปรดติดตามประกาศต่างๆของมหาวิทยาลัย ผ่านทาง Line SCMS

ในช่วงสถานการณ์ การระบาดของ COVID-19

ขอให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทุกท่าน
โปรดติดตามประกาศต่างๆของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ได้ทาง LINE SCMS

UploadImage