โครงการยุวชน อาสา 2

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามความร่วมมือ(MOU) กับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ภายใตัโครงการยุวชนอาสา ระยะ 2 ประจำปี 2564 โดย สป.อว. ได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเป็นหน่วยขับเคลื่อน (EB) โครงการยุวชนอาสา ระยะ 2 และอนุมัติให้ดำเนินการโครงการฯ รวมจำนวน 4 โครงการ ได้แก่

1.โครงการการสร้าง Platform นวัตกรรมชุมชนวิถีใหม่เพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยว (ไมตรีจิตโมเดล)
2.โครงการสร้างสรรค์ชุมชนตลาฟดพลู Gastronomy District เขตธนบุรี
3.โครงการบางบัว คอมมูนิตี้ แพลตฟอร์ม
4.โครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ให้เข้าสู่ตลาดสากล ชุมชนตลาดพลู กรุงเทพมหานคร

ติดต่อโครงการ คลิก https://www.spu.ac.th/youth/