เลื่อนการเปิดภาคเรียน เทอม 2/2563

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุมห่วงใยในสุขภาพของนักศึกษา

จึงได้เลื่อนการเปิดภาคเรียน เทอม 2/2563

จากเดิมวันที่  5 มกราคม 2564 

เป็นวันที่ 11 มกราคม 2564

#dekspu #SPU #ศรีปทุม