วันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีปทุม ครบรอบ 51 ปี

         

 SPU ก้าวสู่ปีที่  51

 ร่วมแสดงความยินดี
วันครบครอบ 51 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

12 มกราคม 2564
วันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีปทุม